Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verhandelbare ontwikkelingsrechten : ervaringen in de VS, effectiviteit en toepasbaarheid in Nederland
  Luijt, J. - \ 2003
  Den Haag : LEI - 32
  landinrichting - recht op ontwikkeling - bouwnijverheid - grondmarkten - landbouwgrond - vs - nederland - verkoopbaar - land development - development rights - building industry - land markets - agricultural land - usa - netherlands - saleable
  Wanneer is een aannemer aansprakelijk?
  Verschuur, H.R. ; Braam, C.R. - \ 1998
  Agrabeton 8 (1998)5. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
  bouwnijverheid - bouwconstructie - civiele techniek - gebouwen - passiva - burgerlijk recht - building industry - building construction - civil engineering - buildings - liabilities - civil law
  De mogelijkheden van een agrarische ondernemer bij een geschil met een aannemer op een rijtje
  Verstoring van vogels door de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum Fr. tijdens bouwfase en half-operationele situaties, 1984 - 1989
  Winkelman, J.E. - \ 1990
  Arnhem : RIN (RIN-rapport 90/9) - 157
  dieren - vogels - bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - schade - ecologisch evenwicht - hoogte - mens - molens - relaties - structuren - torensilo's - windmolens - nederland - verstoring - friesland - natuur - animals - birds - building construction - building industry - buildings - civil engineering - damage - ecological balance - height - man - mills - relationships - structures - tower silos - windmills - netherlands - disturbance - friesland - nature
  Beschermen van bomen tijdens bouwactiviteiten = Protection of trees during building operations
  Anonymous, - \ 1982
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4593)
  bibliografieën - bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - bosschade - mens - houtachtige planten als sierplanten - afwijkingen, planten - bibliographies - building construction - building industry - buildings - civil engineering - forest damage - man - ornamental woody plants - plant disorders
  Een nadere analyse van de boerderijbouwindex
  Swierstra, D. ; Ooyen, J.H. van - \ 1979
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 23) - 25
  bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - kostenanalyse - landbouwbedrijfsgebouwen - building construction - building industry - buildings - civil engineering - cost analysis - farm buildings
  Thermisch en hygrisch gedrag van enkele bouwconstructies en -materialen
  Tol, J.C. - \ 1974
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 1) - 16
  bouwconstructie - bouwnijverheid - bouwmaterialen - gebouwen - capillairen - chemische afbraak - civiele techniek - constructie - corrosie - effecten - vloeistofmechanica - warmte - hydraulica - vloeistoffen (liquids) - materialen - mechanica - daken - constructieonderdelen - oppervlaktespanning - theorie - thermische eigenschappen - thermodynamica - muren - grenslaag - oppervlakteverschijnselen - building construction - building industry - building materials - buildings - capillaries - chemical degradation - civil engineering - construction - corrosion - effects - fluid mechanics - heat - hydraulics - liquids - materials - mechanics - roofs - structural components - surface tension - theory - thermal properties - thermodynamics - walls - boundary layer - surface phenomena
  Enkele belangrijke episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwvak
  Hekket, G. - \ 1960
  Wageningen : Veenman - 14
  bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - geschiedenis - openbare redes - building construction - building industry - buildings - civil engineering - history - public speeches
  Rede Wageningen, 10 november 1960
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.