Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gentechnologie bij landbouwhuisdieren
  Kleter, G.A. ; Groot, M.J. ; Hiemstra, S.J. ; Peeters, B.P.H. ; Smits, M.A. ; Waaij, E.H. van der; Wiel, D.F.M. van de; Woelders, H. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2009.005) - 61
  dna - celkloneren - dna-klonering - landbouwbeleid - veehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - genen - genetische modificatie - gentechnologie - dna - cell cloning - dna cloning - agricultural policy - livestock farming - animal welfare - animal health - genes - genetic engineering - gene technology
  Een overzicht van de ontwikkelingen van het kloneren van landbouwhuisdieren, met het oog op mogelijke consequenties voor beleid en regelgeving. Er wordt ingegaan op de techniek van dna modificatie, de invloed op veehouderij, fokkerij, praktijk, dierenwelzijn en -gezondheid, nationale veiligheid en regelgeving en de toekomstige ontwikkelingen in de nabije toekomst
  Het waarom en hoe van DuRPh: duurzame resistentie tegen Phytophthora in aardappel door cisgene merkervrije modificatie
  Haverkort, A.J. ; Boonekamp, P.M. ; Jacobsen, E. ; Lotz, L.A.P. ; Visser, R.G.F. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 238 - 241.
  aardappelen - vermeerderingsmateriaal - rassen (planten) - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - pesticiden - genetische modificatie - milieueffect - plaagresistentie - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - celkloneren - veredelingsmethoden - genetische transformatie - genetische gewasbescherming - economie - potatoes - propagation materials - varieties - phytophthora infestans - plant pathogenic fungi - pesticides - genetic engineering - environmental impact - pest resistance - innovations - sustainability - cell cloning - breeding methods - genetic transformation - genetic control - economics
  Begin 2005 verzocht de interdepartementale Commissie Biotechnologie Wageningen UR een onderzoeksprogramma op te stellen voor een perspectiefvol GMO-project. Dit met het oog op de Nederlandse innovatieagenda en behoud of vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Uitgangspunt daarbij was de Integrale Nota Biotechnologie (2000) met als centraal motto het verantwoord en zorgvuldig benutten van kansen ten behoeve van economie en duurzame landbouw. De keuze viel op een 'proof of principle' project van een duurzaam Phytophthoraresistente aardappel vanwege de economische aspecten zoals de kosten van beheersing van de ziekte en het veiligstellen van de winstgevendheid van de pootgoedsector. Milieuaspecten zoals reductie van de emissie van chemicaliën en een verminderd energiegebruik voor de toediening telden eveneens mee alsook het vergroten van de wetenschappelijk innovatiekracht
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.