Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 150

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Vredenpeel : PPO - 17
  akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - rhizoctonia - variety trials - fertilizer application
  Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
  the role of soluble and insoluble fibers during fermentation of Chicory root pulp
  Ramasamy, U. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Harry Gruppen; Henk Schols. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739650 - 152
  cichorei - pulp - vezels - fermentatie - celwandstoffen - polysacchariden - chicory - pulps - fibres - fermentation - cell wall components - polysaccharides

  This thesis was aimed at understanding the in vitro fermentability of soluble and insoluble fibers in chicory root pulp (CRP). First, CRP and ensiled chicory root pulp (ECRP) were characterized for cell wall polysaccharides (CWPs). Both CRP and ECRP were rich in CWPs (56-58 w/w (%)) and had rather similar sugar compositions. The CWPs consist of 62 % pectin, 11% hemicellulose and 27% cellulose. Pectin and xyloglucan were acetylated and the rhamnogalacturonan-I segments of pectin were branched mostly with arabinan. Compared to CRP, ECRP has four times more soluble pectin.

  In vitrofermentability in a batch model for 24 h using human faecal inoculum, showed that fibers in both CRP (51% carbohydrate utilisation) and ECRP (59% carbohydrate utilisation) were fermentable, especially pectin (80-87%). The increased levels of soluble pectin (arabinan, homogalacturonan and galactan) and the hypothesized open cell wall structure in ECRP contributed to a quicker fermentation and a higher level of carbohydrate utilization compared to CRP. In contrast to batch fermentation, fermentation in the dynamic TNO In vitro model of the colon (TIM-2) was rapid (57% carbohydrate utilisation in 2 h). ECRP carbohydrates (85%) were less fermented in 24 h compared to CRP carbohydrates (92%) due to lower utilisation of ECRP insoluble fibers than CRP insoluble fibers. It was hypothesized that soluble fibers that are readily fermentable and dominantly present in ECRP, programmed the microbiota in TIM-2 to fully adapt to these soluble fibers. After their utilization, the microbiota was not able to adapt towards the fermentation of insoluble fibers.

  Analysis of enzyme activities during batch fermentation of CRP showed increased levels of arabinofuranosidase, β-galactosidase, endo-arabinanase, endo-galactanase, exo-polygalacturonase, pectin de-esterifying enzymes and endo-polygalacturonase. They synergistically contributed to degrading pectin in CRP from 12 to 24 h of fermentation.

  Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei : Effect van vroeg zaaien, geprimed zaad, hoger plantaantal, nauwere rijafstand en water toedienen bij het zaaien
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)24 okt.
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen. In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien. Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.
  Vervroeging beginontwikkeling cichorei; onderzoeksverslag 2009, 2010 en 2011
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 35
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de jaren 2009, 2010 en 2011 is onderzocht hoe de beginontwikkeling van cichorei versneld kan worden. Hierbij is gekeken naar vroeger zaaien, gebruik maken van geprimed zaad, verhoging van het plantaantal, toepassen van een nauwere rijafstand en het toedienen van water bij het zaaien. De proeven zijn uitgevoerd in Valthermond en Colijnsplaat. In alle jaren is het ras Bronze gebruikt. In 2010 is ook Chrysolite gebruikt.
  Vroege start, veel cichorei : zaaien rond 1 april geeft hoogste opbrengst
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Boerderij 97 (2012)25. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 60.
  cichorei - zaaitijd - gewasopbrengst - cultuurmethoden - wortelgewassen - akkerbouw - veldproeven - rijenafstanden - zaaidichtheid - chicory - sowing date - crop yield - cultural methods - root crops - arable farming - field tests - row spacing - sowing rates
  Een vroege beginontwikkeling is essentieel voor de cichoreiopbrengst. Twee weken later zaaien kost 7 procent opbrengst, blijkt uit proeven van PPO en IRS.
  Genetic resources collections of leafy vegetables (lettuce, spinach, chicory, artichoke, asparagus, lamb’s lettuce, rhubarb and rocket salad): composition and gaps
  Treuren, R. van; Coquin, P. ; Lohwasser, U. - \ 2012
  Genetic Resources and Crop Evolution 59 (2012)6. - ISSN 0925-9864 - p. 981 - 997.
  genetische bronnen van plantensoorten - bladgroenten - databanken - genenbanken - cichorei - slasoorten - spinazie - plant genetic resources - leafy vegetables - databases - gene banks - chicory - lettuces - spinach - cichorium-intybus l - species relationships - cultivated lettuce - globe artichoke - aflp markers - asteraceae - identification - conservation - populations - redundancy
  Lettuce, spinach and chicory are generally considered the main leafy vegetables, while a fourth group denoted by ‘minor leafy vegetables’ includes, amongst others, rocket salad, lamb’s lettuce, asparagus, artichoke and rhubarb. Except in the case of lettuce, central crop databases of leafy vegetables were lacking until recently. Here we report on the update of the international Lactuca database and the development of three new central crop databases for each of the other leafy vegetable crop groups. Requests for passport data of accessions available to the user community were addressed to all known European collection holders and to the main collection holders located outside Europe. Altogether, passport data of 17,530 accessions from a total of 129 collections were collected. The four separate databases were made available on line via a common entry page accessible at http://documents.plant.wur.nl/cgn/pgr/LVintro/. Based on a literature study, an analysis of the gene pool structure of the crops was performed and an inventory was made of the distribution areas of the species involved. The results of these surveys were related to the contents of the newly established databases in order to identify the main collection gaps. Priorities are presented for future germplasm acquisition aimed at improving the coverage of the crop gene pools in ex situ collections.
  Rassenbulletin Cichorei
  Brink, L. van den - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)8 dec.
  rassen (planten) - cichorium intybus - cichorei - rassenproeven - plantenveredeling - gewasopbrengst - rassenlijsten - akkerbouw - varieties - cichorium intybus - chicory - variety trials - plant breeding - crop yield - descriptive list of varieties - arable farming
  In het rassenbulletin cichorei staat de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.
  Waardplantgeschiktheid en schaderelatie van cichorei voor wortellesie-, wortelknobbel- en trichodoride aaltjes
  Zeeland, M.G. van - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)26 nov.
  gewasbescherming - nematoda - plagenbestrijding - cichorei - akkerbouw - plant protection - nematoda - pest control - chicory - arable farming
  Vooral in gebieden waar vrijlevende aaltjes in diverse gewassen een belangrijke rol spelen is de laatste jaren de teelt van cichorei opgepakt. Voor een effectieve Aaltjes Beheersing Strategie (ABS) is het noodzakelijk om de waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van het gewas voor de meest voorkomende plantparasitaire aaltjes te kennen. Op basis van de resultaten van dit nog lopende onderzoek kan geconcludeerd worden dat cichorei een matige tot slechte waard is voor de onderzochte aaltjes. Cichorei is een slechte waard voor M. chitwoodi en T. primitivus en een slechte tot matige waard voor P.pachydermus en P. penetrans Cichorei is gevoelig voor schade veroorzaakt door P. penetrans. Op matig tot zwaar besmette percelen kan de Inuline productie achter blijven, met een lager saldo als gevolg.
  Effect van zaad primen en vroeg zaaien op de opbrengst van cichorei
  Brink, L. van den - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 jan.
  cichorei - cichorium - voorkieming - zaaien - zaden - zaadkieming - rassen (planten) - akkerbouw - chicory - cichorium - pregermination - sowing - seeds - seed germination - varieties - arable farming
  Uit onderzoek naar de mogelijkheden om de veldopkomst van cichorei te verbeteren kwam naar voren dat het primen (voorkiemen) van zaaizaad een snellere veldopkomst en daarnaast mogelijk ook een hogere opbrengst kan geven. In 2004 en 2005 is het effect van het gebruik van geprimed zaaizaad nader onderzocht, waarbij tegelijk ook het effect van zeer vroeg zaaien is meegenomen. De ervaringen waren namelijk dat geprimed zaad vooral een snellere opkomst geeft onder koude omstandigheden. In beide jaren kon bevestigd worden dat geprimed zaad een snellere veldopkomst geeft. Bij alle drie gebruikte rassen leverde geprimed zaad in combinatie met vroeg zaaien meestal een opbrengstverhoging op, variërend van enkele procenten tot maximaal 7,5%. Één ras gaf bij zeer vroege zaai te veel schieters.
  Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : venkel, radicchio en Chinese kool
  Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  PPO AGV
  groenten - vollegrondsteelt - chinese koolsoorten - venkel - koolsoorten - cichorei - rassen (planten) - vegetables - outdoor cropping - chinese cabbages - fennel - cabbages - chicory - varieties
  De praktijkervaringen met rassen bij een aantal kleine vollegrondsgroenten zijn afgelopen jaren door de telers middels een ras-enquête aan ons gemeld. Voor de gewassen radicchio en venkel en Chinese kool worden de ervaringen over 2000 tot en met 2005 hier in beeld gebracht.
  Beheersing van Phythium spp. en Phytophora cryptogea in witlof : effectiviteitsonderzoek biomiddelen (GNO's) in 2003
  Kruistum, G. van; Poll, J.T.K. ; Lange, J. de - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 42
  gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - pythium - phytophthora cryptogea - biologische bestrijding - proeven op proefstations - cichorei - bladgroenten - forceren van planten - plant protection - plant pathogenic fungi - pythium - phytophthora cryptogea - biological control - station tests - chicory - leafy vegetables - forcing
  Voor de praktijk is het van belang dat de middelen BC1000 en PRO1 ter bestrijding van Phythium spp. en Phytophthora cryptogea regelmatig tijdens de trek kunnen worden gedoseerd. De werking kan dan verder worden geoptimaliseerd. Beide middelen kunnen in aanmerking komen om als GNO’s een alternatief te vormen voor de chemische middelen Aliette en Paraatzodat de afhankelijkheid van chemische middelen in de witloftrek vermindert en waardoor het imago van witlof als gezonde groente verder verbetert.
  Nauwkeurig cichorei zaaien loont : zaaibedbereiding en afstelling zaaimachine zijn erg belangrijk
  Brink, L. van den - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
  cichorium - cichorei - zaaibedbereiding - zaadkwaliteit - zaaien - zaaimachines - zaadopkomst - grondbewerking - akkerbouw - cichorium - chicory - seedbed preparation - seed quality - sowing - seed drills - seedling emergence - tillage - arable farming
  De opkomst van cichorei wordt sterk beïnvloed door de weers- en bodemomstandigheden. Met een goede zaaibedbereiding en een juiste afstelling van de zaaimachine kan de opkomst verbeterd worden. Verschillen in zaaizaadkwaliteit zijn gering.
  Verbeteren van de veldopkomst van cichorei
  Brink, L. van den - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
  cichorium - cichorei - gewasopbrengst - vermeerderingsmateriaal - veldproeven - rassen (planten) - zaadkwaliteit - zaadopkomst - zaaien - akkerbouw - cichorium - chicory - crop yield - propagation materials - field tests - varieties - seed quality - seedling emergence - sowing - arable farming
  In de praktijk blijkt er tussen percelen een grote variatie te bestaan in veldopkomst. Deze variatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door o.a. de weers- en bodemomstandigheden en de zaaibedbereiding. Een belangrijke vraag voor de praktijk is echter of de variatie in veldopkomst ook veroorzaakt wordt door verschillen in zaaizaadkwaliteit en in hoeverre deze verschillen te voorspellen zijn. Daarnaast kwam tijdens het onderzoek ook de vraag op of met behulp van geprimed zaad de veldopkomst en eventueel ook de opbrengst verbeterd kan worden
  Screening herbiciden in kleine gewassen : proefjaar 2003
  Hoek, J. ; Plentinger, M.C. ; Zeeland, M.G. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 32
  groenteteelt - akkerbouw - veldgewassen - bonen - koolsoorten - penen - slasoorten - uien - venkel - vlas - cichorei - gewasbescherming - herbiciden - doseringseffecten - schade - vegetable growing - arable farming - field crops - beans - cabbages - carrots - lettuces - onions - fennel - flax - chicory - plant protection - herbicides - dosage effects - damage
  In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2003 de volgende gewassen onderzocht: boon, erwt, kool, peen, raketblad, ui, venkel, vlas en witlof. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er twaalf in twee doseringen en één in vier doseringen (twee doseringen als bodemherbicide en twee doseringen als contactherbicide) getoetst zijn in de hierboven genoemde gewassen. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd er in vier verschillende gewasstadia getoetst op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade (mate van aantasting door het middel) en groeireductie.
  Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek
  Kruistum, G. van; Lange, J. de - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)5. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  cichorei - cichorium intybus - biologische landbouw - forceren van planten - wortels - cultuurmethoden - plantenvoeding - onkruidbestrijding - voedingsoplossingen - hydrocultuur - drijfmest - gewasopbrengst - opbrengsten - nitraatmeststoffen - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - bemesting - chicory - cichorium intybus - organic farming - forcing - roots - cultural methods - plant nutrition - weed control - nutrient solutions - hydroponics - slurries - crop yield - yields - nitrate fertilizers - varieties - variety trials - cultivars - fertilizer application
  Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten biologische meststoffen en witlofrassen tijdens de trek. Knelpunten in de witlofproductie zijn er vooral in de trek; de wortelteelt is goed te doen. Tijdens de trek kan door toediening van naar nitraat omgezette varkensdrijfmest een flinke productiestijging gerealiseerd worden; nadeel is dat de ziektedruk door schimmels kan toenemen
  Bewaring van cichorei
  Brink, L. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
  cichorei - cichorium - oogsten - opslagruimte - opslag - inuline - opslagverliezen - akkerbouw - chicory - cichorium - harvesting - storage space - storage - inulin - storage losses - arable farming
  Elk jaar is het nodig dat een gedeelte van de cichorei-oogst bewaard wordt bij telers. De laatste cichorei kan namelijk pas in februari bij de fabriek geleverd worden. Veelal wordt er in de praktijk naar gestreefd om de cichorei uiterlijk begin december van het veld te hebben. Dit betekent dat er partijen cichorei zijn die zeven à acht weken opgeslagen moeten worden op het bedrijf van de teler. Tijdens deze bewaring treden er verliezen op aan wortelopbrengst en ook het inulinegehalte loopt terug. De mate waarin dit gebeurt, blijkt sterk te verschillen van partij tot partij en ook van jaar tot jaar. In de jaren 1997 t/m 2002 is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bewaarverliezen te beperken en de kwaliteit zoveel mogelijk op peil te houden. Gebleken is dat cichorei het beste kan worden bewaard in onafgedekte hopen. Afdekken is alleen gewenst indien de temperatuur in kuil onder het vriespunt dreigt te komen. Voor een goed bewaarresultaat zijn wel enkele praktische punten belangrijk
  Bewaring van cichoreiwortels
  Brink, L. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 nov.
  cichorei - cichorium intybus - opslag - temperatuur - gewasopbrengst - chicory - cichorium intybus - storage - temperature - crop yield
  Cichorei kan goed bewaard worden in onafgedekte hopen. De hopen moeten niet te hoog en te breed gemaakt worden, zodat de natuurlijke ventilatie zo groot mogelijk is. Afdekken is alleen noodzakelijk tijdens vorstperioden waarin de temperatuur in de kuil onder het vriespunt dreigt te komen
  Cigarant als krachtvoervervanger in een graskuilrantsoen voor melkvee
  Klop, A. ; Remmelink, G.J. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 17
  melkvee - melkveehouderij - rundveevoeding - cichorei - bijproducten - vloeibaar afval - pulp - concentraten - graskuilvoer - diervoeding - diervoedering - dairy cattle - dairy farming - cattle feeding - chicory - byproducts - liquid wastes - pulps - concentrates - grass silage - animal nutrition - animal feeding
  Cigarant® is een product dat beschikbaar komt bij de verwerking van cichoreiwortels. Het product wordt met een droge-stofgehalte van ± 23 % afgezet als vochtrijk diervoeder in de rundveehouderij en lijkt wat betreft toepassingsmogelijkheden veel op bietenperspulp. Het is een energierijk product dankzij veel goed verteerbare celwanden. Op Praktijkcentrum Zegveld is tijdens de winterperiode 2002/2003 een voederproef uitgevoerd, waarin een deel van het krachtvoer werd vervangen door Cigarant®
  Voorkómen van wortelziekten in gesloten grondloze groeisystemen door microbiële optimalisatie
  Postma, J. ; Os, E.A. van - \ 2003
  Gewasbescherming 34 (2003)6. - ISSN 0166-6495 - p. 203 - 204.
  plantenziektekunde - plantenziekteverwekkende schimmels - bodemschimmels - pythium - phytophthora - gastheer parasiet relaties - diagnostische technieken - moleculaire genetica - methodologie - cichorei - komkommers - cultuur zonder grond - epidemiologie - plant pathology - plant pathogenic fungi - soil fungi - pythium - phytophthora - host parasite relationships - epidemiology - diagnostic techniques - molecular genetics - methodology - chicory - cucumbers - soilless culture
  Samenvattingen van zes presentaties met vermelding van auteurs en titels: 1) J. Postma en E.A. van Os. Voorkòmen van wortelziekten in gesloten grondloze groeisystemen door microbiële optimalisatie; 2) D.J. van der Gaag, G. Wever en C. Bloemhard. Effect substraat op Pythium bij komkommer; 3) W. Ligterink en F. Govers. Genomics en Phytophthora - Een nieuwe aanpak voor een oud probleem; 4) M. Maes, C. Crepel, S. Inghelbrecht, S. Baeyen en S. Bobev. Nieuwe meldingen van Phytophthora-waardplant combinaties en identificatie via sequentie-analyse; 5) K.W.A. de Jonge, A. Hoedekie en M. Höfte. Doeltreffendheid van surfactans als bescherming van witloof tegen Phytophthora cryptogea; 6) P. Bonants, J. van Beckhoven, M. de Weerdt en C. Schoen. Multiplexdetectieee Phytophthora sp. met behulp van PamGene micro-arrys
  HenK Voedingstuinbouw : rapportage 2001 – 2002
  Anonymous, - \ 2002
  Wageningen : Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO) - 85
  groenteteelt - aardbeien - paprika's - cichorei - houdbaarheid (kwaliteit) - koeling - bewaarziekten - oogsttijdstip - transport - vegetable growing - strawberries - sweet peppers - chicory - keeping quality - chilling - storage disorders - harvesting date - transport
  In het projectjaar 2001 – 2002 zijn aardbei, paprika en witlof uit de voedingstuinbouw in onderzoek genomen. Deze keuze door de onderzoeksbegeleidingscommissie is gebaseerd op een aantal afwegingen: het belang voor de sector, de mate waarin een gewas een aantal producten vertegenwoordigt en de mate waarin er speciale vragen spelen die binnen de doelstelling van dit project vallen. Vervolgens is het project verdeeld in enkele algemene onderwerpen: buitentemperatuur en aanvoerverdeling, modellen en gemengd transport.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.