Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stikstofbemesting bij andijvie : startgiften en bijbemesting
  Ruijter, F.J. de - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 235) - 22
  cichorium endivia - andijvie - stikstofmeststoffen - oogsttoename - gewasopbrengst - groenteteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - cichorium endivia - endives - nitrogen fertilizers - yield increases - crop yield - vegetable growing - fertilizer application - field vegetables
  Er is onderzocht of bij de teelt van andijvie er een verschil in opbrengsteffect was bij het geven van een stikstofstartgift of -bemesting 3 weken na planten.
  Met gerichte startgift komt andijvie niets tekort
  Ruijter, F.J. de - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)15. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  tuinbouw - groenteteelt - cichorium endivia - andijvie - beplantingen - stikstofmeststoffen - toedieningshoeveelheden - uitspoelen - horticulture - vegetable growing - cichorium endivia - endives - plantations - nitrogen fertilizers - application rates - leaching
  Een goede beschikbaarheid van stikstof stimuleert de weggroei van andijvie. Door stikstof vlakbij het perspotje te leggen volstaat een lage startgift van maar enkele kilo's per hectare, terwijl de andijvie niets tekort komt
  Stikstofbemesting bij andijvie : timing (start, bijmesting) en plaatsing (plant, rij, bed)
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 164) - 21
  cichorium endivia - andijvie - mestgift bij het zaaien - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - gebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - cichorium endivia - endives - starter dressings - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - use efficiency - placement - band placement
  In een demoproef met meststoffen werd in 2006 gevonden dat een startgift een positief effect had op de opbrengst van andijvie, ondanks een hoge Nmin-voorraad in de bodem. Dit sloot aan bij ervaringen van telers, en discussie hierover in de bladgewassenwerkgroep van Telen Met Toekomst leidde tot de huidige proef, waarin het effect van timing en plaatsing van stikstofkunstmest op de productie van andijvie bekeken is. De proef is uitgevoerd in twee plantingen: begin juli (proef 1) en begin augustus (proef 2). In proef twee is meer bemest dan in proef 1 en is er gevarieerd met de verdeling van de meststof (Kas) tussen planttijdstip en drie weken na planten. Een gift bij start blijkt een snellere weggroei te hebben en kan een hogere opbrengst bij oogst. Wanneer een startgift volvelds gegeven wordt, komt er veel N tussen de planten en tussen de rijen, dus nog buiten bereik van de pas geplante plantjes. Om het risico op uitspoeling te beperken kan volstaan worden met een kleiner startgift specifiek toegediend bij de plantjes
  Belichting van slatypen en frisee: Literatuurstudie en praktijkervaringen
  Janse, J. - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw (Rapport Productschap Tuinbouw ) - 24
  lactuca - slasoorten - cichorium endivia - andijvie - belichting - licht - groenteteelt - lichtsterkte - glastuinbouw - lactuca - lettuces - cichorium endivia - endives - illumination - light - vegetable growing - light intensity - greenhouse horticulture
  Er is een literatuuronderzoek verricht over de belichting van sla en frisee
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : herfstteelt 2001
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 16 p.
  cichorium endivia - andijvie - teelt onder bescherming - gebruikswaarde - cultivars - rassenproeven - rassen (taxonomisch) - kwaliteit - cichorium endivia - endives - protected cultivation - use value - cultivars - variety trials - races - quality
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : winterteelt 2001-2002
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E.C. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 18 p.
  cichorium endivia - andijvie - cultuurmethoden - winter - gebruikswaarde - houdbaarheid (kwaliteit) - teelt onder bescherming - kasgewassen - bladgroenten - cichorium endivia - endives - cultural methods - winter - use value - keeping quality - protected cultivation - greenhouse crops - leafy vegetables
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : voorjaarsteelt 2000/2001
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E.C. - \ 2001
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 15 p.
  andijvie - cichorium endivia - bladgroenten - kasgewassen - teelt onder bescherming - gebruikswaarde - rassenproeven - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - houdbaarheid (kwaliteit) - endives - cichorium endivia - leafy vegetables - greenhouse crops - protected cultivation - use value - variety trials - varieties - races - keeping quality
  Teelt van andijvie
  Poll, J.T.K. ; Bosch, H. ; Jonkers, J. ; Meier, R. ; Titulaer, H.H.H. - \ 1994
  Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 65) - 60
  cichorium endivia - teelt - cultuurmethoden - andijvie - groenteteelt - groenten - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - cichorium endivia - cultivation - cultural methods - endives - vegetable growing - vegetables - plant protection - integrated control - outdoor cropping - field vegetables - cultivation manuals
  De teelthandleiding geeft een algemene beschrijving van alle aspecten van de teelt van verschillende soorten andijvie: grond, bemesting, rassen, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plaagbestrijding, oogst, afleveren en organisatie en economie. De volgende aspecten in relatie tot de best practices worden belicht: - Plantafstanden en plantdiepte in relatie met smet; - Mechanische onkruidbestrijding. Sleutelwoorden PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, andijvie.
  Voorkomen van bladaantasting bij diverse bladgewassenPrevention of tipburn in some leafy vegetables
  Wijk, C.A.Ph. van - \ 1991
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 150 - 154.
  kalksalpeter - cichorei - chlorose - cichorium endivia - cichorium intybus - andijvie - lactuca sativa - voedingsstoffentekorten - afwijkingen, planten - calcium nitrate - chicory - chlorosis - cichorium endivia - cichorium intybus - endives - lactuca sativa - nutrient deficiencies - plant disorders
  Het onderzoek is uitgevoerd met krulandijvie, radicchio rosso en ijssla.Met een extra bemesting met kalksalpeter probeert men "rand", een fysiologische ziekte, te voorkomen
  Teelt van andijvie onder glas
  Bayense, B. ; Boersma, J. ; Cools, M. ; Mostert, J. - \ 1989
  Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Informatiereeks / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas 36) - 46
  cichorium endivia - andijvie - glastuinbouw - bladgroenten - teelt onder bescherming - teelthandleidingen - cichorium endivia - endives - greenhouse horticulture - leafy vegetables - protected cultivation - cultivation manuals
  Teelt van andijvie
  Snoek, N.J. ; Jonge, P. de - \ 1987
  Lelystad : PAGV (Teelthandleiding 22) - 49
  cichorium endivia - teelt - cultuurmethoden - andijvie - nederland - teelthandleidingen - cichorium endivia - cultivation - cultural methods - endives - netherlands - cultivation manuals
  Factoren van invloed op het nitraat- en bromidegehalte in andijvie en spinazie onder glas
  Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Spaans, L. - \ 1985
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 15-85) - 17
  bromiden - broom - chemische analyse - chemische samenstelling - cichorium endivia - andijvie - bladgroenten - nitraten - nitrieten - planten - bodem - spinazie - spinacia oleracea - glastuinbouw - bromides - bromine - chemical analysis - chemical composition - cichorium endivia - endives - leafy vegetables - nitrates - nitrites - plants - soil - spinach - spinacia oleracea - greenhouse horticulture
  Nitrificatieremmers in sla en andijvie : oorzaken en groeiafwijkingen en het voorkomen van een te hoog nitraatgehalte in het gewas
  Boon, J. van der - \ 1984
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 1-84) - 43
  cichorium endivia - andijvie - lactuca sativa - slasoorten - nitrificatieremmers - cichorium endivia - endives - lactuca sativa - lettuces - nitrification inhibitors
  In twee potproeven met sla werd nagegaan wat het nitraatgehalte van de grond bij de aanvang van de teelt betekent voor het nitraatgehalte van het gewas bij de oogst als de hoeveelheid stikstof, die het gewas ter aanvulling nog nodig heeft, wordt gegeven in de vorm van een ammoniumhoudende meststof gekombineerd met een nitrifikatieremmer. In twee andere potproeven met andijvie en sla werd bepaald of groeiafwijkingen in het gewas veroorzaakt worden door de remmer zelf, door een ammoniumophoping in de grond, of door de gezamenlijke werking van beide
  Het effect van temperatuur en stikstofgift op droge-stofproduktie en nitraatopname bij andijvie
  Keulen, N.C. van - \ 1984
  Wageningen : CABO (CABO-verslag no. 56) - 13
  chemische analyse - chemische samenstelling - cichorium endivia - gewassen - andijvie - groei - nitraten - stikstof - planten - chemical analysis - chemical composition - cichorium endivia - crops - endives - growth - nitrates - nitrogen - plants
  In de proef leidde een verlaging van de temperatuur van 18 naar 12 graden Celsius tot eenzelfde produktie na een 14 dagen langere groeiperiode. Stikstof beinvloedde de opbrengst en groeisnelheid positief. Het nitraatgehalte in het oudste blad bleek het hoogst, maar was bij 12 graden Celsius lager dan bij 18 graden Celsius. Meer zonnestraling leidde tot lagere nitraatgehalten in het bloed
  Spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, geteeld in de vollegrond en onder glas
  Schijvens, E.P.H.M. ; Kok, J. - \ 1983
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2254) - 20
  cichorium endivia - andijvie - lactuca sativa - bladgroenten - slasoorten - nitraten - plantensamenstelling - spinazie - spinacia oleracea - cichorium endivia - endives - lactuca sativa - leafy vegetables - lettuces - nitrates - plant composition - spinach - spinacia oleracea
  Globale inventarisatie van de spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, zoals die in de praktijk voorkomt in de intensieve- en kontraktteelt in de vollegrond (1982) en voor de glasteelt (1983). Bij alle produkten blijkt een grote spreiding voor te komen, waarbij sla de kleinste spreiding vertoont. Aantoonbare verschillen in de spreiding van het nitraatgehalte tussen de diverse teeltwijzen blijken er niet te zijn
  Teelt van andijvie onder glas
  Ruiter, D. de - \ 1976
  Naaldwijk : [s.n.] (Informatiereeks / Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas 36) - 21
  cichorium endivia - andijvie - nederland - cichorium endivia - endives - netherlands
  Bewaar - en kleinverpakkingsproef met zes andijvierassen : 1970
  Maaker, J. de - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1764) - 42
  cichorium endivia - andijvie - cichorium endivia - endives
  Voorlopige resultaten gebruikswaarde : onderzoek van vijf verschillende procede's van zaadomhulling
  Schaap, G. ; Franken, A.A. - \ 1969
  Alkmaar : [s.n.] (Rapport / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond in Nederland no. 38) - 19
  cichorei - cichorium endivia - cichorium intybus - desinfectie - andijvie - lactuca sativa - slasoorten - zaadbehandeling - zaden - kwaliteit - chicory - cichorium endivia - cichorium intybus - disinfection - endives - lactuca sativa - lettuces - seed treatment - seeds - quality
  Vroege andijvie in de vollegrond : samenvattend verslag van teelt - en rassenonderzoek 1961 - 1965
  Buisband, T. - \ 1966
  Alkmaar : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond in Nederland no. 34) - 43
  cichorium endivia - andijvie - cichorium endivia - endives
  De invloed van temperatuur en licht op de groei en ontwikkeling van andijvie
  Heijting, J. - \ 1964
  Wageningen University. Promotor(en): S.J. Wellensiek. - Wageningen : De Goede - 74
  cichorium endivia - andijvie - licht - fotoperiodiciteit - temperatuur - warmte - groei - plantenontwikkeling - cichorium endivia - endives - light - photoperiodism - temperature - heat - growth - plant development
  The two main factors for bolting and flowering of endive were temperature and light; their influence on both growth and development was investigated.

  From experiments with successive dates of sowing, different raising temperatures and different growing conditions the following facts emerged: with increasing raising temperature, crop weight increased by delayed bolting; extra light during the seedling stage, or short day during the seedling stage, delayed bolting, but did not always increase crop weight; after the raising period, high temperature stimulated bolting and increased crop weight.

  Low temperature (5°C) during germination or in the seedling stage promoted bolting and flowering; in short days, vernalization accelerated bolting considerably; in long days, it depended on the age of the plant at the time of vernalization. Interruption of seed vernalization by normal temperature delayed bolting. The effect of seed vernalization, if applied for a limited period, could be nullified by high temperature (35°C) immediately after vernalization.

  In unvernalized plants grown at 35°C bolting was accelerated. Increasing day length promoted early bolting. The only flower-promoting action of short days had been observed when short days preceded vernalization.

  Low light intensity promoted or inhibited bolting, according to other factors.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.