Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 246

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eikensterfte: ernst, oorzaken en beheer
  Oosterbaan, A. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2014 (2014)101. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 25.
  bomen - insectenplagen - bosschade - quercus - bosbeheer - inventarisaties - trees - insect pests - forest damage - quercus - forest administration - inventories
  In 2012 en 2013 kwamen uit verschillende delen van Nederland verontrustende berichten over sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. In sommige opstanden is meer dan de helft van de eiken doodgegaan. De meeste meldingen kwamen uit het oosten en zuiden van het land. Op verzoek van het Bosschap heeft het Ministerie van Economische Zaken Alterra via een Helpdeskvraag laten onderzoeken wat de ernst van de sterfte is, wat de mogelijke oorzaken en wat de mogelijkheden voor een beheerder om eikensterfte te voorkomen. Het onderzoek bestond uit een enquête onder vijfig beheerders en een klein veldonderzoek. Dit artikel geeft de resultaten van het onderzoek.
  Risk assessment of Sika deer Cervus nippon in the Netherlands
  Lammertsma, D.R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Griffioen, A.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2295)
  cervus nippon - invasieve soorten - risicoschatting - ecologische risicoschatting - risicobeheersing - bosschade - oogstschade - concurrentie tussen dieren - geïntroduceerde soorten - nederland - cervus nippon - invasive species - risk assessment - ecological risk assessment - risk management - forest damage - crop damage - animal competition - introduced species - netherlands
  Sika Deer (Cervus nippon) is considered an invasive alien species in Europe. They were introduced in the 19th and 20th century in Europe and have established self-sustaining populations in various countries. Main concerns for Sika, without preventive measures taken and without population control, are about damage to forestry (silviculture, timber production), agriculture, Natura 2000 areas, competition with native ungulates and hybridization and introgression with native Red Deer. Risk assessment for Sika Deer in this study was done using two methods assuming no human intervention (no preventive measures, no population control).
  Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel rapport 281) - ISBN 9789085857372 - 72
  fietsen - openluchtrecreatie - bosschade - landschapsbeheer - kostenbeheersing - natuurgebieden - ecosysteemdiensten - utrechtse heuvelrug - bicycling - outdoor recreation - forest damage - landscape management - cost control - natural areas - ecosystem services - utrechtse heuvelrug
  Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum) schieten tekort doordat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn. Bovendien zijn er geen routes te vinden in het westelijk gedeel van het gebied. Sommige mountainbikers kiezen daardoor geheel of gedeeltelijk hun eigen route. Voor de meeste terreineigenaren is deze ongereguleerde aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein niet gewenst. De conflicten tussen terreineigenaren, wandelaars en natuur aan de ene kant en mountainbikers aan de andere kant zullen daarom bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen. Uit onderzoek onder terreinfietsers is gebleken dat zij bereid zijn voor een verbeterde routestructuur toegang te betalen, bij conservatieve schattingen: 2 euro voor een dagkaart, 15 euro voor een jaarkaart. Deze bedragen vermenigvuldigd met de huidige aantallen bezoekers (conservatieve schattingen) geven voldoende inkomsten om het recreatieschap te betalen voor het overnemen van beheer en aansprakelijkheid en de terreineigenaren te belonen voor het openstellen van hun terrein.
  Biologische bestrijding van de essenprachtkever Agrilus planipennis : een literatuurstudie
  Moraal, L.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2188) - 53
  agrilus planipennis - insectenplagen - biologische bestrijding - parasitoïden - plaagbestrijding met parasitoïden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bomen - fraxinus - bosschade - agrilus - literatuuroverzichten - agrilus planipennis - insect pests - biological control - parasitoids - parasitoid augmentation - augmentation - trees - fraxinus - forest damage - agrilus - literature reviews
  Sinds de ontdekking van de Aziatische essenprachtkever (EPK) (Agrilus planipennis) in Noord-Amerika (USA en Canada) zijn enkele tientallen miljoenen bomen gedood. De explosieve ontwikkeling van de EPK is deels te verklaren door het ontbreken van natuurlijke vijanden. In Nederland zijn van de prachtkevers (Buprestidae) zeven genera aanwezig, waarvan elf Agrilus-soorten op bomen. Daarvan komt Agrilus convexicollis in Nederland sporadisch voor op essen. Mocht de essenprachtkever in Europa opduiken en de inheemse parasitoïden geen efficiënte plaagonderdrukking kunnen bewerkstelligen, dan kan overwogen worden om parasitoïden uit de Amerikaanse kweeklaboratoria in Europa los te laten. Dit kan alleen na het uitvoeren van risicoanalyses om de ecologische impact op eventuele Europese gastheersoorten vast te stellen. Een proactieve Europese opstelling bij het uitvoeren van deze analyses is gewenst om niet onnodig tijd te verliezen als de essenprachtkever hier onverwacht zou arriveren.
  Destructive storms in European Forests: Past and Forthcoming Impacts. Final report to European Commission - DG Environment,
  Gardiner, B. ; Blennow, K. ; Carnus, J.M. ; Fleischner, P. ; Ingemarson, F. ; Landmann, G. ; Lindner, M. ; Marzano, M. ; Nicoll, B. ; Orazio, C. ; Peyron, J.L. ; Reviron, M.P. ; Schelhaas, M. ; Schuck, A. ; Spielmann, M. ; Usbeck, T. - \ 2010
  Joensuu, Finland : European Forest Institute - 138
  bossen - bosschade - stormen - windschade - sociale economie - bosbeleid - herstel - europa - forests - forest damage - storms - wind damage - socioeconomics - forest policy - rehabilitation - europe
  Hoe stabiel is de toekomstboom?
  Schulting, R. ; Schelhaas, M. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)8. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  bosschade - stormen - dood hout - windschade - forest damage - storms - dead wood - wind damage
  Op 18 januari 2007 raasde een storm over West-Europa die tientallen dodelijke menselijke slachtoffers maakte en enorme materiële schade aanrichtte. De storm ontwortelde een miljoen bomen. Hadden we schade kunnen voorkomen of is dit het soort natuurgeweld waartegen geen kruid gewassen is? Hoofdlijnen uit Alterra rapport over "Storm, bos, beheer en stabiliteit"
  Landelijke inventarisatie insectenplagen 2009: Eiken hebben het zwaar te verduren.
  Moraal, L.G. - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)18. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
  quercus - struiken - insectenplagen - bosschade - webben - thaumetopoea processionea - inventarisaties - nederland - rupsen - shrubs - insect pests - forest damage - webs - inventories - netherlands - caterpillars
  Rupsenvraat in eiken springt het meest in het oog bij de landelijke inventarisatie van insectenplagen op bomen en struiken 2009. Nieuwkomer onder de eikvretende rupsensoorten is de najaarsspenner. Het meest gemeld werd de eigekn processierups en die staat dus bovenaan in de Insecten Top Tien.
  Geen spinsels van eikenprocessierupsen maar spinselmotten
  Hellingman, S. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)21-05.
  insectenplagen - bomen - bosschade - yponomeuta malinellus - webben - rupsen - insect pests - trees - forest damage - yponomeuta malinellus - webs - caterpillars
  Momenteel denken veel mensen dat ze spinsels van de eikenprocessierups zien. De spinsels die rond deze tijd worden aangetroffen zijn echter van de spinselmotten. Die van de eikenprocessierups worden pas later in het jaar gevormd.
  Storm, bos, beheer en stabiliteit : een evaluatie na de storm van 2007
  Schelhaas, M.J. ; Schulting, R. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2008) - 56
  bosschade - windschade - stormen - bossen - bosbedrijfsvoering - stabiliteit - nederland - forest damage - wind damage - storms - forests - forest management - stability - netherlands
  Na de storm van 18 januari 2007 zijn 18 plots gemeten in bossen waar bomen omgewaaid waren en zijn 21 beheerders geïnterviewd over hun mening ten aanzien van stabiliteit. Met de verkregen informatie is het niet goed mogelijk de huidige blesinstructies af te wijzen of te onderbouwen. Wel zijn er aanwijzingen dat de toekomstbomen bij douglas relatief vaak door de storm waren beschadigd, terwijl dit bij de grove den niet het geval was.
  Monochamus in Nederland: voorkomen en vangmethoden. Eisrapport
  Heijerman, Th. ; Keijl, G.O. ; Kalkman, V.J. - \ 2009
  Leiden : Stichting European Invertebrate Survey (EIS EIS2009-5) - 19
  cerambycidae - zoögeografie - bomen - bosschade - duingebieden - kennemerland - noord-holland - cerambycidae - zoogeography - trees - forest damage - duneland - kennemerland - noord-holland
  In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst is in 2009 informatie over het geslacht Monochamus (het dennenhoutaaltje), in Nederland bijeengebracht en is er een inventarisatie uitgevoerd op de enige Nederlandse locatie waarvan een populatie van een Monochamus-soort bekend is. Alle in Nederland in het vrije veld aangetroffen exemplaren van het geslacht Monochamus hebben betrekking op M. galloprovincialis en zijn afkomstig uit het duingebied van Bergen en Schoorl, Noord-Holland. In Nederland wordt door veel coleopterologen en andere entomologen naar boktorren gekeken; desondanks is Monochamus galloprovincialis nog nooit elders in het vrije veld aangetroffen. Om deze reden werd besloten het veldwerk te concentreren in het duingebied van Bergen, dat beheerd wordt door Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland en het duingebied van Schoorl, in beheer bij Staatsbosbeheer.
  Omgewaaide boom maakt bos afwisselend
  Oosterbaan, A. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)aug. - p. 8 - 8.
  bossen die er aantrekkelijk uitzien - belevingswaarde van bossen - afgewaaid fruit - bosbedrijfsvoering - bosschade - amenity forests - amenity value of forests - windfalls - forest management - forest damage
  Bij zware storm waaien vaak flink wat bomen om. Alterra onderzoekt wat opruimen en laten liggen kost en oplevert. Bosbezoekers storen zich in ieder geval niet aan omgewaaide bomen
  Klimop 1, Nut en schadelijkheid : je bent onvoorwaardelijk vóór of faliekant tegen
  Kopinga, J. - \ 2008
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2008 (2008)6. - p. 12 - 15.
  hedera - klimplanten - plantenontwikkeling - ranken - openbare parken - bomen - openbare mening - bosschade - waardplanten - risicofactoren - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - climbing plants - plant development - tendrils - public parks - trees - public opinion - forest damage - host plants - risk factors - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het eerste in een serie van drie over de toepassing en het beheer van klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit eerste deel gaat over het nut en de schadelijkheid van klimop en de biologische kenmerken.
  Impacts of natural disturbances on the development of European forest resources: application of model approaches from tree and stand levels to large-scale scenarios
  Schelhaas, M.J. - \ 2008
  University of Eastern Finland. Promotor(en): T. Pukkala; Gert-Jan Nabuurs. - Wageningen : Alterra - ISBN 9789516512009 - 168
  bosschade - windschade - bosplagen - ips typographus - bossen - klimaatverandering - europa - simulatiemodellen - verstoring - forest damage - wind damage - forest pests - ips typographus - forests - climatic change - europe - simulation models - disturbance
  Natural disturbances can significantly affect the sustainable production of forest services. Until now there has been no concise overview of the damage such disturbances have caused to European forests, and their role in projection models has often been ignored. This dissertation aims to contribute in filling those gaps. A literature review in Paper I revealed that from 1950 to 2000 the annual average timber volume damaged by disturbances was 35 million m3: 53% by storms, 16% by fire, 8% by bark beetles and 8% by other biotic factors. A natural disturbance module was added to a large-scale scenario model, which was then applied to Switzerland and Austria. To study how silvicultural regimes affect the wind damage risk, a wind damage module was added to an individual-based forest simulator. The explicit inclusion of shelter and support from neighbouring trees enabled both individual tree and whole stand stability to be simulated in detail. It is concluded that the inclusion of disturbances in projection models of different scales offers great possibilities for exploring alternative scenarios and associated risks, for example for adapting to expected future climate change.
  Aanpak 2007 stabiliteitvergroting bossen
  Schelhaas, M.J. ; Schulting, R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra - 12
  bomen - bosschade - windschade - bosecologie - trees - forest damage - wind damage - forest ecology
  Dit voorjaar vonden de drie Pro Silva excursies plaats op het landgoed Majuba (Geldersch Landschap) met als thema "Storm 2007". Bij de voorbereidingsdagen bleek dat tijdens de storm van 18 januari 2007 -tegen de gedachte van de voorbereiders in- relatief vaak dikkere bomen waren omgewaaid met diepere kronen. Dit werd ondersteund door diametermetingen ter plekke. Tijdens de excursie leek het dat de gemiddeld dikkere bomen, met diepere kroon, vaker om waren gewaaid. Dit zijn juist de bomen die normaal gesproken vaker als Toekomstboom aangewezen zouden worden.
  Effecten van het generieke milieubeleid op het terugdringen van de verzuring en het herstel van natuurwaarden in multifunctionele bossen op arme zandgronden
  Kemmers, R.H. ; Dobben, H.F. van; Wamelink, G.W.W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1531) - 83
  zandgronden - bosgronden - bosschade - vegetatie - emissie - stikstof - verzuring - herstel - bodembiologie - meervoudig gebruik - bossen - nederland - milieubeleid - ecosystemen - natuurwaarde - sandy soils - forest soils - forest damage - vegetation - emission - nitrogen - acidification - rehabilitation - soil biology - multiple use - forests - netherlands - environmental policy - ecosystems - natural value
  Via beschikbare gegevens is geëvalueerd of het generiek milieubeleid sinds 1990 heeft geleid tot terugdringen van de verzuring en vermesting en op herstel van natuurwaarden van Multifunctionele bossen. Als basis voor de evaluatie zijn bodem- en vegetatiegegevens van ca. 200 opstanden uit het meetnet ‘Vitaliteit en Verdroging’ geanalyseerd. Zowel het bodemchemisch als het vegetatiekundig onderzoek bevestigt dat er in multifunctionele bossen sprake is van een licht herstel van de zuurgraad en een daling van ammoniumgehalten. Er is nog steeds sprake van een voortgezette strooiselaccumulatie, waarschijnlijk als gevolg van een weinig actief bodemleven.
  Onderzoek naar oorzaken voor het ontbreken van natuurlijke verjonging
  Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. ; Waal, R.W. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1420) - 34
  bossen - bodem - zaden - natuurlijke verjonging - bosschade - wild - forests - soil - seeds - natural regeneration - forest damage - wildlife
  Natuurlijke verjonging wil op sommige plaatsen moeilijk van de grond komen. Een oriënterend veldonderzoek heeft opgeleverd dat licht, zaadbronnen en kieming wel voldoende lijken, maar dat de oorzaken meer in de richting van hoge wilddruk, dichte grasvegetaties en dikke, compacte, zure, onverteerde humuslagen in de bovengrond gezocht moeten worden
  Insectenplagen op bomen en struiken in bos en landelijk gebied in 2005
  Moraal, L.G. - \ 2006
  Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)7. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
  bomen - struiken - insectenplagen - bosschade - inventarisaties - trees - shrubs - insect pests - forest damage - inventories
  Meer dan 450 beheerders en andere belangstellenden doen jaarlijks mee aan de monitoring van insectenpopulaties sinds 1946. Dat netwerk bestaat dus al zestig jaar. Het is daarmee een van de langstlopende biologische meetnetten in Nederland. Deze bijdrage geeft een overzicht over 2005
  Gulzige vreters en irriterende brandharen
  Moraal, L.G. - \ 2006
  Tuin en Landschap 28 (2006)161. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
  bomen - insectenplagen - bosplagen - bosschade - verspreiding - vespidae - coleoptera - thaumetopoea processionea - rupsen - trees - insect pests - forest pests - forest damage - dispersal - vespidae - coleoptera - thaumetopoea processionea - caterpillars
  Hoewel de eikenprocessierupsen vaak als eerste het nieuws halen, veroorzaakt een voorjaarstrio van groene eikenbladroller en de kleine en de grote wintervlinder de meeste schade bij Nederlandse bomen. Een overzicht van opvallende vreters en irriterende brandharen
  Thujabastkever nieuw fenomeen
  Moraal, L.G. - \ 2005
  Tuin en Landschap 27 (2005)12. - ISSN 0165-3350 - p. 46 - 48.
  bomen - struiken - insectenplagen - bosschade - trees - shrubs - insect pests - forest damage
  In de landelijke inventarisatie insectenplagen zijn aantastingen door de Japanse thujabastkevers dit jaar het meest opvallend. De meeste waarnemingen (met fatale afloop voor de bomen) kwamen in de omgeving van Rotterdam voor. In dit artikel een kort overzicht van de belangrijkste insecten top tien van 2004
  Insectenplagen op bomen en struiken in bos en landelijk gebied in 2004
  Moraal, L.G. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)5. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 21.
  bomen - struiken - insectenplagen - bosschade - trees - shrubs - insect pests - forest damage
  Overzicht van insectenplagen in bos en landschap, het stedelijk gebied niet inbegrepen. Een onderverdeling per provincie en naar soort plaag (bladvretende, naaldvretende insecten, houtboorders en bastkevers, zuigende, bladminerende en galvormende insecten)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.