Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Encarsia berlesei (Hymenoptera: Aphelinidae) een voor Nederland nieuwe parasitoïd van de schildluis Pseudaulacaspis pentagona (Hemiptera: Diaspididae)
  Moraal, L.G. ; Jongema, Y. - \ 2011
  Entomologische Berichten 71 (2011)3. - ISSN 0013-8827 - p. 58 - 61.
  pseudococcidae - bosplagen - bospathologie - pseudococcidae - forest pests - forest pathology
  In 2009 werden zware aantastingen van de uit Oost-Azië afkomstige schildluis Pseudaulacaspis pentagona bij honingbomen in Oss waargenomen. In de negentiende eeuw is de schildluis per ongeluk in Italië geïntroduceerd en is inmiddels in meerdere Europese landen te vinden, en zelfs in vrijwel alle warme gebieden ter wereld. Deze soort vormde indertijd een grote bedreiging voor de teelt van ondermeer perzik. Daarom werd de uit Azië afkomstige parasitoïd Encarsia berlesei in enkele Zuid-Europese landen geïntroduceerd voor biologische bestrijding in perzikboomgaarden. De schildluizen in Oss bleken te zijn geparasiteerd door E. berlesei en het is de eerste waarneming van deze parasitoïd in Nederland.
  Iep of Olm - Karakterboom van de Lage Landen -
  Heybroek, H. ; Goudzwaard, L. ; Kaljee, H. - \ 2009
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050112819 - 272
  ulmus - geschiedenis - biodiversiteit - nederland - plantenziekten - bospathologie - historische ecologie - vlaanderen - cultuurlandschap - ulmus - history - biodiversity - netherlands - plant diseases - forest pathology - historical ecology - flanders - cultural landscape
  Iep of Olm – karakterboom van de Lage Landen vertelt het verhaal van deze karakteristieke bomen in het licht van 7500 jaar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek geeft een historisch overzicht van iepen in stad en landschap, vertelt over oeroude gebruiken en schetst de geschiedenis van een eeuw “Hollandse” iepenziekte. Iep of Olm gaat echter ook over de iep in heden en toekomst. De iepenziekte is nu namelijk gelukkig beheersbaar. Er komen veel nieuwe iepenvariëteiten op de markt en professionals hebben de iep herontdekt. Daardoor neemt de boom geleidelijk zijn plaats in stad en ommeland weer in. Iep of Olm geeft een mooi overzicht van soorten en variëteiten en van bijzondere iepen in Nederland en Vlaanderen. Ook behandelt het boek de talloze organismen, zoals kevers, vlinders, mossen en paddenstoelen, die van de iep afhankelijk zijn en die nu weer nieuwe kansen krijgen. De auteurs besluiten hun boek met de praktische aspecten van beheer en aanplant.
  Is er toekomst
  Kuik, A.J. van - \ 2006
  Bomennieuws 31 (2006)4. - ISSN 0166-784X - p. 4 - 7.
  aesculus hippocastanum - castanea - pseudomonas syringae - ziekten - bomen - bacteriën - bospathologie - aesculus hippocastanum - castanea - pseudomonas syringae - diseases - trees - bacteria - forest pathology
  Veel paardekastanjes in Nederland lijden aan de enstige bloedingsziekte, hierover is een landelijke inventarisatie gehouden. Het artikel behandelt wat tegen deze ziekte gedaan wordt
  Insectenplagen op bomen en struiken in 2002
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 63 - 67.
  insecten - insectenplagen - bossen - bosplagen - bosschade - monitoring - gallen - thaumetopoea processionea - bomen - struiken - nederland - bospathologie - insects - insect pests - forests - forest pests - forest damage - monitoring - galls - thaumetopoea processionea - trees - shrubs - netherlands - forest pathology
  Natuurlijke verjonging en dood hout zijn betrekkelijk recente fenomenen in het bosbeheer. Spontane ontwikkeling in voormalige productiebossen dateert in Nederland grotendeels uit de jaren tachtig. In het bosreservatenprogramma, gestart in 1983, wordt de ontwikkeling van bosstructuur en vegetatie gevolgd in ongeveer. zestig reservaten. De evaluatie van spontane bosontwikkeling in relatie tot het komen en gaan van vaatplanten en mossen kan alleen een voorlopige zijn. Niet alleen is twintig jaar bosontwikkeling kort, ook is sprake van verstrengeling met ontwikkelingen in bosbegrazing, stikstofdepositie, verdroging en klimaatverandering. We beperken ons dan ook tot de grote lijnen, zichtbaar in bossen met een hoofdfunctie natuur, gelegen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. De vraag hierbij is hoe flora en vegetatie zich in deze bossen ontwikkelen en wat hieruit valt te leren voor het bos- en natuurbeheer
  Veranderingen in insectenplagen op bomen: monitoring sinds 1946 maakt trends zichtbaar
  Moraal, L.G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Werf, D.C. van der - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002)2. - ISSN 0028-2057 - p. 29 - 32.
  bosplagen - insectenplagen - insecten - plantenziekteverwekkers - monitoring - soorten - klimaatverandering - bospathologie - observatie - bosbouw - entomologie - insectenplaag - forest pests - insect pests - insects - plant pathogens - monitoring - species - climatic change - forest pathology - observation
  Verschuivingen in het voorkomen van plaaginsecten op bomen in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen (zowel inheemse als nieuwe, exotische soorten). Er is een toptien van plaaginsecten samengesteld voor periodes van vijf jaar vanaf 1946, waarbij een verschuiving valt waar te nemen van naaldhoutsoorten naar loofhoutsoorten. Klimaatverandering en type bosbeheer kunnen een rol spelen
  Beukensterfte ook in Nederland?
  Moraal, L.G. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)1. - ISSN 1388-4875 - p. 13 - 15.
  fagus - fagus sylvatica - bosschade - beschadigingen - schade - afsterving - achteruitgang, bossen - bosplagen - plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende schimmels - houtboorders - insectenplagen - boorders (insecten) - coleoptera - plantenziekten - houtaantasting - bospathologie - beuken - ecologie - entomologie - insectenplaag - fytopathologie - plantenziektekunde - fagus - fagus sylvatica - forest damage - injuries - damage - dieback - forest decline - forest pests - plant pathogens - plant pathogenic fungi - wood borers - insect pests - boring insects - coleoptera - plant diseases - wood attack - forest pathology
  Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen en schadebeelden, en het optreden van secundaire schadelijke insecten en schimmels. Nieuw is dat secundaire kevers op grote schaal gezond lijkende bomen aantasten
  Insectenplagen op bomen en struiken in 2000
  Moraal, L.G. - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)7. - ISSN 1388-4875 - p. 134 - 136.
  insectenplagen - bosschade - bosplagen - insecten - bomen - struiken - groene zones - bosbouw - nederland - bospathologie - entomologie - fytopathologie - plantenziektekunde - insect pests - forest damage - forest pests - insects - trees - shrubs - green belts - forestry - netherlands - forest pathology
  Overzicht van de graad van insectenaantastingen per provincie in 2000
  Insectenplagen 1999: insecten op bomen en struiken in bossen en landschappelijk groen
  Moraal, L.G. - \ 2000
  Vakblad Natuurbeheer 39 (2000)6. - ISSN 1388-4875 - p. 90 - 92.
  insectenplagen - insecten - bosschade - bosplagen - bomen - struiken - groene zones - bosbouw - nederland - thaumetopoea processionea - bospathologie - insect pests - insects - forest damage - forest pests - trees - shrubs - green belts - forestry - netherlands - thaumetopoea processionea - forest pathology
  Enkele opvallende ontwikkelingen in 1999: verontrustende eikensterfte, nog steeds eikenprocessierups, zeldzame bladwespen massaal op els en een nieuwe exoot: de paardenkastanjemineermot
  Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Erisman, J.W. - \ 1997
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre (SC report 150) - 245
  bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - luchtverontreiniging - gassen - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - meteorologie - onderzoek - europa - bosbescherming - bospathologie - menselijke invloed - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - air pollution - gases - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - meteorology - research - europe - protection of forests - forest pathology - human impact
  Het beheer van park- en stadsbossen
  Bervaes, J.C.A.M. ; Oosterbaan, A. - \ 1997
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)11. - ISSN 0166-3534 - p. 46 - 51.
  groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - utrecht - green belts - public gardens - management - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology - utrecht
  Relaties tussen vitaliteitskenmerken, groeiplaats, ziekten en herkomst bij Douglas
  Olsthoorn, A.F.M. ; Maas, G.J. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 115) - 66
  afsterving - distributie - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bossen - nederland - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - standplaatsfactoren - bomen - levensvatbaarheid - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - dieback - distribution - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - forests - netherlands - site class assessment - site factors - trees - viability - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  Modelling the escape of Chondrostereum purpureum spores from a larch forest with biological control of Prunus serotina.
  Jong, M.D. de; Wagenmakers, P.S. ; Goudriaan, J. - \ 1991
  Netherlands Journal of Plant Pathology 97 (1991). - ISSN 0028-2944 - p. 55 - 61.
  celdifferentiatie - demonstratiebossen - afsterving - ziekten - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - micro-organismen - modellen - natuurlijke vijanden - parasitaire planten - plantenziekteverwekkende schimmels - sporen - theorie - bomen - onkruiden - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - bosbescherming - experimentele bossen - bospathologie - wetenschap - cell differentiation - demonstration forests - dieback - diseases - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - microorganisms - models - natural enemies - parasitic plants - plant pathogenic fungi - spores - theory - trees - weeds - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - protection of forests - experimental forests - forest pathology - science
  Risico-analyse van gebeurtenissen die leiden tot infectie van non-target planten. Middels een theoretische benadering in de vorm van gesimuleerde spore-verspreiding binnen en buiten het bos, wordt de sporefractie berekend die zou kunnen ontsnappen uit het bos
  Aanleg en beheer van bos en beplantingen
  Schuetz, P.R. ; Tol, G. van - \ 1990
  Wageningen : Pudoc - 504
  bosbouw - klimaat - houtteelt - houtkap - bosbouwtechniek - arbeidskunde - bosbouwkundige handelingen - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - houtmeetkunde - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - bosproducten - bos- en houtproductenindustrieën - handel - marketing - economie - bossen - bosbescherming - bospathologie - forestry - climate - silviculture - logging - forestry engineering - work study - forestry practices - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - mensuration - forest management - forest economics - forest products - forest products industries - trade - marketing - economics - forests - protection of forests - forest pathology
  Een vitaliteitsbeoordeling met behulp van kleuren - infrarood luchtfoto's (schaal 1:2500) van twee percelen douglas
  Ancker, J.A.M. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 492) - 78
  bosbouw - bomen - remote sensing - luchtkarteringen - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - infraroodfotografie - fotointerpretatie - luchtfotografie - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - remote sensing - aerial surveys - site class assessment - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - infrared photography - photointerpretation - aerial photography - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  Bosdegradatie in Nederland en de tropen: de mondiale relatie.
  Wiersum, K.F. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)1/2. - ISSN 0028-2057 - p. 40 - 41.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - nederland - tropen - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - netherlands - tropics - protection of forests - forest pathology
  Reactie op het artikel van Nas over Luchtverontreiniging en bos in nr. 10/11, 1985 van dit tijdschrift.
  Aanleg en beheer van bos en beplantingen
  Schuetz, P.R. ; Tol, G. van - \ 1982
  Wageningen : Pudoc - 504
  bosbeheer - handboeken - bosschade - bosbouweconomie - bosbedrijfsvoering - bosplagen - bosproducten - bosbouw - bosbouwtechniek - bosbouwkundige handelingen - bossen - houtteelt - bosbescherming - bospathologie - forest administration - handbooks - forest damage - forest economics - forest management - forest pests - forest products - forestry - forestry engineering - forestry practices - forests - silviculture - protection of forests - forest pathology
  Iepeziekte en andere boomziekten : reisverslag Canada en U.S.A., oktober 1981
  Heybroek, H.M. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 284) - 15
  bosbouw - bomen - bosschade - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - noord-amerika - centraal-amerika - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - bospathologie - forestry - trees - forest damage - street trees - ornamental woody plants - north america - central america - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest pathology
  Heksenbezem in populieren?
  Meer, F.A. van der - \ 1980
  Populier 17 (1980)2. - ISSN 0166-7491 - p. 42 - 43.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - populus - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - populus - protection of forests - forest pathology
  Insekten schadelijk voor iepesoorten en hun bestrijding
  Doorn, J. van; Maslow, A.D. - \ 1980
  Antwerpen : Doorn - 264
  bosbouw - bomen - bosschade - insecten - insectenplagen - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - forest damage - insects - insect pests - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology
  Anatomical aspects of sandal plants affected with spike disease
  Dijkstra, J. ; Want, J.P.H. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 66) - 5
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - santalum album - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - santalum album - protection of forests - forest pathology
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.