Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Why plants are little solar panels
  Schipper, R. - \ 2017
  Wageningen : WURcast
  biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
  What are plants contributing to a biobased society?
  Genetic modification – Societal debate : Role of scientific knowledge
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 21
  cultivation - breeding methods - plants
  Genetische modificatie – introductie : Wat is genetische modificatie?
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 4
  cultivation - breeding methods - plants - crossbreds
  Genetic modification – applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 31
  cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
  Hybrid cultivars : Advantages & disadvantages
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 14
  arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - breeding methods - cultivation - crossbreds
  Hybride rassen : Voor- en nadelen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 13
  cultivation - greenhouse horticulture - horticulture - rearing - breeding methods
  Presentatie over de voor- en nadelen van hybride rassen
  Coexistence : Coexistence of GM and non-GM cultivations
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 10
  cultivation - breeding methods - genetic engineering - consumer preferences - plants
  Presentation about coexistence of GM and non-GM cultivations, consumers' preference.
  Co–existentie : Naast elkaar bestaan van GG en niet-GG teelten
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 14
  cultivation - crops - greenhouse horticulture - horticulture - breeding methods - genetic engineering
  Presentatie over GG en niet-GG gewassen, consumentenvoorkeuren en manieren om beide gewassen naast elkaar te kunnen telen.
  Plantenveredeling en Intellectuele Eigendomsrechten IPR – korte introductie : Kwekersrecht en patenten (octrooien)
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  breeding methods - genetic engineering - plants - legislation - patents - cultivation
  Presentatie over systemen in plantenveredeling en uitleg over octrooien.
  Dossier Nieuwe technieken plantenveredeling
  Lotz, L.A.P. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - breeding methods - breeding programmes - fruit growing - arable farming - technical progress - innovations - circular agriculture
  In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.
  Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Hop, M.E.C.M. ; Looman, B.H.M. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  resistance breeding - plant breeding - selection - selection methods - breeding programmes - breeding methods - plant protection - genetic resistance - teaching materials - resistentieveredeling - plantenveredeling - selectie - selectiemethoden - veredelingsprogramma - veredelingsmethoden - gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - lesmaterialen
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
  Veredelaars moeten meer 'ondergronds' gaan : Edith Lammers van Bueren geïnterviewd door twee collega's van het LBI
  Lammerts van Bueren, Edith - \ 2015
  organic farming - breeding programmes - breeding methods - varieties - university research - plant breeding - organic plant breeding

  Edith Lammerts van Bueren is onderzoekster veredeling op het Louis Bolk Instituut en daarnaast al tien jaar buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University. Ze vervult een brugfunctie tussen de biologische sector en de Wageningse wetenschappelijke wereld. Ze wordt veel gevraagd in publieke debatten over gentechnologie versus biologische veredeling. Onlangs is haar hoogleraarschap voor een derde termijn goedgekeurd. Tijd om de resultaten van de eerste tien jaar en de plannen voor de toekomst te belichten.

  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  Prof. Richard Immink over veredeling van tulpen met behulp van genomics
  Immink, G.H. - \ 2014
  Wagningen : Wageningen UR
  tulpen - bloembollen - genomica - veredelingsmethoden - nieuwe variëteit - tulips - ornamental bulbs - genomics - breeding methods - new variety
  Genomics biedt vele mogelijkheden voor de veredeling van gewassen, zegt Richard Immink, buitengewoon hoogleraar Fysiologie van bloembollen aan Wageningen University. Met genetische informatie van tulpen, bijvoorbeeld, kunnen telers heel gericht nieuwe variaties kweken die precies de gewenste eigenschappen hebben. Een nieuwe tulp op de markt brengen zal daarom een stuk sneller gaan.
  Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 2 : Eindrapport
  Krens, F.A. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 19
  lilium - plantenveredeling - veredelingsmethoden - genetische modificatie - cultivars - resistentie van variëteiten - insectenplagen - aphis gossypii - lilium - plant breeding - breeding methods - genetic engineering - cultivars - varietal resistance - insect pests - aphis gossypii
  Genetisch gemodificeerde lelielijnen, die in een eerder project geproduceerd waren (PT project 12966), zijn in dit vervolgproject verder gekarakteriseerd. Het doel van project PT12966 en dit project was om GM lelies te maken die een tweetal nieuwe genen hebben ontvangen die ze resistent tegen of in ieder geval minder gevoelig zouden maken voor aantasting door bladluizen. Met als doel de introductie van resistentie tegen luizen is natuurlijk de ultieme test een resistentietoets, waarin planten blootgesteld worden aan doelinsecten, in dit geval de katoenluis, Aphis gossypii, als belager van lelies. Twee type toetsen zijn uitgevoerd aan 62 GM lelielijnen.
  Biologische efficiëntie substraatverbruik bij champignon : een genetische analyse
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding (Rapport / Plant Research International 2014-2) - 22
  agaricus - eetbare paddestoelen - substraten - cultuurmethoden - veredelingsmethoden - kruisingen - efficiëntie - agaricus - edible fungi - substrates - cultural methods - breeding methods - crosses - efficiency
  In 2013 is de tweede stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat. Er is in 2013 een selectie gemaakt van negen wild-isolaten en één commerciëel ras van de champignon. Deze stammen dekken de hele variatie van de collectie van Plant Breeding in de efficiëntie van het substraatgebruik (uitgedrukt als g droge stof aan champignons per kg verbruikte organische stof) ook wel biologische effcientie genoemd (BE).
  Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 1 : Eindrapport
  Krens, F.A. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 17
  lilium - plantenveredeling - cultivars - veredelingsmethoden - genetische modificatie - resistentie van variëteiten - plantenplagen - lilium - plant breeding - cultivars - breeding methods - genetic engineering - varietal resistance - plant pests
  In eerdere projecten is een reproduceerbaar protocol ontwikkeld om lelie cultivars van verschillende typen (Longiflorum en Oriental) genetisch te modificeren en de merker-vrije technologie (geen ongewenste genen meer, alleen doelgenen) toe te passen. Dit project gaat over het produceren van merker-vrije gentech lelies met resistentie tegen bladluizen als overbrengers van virussen. Dit eindrapport deel I brengt verslag uit van de resultaten.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Bioimpuls gaat lange weg, met zijpaden : perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen
  Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)11. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  biologische plantenveredeling - plantenveredeling - resistentieveredeling - aardappelen - phytophthora infestans - biologische landbouw - veredelingsmethoden - akkerbouw - organic plant breeding - plant breeding - resistance breeding - potatoes - phytophthora infestans - organic farming - breeding methods - arable farming
  Het is een zwaar phytophthora seizoen geweest. Nu zijn telers weer helemaal gespitst op resistente rassen. Daarbij richten de ogen zich op het Bioimpuls veredelingsprogramma. Traditionele veredeling uit wilde rassen is een lange weg, maar levert wel meer op. En niet vergeten: smaak en uiterlijk tellen net zo goed. Tijd voor een update
  Breeding initiatives of seeds of landraces, amateur varieties and conservation varieties : an inventory and case studies
  Osman, A.M. ; Chable, V. - \ 2009
  Driebergen [etc.] : Louis Bolk Instituut [etc.] - 35 p.
  plantenveredeling - landrassen - conservering - veredelingsmethoden - plantenvermeerdering - plant breeding - landraces - conservation - breeding methods - propagation
  One of the objectives of the Farm Seed Opportunities (FSO) project is to develop on farm breeding methodologies for the conservation and development of landraces, amateur and conservation varieties. The starting point for the development of these methodologies are the already existing experiences of farmers, small scale seed producers and researchers. To be able to draw on the expertise of these practitioners, we have selected five breeding initiatives for in depth case-studies. Prior to the selection of the five cases we carried out an inventory of all known initiatives within the European Economic Area. Results are presented in this report
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.