Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oogsten van tak- en tophout in bossen
  Jong, J.J. de; Spijker, J.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)108. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 28.
  houtkap - takken - bossen voor brandhout - mechanisch oogsten - biomassa - bosbeheer - bio-energie - biomassa productie - biobased economy - logging - branches - fuel plantations - mechanical harvesting - biomass - forest administration - bioenergy - biomass production - biobased economy
  Nederlandse bossen zijn aangelegd voor de houtproductie. Vanaf de jaren zeventig is deze functie wat naar de achtergrond geschoven. De overheid en veel beheerders vonden natuur en recreatie steeds belangrijker. Tegenwoordig komt er weer meer aandacht voor de productie van hout. In 2013 hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12Landschappen, Federatie Particulier grondbezit het houtconvenant ondertekend, waarin ze aangeven meer stamhout te willen oogsten. Een ander doel is om meer energiehout uit bossen te halen, bijvoorbeeld door de oogst van tak- en tophout dat nu meestal blijft liggen. Deze oogst kan helpen om de ambitieuze doelen van het Energieakkoord te halen. Dergelijke oogst dient echter wel aantrekkelijk te zijn voor de boseigenaar.
  Klimop 3, Beheer
  Kopinga, J. - \ 2009
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)8. - p. 4 - 7.
  hedera - onderhoud - veiligheid - takken - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - maintenance - safety - branches - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het derde en laatste in een serie over de toepassing en het beheer van de klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit derde deel gaat over beheertechnische problemen die zijn te verwachten, en de vraag welke inspanningen daarbij acceptabel zijn.
  Inventarisatie oorzaak brandkoppen Lisianthus
  Labrie, C.W. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 618) - 38
  siergewassen - snijbloemen - afwijkingen, planten - calcium - takken - cultivars - temperatuur - lichtsterkte - voedingsstoffentekorten - ornamental crops - cut flowers - plant disorders - calcium - branches - cultivars - temperature - light intensity - nutrient deficiencies
  Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de oorzaak van brandkoppen in Lisianthus. De meeste brandkoppen ontstaan bij planten met een laag Ca-gehalte.
  Alley farming for improving small ruminant productivity in West Africa : ILRI's experiences
  Jabbar, M.A. ; Larbi, A. ; Reynolds, L. - \ 1996
  Addis Ababa : ILRI (Working paper / Socioeconomics and policy research ) - 96
  teelt in rijen - takken - onderteelt - geiten - tussenteelt - schapen - west-afrika - hout - alley cropping - branches - catch cropping - goats - intercropping - sheep - west africa - wood
  Verteerbaarheid van (dood)duinriet of wilgetwijgen bij hamels = Digestibility of dead reedgrass and willow twigs for wethers
  Hindle, V.A. ; Steg, A. - \ 1986
  Lelystad : I.V.V.O. (Rapport I.V.V.O. no. 171) - 9
  takken - castratie - verteerbaarheid - voer - voedergewassen - geiten - schapen - hout - branches - castration - digestibility - feeds - fodder crops - goats - sheep - wood
  Twee produkten, die in natuurgebieden soms als hoofdvoedsel voor herkauwers dienen: wilgetwijgen en dood duinriet, werden op verteerbaarheid bij hamels onderzocht. Het ruwe celstofgehalte van beide produkten was hoog, maar ondanks een celwandrijkere samenstelling verteerden wilgetwijgen beter dan duinriet. Beide produkten hadden een laag eiwitgehalte
  Het gebruik van iepen (Ulmus sp.) als veevoeder
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4259)
  bibliografieën - takken - bosbouw - bossen - brandhout - bomen - hout - bomen als veevoer - bibliographies - branches - forestry - forests - fuelwood - trees - wood - fodder trees
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.