Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  It takes three to tango : biobased innovaties: een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers
  Monteiro da Fonseca, Wendy ; Otterloo, Laura van; Simons, Ralph ; Ankersmit, Elis ; Vilsteren, Gerlinde van - \ 2017
  Netherlands : CoE BBE - 47
  samenwerking - publiek-private samenwerking - innovaties - biobased economy - kennisoverdracht - colleges - onderzoek - nederland - beroepsopleiding (hoger) - cooperation - public-private cooperation - innovations - biobased economy - knowledge transfer - colleges - research - netherlands - professional education
  De transitie naar een Biobased Economy (BBE) is al jaren een 'hot item' in Nederland, zowel binnen de Nationaal Wetenschapsagenda als binnen de topsectoren. De MKB-erst, elk in eigen niches, spelen hierbij een bepalende rol. Hiernaast hebben de hogescholen op dit domein de ambitie om een belangrijke rol voor het MKB als kennisleverancier te spelen (onderwijs en onderzoek). In dit rapport probeert helderheid te creëren over hoe dit proces verloopt.
  Reflection of a collective learning journey : Strengthening KCCEM to build the capacity of Conservation professionals in the Albertine Rift Region NICHE/RWA/025
  Oosten, C.J. van - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-014 ) - 130
  training - learning - professional competence - colleges - development - nature conservation - wildlife conservation - environmental management - tourism - rwanda - opleiding - leren - vakbekwaamheid - colleges - ontwikkeling - natuurbescherming - wildbescherming - milieubeheer - toerisme - rwanda
  Together with our support team from the Netherlands (Wageningen University), South Africa (South African Wildlife College) and Cameroon (Ecole de Faune) we embarked upon this journey of supporting the Kitabi College of Conservation and Environmental Management in Rwanda (KCCEM). The major building blocks of this learning journey are the development of a business model, the development of organisational capacity to implement the model, and the development of a range of products and services to be delivered with quality. All these three components operationalised within the policy frameworks and institutional context of Rwanda’s conservation, tourism and environmental management sector.
  'Dit voelt als thuiskomen'
  Sikkema, Albert ; Dijkhuizen, Aalt ; Fresco, Louise - \ 2014
  colleges - food chains - sustainability - intensive farming
  Smart farming – Precisielandbouw : inspiratiesessie 1 oktober 2013
  Kempenaar, C. - \ 2013
  CAH
  akkerbouw - mechanisatie - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - sensors - grondbewerking - plantdichtheid - bemesting - gewasbescherming - irrigatie - onkruidbestrijding - selectief oogsten - colleges - arable farming - mechanization - global positioning systems - precision agriculture - sensors - tillage - plant density - fertilizer application - plant protection - irrigation - weed control - selective harvesting - colleges
  Deze TED (inspiratiesessie) gaat over precisielandbouw. Er kan al heel veel maar er kan nog veel meer.
  Nieuwe uitbreidingen Center for Biobased Economy in het verschiet: 'Komende twee jaar starten met alle nieuwe vakken en minors'
  Wijffels, R.H. - \ 2013
  Biobased economy magazine 2013 (2013)1. - p. 20 - 21.
  onderwijs - agrarisch onderwijs - biobased economy - hoger onderwijs - onderwijsprogramma's - colleges - education - agricultural education - biobased economy - higher education - education programmes - colleges
  Het Nederlandse onderwijslandschap heeft haar keuze gemaakt. De biobased economy vergt geen nieuwe opleidingen, maar de integratie van biobased bouwstenen in bestaande opleidingen. Op die manier worden geen generalisten, maar biobased specialisten gecreëerd. Onder de vlag van het Center for Biobased Economy boeken Wageningen UR en zes hogescholen momenteel snel progressie met het opnemen van biobased onderwijs in het curriculum.
  Centre for Biobased Economy : businessplan
  Wijffels, R.H. ; Streefland, M. ; Es, M. van - \ 2011
  Wageningen : Centre for Biobased economy - 130
  kennisoverdracht - biobased economy - publiek-private samenwerking - hoger onderwijs - colleges - hogere agrarische scholen - onderwijsvernieuwing - innovaties - Nederland - knowledge transfer - biobased economy - public-private cooperation - higher education - colleges - agricultural colleges - educational innovation - innovations - Netherlands
  Dit businessplan beschrijft hoe het Centre for Biobased economy (CBBE) zich wil richten op kennistransitie tussen de ‘groene’ onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Hierin is treedt Wageningen Universiteit op als Centre of Excellence en HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein als Centres of expertise. Het CBBE zal een knooppunt van onderwijs, onderzoek en innovatie worden. Het CBBE onderscheidt zich van overige initiatieven op het gebied van de biobased economy doordat het zich richt op kennistransitie en –disseminatie, waar de overige initiatieven zich richten op kennisontwikkeling. Het CBBE is complementair aan deze initiatieven en wil hierbij steeds aansluiting zoeken. De kennistransitie en -disseminatie binnen het CBBE vindt plaats langs drie pijlers: 1. Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling; 2. Versterking toepassingsgericht onderzoek; 3. Stimulering van innovatieprojecten.
  Diversiteit binnen voedingsonderzoek in Europa - Wageningse AIO's bezoeken Zwitserland, Italië en Duitsland
  Bakker-Zierikzee, A. ; Geelen, A. ; Mars, M. ; Pellis, L. ; Rutten, R. ; Wark, P. - \ 2002
  Voeding Nu 2002 (2002)9. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 27.
  voedingsonderzoek bij de mens - zwitserland - italië - duitsland - landen van de europese unie - universiteiten - onderwijsinstellingen - colleges - doctoraalonderwijs - diversiteit - programma's - wetenschappers - excursies - volksgezondheid - human nutrition research - switzerland - italy - germany - european union countries - universities - educational institutions - graduate study - diversity - programs - scientists - field trips - public health
  Integrating sustainability into agricultural education : dealing with complexity, uncertainty and diverging worldviews
  Wals, A.E.J. ; Bawden, R. - \ 2000
  Gent : ICA - ISBN 9781873154656 - 46
  agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - colleges - landbouw - landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - milieueducatie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural education - higher education - universities - agriculture - agricultural development - rural development - environmental education - sustainability
  The global urgency to address sustainability issues is increasingly being reflected in the manner in which institutions of higher education are giving priority to the teaching, research and practice of sustainability. They recognise the critical role in creating sustainable futures through the education they provide, and it is not surprising that those engaged in agricultural education are particularly sensitive to the issue of sustainability. This position paper captures the main outcomes of the AFANet activity that focused on the integration of sustainability in education for agriculture and rural development. The main challenges addressed are: conceptual and thematic challenges with regards to integrating sustainability, and the implications for teaching and learning. Emphasis is placed upon the human development aspect of education, rather than on the instrumental use of education in trying to alter people's behaviour in a pre- and expert determined direction. A plea is made to complement more traditional ways of looking at the world with more systematic and holistic frameworks which can help learners address complexity and uncertainty, and can open alternative ways of knowing and valuing.
  Wat ga jij nu doen? Leren voor oordeelsvorming en besluitvaardigheid.
  Haarlem, R. van - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 8 - 10.
  besluitvorming - scholen - samenwerking - relaties - organisaties - genetische modificatie - recombinant dna - ethiek - onderwijs - mentale vaardigheid - duurzaamheid (sustainability) - projecten - agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - colleges - universiteiten - onderwijsmethoden - moraal - utilisme - probleemgestuurd onderwijs - decision making - schools - cooperation - relationships - organizations - genetic engineering - ethics - education - mental ability - sustainability - projects - agricultural education - higher education - vocational training - universities - teaching methods - moral - utilitarianism - problem-based learning
  Je weet waarvoor je kiest
  Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. ; Hoofdakker, H.M. van den - \ 1994
  Wageningen : LUW - 27
  colleges - colleges (hoorcolleges) - technologie - universiteiten - nederland - gelderland - veluwe - colleges - lectures - technology - universities - netherlands - gelderland - veluwe
  Bestuur en beheer : mini - symposium ter gelegenheid van het afscheid van dhr. ir. R. Maris, secretaris van de Landbouwuniversiteit : gehouden op 9 oktober 1986
  Maris, R. - \ 1986
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
  universiteiten - colleges - studenten - bedrijfsvoering - universities - colleges - students - management
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.