Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Goed organisch stofbeheer
  Tramper, Marcel - \ 2016
  arable farming - soil structure - organic matter - trace elements - uptake - green manures - chopping - tillage - ploughing - teaching materials - farm management
  Stro afvoeren? Eerst rekenen : zelfs bij hoge stro-prijzen is verhakselen soms voordeliger
  Tramper, Marcel - \ 2011
  straw - straw disposal - arable farming - cereals - straw incorporation - chopping - organic matter - nutrient accounting system
  Het effect van chopperen van kraaiheiden op de bodemfauna op Texel
  Boer, P. ; Noordijk, J. - \ 2005
  Texel : Staatsbosbeheer, Regio West, Beheerseenheid Texel (Rapport / Staatsbosbeheer nr. 2005-2) - 11
  bodemfauna - hakselen - empetrum - heidegebieden - nederland - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - soil fauna - chopping - empetrum - heathlands - netherlands - noord-holland - dutch wadden islands
  Hakselen strodek op klei alleen effectief tegen graanopslag
  Zuilichem, J.A.A. van; Gulik, T.I.N. van der - \ 2005
  Landbouwmechanisatie 56 (2005)10. - ISSN 0023-7795 - p. 15 - 15.
  bloembollen - tulpen - tulipa - alternatieve landbouw - biologische landbouw - onkruidbestrijding - mulchen - stromulches - hakselen - strooisel - ornamental bulbs - tulips - tulipa - alternative farming - organic farming - weed control - chopping - litter (plant) - mulching - straw mulches
  Het hakselen van een dik strodek op tulpen in het najaar blijkt op zavel- en kleigrond alleen effectief te zijn tegen graanopslag. Er werd geen effect gevonden van het hakselen op het aantal onkruiden dat door het strodek kwam, zo is uit onderzoek van PPO en DLV bij een biologische teler gebleken
  Onkruidbeheersing in bouwplanverband door inzet van groenbemestingsgewassen; Be- en inwerken van gewas(resten) gericht op het voorkomen van hergroei ervan
  Molema, G.J. ; Verwijs, B.R. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (A&F rapport 618) - 30
  onkruidbestrijding - groenbemesters - dekgewassen - oogstresten - hakselen - grondbewerking - incorporatie - biologische landbouw - weed control - green manures - cover crops - crop residues - chopping - tillage - incorporation - organic farming
  Effect van stro hakselen na eerste oogst veldbeemdgras op tweede oogst
  Wander, J.N.G. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 40 - 41.
  poa pratensis - poa - cultuurmethoden - stro - hakselen - proeven - poa pratensis - poa - cultural methods - straw - chopping - trials
  Als het graszaadgewas blijft liggen voor een volgende oogst, kan het achterlaten van het stro mogelijk een negatief effect op het gewas hebben. Omdat niet bekend is of en in welke mate het gewas negatief reageert, is onderzoek gestart. Mogelijk dat de gewasreactie op het stro positief beïnvloed kan worden door extra stikstof te geven. De vertering van het stro kan hiermee mogelijk bevorderd worden c.q. de voor de vertering van het stro benodigde stikstof wordt hiermee gecompenseerd
  Drukkneuzen beter dan schuren
  Kasper, G.J. - \ 1996
  Landbouwmechanisatie 47 (1996)4. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
  hakselen - voedergewassenoogstmachines - graslanden - kuilvoerbereiding - silo's - chopping - forage harvesters - grasslands - silage making - silos
  In Nederland is voordrogen het gebruikelijke systeem van gras inkuilen. Voor een betere voerkwaliteit is de laatste jaren veel aandacht aan een kortere veldperiode besteed. Direct na het maaien het gras kneuzen droeg hier in belangrijke mate toe bij. De mate van kneuzing is echter nog steeds onbekend
  Voederwinning kan ook zonder schudden
  Corporaal, J. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 5 - 8.
  hakselen - drogen - voedergewassenoogstmachines - grassen - graslanden - maaien - prestatieniveau - kwaliteit - kuilvoerbereiding - chopping - drying - forage harvesters - grasses - grasslands - mowing - performance - quality - silage making
  Uit het onderzoek bleek dat droging en kuilkwaliteit bij het HPC systeem vergelijkbaar zijn met de huidige systemen van voederwinning.
  Opslag en bewaring van Miscanthus giganteus.
  Kortleve, W.J. ; Huisman, W. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 21.
  bio-energie - biomassa - hakselen - schoonmaken - energie - indeling - grassen - afpellen - planten - poaceae - wassen (activiteit) - nuttig gebruik - voedergrassen - bioenergy - biomass - chopping - cleaning - energy - grading - grasses - peeling - plants - poaceae - washing - utilization - fodder grasses
  Het hakselen van landbouwproducten : verslag van een studiereis naar Duitsland ter bestudering van het Duitse "Hackselhof"
  Riemer, G.A. ; Moens, A. ; Wiertsema, P. - \ 1954
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde mededelingen / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie, Wageningen 1954, no. 1) - 15
  graansoorten - hakselaars - hakselen - snijmachines - agrarische bedrijfsvoering - voedselgewassen - duitsland - voedergrassen - cereals - choppers - chopping - cutters - farm management - food crops - germany - fodder grasses
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.