Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Global wood production : assessment of industrial round wood supply from forest management systems in different global regions
  Arets, E.J.M.M. ; Meer, P.J. van der; Verwer, C.C. ; Hengeveld, G.M. ; Tolkamp, G.W. ; Nabuurs, G.J. ; Oorschot, M. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 1808)
  bosbouw - houtkap - velling - kaalslag - modellen - forestry - logging - felling - clear felling - models
  To meet the global demand for wood the old forest management module of the IMAGE integrated assessment model (Bouwman et al. 2006) only applied clear felling. As a consequence in whole gird cells the forest was completely harvested. In reality, however, there many different ways to produce wood, ranging from selective logging to clear felling and forestry plantations. Each of these logging systems will have different effects on the area needed for wood production and impact on remaining forest and diversity patterns. The global biodiversity model GLOBIO (Alkemade et al. 2009), which is coupled to the IMAGE model, however, needs more precise information on area needed and differentiates in impact of different forest management types. In this report an overview is given of different forest management types (clear felling, selective felling, reduced impact logging and forest plantations) and the associated wood production and harvest losses on an area base in different climate zones (boreal, temperate and tropical). The data were collected form scientific and grey literature for a sample of 20 important wood producing countries across most world regions that are distinguished within the IMAGE model. Together these example countries covered 81.5% of the global industrial round wood production in 2005.
  Najaarskaalslag of winterrust
  Langerak, E. ; Hop, M.E.C.M. ; Noordam, F. ; Dalfsen, P. van - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)25. - ISSN 0165-3350 - p. 34 - 36.
  winterafsterving - winter - kaalslag - soortendiversiteit - plantenziekten - schadepreventie - groenbeheer - openbaar groen - functietheorie - winter kill - winter - clear felling - species diversity - plant diseases - loss prevention - management of urban green areas - public green areas - theory of functions
  Alle vaste planten afknippen en het laatste uit de border blazen. Dat is wat veel hoveniers tijdens de najaarsbeurt doen. Toch zijn er goede redenen om afgestorven delen van planten juist laten staan. Of te laten liggen.
  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Van kaalkap naar selectieve kap. Een nieuwe strategie voor het beheer van bos in Nederland?
  Klein, J.P.G. de - \ 1991
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 63 (1991). - ISSN 0028-2057 - p. 126 - 132.
  kaalslag - bosbedrijfsvoering - bosbouw - Nederland - selectiesysteem - selectiekap - shelterwoodsysteem - houtteelt conversie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - duurzaamheid (sustainability) - theorie - opbrengsten - gelijkjarige opstanden - ongelijkjarige opstanden - clear felling - forest management - forestry - Netherlands - selection system - selective felling - shelterwood system - silvicultural conversion - stand development - stand structure - sustainability - theory - yields - even-aged stands - uneven-aged stands
  Mechanische ontbossing voor landbouwprojecten
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3587)
  bibliografieën - kaalslag - velling - bosbouw - bossen - primaire bewerking - ontginning - bibliographies - clear felling - felling - forestry - forests - primary conversion - reclamation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.