Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde; een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS
  Rappoldt, C. ; Ens, B.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1209) - 48
  vogels - voedingsgedrag - schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - charadriiformes - populatie-ecologie - nederland - waddenzee - westerschelde - birds - feeding behaviour - shellfish fisheries - mussels - charadriiformes - population ecology - netherlands - wadden sea - western scheldt
  Dit rapport bevat een analyse van de voedselsituatie van overwinterende scholeksters in de Westerschelde tussen 1992 en 2003. Met behulp van het model WEBTICS (Wader Energy Balance and Tidal Cycle Simulator) worden berekeningen gedaan aan de draagkracht van het gebied voor scholeksters, uitgaande van de verspeiding van de kokkels en de nonnetjes, enkele droogvalduurkaarten, weergegevens en waterstanden. Voor de verschillende deelgebieden stemt de berekende draagkracht en de verandering ervan tijdens de bestudeerde periode ongeveer overeen met de waargenomen aantallen scholeksters
  Scholeksters en hun voedsel in de Oosterschelde; rapport voor deelproject D2 thema 1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003
  Rappoldt, C. ; Ens, B.J. ; Berrevoets, C.M. ; Geurts van Kessel, A.J.M. ; Bult, T.P. ; Dijkman, E.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 883) - 137
  vogels - voedingsgedrag - schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - charadriiformes - schaaldieren - voedering - populatie-ecologie - nederland - waddenzee - oosterschelde - birds - feeding behaviour - shellfish fisheries - mussels - charadriiformes - shellfish - feeding - population ecology - netherlands - wadden sea - eastern scheldt
  Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee
  Rappoldt, C. ; Ens, B.J. ; Bult, T.P. ; Dijkman, E.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 882) - 152
  vogels - charadriiformes - populatiedynamica - voedingsgedrag - schaaldieren - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - milieueffect - ecologie - nederland - waddenzee - waadvogels - oosterschelde - birds - charadriiformes - population dynamics - feeding behaviour - shellfish - mussels - shellfish fisheries - environmental impact - ecology - netherlands - wadden sea - waders - eastern scheldt
  Dit rapport bevat een analyse van de voedselsituatie van scholeksters gedurende de negentiger jarenin de Waddenzee. Het aantal overwinterende scholeksters is afgenomen van 266 000 in de jaren tachtig tot 170 000 aan het eind van de jaren negentig. De oorzaak is een tekort aan voedsel dat in de eerste plaats is veroorzaakt door het ontbreken van mosselbanken die rond 1990 zijn verdwenen ten gevolge van strenge winters, bevissing en stormen. De tweede oorzaak is de kokkelvisserij die de draagkracht van het Waddengebied voor scholeksters met ongeveer 12% heeft verminderd. De hoeveelheid voedsel die nodig is voor een stabiel aantal scholeksters bedraagt naar schatting 200 kg kokkelvlees per scholekster of 1 ha stabiele mosselbank voor iedere 35 scholeksters. Aan het eind van de negentiger jaren was die hoeveelheid kokkelvlees aanwezig en is het aantal scholeksters ook weer licht gestegen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.