Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 129

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Massaal in je eentje
  Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - gelderland - teaching methods - distance teaching - internet - lectures
  Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
  Remote double
  Clevers, J.G.P.W. ; Vonder, O.W. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Agricultural University, Laboratory of Geo-Information Science and Remote Sensing - 40
  remote sensing - onderwijs - onderwijsmethoden - colleges (hoorcolleges) - computer software - universiteiten - internationale samenwerking - remote sensing - education - teaching methods - lectures - computer software - universities - international cooperation
  Alles is economie.
  Maassen van den Brink, H. - \ 1998
  Wageningen : LUW - 35
  huishoudens - productiviteit - efficiëntie - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - arbeid (werk) - arbeidsverdeling - huishoudelijk werk - arbeidsmarkt - colleges (hoorcolleges) - households - productivity - efficiency - female labour - women workers - women - work - employment - labour - division of labour - housework - labour market - lectures
  Wegen naar meer verscheidenheid
  Sykora, K.V. - \ 1998
  Wageningen : LUW - 41
  natuurbescherming - biodiversiteit - graslanden - grassen - wegbermplanten - gewasbescherming - vegetatie - geschiedenis - nederland - colleges (hoorcolleges) - openbare redes - nature conservation - biodiversity - grasslands - grasses - roadside plants - plant protection - vegetation - history - netherlands - lectures - public speeches
  Plant-aardige insecten.
  Dicke, M. - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Universiteit
  dieren - nuttige organismen - biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - colleges (hoorcolleges) - insect-plant relaties - openbare redes - animals - beneficial organisms - biological control - insects - beneficial insects - lectures - insect plant relations - public speeches
  Inaugural lecture of Prof. Dr. M. Dicke about insects and their diverse relations to cultivated plants
  Visie op variatie.
  Vet, L.E.M. - \ 1998
  Wageningen : LUW - 38
  soortendiversiteit - gastheer parasiet relaties - parasitisme - biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - colleges (hoorcolleges) - insect-plant relaties - openbare redes - species diversity - host parasite relationships - parasitism - biological control - insects - beneficial insects - lectures - insect plant relations - public speeches
  Dies 1997. Hoeveel is weinig : een toxicologische grensverkenning
  Karssen, C.M. ; Koeman, J.H. - \ 1997
  Wageningen : LUW - 29
  toxicologie - colleges (hoorcolleges) - milieuhygiëne - openbare redes - toxicology - lectures - environmental hygiene - public speeches
  Fundamentele genoegens. Uitzicht op toepassing
  Rietjens, I.M.C.M. ; Bladeren, P.J. van - \ 1997
  Wageningen : LUW - 38
  biochemie - colleges (hoorcolleges) - biochemistry - lectures
  Afscheid dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter College van Bestuur Landbouwuniversiteit, 29 januari 1997
  Aartsen, J.J. van; Vos, M.P.M. ; Karssen, C.M. - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
  hogere agrarische scholen - universiteiten - colleges (hoorcolleges) - nederland - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - lectures - netherlands - veluwe - gelderland
  Over melk gesproken.
  Wouters, J.T.M. - \ 1997
  Wageningen : LUW - 21
  melkproducten - zuivelindustrie - colleges (hoorcolleges) - milk products - dairy industry - lectures
  De veelzijdigheid van baculovirussen.
  Vlak, J.M. - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 24
  baculovirus - kernpolyedervirussen - biologische bestrijding - virussen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insecten - plantenplagen - colleges (hoorcolleges) - baculovirus - nuclear polyhedrosis viruses - biological control - viruses - biological control agents - insects - plant pests - lectures
  Natuurlijk hout?
  Militz, H. - \ 1997
  Wageningen : LUW - 30
  bosbouw - hout - bos- en houtproductenindustrieën - houtproducten - bosproducten - handel - marketing - economie - colleges (hoorcolleges) - openbare redes - forestry - wood - forest products industries - wood products - forest products - trade - marketing - economics - lectures - public speeches
  Zacht, groen, nat & mooi: kolloidkunde in Wagenings perspectief.
  Cohen Stuart, M.A. - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 19
  chemie - colloïden - adsorptie - oppervlakten - fysica - colleges (hoorcolleges) - oppervlaktechemie - macromoleculen - chemistry - colloids - adsorption - surfaces - physics - lectures - surface chemistry - macromolecules
  Milieu-economie : over ongeprijsde schaarste en klimaatverandering
  Ierland, E.C. van - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 34
  klimaatverandering - milieu - milieueffect - colleges (hoorcolleges) - mens - natuurlijke hulpbronnen - paleoklimatologie - sociologie - menselijke invloed - nationaal vermogen - openbare redes - climatic change - environment - environmental impact - lectures - man - natural resources - palaeoclimatology - sociology - human impact - national wealth - public speeches
  Redoxenzymen : daar zit wat in
  Laane, N.C.M. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 25
  oxidoreductasen - enzymen - oxidatie - colleges (hoorcolleges) - compact discs - binding (scheikundig) - oxidoreductases - enzymes - oxidation - lectures - compact discs - bonding
  Modellering van grondwaterkwaliteit : zin en onzin
  Leijnse, A. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 36
  chemische eigenschappen - grondwater - grondwaterstroming - grondwaterverontreiniging - colleges (hoorcolleges) - modellen - nederland - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - openbare redes - chemical properties - groundwater - groundwater flow - groundwater pollution - lectures - models - netherlands - pollution control - protection - water quality - public speeches
  Stand - van - zaken. Nederland en de wereld in het zicht van de wereldvoedseltop 1996
  Vos, M.P.M. ; Kok, W. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 22
  wereldvoedselproblemen - nederland - colleges (hoorcolleges) - world food problems - netherlands - lectures
  Het waarnemen van voedsel (The perception of food).
  Kroeze, J.H.A. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 55
  voedsel - voedingsmiddelen - colleges (hoorcolleges) - maaltijden - perceptie - zintuigen - food - foods - lectures - meals - perception - senses
  Huishoudelijke en institutionele hygiëne; alles is overal, de mens reguleert.
  Oosterom, J. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 27
  gezondheidszorg - huishoudkunde - huishoudens - hygiëne - colleges (hoorcolleges) - institutionele huishoudens - health care - home economics - households - hygiene - lectures - institutional households
  De bananenrepubliek.
  Fresco, L.O. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 19
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - bosbouw - pachtstelsel - bebossing - musa - bananen - costa rica - colleges (hoorcolleges) - physical planning - land use - zoning - forestry - tenure systems - afforestation - musa - bananas - costa rica - lectures
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.