Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit Bloemkool Rapportage 2009 - 2013
  Blind, M.P. - \ 2014
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 96 p.
  teeltsystemen - vollegrondsgroenten - bloemkolen - hydrocultuur - cultuurmethoden - proeven op proefstations - cropping systems - field vegetables - cauliflowers - hydroponics - cultural methods - station tests
  Van 2010 tot en met 2013 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De basis van het teeltsysteem waren enkele decimeters diepe bassins die gevuld zijn met een voedingsoplossing. De planten worden na de opkweek in potjes of pluggen in gaten in drijvers op de voedingsoplossing geplaatst en ontwikkelen vervolgens vrijwel het gehele wortelstelsel in de voedingsoplossing. Dit verslag beschrijft per onderzoeksjaar de proeven. Het verslag begint met een algemeen deel waarin het drijvende teeltsysteem wordt beschreven. Vervolgens wordt per projectjaar het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies beschreven
  Bloemkool geteeld op water 2013
  Blind, M. - \ 2013
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 50 p.
  teeltsystemen - vollegrondsgroenten - hydrocultuur - bloemkolen - proeven op proefstations - plantdichtheid - zoutgehalte - cultuurmethoden - cropping systems - field vegetables - hydroponics - cauliflowers - station tests - plant density - salinity - cultural methods
  In de afgelopen jaren is gebleken dat het mogelijk is bloemkool op het drijvende teeltsysteem te telen maar dat het percentage klasse 1 nog te laag is. Over het algemeen verloopt de gewasontwikkeling in de eerste fase zeer goed. In de eindfase – als de koolvorming plaatsvindt - ontstaan veelal problemen met verwelking. Een duidelijke oorzaak voor de snelle achteruitgang in vitaliteit is nog niet aan te wijzen. Een oorzaak zou kunen zijn een vorm van stress die in de laatste fase van de teelt ontstaat. Het gewas wordt topzwaar en is gevoelig voor wind, ook omdat de groei in de eerste fase juist erg weelderig is. Eén van de doelen van de proeven in 2013 was daarom te onderzoeken of een ruimere plantafstand leidt tot een betere kwaliteit. Een andere techniek om de planten compacter te laten groeien zou het telen bij een hoger zoutgehalte (EC) kunnen zijn. Doordat de planten bij een hoger zoutgehalte minder makkelijk water kunnen opnemen blijven ze compacter.
  Bloemkool geteeld op water
  Blind, M. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 59
  teeltsystemen - vollegrondsgroenten - groenteteelt - bloemkolen - hydrocultuur - cultuurmethoden - proeven op proefstations - cropping systems - field vegetables - vegetable growing - cauliflowers - hydroponics - cultural methods - station tests
  In 2011 en de eerste maanden van 2012 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk vier proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De hoofddoel van de eerste drie proeven die in 2011 zijn uitgevoerd was antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk is op het drijvende teeltsysteem drie achtereenvolgende teelten per jaar (groeiseizoen) te realiseren. Het doel van de vierde proef was vast te stellen of het mogelijk is op het systeem winterbloemkool te telen. Ondanks dat het gewas zich in verschillende fasen van de proeven niet optimaal ontwikkelde is de conclusie dat het mogelijk is drie achtereenvolgende bloemkoolteelten op het systeem te voltooien. Ondanks maatregelen tegen de vorst overleefde de winterbloemkool de extreem strenge vorst van de eerste helft van februari 2012 niet.
  PlantyOrganic - Onderzoeksverslag 2012: Onderzoek naar het innovatieve landbousysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is
  Burgt, G.J.H.M. van der; Werkman, D. ; Bus, M. - \ 2012
  Biowad - 35 p.
  akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - biologische landbouw - groenbemesters - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - veldproeven - stikstofgehalte - stikstofkringloop - aardappelen - grasklaver - penen - bloemkolen - tarwe - arable farming - vegetable growing - field crops - organic farming - green manures - fertilizer application - farm management - sustainability - field tests - nitrogen content - nitrogen cycle - potatoes - grass-clover swards - carrots - cauliflowers - wheat
  Onderzoek naar het innovatieve landbouwsysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is. In dit rapport worden alle projectactiviteiten in 2012 beschreven en komen de eerste resultaten aan de orde. Aangezien het een meerjarig project is – er wordt verwacht ten minste een volledige rotatie van zes jaar te kunnen onderzoeken – en in dit eerste jaar de meeste gewassen nog niet de voorvrucht hadden die ze in het ontwerp hebben, zijn de resultaten nog bescheiden.
  Teelt de grond uit : Rassenkeuze belangrijk bij teelt bloemkool op water
  Blind, M. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  teeltsystemen - hydrocultuur - bloemkolen - groenteteelt - rassenkeuze (gewassen) - vollegrondsteelt - cropping systems - hydroponics - cauliflowers - vegetable growing - choice of varieties - outdoor cropping
  Poster met onderzoekinformatie. In 2011stond de vraag centraal of het mogelijk is op eenzelfde oppervlakte binnen een jaar drie achtereenvolgende teelten te realiseren. De tweede belangrijke onderzoeksvraag voor de periode 2011/2012 is of het systeem ook geschikt is voor de teelt van winterbloemkool.
  Drijvende teelt van bloemkool en broccoli, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-010
  Blind, M. - \ 2011
  S.n.
  groenteteelt - drijven - bloemkolen - broccoli - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - vegetable growing - floating - cauliflowers - broccoli - cropping systems - sustainability
  Informatieposter over de drijvende teelt van bloemkool en broccoli, thema "Teeltdegronduit". Doel is een efficiënter omgaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (beperken emissie). De grenzen zijn bereikt van de huidige teeltwijze. Beter stuurbare teelten zijn alleen mogelijk door ontwikkeling van geheel andere systemen, waaronder bijvoorbeeld de drijvende teelt
  Stikstofbemesting met Pulstec in een late herfstteelt bloemkool op zandgrond
  Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M. ; Haan, J.J. de - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 24
  stikstofmeststoffen - zandgronden - bloemkolen - toepassing - bemesting - nitrogen fertilizers - sandy soils - cauliflowers - application - fertilizer application
  Het telen van vollegrondsgroenten met een goede opbrengst en kwaliteit bij een zo laag mogelijk stikstofverlies vraagt om een efficiënt gebruik van meststoffen. Dit geldt in het bijzonder voor uitspoelings? gevoelige teelten op zandgrond. Telers hebben daarom bemestingsmethoden nodig waarbij van de nutriënten uit meststoffen een zo hoog mogelijk percentage door het gewas wordt benut. In 2008 is op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) in een proef met een late herfstteelt bloemkool nagegaan of plaatsing van een eenmalige stikstofgift bij elke plant met behulp van de Pulstec?methode tot een betere stikstofbenutting zou kunnen leiden dan een gedeelde stikstofgift met KAS (ammoniumnitraat).
  Stikstofrijenbemesting in een late herfstteelt bloemkool op zandgrond : project: Telers mineraal paraat, deelproject: Efficiënt bemesten in vollegrondsgroenten
  Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / PPO ) - 20
  groenteteelt - stikstofmeststoffen - zandgronden - rijenbemesting - verliezen uit de bodem - uitspoelen - normen - gewasopbrengst - bloemkolen - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - vegetable growing - nitrogen fertilizers - sandy soils - band placement - losses from soil - leaching - standards - crop yield - cauliflowers - outdoor cropping - field vegetables
  Voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond zal de stikstofgebruiksnorm in de toekomst mogelijk verder worden verlaagd. Dit kan te koste gaan van de opbrengst en kwaliteit van de betreffende teelten. Daarom zijn in 2006 en 2007 in diverse teelten, waaronder bloemkool, de mogelijkheden verkend om de stikstofbenutting in uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond te verhogen, om daarmee het risico van opbrengst? en kwaliteitsverlies te minimaliseren alsook het stikstofverlies naar het grond? en oppervlakte? water te verminderen. In een late herfstteelt bloemkool op zandgrond in Limburg is in 2007 nagegaan of stikstofrijenbemesting al dan niet in combinatie met minder?uitspoelingsgevoelige meststoffen tot een betere stikstofbenutting zou kunnen leiden
  Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 27
  groenteteelt - veldgewassen - bloemkolen - afwijkingen, planten - gewasbescherming - borium - gevoeligheid van variëteiten - groeistoornissen - vegetable growing - field crops - cauliflowers - plant disorders - plant protection - boron - varietal susceptibility - growth disorders
  Bij de teelt van bloemkool komen zogenaamde dubbele kolen voor. De kool bestaat dan uit twee, dicht tegen elkaar aan gegroeide delen. Het verschijnsel gaat meestal samen met holtes in de stronk. De precieze oorzaak van de verschijnselen onder de Nederlandse omstandigheden was niet bekend. Gedurende vier seizoenen werd onderzoek gedaan naar het optreden van holle stronken bij bloemkool. Er werd aangetoond dat in het bloemkoolteelt gebied ‘De Streek”, borium gebrek geen rol speelt bij het optreden van holle stronken. Aanbevolen wordt om op groeikrachtige percelen minder gevoelige rassen te telen. Bij de teelt van een gevoelig ras dienen factoren die een snelle groei bevorderen te worden vermeden.
  Preventie vogelschade in vollegrondsgroentegewassen : resultaten screening en veldproeven met diverse middelen in 2006
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Uijthoven, W. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  Lelystad : PPO AGV - 21
  groenteteelt - veldgewassen - bloemkolen - broccoli - slasoorten - gewasbescherming - wilde vogels - schadelijke dieren - vogelbestrijding - afweermiddelen - duiven - vegetable growing - field crops - cauliflowers - broccoli - lettuces - plant protection - wild birds - noxious animals - bird control - repellents - pigeons
  Vanuit het productschap Tuinbouw is het project ‘Preventie Vogelschade Vollegrondsgroentegewassen’ gestart. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘verruiming van de beschikbaarheid van voor vogels onaantrekkelijke stoffen’, waarvan een langdurig afwerend effect uitgaat en daarmee vogelschade voorkomt. Dit rapport doet verslag van de resultaten van de screening en de veldtoetsing bij bloemkool en sla. In de screening zijn 18 middelen getoetst. De verschillen waren bij sla groter dan bij broccoli. Bij broccoli kwam middel F6 als erg goed naar voren. Bij sla waren dit de middelen C6, E6, W6 en N6. In de veldproeven bij sla en bloemkool zijn per gewas 5 middelen getest. Bij beide proeven kwamen de middelen W6 en N6 als perspectiefvol naar voren.
  Epidemiology of dark leaf spot caused by Alternaria brassicicola in organic seed production of cauliflower.
  Köhl, J. ; Tongeren, C.A.M. van; Haas, B.H. de; Driessen, R.G. - \ 2006
  biologische landbouw - zaadproductie - bloemkolen - alternaria brassicicola - gewasbescherming - organic farming - seed production - cauliflowers - alternaria brassicicola - plant protection
  Dark leaf spot caused by Alternaria brassicicola is a seed-borne disease of Brassicae. Production of healthy seed is essential for the organic vegetable production. Literature on the epidemiology of the disease in organic seed production of Brassica was reviewed and an epidemiological field experiments was carried out. External and internal contamination of seeds with A. brassicicola increased steadily during their development. Colonisation of pod tissues as quantified by TaqMan-PCR increased exponentially. The developed knowledge can be used for optimizing cropping systems for organic seed production with lower risks for seed contamination by Alternaria spp. and to develop critical control points for disease management
  Inhoudstoffen bloemkool : quick-scan naar de perspectieven van inhoudstoffen in bloemkool
  Mheen, H.J.C.J. van der; Gordijn, G. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 31
  groenten - bloemkolen - koolsoorten - afvalverwerking - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffen - groenteproducten - vegetables - cauliflowers - cabbages - waste treatment - nutrient content - nutrients - vegetable products
  Verbreding van de afzetmogelijkheden van bloemkool bloemkool gewasresten (met name het bloemkoolblad). Literatuuronderzoek waarbij uit ‘databases’ de, min-of-meer bekende, inhoudstoffen en de gehaltes daarvan op een rij zijn gezet. De gehaltes in witte bloemkool zijn daarbij steeds vergeleken met die in groene bloemkool, en in broccoli. Voor een inschatting van de inhoudstofgehaltes in het bloemkoolblad is geëxtrapoleerd vanuit sluitkolen. Op basis van de resultaten wordt duidelijk dat het moeilijk zal zijn om witte bloemkool, op basis van gehaltes aan specifieke inhoudstoffen, te profileren. Groene bloemkool doet het wat dat betreft beter en broccoli lijkt (gebaseerd op de inhoudstoffengehaltes) onderscheidend gezonder. Ook de meerwaarde van de benutting van bloemkoolblad (of oogstresten) valt tegen. Een en ander moet overigens worden afgewogen tegen de mogelijkheden voor verwerking van bloemkool/-inhoudstoffen in hoogwaardige producten (zoals b.v. voedingssupplementen) in de markt, en de kosten voor winning, en/of extractie en productie.
  Rhizoctonia-decline in bloemkool
  Schilder, M.T. ; Postma, J. ; Schepers, R. - \ 2005
  thanatephorus cucumeris - bloemkolen - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - bodemweerbaarheid - thanatephorus cucumeris - cauliflowers - soil fungi - plant pathogenic fungi - soil suppressiveness
  Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomend bodempathogeen dat bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Het is moeilijk te bestrijden vanwege complex bestaan en goede overleving in de grond. Onder bepaalde omstandigheden kan er hoge ziektewering ontstaan. Dit is aangetoond in veldproeven met R. solani in continu bloemkoolteelt
  Toepassingsmogelijkheden van ziektewering in de praktijk
  Lamers, J.G. ; Westerdijk, C.E. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 193 - 197.
  bodem - bodemfactoren - bodemeigenschappen - weerstand - bodemflora - bodembiologie - bodemfauna - ziekteresistentie - plantenziekten - gewasbescherming - triticum - gaeumannomyces - thanatephorus cucumeris - bloemkolen - suikerbieten - aardappelen - vollegrondsteelt - soil - edaphic factors - soil properties - resistance - soil flora - soil biology - soil fauna - disease resistance - plant diseases - plant protection - triticum - gaeumannomyces - thanatephorus cucumeris - cauliflowers - sugarbeet - potatoes - outdoor cropping
  In dit artikel gaat het over ziektewering voornamelijk als gevolg van biologische oorzaken. Dit is het gehele complex van bodemflora en -fauna die interacteren met het pathogeen, de omgeving en met het gewas. Er is een algemene ziektwering en een specifieke ziektewering te onderscheiden. Besproken worden de intensief onderzochte pathogeen-gewas combinaties tarwehalmdoder - tarwe en Rhizoctonia solani - bloemkool/suikerbiet/aardappel. Verder het maximaliseren van de bodemweerbaarheid en het tegengaan van verlaging van de bodemweerbaarheid
  Bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia solani AG 2-1 in bloemkool
  Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 208 - 211.
  gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkers - bodemschimmels - thanatephorus cucumeris - waardplanten - brassica - bodemflora - weerstand - bodemfactoren - toegepast onderzoek - analyse - bloemkolen - plant protection - plant pathogenic fungi - plant pathogens - soil fungi - thanatephorus cucumeris - host plants - brassica - soil flora - resistance - edaphic factors - applied research - analysis - cauliflowers
  Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomende bodemschimmel die bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Dit pathogeen is moeilijk te bestrijden vanwege zijn goede overleving in de bodem. Bovendien kunnen geringe hoeveelheden van het pathogeen onder gunstige omstandigheden het gewas reeds ernstige schade toebrengen. De mate van schade is slecht te voorspellen. Het is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden een hoge bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia kan ontstaan. Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van bodemweerbaarheid en maatregelen die bodemweerbaarheid stimuleren, is hiernaar onderzoek gedaan bij R. solani AG 2-1 in bloemkool. De belangrijkste bevindingen zijn in dit artikel beschreven
  Implementatie, demonstratie en communicatie geïntegreerde mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsgroententeelt
  Biemans, H. ; Bleeker, P. ; Hermans, M. ; Joosten, D. ; Korver, R. ; Oers, C. van; Weide, R.Y. van der - \ 2004
  LTO - 33
  groenteteelt - vollegrondsteelt - gewasbescherming - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - preien - bloemkolen - penen - teelt in rijen - vegetable growing - outdoor cropping - plant protection - weed control - mechanical control - cultural control - leeks - cauliflowers - carrots - alley cropping
  In de vollegrondsgroenteteelt is men in veel teelten nog afhankelijk van chemische onkruidbestrijding. De mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding zijn nog onderbelicht. In 2002 is er binnen het project Ruimte voor Groenten ervaring opgedaan met diverse machines en methodieken op 5 locaties met de gewassen prei, bloemkool en peen. Er blijkt in de praktijk bij een aantal specifieke gewassen behoeft te bestaan om werkelijk op bedrijfsniveau aan de slag te gaan met mechanische onkruidbestrijding en preventie. Het doel van dit project is het zichtbaar maken van de mogelijkheden van preventie en mechanische onkruidbestrijding op bedrijfsniveau. Mechanische onkruidbestrijding moet geen totale vervanger worden van chemische onkruidbestrijding, maar gebruikt worden als instrument ernaast
  Aanvoervoorspelling van bloemkool : modelstudie op basis van meerjarige aanvoergegevens
  Berg, W. van den; Kruistum, G. van; Putter, H. de; Everaarts, A.P. ; Evenhuis, A. - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 23
  bloemkolen - prijsvorming - oogsten - cauliflowers - price formation - harvesting
  Inzicht in de te verwachte aanvoer van bloemkool kan er toe bijdragen dat een betere prijsvorming wordt gerealiseerd, doordat op de te verwachten schaarste of overvloed van het product kan worden geanticipeerd.
  Grond in beweging : mechanische onkruidbestrijding in bloemkool
  Schans, D.A. van der; Vermeulen, B. ; Meyberg, S. ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  brassica oleracea var. botrytis - bloemkolen - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - mechanische bestrijding - brassica oleracea var. botrytis - cauliflowers - weed control - cultural control - mechanical control
  PPO publicatie 312. - In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (MLNV programma 343, "Beheersing en bestrijding van onkruiden")
  Eindverslag Rhizoctonia in bloemkool : projecten PPO-1234340, PRI-3300020 en PRI-4400034
  Westerdijk, C.E. ; Esselink, L.J. ; Postma, J. ; Scheper, J. ; Schilder, M.T. ; Dijst, G. ; Boogert, P.H.J.F. van den - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 17
  groenteteelt - vollegrondsteelt - bloemkolen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zaadbehandeling - rotatie - bodemweerbaarheid - vegetable growing - outdoor cropping - cauliflowers - plant protection - plant pathogenic fungi - rhizoctonia - seed treatment - rotation - soil suppressiveness
  Een oriënterende proef toonde aan dat bloemkoolpraktijkgronden verschillen in hun natuurlijke bodemweerbaarheid. Bekend is dat teeltmaatregelen en voorvruchten die weerbaarheid kunnen versterken of verzwakken. Eerder onderzoek op Zwaagdijk wees eveneens op een invloed van het type voorvrucht op de mate van R. solani aantasting in een volggewas bloemkool. Het is van belang te weten waarom er perceelsverschillen zijn in bodemweerbaarheid, of schade vooraf in te schatten is, of er bestrijding mogelijk is en of zaadcoating/pillering met biologische en/of chemische middelen schade door R. solani kan verminderen.
  Gebruikswaarde onderzoek bloemkool : biologische teelt, herfst, 2001 en 2002
  Wijk, C.A.P. van; Weijers, G.J. - \ 2003
  Lelystad : PPO - 23
  groenteteelt - bloemkoolroosjes - bloemkolen - rassenproeven - biologische landbouw - resistentie van variëteiten - opbrengst - kwaliteit na de oogst - rassen (planten) - gebruikswaarde - nederland - vegetable growing - curds - cauliflowers - variety trials - organic farming - varietal resistance - outturn - postharvest quality - varieties - use value - netherlands
  Nieuwe bloemkoolrassen zijn de laatste jaren wel op hun gebruikswaarde voor de gangbare teelt getoetst, maar niet op hun geschiktheid voor de biologische teelt. Voor de biologische teelt wordt een grotere resistentie tegen ziekten en plagen vereist. Biologisch geteelde bloemkool wordt op de versmarkt afgezet, maar ook veel verkocht aan de industrie als "roosjes". Voor deze afzetwijze worden aan de rassen speciale eisen gesteld.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.