Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landscape infrastructure : urbanism beyond engineering
  Bélanger, P. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): J. Koh. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735270 - 441
  landschapsarchitectuur - stedelijke planning - civiele techniek - stedelijke ecologie - urbanisatie - infrastructuur - regionalisme - landscape architecture - urban planning - civil engineering - urban ecology - urbanization - infrastructure - regionalization - cum laude
  As ecology becomes the new engineering, the project of Landscape Infrastructure - a contemporary, synthetic alignment of the disciplines of landscape architecture, civil engineering and urban planning - is proposed here. Predominant challenges facing urban regions today are addressed, including changing climates, resource flows, and population mobilities. Responding to the inertia of land use zoning and overexertion of technological systems at the end of 20th century, the thesis argues for the strategic design of “infrastructural ecologies”, a synthetic landscape of living, biophysical systems that operate as urban infrastructures to shape and direct the future of urban economies into the 21st century. cum laude graduation (with distinction)
  Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?
  Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2009
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C091/09) - 17
  windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - phocoenidae - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - offshore - underwater acoustics - phocoenidae
  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this activity may have been detrimental to marine life forms. Cetaceans in particular are sensitive to very high noise levels and a possible impact on the most abundant cetacean living off the Dutch coast, the harbour porpoise was therefore studied. Direct observations were hard to conduct, given the low (summer) densities of porpoises around the construction site. Pathological observations on stranded specimen failed to produce clear results. Inner ears of freshly stranded porpoises were examined for possible damage, but before necropsies could be conducted the animals had been stored frozen and this had destroyed any visible signs of noise-induced damage to the inner ear. Thus, the spatiotemporal pattern of porpoise strandings was examined. Porpoises did not strand in higher numbers on the coastal stretch directly east of the construction site, or to the north-east of this location (downstream) compared to other parts of the country. Porpoises also did not strand in higher than expected numbers near the construction site, at the time of construction. It was therefore concluded that the construction did not lead to visibly increased mortality of harbour porpoises. In retrospect this might have been expected, given that densities of porpoises are normally very low in summer at the site, that the building process is noisy anyway, scaring porpoises off (to safe distances) before the actual pile driving commences. A ramp-up procedure and usage of a pinger further helped to ward off porpoises from the site, before full-power pile driving started. These factors combined (timing and high before-pile driving noise levels) made it very unlikely that porpoises got in harm’s way during the construction of OWEZ.
  Underwater sound emissions and effects of the pile driving of the OWEZ windfarm facility near Egmond aan Zee (Tconstruct)
  Haan, D. de; Burggraaf, D. ; Ybema, M.S. ; Hille Ris Lambers, R. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C106/07) - 75
  windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - offshore - underwater acoustics
  The aim of this part of the Monitoring and Evaluation Program NSW (MEP-NSW), i.e. “acoustic measurements”, is to measure and analyze underwater sound emissions from the construction of the OWEZ wind farm and to investigate the effects to marine animals (in particular fish, harbour porpoises and seals) from other relevant studies. The Off-Shore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) was built in the Dutch coastal zone 8 - 18 km off the coast from Egmond aan Zee. It consists of an arrangement of 36 wind turbines with a total capacity of 108 MW.
  Tussenstand slootkantbeheer op Zegveld en demobedrijven
  Corporaal, J. ; Houwelingen, K. van; Wildschut, J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 49 - 51.
  sloten - onderhoud - dijken - kanaaloevers - vegetatie - kanaaloeverbeplantingen - plantensuccessie - civiele techniek - kanalen - kanalen, klein - waterwegen - ditches - maintenance - dykes - canal banks - vegetation - canal plantations - plant succession - civil engineering - canals - channels - waterways
  Proefbedrijf Zegveld is in 1991 gestart met onderzoek naar sloot- en slootkantbeheer. In 1993 werd op drie demobedrijven gestart met vergelijkbaar onderzoek. Het sloot- en slootkantbeheer is gericht op verschraling en beperken van verstoring van de slootkanten. Hierdoor krijgen meer en bijzondere plantensoorten een kans. Zo leveren veehouderijbedrijven een bijdrage aan het natuurbeheer.
  Wanneer is een aannemer aansprakelijk?
  Verschuur, H.R. ; Braam, C.R. - \ 1998
  Agrabeton 8 (1998)5. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
  bouwnijverheid - bouwconstructie - civiele techniek - gebouwen - passiva - burgerlijk recht - building industry - building construction - civil engineering - buildings - liabilities - civil law
  De mogelijkheden van een agrarische ondernemer bij een geschil met een aannemer op een rijtje
  Ontwerpen en bouwen foliekassen nu volgens richtlijn
  Waaijenberg, D. - \ 1996
  De Fruitteelt (1996). - ISSN 0016-2302
  bouwconstructie - civiele techniek - constructie - forceren van planten - kassen - tuinbouw - afschermingsmateriaal - beschaduwen - normen - building construction - civil engineering - construction - forcing - greenhouses - horticulture - screens - shading - standards
  Praktijkadviezen en richtlijen voor de constructie van plastic kassen, tunnels en schermhallen
  Verstoring van vogels door de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum Fr. tijdens bouwfase en half-operationele situaties, 1984 - 1989
  Winkelman, J.E. - \ 1990
  Arnhem : RIN (RIN-rapport 90/9) - 157
  dieren - vogels - bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - schade - ecologisch evenwicht - hoogte - mens - molens - relaties - structuren - torensilo's - windmolens - nederland - verstoring - friesland - natuur - animals - birds - building construction - building industry - buildings - civil engineering - damage - ecological balance - height - man - mills - relationships - structures - tower silos - windmills - netherlands - disturbance - friesland - nature
  State of the art in Dutch greenhouse constructions
  Waaijenberg, D. - \ 1990
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-524) - 39
  bouwconstructie - bouwmaterialen - civiele techniek - constructie - bouwtechnologie - kassen - nederland - structuren - glastuinbouw - building construction - building materials - civil engineering - construction - construction technology - greenhouses - netherlands - structures - greenhouse horticulture
  Vegetatie van Nederlandse zeedijken: plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfaktoren. 1. Beschrijving v. plantengemeenschappen en relatie met beheer en positie op de dijk. 2. Doorworteling, dichtheid v.d. zode & bodemsamenstelling.
  Sprangers, J.T.C.M. - \ 1989
  Delft : Rijkswaterstaat - 119
  civiele techniek - kusten - dijken - hydraulische systemen - Nederland - plantengemeenschappen - plantenecologie - plantensuccessie - bescherming - ontginning - onderzoek - rizosfeer - vegetatie - waterwegen - civil engineering - coasts - dykes - hydraulic structures - Netherlands - plant communities - plant ecology - plant succession - protection - reclamation - research - rhizosphere - vegetation - waterways
  Verslag van een studie, waarbij werd uitgegaan van een aantal vraagstellingen, nl. welke graslandtypen op de Nederlandse zeedijken voorkomen en hoe de botanische samenstelling is; wat de relatie tussen het beheer en de botanische samenstelling van de aangetroffen graslandtypen is; en welke geomorfologische en/of bodemkundige factoren dragen bij tot de verscheidenheid aan typen
  Deltaontwikkeling : de betekenis van de weg- en waterbouwkunde voor de ontwikkeling van deltagebieden
  Stamhuis, E. - \ 1987
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - 53
  civiele techniek - delta's - openbare redes - civil engineering - deltas - public speeches
  Rede Landbouwuniversiteit, 12 maart 1987
  Beschermen van bomen tijdens bouwactiviteiten = Protection of trees during building operations
  Anonymous, - \ 1982
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4593)
  bibliografieën - bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - bosschade - mens - houtachtige planten als sierplanten - afwijkingen, planten - bibliographies - building construction - building industry - buildings - civil engineering - forest damage - man - ornamental woody plants - plant disorders
  Een nadere analyse van de boerderijbouwindex
  Swierstra, D. ; Ooyen, J.H. van - \ 1979
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 23) - 25
  bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - kostenanalyse - landbouwbedrijfsgebouwen - building construction - building industry - buildings - civil engineering - cost analysis - farm buildings
  Thermisch en hygrisch gedrag van enkele bouwconstructies en -materialen
  Tol, J.C. - \ 1974
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 1) - 16
  bouwconstructie - bouwnijverheid - bouwmaterialen - gebouwen - capillairen - chemische afbraak - civiele techniek - constructie - corrosie - effecten - vloeistofmechanica - warmte - hydraulica - vloeistoffen (liquids) - materialen - mechanica - daken - constructieonderdelen - oppervlaktespanning - theorie - thermische eigenschappen - thermodynamica - muren - grenslaag - oppervlakteverschijnselen - building construction - building industry - building materials - buildings - capillaries - chemical degradation - civil engineering - construction - corrosion - effects - fluid mechanics - heat - hydraulics - liquids - materials - mechanics - roofs - structural components - surface tension - theory - thermal properties - thermodynamics - walls - boundary layer - surface phenomena
  Grond en landbouwtechniek
  Kuipers, H. - \ 1968
  Wageningen : Veenman & Zonen - 16
  bodemstructuur - grondbewerking - zaaibedbereiding - grondmechanica - funderingen - civiele techniek - engineering - wegenbouw - transport - infrastructuur - bodemfysica - soil structure - tillage - seedbed preparation - soil mechanics - foundations - civil engineering - engineering - road construction - transport - infrastructure - soil physics
  Rede Wageningen
  Enkele belangrijke episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwvak
  Hekket, G. - \ 1960
  Wageningen : Veenman - 14
  bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - geschiedenis - openbare redes - building construction - building industry - buildings - civil engineering - history - public speeches
  Rede Wageningen, 10 november 1960
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.