Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
  bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
  In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
  Doseersysteem voor element correcties: Aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Lekkerkerk, H. ; Enthoven, N. ; Klein, P. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1271) - 34
  glastuinbouw - mengmeststoffen - ammoniummeststoffen - komkommers - gewasproductie - meting - regelsystemen - calciummeststoffen - ph - gewasanalyse - greenhouse horticulture - compound fertilizers - ammonium fertilizers - cucumbers - crop production - measurement - control systems - calcium fertilizers - ph - plant analysis
  De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - gewassen - mest - magnesiummeststoffen - calciummeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - magnesium fertilizers - calcium fertilizers - application - dosage - soil types - fertilizer application
  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.
  Bodemverbeteraars 2010-2011
  Paauw, Jan - \ 2012
  soil conditioners - soil amendments - calcium fertilizers - liming materials - microorganisms - biochar - arable farming - fertilizer application
  Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen
  Olsthoorn, A.F.M. ; Berg, C.A. van den; Gruijter, J.J. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.1) - 39
  bossen - kunstmeststoffen - bosbedrijfsvoering - bekalking - calciummeststoffen - kalk - bemesting - geostatistiek - forests - fertilizers - forest management - liming - calcium fertilizers - lime - fertilizer application - geostatistics
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na een vooronderzoek met de gegevens uit 1998, 1999 en 2000 om het aantal locaties te bepalen is er in 2004 een herbemonstering uitgevoerd om te zien hoe de bomen gereageerd hebben op een bemesting en een bekalking. Daarnaast zijn de veranderingen in onbehandelde opstanden bekeken. In het onderzoek zijn geen significante effecten aangetoond van bemesting met fosfor, kalium of magnesium op het nutriëntengehalte van de bladeren of naalden. Het effect van fosforbemesting was bijna significant. De meetvariatie was zeer hoog. In het onderzoek zijn geen significante effecten aangetoond van bekalking op de bodem-pH. De pH van de bodem daalde licht door bekalking, als tijdelijk effect. In de onbehandelde opstanden zijn in de periode tussen de eerste en de tweede meting geen veranderingen opgetreden. Door de grote meetvariatie heeft een opstand die eerst laag scoorde een grote kans om later hoger te scoren, en andersom voor de eerst hoogscorende opstanden. De diagnostische waarde van een eenmalige meting moet door de grote meetvariatie ter discussie worden gesteld. Ook kan bij een bijstelling van de diagnose naar meer aspecten van het ecosysteem worden gekeken (bodemecologie, vegetatie).
  De betekenis van stikstof en calcium voor de kwaliteit van rode bessen
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)5. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  rode aalbessen - ribes rubrum - kleur - houdbaarheid (kwaliteit) - stikstofmeststoffen - calciummeststoffen - bemesting - red currants - ribes rubrum - colour - keeping quality - nitrogen fertilizers - calcium fertilizers - fertilizer application
  Het onderzoek van PPO-Fruit naar de effecten op de steelkleur en bewaarkwaliteit van Rovada geeft aan dat oppassen met het geven van stikstof en calcium bij rode bes nodig is. 'Baat het niet dan schaadt het niet' gaat niet op
  Praktijktoepassingen voor calciumchloride (CaCl2) in de champignonteelt
  Loon, P.C.C. van - \ 2004
  Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-10) - 20
  agaricus bisporus - paddestoelen - kwaliteit - calciummeststoffen - calciumchloride - agaricus bisporus - mushrooms - quality - calcium fertilizers - calcium chloride
  Effect van CaCl2 op kwaliteit en productie van champignons
  Loon, P.C.C. van - \ 2002
  Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2002-3) - 28
  agaricus bisporus - kwaliteit - calciummeststoffen - calciumchloride - agaricus bisporus - quality - calcium fertilizers - calcium chloride
  Verbetering van de champignonkwaliteit door toediening van calciumchloride (CaCl2)
  Loon, P.C.C. van - \ 2002
  Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2002-23) - 28
  agaricus bisporus - paddestoelen - kwaliteit - calciummeststoffen - calciumchloride - agaricus bisporus - mushrooms - quality - calcium fertilizers - calcium chloride
  Calcium in pootgoed : verslag van de experimenten in 2001
  Velvis, H. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 14
  calcium - aardappelen - solanum tuberosum - irrigatie - calciummeststoffen - veldproeven - rassen (planten) - bemesting - fabrieksaardappelen - pootgoed - calcium - potatoes - solanum tuberosum - irrigation - calcium fertilizers - field tests - varieties - fertilizer application - starch potatoes
  Nagegaan is het effect van irrigatie, al of niet gecombineerd met calciumbemesting, op het calciumgehalte van knollen van de zetmeelaardappelrassen Karnico en Seresta. Dit is gebeurd in een kasproef met één grondsoort en in een veldproef op twee locaties, waarvan één (Valthermond) met een hoog en één (Rolde) met een laag organische stofgehalte
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van bekalking op vitaliteitskenmerken en groei van zes opstanden in de boswachterij St. Anthonis (1988 t/m 1991)
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 104) - 89
  bosbouw - bossen - kunstmeststoffen - kalk - calciummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - noord-brabant - forestry - forests - fertilizers - lime - calcium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands - noord-brabant
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium- en magnesiumbemesting en van bekalking op vitaliteitskenmerken en groei van twaalf herbebossingscultures
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 103) - 137
  bosbouw - bossen - bebossing - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - kalk - calciummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - forests - afforestation - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - lime - calcium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.