Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 148

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Notitie Bemestingswaarde van digestaten
  Schroder, J.J. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 5
  bemesting - digestaat - samenstelling - stikstof - fosfaat - berekening - fertilizer application - digestate - composition - nitrogen - phosphate - calculation
  ‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol verschilt, zal ook de bemestingswaarde van digestaten sterk verschillen. Een gemiddelde van zoveel mogelijk analyse-uitkomsten van digestaten zegt daarom weinig over de bemestingswaarde van een individuele partij. Meer nog dan bij dierlijke mest verdient het daarom de voorkeur om een mestmonster te nemen en daarin op zijn minst de gehalten aan P2O5, totaal-N en ammonium-N (NH4-N) te bepalen.
  Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie
  Schroder, J.J. ; Šebek, L.B. ; Reijs, J.W. ; Oenema, J. ; Goselink, R.M.A. ; Conijn, J.G. ; Boer, J. - \ 2016
  Wageningen UR (PRI-rapport 640) - 103
  dierhouderij - duurzame veehouderij - melkproducerende dieren - melkveehouderij - landbouw - mestbeleid - modules - berekening - dierlijke meststoffen - excretie - emissiereductie - nutriëntengebruiksefficiëntie - kringlopen - animal husbandry - sustainable animal husbandry - milk yielding animals - dairy farming - agriculture - manure policy - modules - calculation - animal manures - excretion - emission reduction - nutrient use efficiency - cycling
  Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name stikstof (N) en fosfor (P), en van de omvang en aard van verliezen aan N, P en koolstof (C). Die schatters kunnen gebruikt worden voor het benoemen van verbeterpunten binnen het bedrijf en als verantwoording naar overheden en verwerkers. Voor de overheid biedt de KringloopWijzer mogelijkheden om generieke wetgeving te vervangen door maatwerk. Voor de verwerkende industrie is het bovendien mogelijk om het streven naar duurzaamheid meetbaar te maken ten behoeve van consumenten. De hier beschreven rapportversie bevat een aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de versie uit 2014. Ze heeft bovendien niet langer betrekking op alleen melkvee en ruwvoergewassen, maar is ook geschikt voor bedrijven met een neventak akkerbouw en/of een neventak hokdieren. De rekenregels zijn waar mogelijk voorzien van onderbouwende referenties. Aan een verdere toetsing van deze rekenregels wordt nog voortdurend onderzoek verricht.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer
  Aarts, H.F.M. ; Sebek, L.B. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (PRI-rapport 636) - 17
  melkproductie - melkveehouderij - mestbeleid - modellen - berekening - dierlijke meststoffen - rundveemest - excretie - stikstof - fosfaat - ammoniakemissie - rundveevoeding - voederconversievermogen - milk production - dairy farming - manure policy - models - calculation - animal manures - cattle manure - excretion - nitrogen - phosphate - ammonia emission - cattle feeding - feed conversion efficiency
  Het rekenmodel KringloopWijzer brengt op jaarbasis de waarden van een aantal kengetallen van het melkveebedrijf in beeld. Aan de veestapel gerelateerde kengetallen zijn 1) de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) ‘onder de staart’, 2) de hoeveelheden N en P2O5 als voer geconsumeerd, 3) de efficiëntie waarmee de in het voer aanwezige N en P2O5 wordt omgezet in melk en groei en 4) de emissie van ammoniak (NH3) uit mest. De waarden van deze kengetallen kunnen vergeleken worden met referentie- en forfaitaire waarden. Referentiewaarden zijn waarden die door bedrijven gerealiseerd worden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren wat betreft grondsoort en intensiteit (melkproductie per hectare). De veehouder weet daardoor hoe hij scoort in vergelijking met collega’s. Deze notitie gaat enkel in op de forfaitaire waarden voor de eerder genoemde kengetallen.
  Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij
  Groenestein, C.M. ; Mosquera Losada, J. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 54) - 46
  veehouderij - mest - methaan - emissie - meting - berekening - varkens - livestock farming - manures - methane - emission - measurement - calculation - pigs
  Wageningen UR Livestock Research heeft een deskstudie uitgevoerd om te analyseren waarom berekende en
  gemeten methaanemissies verschillen en doet aanbevelingen voor nader onderzoek. Het blijkt dat zowel aan
  de kant van de meetwaarden als aan de kant van de berekeningen vragen kunnen worden gesteld. De
  aanbevelingen betreffen een nadere beschouwing van mestsamenstelling (met name organische stof (OS),
  de fractie van de organische stof die afbreekbaar is (Bo) en het deel van de afbreekbare fractie die
  daadwerkelijk wordt afgebroken tot CH4 (MCF)) met in achtneming van Nederlandse omstandigheden.
  Tevens wordt geadviseerd te bestuderen wat de oorzaak kan zijn van de grote variatie in gemeten
  methaanemissie met oog voor de leeftijd van de mest, effect van ammoniakemissie-reducerende
  maatregelen, mestmanagement en enterische methaanemissie door varkens
  Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape
  Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 44) - 89
  landschap - open ruimten - modellen - zichtbaarheid - berekening - methodologie - landscape - open spaces - models - visibility - calculation - methodology
  Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is daartoe aangepast, getest en gevalideerd. Er is een methode ontwikkeld die topografische informatie bewerkt tot een basiskaart voor het model dat rekening houdt met reliëf. In de basiskaart worden bomenrijen als ondoorzichtige elementen meegenomen, maar een toekomstige nuancering op dit punt is wenselijk. Bij het reliëf lag de uitdaging in het negeren van flauwe hellingen. Uit de validatie bleek dat de oppervlaktes van grotere open ruimten goed konden worden berekend, maar structureel iets worden onderschat. De oppervlakte van het zichtbare deel van het landschap blijkt een goede maat te zijn voor de openheid ervan. De verbeterde versie van ViewScape is gebruikt om met een resolutie van 100 meter die oppervlakte landsdekkend te berekenen. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het PBL. Het is nog wel de vraag of de topografische informatie betrouwbaar genoeg is om de openheid te kunnen monitoren aangezien een onbekend deel van de veranderingen op de kaart niet voortkomt uit veranderingen in het veld, maar uit verbeterde kartering.
  Ammoniak-gat vraagt om nieuwe investeringen
  Huijsmans, J.F.M. ; Velthof, G.L. ; Sikkema, A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)4. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 21.
  ammoniakemissie - emissiereductie - berekening - modellen - beoordeling - veehouderij - bemesting - nederland - milieubeleid - ammonia emission - emission reduction - calculation - models - assessment - livestock farming - fertilizer application - netherlands - environmental policy
  Nederland loopt wereldwijd voorop met het terugdringen van de ammoniakemissie uit de landbouw. Toch is er een ‘ammoniak-gat’. De modellen die de emissie en depositie van ammoniak berekenen, zijn niet meer state of the art, stelt de Britse ammoniakdeskundige Mark Sutton. Hij onderzocht het Nederlandse ammoniakbeleid. Zijn advies: De Nederlandse overheid moet weer investeren in ammoniakonderzoek.
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.J. - \ 2015
  Geoderma Regional 5 (2015). - ISSN 2352-0094 - p. 44 - 53.
  bodemkarteringen - grondwaterstand - waterwinning - opbrengsten - berekening - veldwerk - midden-limburg - soil surveys - groundwater level - water catchment - yields - calculation - field work - midden-limburg
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for these crop yield reductions. Soil maps are used to estimate crop yield reductions and hence legal compensations. We calculated the benefit of a detailed soil survey from the reduction of errors in legal compensations that can be achieved if a detailed soil map, 1:25,000, is used for estimation instead of the national soil map, 1:50,000. We compared this error reduction with the costs of the detailed soil survey. We selected 40 farms by stratified random sampling in the drinking water collection area ‘Vierlingsbeek’. At each farm soil profile descriptions were made at a total of 137 randomly selected locations. Legal compensations estimated from the 1:50,000 soil map and information from the 1:25,000 soil map were compared with legal compensations calculated from the soil profile descriptions, and errors were calculated for each farm in € ha- 1 year- 1. With an investment in detailed soil survey of €30 ha- 1 the absolute error could be reduced on average by €13.16 ha- 1 year- 1, the present value of which is €258 ha- 1 assuming an interest of 3% and yearly compensations during a period of 30 years. We conclude therefore that for this study area detailed soil survey was worth the costs. Furthermore, we conclude that insight in the spatial dependence structure of classification errors at soil maps of various scales would be very helpful prior information in deciding on the detail of soil survey needed to support decisions at farm level.
  Aanpassing rekenmodel "percentage aal onder de som-TEQ norm"
  Kotterman, M.J.J. ; Vries, P. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C104/15) - 27
  anguillidae - palingen - voedselveiligheid - normen - voedselkwaliteit - berekening - geslachtsverhouding - anguillidae - eels - food safety - standards - food quality - calculation - sex ratio
  Naast het bestaande rekenmodel voor de schatting van het deel van de aalvangst met gehalten som-TEQ onder de voedselveiligheidsnorm (“percentage aal onder de norm”) is nu een rekenmodel gemaakt zodat ook voor de som van niet-dioxine achtige PCBs (som-ndl-PCB) het percentage van de vangst onder de voedselveiligheidsnorm kan worden geschat. De gehalten som-TEQ en som-ndl-PCB in aal zijn aan elkaar gerelateerd, maar een eventuele overschrijding van de norm in aal kan van de som-TEQ, van de somndl-PCB óf van beide normen zijn. Dit kan per locatie verschillen. De norm voor som-ndl-PCBs wordt in de aal uit de onderzochte locaties het vaakst overschreden. Beide normen wegen wettelijk even zwaar; het laagste geschatte percentage aal onder de norm uit beide modellen wordt genomen als hét “percentage aal onder de norm”. Door het gebruik van de norm voor som-TEQ én som-ndl-PCBs wordt het geschatte percentage aal onder de norm in het gesloten gebied lager. Daarnaast zijn de beide modellen aangepast zodat de gemeten man-vrouw verhouding in het gebruikte mengmonster aal in de berekening wordt meegenomen.
  Rekentool co-materialen mestvergisting
  Derikx, P.J.L. - \ 2015
  co-vergisting - mestvergisting - berekening - verontreinigingen - bio-energie - biobased economy - co-fermentation - manure fermentation - calculation - impurities - bioenergy - biobased economy
  De meststoffenwet stelt eisen aan materialen die als co-materialen bijgemengd worden in een vergister. Mits aan voorwaarden voldaan wordt mag het resulterende digestaat als meststof aangewend worden. Deze rekentool is bedoeld om op basis van beschikbare analyseresultaten na te gaan of de betreffende partij voldoet aan de gestelde eisen.
  Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Salm, C. van der; Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2647) - 54
  waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - bodemtypen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - berekening - modellen - milieubeleid - water quality - nitrates - phosphates - soil types - phosphate leaching - nitrate leaching - calculation - models - environmental policy
  De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, waar het gebruik van stikstof met dierlijke mestgiften gemiddeld 12 kg stikstof ha-1 jr-1 afneemt. In de komende 15 jaar zullen de nitraatconcentraties in geringe mate dalen, gedeeltelijk veroorzaakt door de aanscherping van de mestnormen in het 5de Actieprogramma. Op termijn wordt op de zanden lössgronden gemiddeld aan de nitraatnorm van 50 mg L-1 voldaan, maar in de zuidelijke provincies zal de nitraatnorm nog ruim worden overschreden. Het effect op de stikstofvracht naar het oppervlaktewater is beperkt. De grootste effecten treden op in de zuidelijke provincies. Voor de fosfaatvracht naar het oppervlaktewater worden geen of slechts geringe effecten berekend.
  Waarde van organische stof in project Bodemkwaliteit op Zandgrond
  Haan, J.J. de; Spruijt, J. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
  PPO AGV
  akkerbouw - bemesting - bodemkwaliteit - zandgronden - organische stof - landbouwprijzen - berekening - arable farming - fertilizer application - soil quality - sandy soils - organic matter - agricultural prices - calculation
  In het project Bodemkwaliteit op zandgrond zijn de baten van organische stofaanvoer uitgerekend. In het bouwplan van de proef blijkt de waarde van effectieve organische stof (EOS) gemiddeld 60 cent per kg te zijn. EOS is het deel van de aangevoerde organische stof met mest, gewasresten of groenbemesters die na 1 jaar nog over is in de bodem. De waarde varieert sterk en is afhankelijk van de prijs van het product en het effect van organische stofaanvoer op opbrengst. Op basis hiervan kan de prijs van mestproducten berekend worden
  Demo rekentool KWIN
  Livestock Research, - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  veehouderij - meetinstrumenten - berekening - kostenanalyse - economie van de veehouderij - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kosten - rundvee - varkens - pluimvee - livestock farming - indicating instruments - calculation - cost analysis - livestock economics - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - costs - cattle - pigs - poultry
  Deze korte video toont de mogelijkheden van de modules in de rekentool. http://www.kwin.nl/
  JONKOS - Rekenprogramma om opfokkosten jongvee te berekenen
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  Verantwoorde veehouderij
  rundvee - kalveren - jonge dieren - dierlijke productie - kosten - dierveredeling - berekening - cattle - calves - young animals - animal production - costs - animal breeding - calculation
  Download of open hieronder de spreadsheet van het bedrijfstype dat u door wilt rekenen door erop te klikken. Vul in de spreadsheet de gele cellen van de hoofdpagina in. Zo berekent u de kosten voor jongveeopfok van uw bedrijf.
  Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw
  Bartholomeus, R.P. ; Kroes, J. ; Bakel, J. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Walvoort, D.J.J. ; Witte, F. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3-4. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
  grondwaterstand - grondwaterwinning - landbouw - opbrengsten - berekening - groundwater level - groundwater extraction - agriculture - yields - calculation
  Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes (o.a. Van Bakel en Heijkers (2004)), omdat die verouderd zijn. Er is nu een eerste stap gezet naar een nieuwe, meer (klimaat)bestendige, methode. De agrohydrologische modelcode SWAP vormt in deze methode de kern voor het afleiden van schadefuncties. SWAP is daarbij uitgebreid met nieuwe of verbeterde modules voor de berekening van directe hydrologische effecten van natschade (zuurstofstress) en zoutschade
  Kengetallen algenteelt in Bleiswijk: water, CO2, licht en energie
  Hemming, S. ; Voogt, W. ; Sapounas, A. - \ 2013
  algenteelt - glastuinbouw - watergebruik - energiegebruik - efficiëntie - meting - berekening - biobased economy - algae culture - greenhouse horticulture - water use - energy consumption - efficiency - measurement - calculation - biobased economy
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van dit onderzoek is het meten van alle input- en outputfactoren van een algenteelt in een kas gedurende een jaar en het berekenen van het jaarrond verbruik van water, CO2 en energie en de efficiëntie van het gebruik van de inputfactoren per geproduceerde hoeveelheid algen.
  Actualisatie schadefuncties voor de landbouw, tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
  Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Kroes, J.G. ; Hendriks, R.F.A. ; Bartholomeus, R.P. ; Bakel, J. van; Hoving, I.E. - \ 2013
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2013-37) - 55
  waterbeheer - bodemwater - grondwaterstand - landbouw - opbrengsten - berekening - methodologie - water management - soil water - groundwater level - agriculture - yields - calculation - methodology
  Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de plausibiliteit van de uitkomsten van een nieuw modelinstrumentarium om ingrepen in de waterhuishouding te vertalen naar effecten in landbouwopbrengsten. Doet het instrument wat je ervan verwacht en sluit het aan bij de praktijk? Hiervoor is een vergelijking gemaakt met bestaande modellen en met meetgegevens uit de praktijk. Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op de landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van deze methodes. De landbouwsector, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes. De aanleiding is dat de methodes toe zijn aan actualisatie en aan 'klimaatrobuustheid'. De huidige methoden zijn gebaseerd op verouderderde meteorologische gegevens. Daarnaast geven ze alleen langjarige gemiddelde schades. Een ander belangrijk punt is dat in de huidige methoden zout niet of beperkt wordt meegenomen. Met een droger klimaat gaat zout en het sturen met water op zout, juist een belangrijkere rol spelen in het waterbeheer. Daarnaast is er een nieuw concept ontwikkeld voor het duiden van natschade. Met de nieuwe insteek kan straks door het jaar heen gerekend worden, zodat waterbeheerders een beter beeld krijgen welke waterhuishoudkundige maatregelen ze kunnen nemen en kunnen ze beter inspelen op klimaatverandering. Recent is een belangrijke eerste stap gezet naar een breed gedragen methode voor het bepalen van de klimaatrobuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en opbrengstdepressies. Deze nieuwe methode zal de huidige schadetabellen kunnen vervangen.Voor de aanpak is een traject voorzien van 2013 tot en met 2016. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode in een aantal fasen wordt gerealiseerd. De eerste fase is afgerond. De conceptuele verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn vastgelegd in STOWA-rapport 2013-22 ‘Actualisatie schadefuncties landbouw: fase 1’. Voordat de bij de ontwikkeling betrokken partijen verder wilden gaan, was er behoefte om een toetsing uit te voeren naar de plausibiliteit van de uitkomsten van het nieuwe modelinstrumentarium. Doet het instrument wat je er van verwacht en sluit het aan bij de praktijk. Hiervoor is een vergelijking gemaakt met bestaande modellen en met meetgegevens van de locaties Zegveld, Cabouw en Roswinkel. Dit om uiteindelijk, in 2016, te komen tot een klimaatbestendig en geactualiseerd instrument om te sturen op waterstromen en opbrengsten, rekening houdend met droogte-, nat en zoutschade. Daarmee is er straks een instrument dat onmisbaar is bij het doorrekenen van o.a. peilbesluiten en inrichtingsplannen.
  Landbouwschade door ander waterbeheer beter te bepalen
  Bartholomeus, R.P. ; Kroes, J.G. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Bakel, J. van; Ruijtenberg, R. - \ 2013
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 22 - 22.
  waterbeheer - landbouw - bodemwater - opbrengsten - berekening - methodologie - water management - agriculture - soil water - yields - calculation - methodology
  Er is een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe (klimaatrobuuste) methode om te voorspellen welke gevolgen veranderingen in het waterbeheer hebben voor de landbouwopbrengsten.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Organische stofbalans Excel-applicatie : onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof
  Zwart, K.B. ; Kikkert, A. ; Wolfs, A. ; Termorshuizen, A. ; Burgt, A. van der - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juli.
  organische stof - berekening - bodembeheer - stikstof - mineralisatie - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - organic matter - calculation - soil management - nitrogen - mineralization - soil fertility - arable farming
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de OS-balans en stikstofmineralisatie in beeld brengt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.