Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==budgetten
Check title to add to marked list
Wijzer met groen in de stad; Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel. Achtergronddocument
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P. ; Michels, R. ; Ballemans, M. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Wageningen UR 14-070) - 21
openbaar groen - stedelijke gebieden - bedrijfsvoering - omgevingsverrijking - regelingen - budgetten - publiek-private samenwerking - public green areas - urban areas - management - environmental enrichment - regulations - budgets - public-private cooperation
Het mkb-bedrijf heeft continu te maken met nieuwe ontwikkelingen, die zowel van invloed zijn op het bedrijf als p de omgeving. Deze hebben ook effect op het groen in de stedelijke omgeving. Om de meerwaarde van groen voor een bedrijf te kunnen bepalen is het van belang deze ontwikkelingen hierin mee te nemen.
Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft inzicht: Hoe doet de buurman dat?
Hop, M.E.C.M. ; Spijker, J. - \ 2013
Vitale Groene Stad 2013 (2013)2. - p. 40 - 41.
openbaar groen - kosten - groenbeheer - budgetten - kennisoverdracht - public green areas - costs - management of urban green areas - budgets - knowledge transfer
De crisis gaat ook aan het gemeentelijk groen niet ongemerkt voorbij. Beheerafdelingen proberen het gemeentelijk groen zo goed mogelijk te beheren met afnemende budgetten. Moet je bezuinigen op groen, dan is het handig om te weten wat realistische mogelijkheden daarvoor zijn. Een kijkje in de keuken bij andere gemeenten kan zeer verhelderend werken.
Gazons duurder dan borders met rozen of vaste planten?
Hop, M.E.C.M. - \ 2013
Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 2013 (2013)2. - ISSN 2352-4634 - p. 88 - 93.
stadsomgeving - openbaar groen - groenbeheer - kosten-batenanalyse - overblijvende planten - gazon - beplantingen - budgetten - opinies - urban environment - public green areas - management of urban green areas - cost benefit analysis - perennials - lawns and turf - plantations - budgets - opinions
In de eerste uitgave van Vitale Stad stond een artikel over gazons die duurder zouden zijn dan borders met vaste planten of sierheesters. Volgens dit artikel zouden vaste planten dus goedkoper zijn dan gazons. Als wij die vraag stellen aan de gemiddelde groenbeheerder, krijgt je een compleet ander antwoord. Hoe zit het nu eigenlijk?
KB-WOT Fisheries Research : programme for 2007
Dickey-Collas, M. ; Beek, F.A. van - \ 2007
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO report 07.006) - 53
visserij - visserijbeleid - visserijbeheer - toegepast onderzoek - programmaontwikkeling - programma's - budgetten - mariene ecologie - nederland - aquatische ecosystemen - fisheries - fishery policy - fishery management - applied research - program development - programs - budgets - marine ecology - netherlands - aquatic ecosystems
LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het budget voor 2007 (€ 621000) aan onderzoeksprojecten is toegekend. Van ieder onderzoeksproject wordt een beschrijving gegeven. De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 1) invloed van veranderende leefomgeving op mariene ecosystemen, 2) impact van visserij op ecosysteem, 3) visserijbeheer, 4) onderhoud sleutelexpertise en 5) kleine onderzoeksprojecten. Het rapport geeft bovendien een doorkijk naar de behoefte aan Kennisbasis budget voor de periode van 2008-2010
Report of the KB-WOT fisheries programme carried out in 2006
Dickey-Collas, M. ; Beek, F.A. van - \ 2007
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C044/07) - 19
visserij - visserijbeheer - mariene ecologie - budgetten - onderzoeksondersteuning - nederland - fisheries - fishery management - marine ecology - budgets - research support - netherlands
LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het budget voor 2006 (€ 621000) gebruikt is voor de diverse onderzoeksprojecten. Van ieder onderzoeksproject wordt een beschrijving gegeven, daarnaast worden de resultaten, de opgedane kennis en een verantwoording van de financiering gegeven. De projecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: 1) invloed van veranderende leefomgeving op mariene ecosystemen, 2) impact van visserij op ecosysteem, 3) visserijbeheer, 4) onderhoud sleutelexpertise en 5) kleine onderzoeksprojecten
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XII. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2001 - februari 2002
Beunen, R. ; Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2002
Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 92) - ISBN 9789067546850 - 98
recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - budgetten - tijd - duinen - eolisch zand - nederland - karteringen - gegevensanalyse - zuid-holland - leisure research - recreation - research - methodology - projects - density - road transport - traffic - counting - budgets - time - dunes - aeolian sands - netherlands - surveys - data analysis
Budgettaire consequenties introductie Programma Beheer
Meeuwissen, T.W.M. ; Mulder, M. - \ 1999
onbekend : LEI (Rapport LEI 4.99.20) - ISBN 9789052425290 - 89
milieubeleid - milieuwetgeving - natuurbescherming - subsidies - economie - beleid - budgetten - nederland - financieren - environmental policy - environmental legislation - nature conservation - subsidies - economics - policy - budgets - netherlands - financing
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is door het LEI in samenwerking met de werkgroep Budgetneutraliteit van de projectgroep Programma Beheer een rekenmodel ontwikkeld waarmee vervolgens de budgettaire consequenties van de introductie van het Programma Beheer zijn berekend. De resultaten van drie berekeningen staan in dit rapport beschreven. Het ten behoeve van die berekeningen gemaakte rekenmodel zal worden overgedragen aan het Ministerie van LNV om dienst te doen bij de onderbouwing van programmeringsafspraken en begrotingsvoorstellen.
EU-landbouwuitgaven bij volledige integratie van de MOE-landen
Silvis, H.J. ; Rijswick, C.W.J. van - \ 1999
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052424736 - 52
financieel landbouwbeleid - agrarische economie - budgetten - integratie - europese unie - centraal-europa - agricultural financial policy - agricultural economics - budgets - integration - european union - central europe
Hoog tijd voor een ander recreatiebeleid; onderzoek naar recreatiebeelden en gevolgen voor beleid
Bosma, N.J. ; Langers, F. ; Peters, K.B.M. - \ 1997
Recreatie en Toerisme 7 (1997)7/8. - ISSN 0165-4179 - p. 18 - 19.
recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - recreation - research - budgets - time - leisure research
Op zoek naar recreatiebeelden; inhoudsanalyse van media en beleidsnota's
Langers, F. ; Lous, J.F.A. ; Kroon, H.J.J. ; Peters, K.B.M. ; Klüppel, J.E.J. - \ 1997
Den Haag : Stichting Recreatie - 42
recreatiebeleid - recreatie - beleid - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - nederland - oorsprong - openbare mening - leisure policy - recreation - policy - research - budgets - time - leisure research - netherlands - origin - public opinion
Indicatoren voor recreatieve kwaliteiten in het landelijk gebied
Goossen, C.M. ; Langers, F. ; Lous, J.F.A. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 132
openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - nederland - outdoor recreation - rural recreation - recreation - research - budgets - time - leisure research - netherlands
Nijkerkernauw meest geschikt, IJmeer meest gebruikt; onderzoek met waterrecreatiegeschiktheidsindex
Goossen, C.M. ; Feijter, K.J.M. de; Exter, M. den - \ 1996
Recreatie en Toerisme 6 (1996)9. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 10.
waterrecreatie - recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - meren - nederland - randmeren - water recreation - recreation - research - budgets - time - leisure research - lakes - netherlands
SC-DLO heeft een model ontwikkeld om de geschiktheid van gebieden voor watersport te meten. Het model onderscheidt acht vormen van watersport. Van elke recreatievorm zijn gegevens verzameld over kenmerken van het water, oever, landschap en voorzieningen. Die zijn verwerkt tot een waterrecreatiegeschiktheidsindex (WGI). Het model is in een proefstudie toegepast op de Randmeren, het Markermeer en de Oosterschelde. Het resultaat is dat het Nijkerkernauw het meest geschikte gebied is voor watersport, maar dat het IJmeer het meest wordt gebruikt. Het model is een bruikbaar instrument voor waterbeheerders en beleidmakers om verantwoorde keuzes te maken bij planning, inrichting en beheer van watersystemen.
Integreren door middel van vrijetijd? Vrijetijdsbesteding en integratie van Turkse gezinnen in een Arnhemse wijk.
Soeters, A. ; Hoog, K. de; Kloeze, J.W. te - \ 1996
Vrijetijdstudies 14 (1996)4. - ISSN 1384-2439 - p. 19 - 33.
budgetten - recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - tijd - buitenlanders - gelderland - veluwe - budgets - leisure research - recreation - research - time - foreigners
Non-farm employment in rural Kenya : micro-mechanisms influencing food and nutrition of farming households
Mwadime, R.K.N. - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): J.C. Hoorweg; J.G.A.J. Hautvast. - S.l. : Mwadime - ISBN 9789054856177 - 141
arbeidsmarkt - werkgelegenheid - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - uitgaven voor consumptie - budgetten - inkomen - kindervoeding - zuigelingenvoeding - huishoudens - consumptie - papier - bordpapier - karton - financieel beheer - labour market - employment - household consumption - household expenditure - consumer expenditure - budgets - income - child nutrition - infant nutrition - households - consumption - paper - cardboard - paperboard - financial management
The study reported here describes the links between non-farm employment and child nutritional status in rural coastal Kenya using a model adapted from an operational model commonly used in nutrition planning. Four studies were conducted in 1994 and 1995 in a community in Kwale district. Three of these studies were nonfarm employment and subsistence food production, household income and food accessibility, and maternal employment and child care and house health environment. The findings of these three studies were used in the design of the fourth study which assessed the whole model.

Households which combined both NFE and agricultural sources of income had higher total incomes than those which depended on only one source. The relation between non-farm employment and nutritional status was weak. There was a positive relation between household income and the level of household food expenditure, which, in turn, was positively associated with long-term nutritional status of children. Higher energy intake was associated with food diversity and increased with income level. The sources of differences in food diversity within income groups were not sought. Household income and time spent in the non-farm activities per woman had no direct linear effects on the components of child care. However, income did affect housing quality, while time affected household sanitation/hygiene. Maternal employment had no effect on the components of child care and household-living conditions when controlling for the age of the youngest child, mother's education and household income. This is attributed to the fact that the mother had a lot of "spare time". Hence, this analysis suggests that non-farm employment can open an opportunity to provide for enhanced child's long-term nutritional status through the effect of total income on nutrient intake and through purchased goods that improve housing quality. Women's time in non-farm employment, although affecting house sanitation/hygiene, does not have to compromise the nutritional status of children. It is concluded that the framework used by households to allocate their resources of time and income is different from the framework used for programming and policy development. The role of non-economic factors in the difference between two frameworks is suggested as a focus for future research.

Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
Zeist : BUFAZ - 82
bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
Gebruikswaarde en belevingswaarde van de fietsmogelijkheden in de gemeente Renkum; een onderzoek onder recreatiefietsers in de gemeente Renkum.
Baal, I.M. ; Kolsté, K.J. ; Bakker, J.G. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit - 76
fietsen - budgetten - rijwielpaden - milieu - landschap - recreatieonderzoek - perceptie - recreatie - onderzoek - tijd - toerisme - verkeer - nederland - gelderland - veluwe - bicycling - budgets - cycleways - environment - landscape - leisure research - perception - recreation - research - time - tourism - traffic - netherlands
Toeristische autoroutes van de ANWB; waar gaan we heen vandaag? Een onderzoek naar verantwoord gebruik van de ANWB-autoroutes.
Elands, B.H.M. ; Keken, G.E. van; Verhagen, G. ; Baltjes, C. - \ 1996
Arnhem [etc.] : Advies- en Onderzoeksgroep Beke - 80
budgetten - recreatieonderzoek - motorvoertuigen - recreatie - onderzoek - tijd - toerisme - rondreizen - nederland - gelderland - veluwe - budgets - leisure research - motor cars - recreation - research - time - tourism - tours - netherlands
Maasplassen 1994, een recreatieve speerpuntlokatie? Deel: een evaluerend onderzoek naar het recreatieve gebruik: Hoofdrapport.
Bakker, J.G. ; Jansen, M. ; Lengkeek, J. ; Ganzewinkel, M. van - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit
budgetten - recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - tijd - waterrecreatie - nederland - midden-limburg - budgets - leisure research - recreation - research - time - water recreation - netherlands
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.
Duysens, M.M.A. ; Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1995
Huishoudstudies 5 (1995)1. - p. 12 - 22.
boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - Nederland - institutionele huishoudens - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - Netherlands - institutional households
Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding
Het recreatief gebruik van bossen en natuurgebieden in Brabant en Limburg : een regionale enquete in oostelijk Noord-Brabant en noordelijk Limburg
Kroon, H.J.J. - \ 1994
Wageningen : IBN (IBN - rapport 057)
budgetten - bosbouw - recreatieonderzoek - nationale parken - natuurreservaten - openluchtrecreatie - recreatie - onderzoek - recreatie op het platteland - tijd - nederland - noord-brabant - limburg - budgets - forestry - leisure research - national parks - nature reserves - outdoor recreation - recreation - research - rural recreation - time - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.