Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes
  Ridder, J.K. ; Loon, C.D. van - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 12 - 15.
  calciumoxide - gewassen - cultuurmethoden - schatting - kalk - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - gewasbescherming - aardappelen - pootaardappelen - solanum tuberosum - oogstvoorspelling - calcium oxide - crops - cultural methods - estimation - lime - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant protection - potatoes - seed potatoes - solanum tuberosum - yield forecasting
  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met calciumperoxide komt zuurstof vrij en kan zuurstoftekort worden opgeheven
  De genese van lithogeen grondwater en daarin optredende regionale verschillen
  Kemmers, R.H. - \ 1983
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1482) - 16
  calciumoxide - chemische eigenschappen - grondwater - kalk - plantenecologie - calcium oxide - chemical properties - groundwater - lime - plant ecology
  In ecologisch onderzoek met raakvlakken naar de hydrologie wordt veel gewezen op het grote belang van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit is daarbij sterk gekoppeld aan de positie van de beschouwde locatie in een grondwaterstroomstelsel. Vooral in situaties waar vanuit andere bronnen dan het sediment ionen in het grondwater worden opgenomen (bemesting, allochtoon oppervlaktewater) kan typering van de hydrochemie met behulp van ionen ratio en electrisch geleidingsvermogen problemen opleveren.
  Uitwisselingsonderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde
  Veen, N.G. van der; Berghmans-van Megen, E.H.J. ; Betteray-Kortekaas, A.M.G. van; Hovens, J.P.C. ; Werdmuller, G.A. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.108) - 6
  cadmium - calciumoxide - suikerbieten - analytische methoden - atoomabsorptiespectroscopie - cadmium - calcium oxide - sugarbeet - analytical methods - atomic absorption spectroscopy
  In het kader van een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS nagaan of verschillende methoden van onderzoek voor de bepaling van cadmium in schuimaarde vergelijkbare resultaten opleveren. In een uitwisselingsonderzoek tussen het RIKILT en het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproduktie) betreffende de bepaling van cadmium in schuimaarde zijn drie verschillende ontsluitingsmetheden met elkaar vergeleken, waarbij de metingen uitgevoerd zijn met behulp van vlam-AAS, electrathermische-AAS en voltammetrie.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.