Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==colleges (hoorcolleges)
Check title to add to marked list
Massaal in je eentje
Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - teaching methods - distance teaching - lectures
Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
Remote double
Clevers, J.G.P.W. ; Vonder, O.W. - \ 1999
Wageningen : Wageningen Agricultural University, Laboratory of Geo-Information Science and Remote Sensing - 40
remote sensing - onderwijs - onderwijsmethoden - colleges (hoorcolleges) - computer software - universiteiten - internationale samenwerking - education - teaching methods - lectures - universities - international cooperation
Alles is economie.
Maassen van den Brink, H. - \ 1998
Wageningen : LUW - 35
huishoudens - productiviteit - efficiëntie - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - arbeid (werk) - arbeidsverdeling - huishoudelijk werk - arbeidsmarkt - colleges (hoorcolleges) - households - productivity - efficiency - female labour - women workers - women - work - employment - labour - division of labour - housework - labour market - lectures
Wegen naar meer verscheidenheid
Sykora, K.V. - \ 1998
Wageningen : LUW - 41
natuurbescherming - biodiversiteit - graslanden - grassen - wegbermplanten - gewasbescherming - vegetatie - geschiedenis - nederland - colleges (hoorcolleges) - openbare redes - nature conservation - biodiversity - grasslands - grasses - roadside plants - plant protection - vegetation - history - netherlands - lectures - public speeches
Plant-aardige insecten.
Dicke, M. - \ 1998
Wageningen : Wageningen Universiteit
dieren - nuttige organismen - biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - colleges (hoorcolleges) - insect-plant relaties - openbare redes - animals - beneficial organisms - biological control - insects - beneficial insects - lectures - insect plant relations - public speeches
Inaugural lecture of Prof. Dr. M. Dicke about insects and their diverse relations to cultivated plants
Visie op variatie.
Vet, L.E.M. - \ 1998
Wageningen : LUW - 38
soortendiversiteit - gastheer parasiet relaties - parasitisme - biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - colleges (hoorcolleges) - insect-plant relaties - openbare redes - species diversity - host parasite relationships - parasitism - biological control - insects - beneficial insects - lectures - insect plant relations - public speeches
Dies 1997. Hoeveel is weinig : een toxicologische grensverkenning
Karssen, C.M. ; Koeman, J.H. - \ 1997
Wageningen : LUW - 29
toxicologie - colleges (hoorcolleges) - milieuhygiëne - openbare redes - toxicology - lectures - environmental hygiene - public speeches
Fundamentele genoegens. Uitzicht op toepassing
Rietjens, I.M.C.M. ; Bladeren, P.J. van - \ 1997
Wageningen : LUW - 38
biochemie - colleges (hoorcolleges) - biochemistry - lectures
Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands
Over melk gesproken.
Wouters, J.T.M. - \ 1997
Wageningen : LUW - 21
melkproducten - zuivelindustrie - colleges (hoorcolleges) - milk products - dairy industry - lectures
De veelzijdigheid van baculovirussen.
Vlak, J.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
baculovirus - kernpolyedervirussen - biologische bestrijding - virussen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insecten - plantenplagen - colleges (hoorcolleges) - nuclear polyhedrosis viruses - biological control - viruses - biological control agents - insects - plant pests - lectures
Natuurlijk hout?
Militz, H. - \ 1997
Wageningen : LUW - 30
bosbouw - hout - bos- en houtproductenindustrieën - houtproducten - bosproducten - handel - marketing - economie - colleges (hoorcolleges) - openbare redes - forestry - wood - forest products industries - wood products - forest products - trade - economics - lectures - public speeches
Zacht, groen, nat & mooi: kolloidkunde in Wagenings perspectief.
Cohen Stuart, M.A. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 19
chemie - colloïden - adsorptie - oppervlakten - fysica - colleges (hoorcolleges) - oppervlaktechemie - macromoleculen - chemistry - colloids - adsorption - surfaces - physics - lectures - surface chemistry - macromolecules
Milieu-economie : over ongeprijsde schaarste en klimaatverandering
Ierland, E.C. van - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 34
klimaatverandering - milieu - milieueffect - colleges (hoorcolleges) - mens - natuurlijke hulpbronnen - paleoklimatologie - sociologie - menselijke invloed - nationaal vermogen - openbare redes - climatic change - environment - environmental impact - lectures - man - natural resources - palaeoclimatology - sociology - human impact - national wealth - public speeches
Redoxenzymen : daar zit wat in
Laane, N.C.M. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 25
oxidoreductasen - enzymen - oxidatie - colleges (hoorcolleges) - compact discs - binding (scheikundig) - oxidoreductases - enzymes - oxidation - lectures - bonding
Modellering van grondwaterkwaliteit : zin en onzin
Leijnse, A. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 36
chemische eigenschappen - grondwater - grondwaterstroming - grondwaterverontreiniging - colleges (hoorcolleges) - modellen - nederland - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - openbare redes - chemical properties - groundwater - groundwater flow - groundwater pollution - lectures - models - netherlands - pollution control - protection - water quality - public speeches
Stand - van - zaken. Nederland en de wereld in het zicht van de wereldvoedseltop 1996
Vos, M.P.M. ; Kok, W. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 22
wereldvoedselproblemen - nederland - colleges (hoorcolleges) - world food problems - netherlands - lectures
Het waarnemen van voedsel (The perception of food).
Kroeze, J.H.A. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 55
voedsel - voedingsmiddelen - colleges (hoorcolleges) - maaltijden - perceptie - zintuigen - food - foods - lectures - meals - perception - senses
Huishoudelijke en institutionele hygiëne; alles is overal, de mens reguleert.
Oosterom, J. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 27
gezondheidszorg - huishoudkunde - huishoudens - hygiëne - colleges (hoorcolleges) - institutionele huishoudens - health care - home economics - households - hygiene - lectures - institutional households
De bananenrepubliek.
Fresco, L.O. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 19
ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - bosbouw - pachtstelsel - bebossing - musa - bananen - costa rica - colleges (hoorcolleges) - physical planning - land use - zoning - forestry - tenure systems - afforestation - bananas - lectures
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.