Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een haalbaarheidsstudie naar integratie van elektrische voortstuwing in de visserijsector : Academic Consultancy Training
  Born, Michael van den; Geurts, Joris ; Jong, Hermen de; Langezaal, Hugo ; Dreessen, Sebastiaan - \ 2016
  Kenniskringvisserij.nl - 68
  fisheries - costs - fuels - electricity - visserij - kosten - brandstoffen - elektriciteit
  De visserijsector heeft de laatste jaren te maken gehad met grote fluctuaties in visprijzen en brandstofkosten. Om de sector toekomstbestendig te maken moeten brandstofkosten worden verlaagd om zo minder invloed te hebben op de financiële resultaten. Daarnaast is het terugdringen van emissies en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen een steeds belangrijker thema. Daarom is in dit project onderzocht in hoeverre het mogelijk is om vissersschepen volledig elektrisch aan te drijven. De focus gelegd op drie thema’s: technische haalbaar, ecologisch verantwoord en economisch rendabel. Tevens is er een stakeholderanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn samengevat in een sterkte-zwakte analyse.
  Energiebelasting in de glastuinbouw in Noordwest-Europa
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-025) - ISBN 9789462577428 - 47
  glastuinbouw - energiekosten - energiegebruik - energie - belastingen - tarieven - brandstoffen - elektriciteit - noord-europa - west-europa - europa - greenhouse horticulture - energy expenditure - energy consumption - energy - taxes - tariffs - fuels - electricity - northern europe - western europe - europe
  In Europa wordt belasting geheven op energie. De belastingen voor de belangrijkste energiesoorten in
  de glastuinbouw in de landen in Noordwest-Europa zijn onderzocht. In de afzonderlijke landen worden
  door de glastuinbouw verschillende brandstoffen ingezet, warmte en elektriciteit ingekocht en wkinstallaties
  gebruikt. De energiebelasting vertoont grote verschillen tussen landen en tussen
  energiesoorten per land. Verlaagde tarieven of vrijstellingen voor de glastuinbouw zijn er in alle
  onderzochte landen. In het algemeen zijn de kosten voor energiebelasting het hoogst in Denemarken,
  gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Polen. Bezien vanuit
  de energiebelasting is er in Noordwest-Europa geen gelijk speelveld voor glastuinbouwbedrijven.
  Biofuel production in Vietnam : Greenhouse gas emissions and socioeconomic impacts
  Thanh, L. le - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland; Xueqin Zhu. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576186 - 197
  biofuels - greenhouse gases - environmental economics - emission - socioeconomics - fuels - natural resources - vietnam - biobrandstoffen - broeikasgassen - milieueconomie - emissie - sociale economie - brandstoffen - natuurlijke hulpbronnen - vietnam
  The overall objective of this thesis is to study the energy efficiency, GHG emission savings, and the economic viability of biofuels as energy for transportation and to examine the impacts of biofuel policies on food production, welfare, and emission in Vietnam.
  Energie uit bloembolresten
  Dijk, W. van; Durksz, D.L. - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)295. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
  bloembollen - agrarische afvalstoffen - afvalhergebruik - brandstoffen - biogas - energie - proeven - gasproductie - biobased economy - bio-energie - ornamental bulbs - agricultural wastes - waste utilization - fuels - biogas - energy - trials - gas production - biobased economy - bioenergy
  Bloembolresten zijn een goede aanvulling in het rantsoen van een vergister. De gasproductie liep uiteen van 100 m3 per ton vers voor lelieresten tot 250 m3 per ton vers voor tulpenresten. Dit blijkt uit proeven die zijn uitgevoerd met de vergister van ACRRES in Lelystad.
  Biobrandstof met het gemak van benzine
  Klein Lankhorst, R.M. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)6. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 34.
  brandstoffen - biobrandstoffen - waterstof - zonne-energie - fotosynthese - energiebronnen - projecten - biobased economy - fuels - biofuels - hydrogen - solar energy - photosynthesis - energy sources - projects - biobased economy
  Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen wordt dit gas omgezet in een vloeibare brandstof. Dat is makkelijker te transporteren dan waterstofgas. In plaats van benzine kan de automobilist dan straks klimaatneutrale zonnebrandstof tanken.
  Artificial photosynthesis : for the conversion of sunlight to fuel
  Purchase, R. ; Vriend, H. ; Groot, H. de; Harmsen, P.F.H. ; Bos, H.L. - \ 2015
  Leiden : Leiden University (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789462575240 - 53
  zonne-energie - brandstoffen - duurzame energie - fotosynthese - hernieuwbare energie - technieken - biobased economy - solar energy - fuels - sustainable energy - photosynthesis - renewable energy - techniques - biobased economy
  The goal of this booklet is to raise awareness of the concept of artificial photosynthesis and its potential to become an additional and significant new option in our longer-term energy future.
  Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof
  Purchase, R. ; Vriend, H. ; Groot, H.J.M. de; Bos, H.L. - \ 2015
  Leiden : Universiteit Leiden - ISBN 9789462573994 - 53
  zonne-energie - brandstoffen - duurzame energie - fotosynthese - hernieuwbare energie - technieken - biobased economy - solar energy - fuels - sustainable energy - photosynthesis - renewable energy - techniques - biobased economy
  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaan uitmaken van onze toekomstige energievoorziening.
  Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw
  Buurma, J.S. ; Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap )
  glastuinbouw - energie - energiebehoud - energieterugwinning - warmtekrachtkoppeling - brandstoffen - teeltsystemen - energiebesparing - interviews - gegevens verzamelen - greenhouse horticulture - energy - energy conservation - energy recovery - cogeneration - fuels - cropping systems - energy saving - interviews - data collection
  Interviewronde waarin informanten gevraagd is naar hun belang, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. Het doel van de interviewronde was het voeden van de discussie over het vervolg van het programma Kas als Energiebron. Het programma is opgebouwd uit acht transitiepaden met ieder hun eigen streefbeelden. Door voortschrijdend inzicht en veranderende economische omstandigheden is een regelmatige herbezinning op de streefbeelden en de taakverdeling tussen betrokken partijen noodzakelijk. Inzicht in de belangen, visies, wensen en ambities van de betrokken partijen is daarbij van belang.
  Observation-based estimates of fossil fuel-derived CO2 emissions in the Netherlands using Delta 14C, CO and 222Radon
  Laan, S. van der; Karstens, U. ; Neubert, R.E.M. ; Laan-Luijkx, I.T. van der - \ 2010
  Tellus Series B: Chemical and Physical Meteorology 62 (2010)5. - ISSN 0280-6509 - p. 389 - 402.
  klimaatverandering - kooldioxide - emissie - brandstoffen - schatting - monitoring - nederland - climatic change - carbon dioxide - emission - fuels - estimation - monitoring - netherlands - atmospheric co2 - carbon-dioxide - regional-scale - europe - transport - methane - inversions - (co2)-c-14 - ratios - oceans
  Surface emissions of CO2 from fossil fuel combustion (¿FFCO2) are estimated for the Netherlands for the period of May 2006–June 2009 using ambient atmospheric observations taken at station Lutjewad in the Netherlands (6°21'E, 53°24'N, 1 m. a.s.l.). Measurements of ¿14C on 2-weekly integrations of CO2 and CO mixing ratios are combined to construct a quasi-continuous proxy record (FFCO2*) from which surface fluxes (¿FFCO2*) are determined using the 222Rn flux method. The trajectories of the air masses are analysed to determine emissions, which are representative for the Netherlands. We compared our observationally based estimates to the national inventories and we evaluated our methodology using the regional atmospheric transport model REMO. Based on 3 yr of observations we find annual mean ¿FFCO2* emissions of (4.7 ± 1.6) kt km-2 a-1 which is in very good agreement with the Dutch inventories of (4.5 ± 0.2) kt km-2 a-1 (average of 2006–2008).
  State of the Art on Alternative Fuels in Aviation. Executive summary
  Blakey, S. ; Novelli, P. ; Costes, P. ; Bringtown, S. ; Christensen, D. ; Sakintuna, B. ; Peineke, C. ; Jongschaap, R.E.E. ; Conijn, J.G. ; Rutgers, B. ; Valot, L. ; Joubert, E. ; Perelgritz, J.F. ; Filogonio, A. ; Roetger, T. ; Prieur, A. ; Starck, L. ; Jeuland, N. ; Bogers, P. ; Midgley, R. ; Bauldreay, J. ; Rollin, G. ; Rye, L. ; Wilson, C. - \ 2010
  Brussel : EC Brussel - 19
  luchttransport - duurzaamheid (sustainability) - brandstoffen - biobased economy - biobrandstoffen - economische aspecten - vliegtuigen - air transport - sustainability - fuels - biobased economy - biofuels - economic aspects - airplanes
  This paper summarises the findings from the SWAFEA preliminary state of the art study. It covers trends in aspects of future air transport, potential candidate fuels and associated feedstock along with sustainability and economical issues relevant for alternative fuels in aviation..
  Hydrogen-powered road vehicles : the health benfits and drawbacks of a new fuel
  Passchier, W.F. ; Erisman, J.W. ; Hazel, P.J. van den; Heederik, D.J.J. ; Leemans, R. ; Legler, J. ; Sluijs, J.P. ; Dogger, J.W. - \ 2009
  Den Haag : Health Council of the Netherlands (Horizon Scanning Report 2008/016E)
  voertuigen - motorvoertuigen - autorijden - brandstoffen - specifiek brandstofverbruik - waterstof - effecten - onbedoelde effecten - nadelige gevolgen - volksgezondheid - nederland - vehicles - motor cars - motoring - fuels - specific fuel consumption - hydrogen - effects - nontarget effects - adverse effects - public health - netherlands
  Because of the political, social and environmental problems associated with dependency on fossil fuels, there is considerable interest in alternative energy sources. Hydrogen is regarded as a promising option, particularly as a fuel for road vehicles. The Dutch Energy Research Centre (ECN) recently published a vision of the future, in which it suggested that by 2050 more than half of all cars in the Netherlands could be running on hydrogen. A switch to using hydrogen as the primary energy source for road vehicles would have far-reaching social consequences. As with all technological developments, opportunities would be created, but drawbacks would inevitably be encountered as well. Some of the disadvantages associated with hydrogen are already known, and are to some degree manageable. It is likely, however, that other drawbacks would come to light only once hydrogen-powered cars were actually in use. With that thought in mind, and in view of the social significance of a possible transition to hydrogen, it was decided that the Health Council should assess the positive and negative effects that hydrogen use could have on public health. It is particularly important to make such an assessment at the present early stage in the development of hydrogen technologies, so that gaps in existing scientific knowledge may be identified and appropriate strategies may be developed for addressing such gaps. This report has been produced by the Health and Environment Surveillance Committee, which has special responsibility for the identification of important correlations between environmental factors and public health.
  Multi-level perspective nader beschouwd : aangrijpingspunten voor transitie richting biobased economy?
  Pierick, E. ten; Mil, E.M. van - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086153282 - 217
  brandstoffen - biomassa - transport - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - verandering - biobased economy - biobrandstoffen - fuels - biomass - transport - sustainability - innovations - change - biobased economy - biofuels
  Modern ras minder vaak spuiten
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Boerderij 93 (2009)28. - ISSN 0006-5617 - p. 56 - 56.
  dieselolie - dieselmotoren - houdbaarheid (kwaliteit) - brandstoftanks - brandstoffen - diesel oil - diesel engines - keeping quality - fuel tanks - fuels
  Moderne diesel is bederfelijker dan gasolie. Vooral de laatste tijd nemen de problemen met slechte brandstof toe, blijkt uit een enquête van Cumela. Veel loonwerkers kampen met bedorven diesel. Verwacht kan worden dat de problemen bij boeren groter zal zijn. De dieselomloopsnelheid op boerenbedrijven is laag. Cijfers over problemen met diesel bij boeren zijn echter niet voorhanden
  'Glastuinbouw groener met emissiehandel'
  Bunte, F.H.J. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 12 - 12.
  broeikasgassen - kooldioxide - emissie - handel - brandstoffen - greenhouse gases - carbon dioxide - emission - trade - fuels
  Het idee kwam op in de jaren zeventig. Handel in rechten om het milieu te vervuilen. Sindsdien is de gedachte bezig met een gestage opmars. In het verdrag van Kyoto wordt het genoemd als belangrijk middel om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen. Over een paar jaar krijgen de Nederlandse glastuinbouwers ook uitstootrechten. Een goed idee, vindt econoom Frank Bunte.
  Aardgas is prima trekkerbrandstof
  Hilhorst, G.J. ; Timmerman, M. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)1. - ISSN 1574-1575 - p. 25 - 25.
  trekkers - brandstoffen - aardgas - tractors - fuels - natural gas
  Op proefbedrijf De Marke is een trekker (Fendt 306) omgebouwd naar een dual-fuel diesel-aardgas-trekker. De trekker heeft gedurende de onderzoeksperiode technisch goed gefunctioneerd. De lange vultijd van de gastanks op de trekker wordt wel als een praktisch probleem ervaren. Er kan niet snel even getankt worden
  Mestvergisting past goed in energiekringloop
  Dooren, H.J.C. van; Lamers, J. - \ 2008
  BioKennis bericht Varkensvlees 8 (2008). - 4
  biologische landbouw - dierhouderij - varkens - varkenshouderij - biogasmest - dierlijke meststoffen - biogas - energiegebruik - installatie - brandstoffen - mestverwerking - varkensmest - mestvergisting - biobased economy - organic farming - animal husbandry - pigs - pig farming - biogas slurry - animal manures - biogas - energy consumption - installation - fuels - manure treatment - pig manure - manure fermentation - biobased economy
  Energieproductie op het biologische varkensbedrijf is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas is elektriciteit en warmte op te wekken. Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele installatie zijn een grote omvang, de inzet van coproducten en een goede benutting van de warmte noodzakelijk. Samenwerking met andere varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers of tuinders, lijkt dan ook gewenst.
  Eigenschappen van biotransportbrandstoffen
  Bakker, R.R.C. ; Bos, H.L. - \ 2008
  biomassa - transport - brandstoffen - eigenschappen - biobased economy - biomass - transport - fuels - properties - biobased economy
  Deze info sheet geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van transportbrandstoffen die op dit moment geproduceerd worden uit biomassa.
  Chemical biorefinery perspectives : the valorisation of functionalised chemicals from biomass resources compared to the conventional fossil fuel production route
  Brehmer, B. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Sanders; Remko Boom; Paul Struik. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049876 - 181
  biomassa - energievoorraden - vervangbare hulpbronnen - brandstoffen - chemicaliën - bioraffinage - petrochemische industrie - biomass - energy resources - renewable resources - fuels - chemicals - biorefinery - petrochemical industry
  In response to the impending problems related to fossil fuels (continued supply, price, and
  regional and global pollution) alternative feedstocks are gaining interest as possible solutions.
  Biomass, considered sustainable and renewable, is an option with the potential to replace a wide
  diversity of fossil based products within the energy sector; heat, power, fuels, materials and
  chemicals. All the proposed applications for biomass, however, require direct and indirect fossil
  derived inputs. The maximum fossil fuel replacement potential of various biomass systems and
  biorefinery concepts were determined using life cycle analysis (LCA) tools. Yet, as opposed to a
  traditional LCA, the calculation matrix developed here revolves around energy flows and was
  extended to incorporate process efficiency in terms of exergy, essentially compiling a comparative
  exergetic cradle-to-factory gate analysis. Inclusion of exergy calculations requires a greater
  understanding of the processes and reveals that several previous assumptions towards agricultural
  systems are no longer suitable for non-biomass applications. It also revealed that by upholding
  the functionality of the biochemicals present in biomass for use as chemical products and
  precursors, sizeable reductions of fossil fuels can be achieved. Oriented towards existing bulkchemical
  products, the analysis was expanded to systematically determine the optimal biorefinery
  cropping system from 16 common bioenergy crops in their corresponding regions. Although no
  concrete optimum was determined, the results all led to the conclusion that other biomass
  systems based on combustion or conversion to combustible products are sub-optimal in
  comparison. The best application of biomass for the replacement of fossil fuels is the
  petrochemical industry.
  Exploring Biodiesel Production in Brazil : a study on configurational patterns in an evolving policy domain
  Stattman, S.L. ; Bindraban, P.S. ; Hospes, O. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International BV (Report / Plant Research International 199) - 114
  brandstoffen - olieleverende planten - gewassen - sociale economie - teelt - bio-energie - overheidsbeleid - brazilië - biobrandstoffen - fuels - oil plants - crops - socioeconomics - cultivation - bioenergy - government policy - brazil - biofuels
  Will EU biofuel policies affect global agricultural markets
  Banse, M.A.H. ; Meijl, H. van; Tabeau, A.A. ; Woltjer, G.B. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Working paper / Agricultural Economics Research Institute ) - 37
  brandstoffen - brandstofgewassen - agrarische economie - europese unie - eu regelingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - liberalisering van de handel - biomassa productie - wereldmarkten - biobrandstoffen - biobased economy - fuels - fuel crops - agricultural economics - european union - eu regulations - cap - trade liberalization - biomass production - world markets - biofuels - biobased economy
  This paper assesses the global and sectoral implications of the European Union Biofuels Directive (BFD) in a multi-region computable general equilibrium framework with endogenous determination of land supply. The results show that, without mandatory blending policies or subsidies to stimulate the use of biofuel crops in the petroleum sector, the targets of the BFD will not be met in 2010 and 2020
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.