Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw
  Vermeulen, P.C.M. ; Lans, C.J.M. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1085) - 106
  glastuinbouw - kooldioxide - bemesting - kooldioxideverrijking - beschikbaarheid - bronnen - glasgroenten - greenhouse horticulture - carbon dioxide - fertilizer application - carbon dioxide enrichment - availability - sources - greenhouse vegetables
  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte organische stof aan het begin van de teelt er voor dat de eerste twee maanden van de teelt er voldoende CO2 beschikbaar is. Daarnaast is CO2 uit de ketel en WKK de belangrijkste CO2 bron om dit in te vullen. OCAP, RoCa3 en vloeibare CO2 zijn vooral in de zomer belangrijke aanvullende CO2 bronnen om het CO2 gehalte op het gewenste peil te kunnen houden. Het gebruik van duurzame energie en het nieuwe telen zorgen voor een tekort in de invulling van de CO2 behoefte, waarvoor externe bronnen gezocht moeten worden. In alle provincies wordt voldoende CO2 geproduceerd door niet tuinbouwbedrijven. Potentiële leveranciers zijn elektriciteitscentrales, chemische industrie, stadsverwarming, composteerbedrijven en vergisters. Knelpunten om deze op tuinbouwbedrijven te kunnen gebruiken zijn de transportafstand, concentratie en zuiverheid en het niet op elkaar aansluiten van productie en behoefte. Koppelen van glastuinbouw aan naburige CO2 producenten is een te overwegen optie. Een aantal, nog uit te werken, voorbeelden laat zien dat er in de omgeving van tuinbouwbedrijven kansen zijn aansluiting te zoeken met lokale producenten van CO2. Daarnaast biedt het verspreid over het jaar inbrengen van organische stof met een hoog C/N gehalte kansen om de CO2 en N behoefte aan te vullen. Dit moet wel ingepast kunnen worden in de bedrijfsvoering. Loskoppeling van de CO2 aanvoer van de warmteproductie op het bedrijf, geeft meer mogelijkheden de CO2 optimaal in te zetten.
  Analyse van de vrachten stikstof en fosfor, op het Nederlandse deel van de Noordzee
  Klein, J.J.M. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1612) - 43
  oppervlaktewater - afvoer - waterverontreiniging - marien milieu - voedingsstoffen - inventarisaties - noordzee - eutrofiëring - bronnen - surface water - discharge - water pollution - marine environment - nutrients - inventories - north sea - eutrophication - sources
  In deze studie is een analyse gemaakt van de herkomst van nutriënten die via de grote rivieren op het Nederlandse deel van de Noordzee worden geloosd. Via de flow-path methode is berekend welk deel afkomstig was uit het buitenland en welk deel van binnenlandse bronnen. Voorts is berekend wat de bijdrage is van 19 deelstroomgebieden in Nederland aan de vrachten op de Noordzee. Met een Monte Carlo simulatie is inzicht verkregen in de onzekerheden van de berekeningen.
  Analyse van de grootte en de herkomst van de vrachten stikstof en fosfor, via het oppervlaktewater, op het Nederlandse deel van de Noordzee
  Klein, J.J.M. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1417) - 40
  eutrofiëring - oppervlaktewater - rivieren - voedingsstoffen - stroomgebieden - bronnen - noordzee - nederland - eutrophication - surface water - rivers - nutrients - watersheds - sources - north sea - netherlands
  In deze studie is een analyse gemaakt van de herkomst van nutriënten die via de grote rivieren op het Nederlandse deel van de Noordzee worden geloosd. Via de flow-path methode is berekend welk deel afkomstig was uit het buitenland en welk deel van binnenlandse bronnen. Voorts is berekend wat de bijdrage is van 19 deelstroomgebieden in Nederland aan de vrachten op de Noordzee. Met een Monte Carlo simulatie is inzicht verkregen in de onzekerheden van de berekeningen.
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (1) Modelvergelijking van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau
  Schoumans, O.F. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.90) - 2
  voedingsstoffen - oppervlaktewater - stroomgebieden - modellen - waterverontreiniging - hydrologie van stroomgebieden - bronnen - europa - nutrients - surface water - watersheds - models - water pollution - catchment hydrology - sources - europe
  Om vast te stellen in hoeverre de in OSPAR kader afgesproken landelijke reductiedoelstellingen ten aanzien van nutriëntenemissies naar de zee worden gerealiseerd, worden door de afzonderlijke landen verschillende benaderingen gehanteerd. Met name de wijze waarop de bijdrage van de diffuse bronnen wordt gekwantificeerd wijkt onderling sterk af. Om deze reden is in 2002 een Europees project gestart om een groot aantal verschillende methodieken onderling inhoudelijk te vergelijken, in de praktijk te toetsen en de toepasbaarheid voor drie gelote stroomgebieden binnen Europa vast te stellen. Vanuit Nederland zijn bij dit onderzoek betrokken: Alterra, RIZA en de Waterschappen Velt en Vecht, Regge en Dinkel en Groot Salland. In dit infoblad worden kort de belangrijkste uitkomsten van de inhoudelijke vergelijking van de modellen geschetst
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : EUROHARP: (2) Toetsing van methoden voor de voorspelling van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater op stroomgebiedniveau
  Schoumans, O.F. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.91) - 2
  voedingsstoffen - oppervlaktewater - stroomgebieden - modellen - waterverontreiniging - hydrologie van stroomgebieden - bronnen - europa - noorwegen - engeland - italië - nutrients - surface water - watersheds - models - water pollution - catchment hydrology - sources - europe - norway - england - italy
  Binnen het EU-project EUROHARP wordt nagegaan in hoeverre de verschillende type modellen geschikt zijn om de diffuse belasting van het oppervlaktewater uit het landelijke gebied te kwan-tificeren. De modellen die in het onderzoek betrokken zijn, worden ingezet in o.a. OSPAR kader om te evalueren in hoeverre reductiedoelstellingen worden gerealiseerd. Naast een inhoudelijke modelvergelijking (infoblad 90) vindt er ook een toetsing van alle modellen in 3 stroomgebieden plaats: Vansjø-Hobøl (Noorwegen), Yorkshire Ouse (Engeland) en Enza (Italië). Daarnaast zijn voor elk model afzonderlijk 3 andere stroomgebieden geloot uit de 17 stroomgebieden om uiteindelijk ook de toepasbaarheid van elk model onder verschillende omstandigheden te evalueren. In dit infoblad wordt de resultaten van de toetsing van alle modellen op de drie genoemde stroomgebieden beschreven
  DNA-onderzoek bewijst oorsprong van eiken
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)35. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  quercus - centra van herkomst - bronnen - genetische bronnen - migratie - verspreiding - ecologie - dna - chloroplast dna - cytoplasmatische overerving - natuurlijke opstanden - rassenlijsten - quercus - centres of origin - sources - genetic resources - migration - dispersal - ecology - dna - chloroplast dna - cytoplasmic inheritance - natural stands - descriptive list of varieties
  Historische en uiterlijke gegevens zeggen heel veel over het autochtone karakter van een populatie, maar met DNA-gegevens ben je pas écht zeker. Autochtone opstanden kunnen onder de categorie 'van bekende oorsprong' op de Rassenlijst geplaatst worden. Hiermee hebben ze een officiële status, waarmee het materiaal eruit verhandeld kan worden
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Meerjarig monitoringsprogramma naar de nutriëntenstromen en de ecologische effecten in stroomgebieden en polders
  Roest, C.W.J. ; Arts, G.H.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Informatieblad Uit de mest- en mineralenprogramma's 398.2) - 2
  waterkwaliteit - stroomgebieden - hydrologie van stroomgebieden - voedingsstoffen - monitoring - bronnen - watersystemen - water quality - watersheds - catchment hydrology - nutrients - monitoring - sources - water systems
  Het technisch optimaliseren en uitbreiden van een monitoringsysteem op stroomgebiedsniveau vereist een goede analyse van het systeem (stroomgebied). Met name voor het meten van de effectiviteit van generieke (MINAS) en gebiedsspecifiek (bijv. antiverdrogings-maatregelen, peilbeheer en reconstructie) beleidsmaatregelen op bijv de nutriëntenbelasting vanuit het landelijke gebied naar het grond- en oppervlaktewater en de ecologische waterkwaliteit is het noodzakelijk dat op een adequate manier potentiële bronnen (o.a. RWZI's, overstorten, natuurlijke bronnen, landbouwemissies, depositie, aanvoer gebiedsvreemdwater etc.) en nutriëntenstromen worden geïnventariseerd en monitoringslokaties worden aangelegd. Voortraject van dit monitoringsprogramma
  Uncertainties in the fate of nitrogen I: An overview of sources of uncertainty illustrated with a Dutch case study
  Kroeze, C. ; Aerts, R. ; Breemen, N. van; Dam, D. van; Hoek, K. van der; Hofschreuder, P. ; Hoosbeek, M.R. ; Klein, J. de; Kros, H. ; Oene, H. van; Oenema, O. ; Tietema, A. ; Veeren, R. van der; Verhoeven, H. ; Vries, W. de - \ 2003
  Nutrient Cycling in Agroecosystems 66 (2003)1. - ISSN 1385-1314 - p. 43 - 69.
  nitraten - milieueffect - monitoring - stikstofkringloop - onzekerheid - bronnen - nederland - bodemchemie - emissie - uitspoelen - soil chemistry - nitrates - emission - leaching - environmental impact - monitoring - nitrogen cycle - uncertainty - sources - netherlands - organic-matter accumulation - coastal marine ecosystems - forest ecosystems - oxide production - river-basins - managed grasslands - atlantic-ocean - dry deposition - n2o emission - world rivers
  This study focuses on the uncertainties in the fate of nitrogen (N) in the Netherlands. Nitrogen inputs into the Netherlands in products, by rivers, and by atmospheric deposition, and microbial and industrial fixation of atmospheric N2 amount to about 4450 Gg N y¿1. About 60% of this N is transported out of the Netherlands in products. The fate of the remaining 40%, however, is less clear. We discuss uncertainties in losses to the atmosphere (as ammonia or through denitrification), by leaching and runoff, and in N accumulation in biomass and soils. These processes may account for the fate of about 40% of the N in the Netherlands, and for the fate of about 60% of the N in Dutch agricultural soils. Reducing uncertainties in the estimates of these fluxes is necessary for reducing the impact of excess N in the environment. In particular, monitoring the environmental effects of ammonia emissions and nitrate leaching to groundwater and aquatic systems requires an increased understanding of the fate of N. Uncertainties arise because (1) some N fluxes cannot be measured directly and are usually quantified indirectly as the balance in N budgets, (2) direct measurements of N fluxes have inevitable inaccuracies, (3) lack of experimental data and other information (e.g. statistics) needed for upscaling, (4) large spatial and temporal variability of fluxes, and (5) poor understanding of the processes involved. These uncertainties can be reduced by additional experimental studies and by further development of process-based models and N budget studies. We prioritize these future research needs according to a range of different criteria
  Berekening van de nutriëntenbelasting van oppervlaktewater vanuit landbouwgronden in vier poldergebieden; analyse van de bronnen
  Hendriks, R.F.A. ; Kruijne, R. ; Roelsma, J. ; Oostindie, K. ; Oosterom, H.P. ; Schoumans, O.F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 408) - 139
  waterverontreiniging - bronnen - oppervlaktewater - grondwater - landbouwgrond - eutrofiëring - uitspoelen - fosfaten - waterkwaliteit - voedingsstoffen - modellen - veengebieden - polders - hydrologie - nederland - water pollution - sources - surface water - groundwater - agricultural land - eutrophication - leaching - phosphates - water quality - nutrients - models - peatlands - polders - hydrology - netherlands
  Met simulatiemodellen is de diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit/vanaf de bodem van vier proefgebieden in Laag Nederland berekend. De studie is onderdeel van een project gericht op de berekening van de effecten van diffuse belasting op de oppervlaktewaterkwaliteit en de toesting van een modelinstrumentarium hiervoor. Naast bemesting blijken bodem en kwel belangrijke bronnen van nutriëntenuitspoeling, vooral bij de twee veenweidegebieden die overwegend de grootste nutriëntenbelasting hebben. De bijdrage van mest aan de uitspoeling bedraagt bij deze gebieden slechts 23-32%. Bij de twee andere gebieden met meer minerale bodems is de mestbijdrage meestal groter, tot 74%. Gemiddeld spoelen bij de veenweidegebieden 2,0% en 1,4%, en bij de twee andere gebieden 3,3% en 0,7% van de stikstof- respectievelijk fosformeststoffen uit en af
  Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutriëntenbelasting in Noord-Brabant; deelrapport 3: vergelijking belasting oppervlaktewater uit diffuse bronnen en puntbronnen
  Diepen, C.A. van; Stolte, J. ; Wolf, J. ; Naeff, H.S.D. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 527.3) - 58
  waterverontreiniging - oppervlaktewater - stikstof - stroomgebieden - waterkwaliteit - voedingsstoffen - verontreinigingsbeheersing - uitspoelen - nitraten - fosfaten - bronnen - hydrologie - nederland - noord-brabant - fosfaat - grondwater - landbouw - landgebruik - milieu - nitraat - nutriëntenbelasting - waterbeheer - waterschap - water pollution - surface water - nitrogen - watersheds - water quality - nutrients - pollution control - leaching - nitrates - phosphates - sources - hydrology - netherlands - noord-brabant
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater over geheel Noord-Brabant. Voor alle deelstroomgebieden binnen de verschillende waterschappen in Noord-Brabant is deze totale belasting en de relatieve bijdragen hieraan van diffuse en puntbronnen bepaald. Deze informatie is op kaart weergegeven. Op basis van deze kaarten kunnen de voornaamste bronnen van nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabantsnel gelokaliseerd worden. Voor de verschillende waterschapsgebieden en voor de provincie Noord-Brabant als geheel is de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater bepaald en tevens de relatieve bijdragen hieraan van de verschillende bronnen.
  Schoon water in de stad
  Kalker, T. ; Bouwens, C. ; Tjallingii, S.P. - \ 2001
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 (2001)17. - ISSN 0166-8439 - p. 13 - 15.
  waterkwaliteit - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - oppervlaktewater - bronnen - ruimtelijke ordening - stedelijke planning - stadsontwikkeling - stedelijke gebieden - beleid - milieubeleid - milieubescherming - waterbeheer - steden - woningbouw - stad - stedelijk waterbeheer - water quality - water pollution - pollution control - surface water - sources - physical planning - urban planning - urban development - urban areas - policy - environmental policy - environmental protection - water management - towns - house building
  Bij duurzaam stedelijk waterbeheer hoort schoon water; beperking van diffuse emissies speelt daarbij een belangrijke rol. Het Platform Diffuse Bronnen in de provincie Utrecht selecteerde een aantal voorbeeldprojecten en mogelijke maatregelen in de procesfasen ruimtelijke ordening, maaiveldontwerp, beheer openbare ruimte en materiaalgebruik op gebouwniveau. Speciale aandacht kregen de succes- en faalfactoren bij het aanpakken van de diffuse-bronnenproblematiek, uitmondend in een serie aanbevelingen voor de verschillende fasen van een bouwproces
  Herkomst goed inzetbaar als marketing-instrument. Product Origin as a Valuable Marketing Tool
  Verlegh, P.W.J. ; Ittersum, K. van - \ 1998
  Voedingsmiddelentechnologie 31 (1998)14/15. - ISSN 0042-7934 - p. 38 - 39.
  voedsel - voedingsmiddelen - bronnen - oorsprong - public relations - markten - marketing - marktconcurrentie - aanbodsevenwicht - food - foods - sources - origin - markets - market competition - supply balance
  De indruk die consumenten associeren met de herkomst van een product kan de beoordeling van het voedingsproduct sterk beinvloeden
  Natural resource development and utilization - Future research and technology management in soil-plant-animal-human systems.
  Jong, R. de; Nolan, T. ; Bruchem, J. van - \ 1992
  Wageningen : Agricultural University - ISBN 9789067542449 - 168
  milieu - milieubeheer - milieubescherming - voedingsmiddelen - bosbouw - bossen - brandhout - begrazing - berggraslanden - natuurlijke graslanden - natuurlijke hulpbronnen - pampa's - bescherming - kwaliteit - extensieve weiden - herstel - hulpbronnengebruik - hulpbronnen - sahel - semi-aride klimaatzones - bronnen - steppen - duurzaamheid (sustainability) - tropen - bomen als veevoer - environment - environmental management - environmental protection - foods - forestry - forests - fuelwood - grazing - mountain grasslands - natural grasslands - natural resources - pampas - protection - quality - rangelands - rehabilitation - resource utilization - resources - sahel - semiarid zones - sources - steppes - sustainability - tropics - fodder trees
  Belangrijke handboeken op het gebied van levensmiddelenleer, in het bijzonder over analyse- en vergelijkingsmethoden van alternatief en conventioneel bereid voedsel
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4444)
  alternatieve landbouw - bibliografieën - chemische samenstelling - consumptiepatronen - voedsel - voedselsamenstelling - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - voedingstoestand - voedingswaarde - biologische landbouw - oorsprong - eigenschappen - kwaliteit - bronnen - alternative farming - bibliographies - chemical composition - consumption patterns - food - food composition - food hygiene - foods - nutritional state - nutritive value - organic farming - origin - properties - quality - sources
  Dierveredeling inefficient?
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3910)
  dierveredeling - bibliografieën - economische situatie - voedsel - voedingsmiddelen - vlees - vleeswaren - oorsprong - bronnen - wereld - zoötechniek - economische productie - nationaal eigendom - nationaal vermogen - animal breeding - bibliographies - economic situation - food - foods - meat - meat products - origin - sources - world - zootechny - economic production - national property - national wealth
  Voedingswaarde van boter en margarine
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3888)
  dierlijke producten - bibliografieën - boter - voedsel - voedingsmiddelen - margarine - voedingswaarde - oorsprong - bronnen - spijsvetten - animal products - bibliographies - butter - food - foods - margarine - nutritive value - origin - sources - edible fats
  Orienterend onderzoek naar de mogelijkheden van stierevlees op de Nederlandse markt
  Dijk, G. van - \ 1973
  Zeist : [s.n.] (Rapport / Instituut voor veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. C-175) - 88
  rundvlees - consumenten - voedsel - voedingsmiddelen - nederland - oorsprong - beleid - bronnen - handel - kalfsvlees - consumentenaangelegenheden - beef - consumers - food - foods - netherlands - origin - policy - sources - trade - veal - consumer affairs
  Het gebruik van melk en melkprodukten volgens een voedingsonderzoek in Nederland bij tweeduizend huishoudingen in 1966 en 1967
  Wigbout, M. - \ 1972
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): C. den Hartog, co-promotor(en): L.C.A. Corsten. - Rotterdam : van Veen & Scheffers - 127
  consumptie - voedsel - voedingsmiddelen - bronnen - oorsprong - beleid - consumenten - melkproducten - zuivelindustrie - melk - voedselhygiëne - nederland - melken - melkproductie - melkmachines - organische verbindingen - consumentenaangelegenheden - consumption - food - foods - sources - origin - policy - consumers - milk products - dairy industry - milk - food hygiene - netherlands - milking - milk production - milking machines - organic compounds - consumer affairs

  This study is based on data collected under auspices of the Food Council of The Netherlands, between October 1966 and September 1970, from 2000 households in The Netherlands. It is a critical analysis of this particular investigation in food research and of food research in general, in which emphasis is placed on the statistical aspects.

  Of the data collected only those relating to the use of milk and milk-products have been statistically analysed. The data on milkusage were obtained in 1966 and 1967: for each of 41 weeks approximately 50 households were sampled, 2000 households in all. Only usage at home' was of interest. For each week the daily usage patterns were obtained both for each household and each household member. A detailed breakdown for each type of milkproduct was obtained only per household.

  This research is subject to a number of important limitations; these are discussed further in the chapters 1, 2, 3 and 5. In chapter 5 the choice of method of analysis of the household usage is motivated in detail.

  As there were serious doubts as to whether the sample was representative of The Netherlands, arising for example from the 50% refusal to cooperate, statistical tests have not been used. The analysis is purely descriptive therefore and the most important results are illustrated by tables. This is, as Tukey put it, an exercise in data analysis. Differences between levels of household characteristics were not in disagreement with the findings of other food research but the absolute levels could not be meaningfully related (chapter 9).

  In chapter 6 the weekly intensity is analysed. In chapter 7 the daily usage is examined. In chapter 8 the results of the enquiries made on the usage patterns of 9 milk-products on Sunday, Saturday and the other weekdays together, are given.

  Besides making a large number of crosstabulations, a number of multivariate analyses were performed. Although the clearest results of the principal component analyses seemed to be valid, the results were of restricted value. Without other information, it is not clear how much value can be attached to them. In applying the cluster analysis although a few distinct usage groups could be formed on the basis of their patterns of milk-product usage, not all households could be assigned to a well defined group (chapter 8). The results of the AID-method were interesting (chapter 7). In general, apart from the association of frequent usage of most milk-products with households having children the associations established were not great.

  In chapter 9 a review of other possible analyses is given, and the prospects for future research are considered. It is clear that much fundamental statistical research into the design of food research projects has still to be done. With the material of the present research it was not possible to do much in this direction.

  Many results could not be given in tableform. Further information may be obtained from the Food Council.

  Verkorting van de kooktijd van gedroogde (soep)groenten door middel van bestraling
  Mettivier Meijer, J.C. ; Staden, O.L. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Sprenger instituut no. 90) - 2
  eten koken - voedsel - voedselbestraling - voedselbereiding - voedselbewaring - voedingsmiddelen - oorsprong - plantaardige producten - straling - bronnen - groenteteelt - groenten - kookkunst - cooking - food - food irradiation - food preparation - food preservation - foods - origin - plant products - radiation - sources - vegetable growing - vegetables - cookery
  Cooking quality of some dutch potato varieties
  Zaehringer, M.V. ; Ludwig, J.W. ; Muller, F.M. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor Bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 211) - 13
  voedsel - voedingsmiddelen - huishoudkunde - nederland - oorsprong - prestatieniveau - aardappelen - kwaliteit - solanum tuberosum - bronnen - food - foods - home economics - netherlands - origin - performance - potatoes - quality - solanum tuberosum - sources
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.