Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==community involvement
Check title to add to marked list
Burgerinitiatieven in het groen
Mattijssen, T.J.M. - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)154. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
social participation - community involvement - social consciousness - nature conservation policy
'Actief Burgerschap' : een verkenning naar burgerinitiatieven in de Limburgse samenleving
Kruit, J. ; Breman, B.C. - \ 2016
Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 328) - 23 p.
bewonersparticipatie - buurtactie - maatschappelijke betrokkenheid - gemeenschappen - platteland - limburg - nederland - community participation - community action - community involvement - communities - rural areas - netherlands
De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) is als actieve speler in Limburg betrokken bij het borgen van de leefbaarheid in kleine kernen. Ze brengt als kennismakelaar partijen bij elkaar, ze behartigt belangen richting provincie, ze zorgt voor expertiseontwikkeling bij haar leden en ze voedt haar leden met nieuwe kennis en inzichten, onder andere via de organisatie van het plattelandsparlement in Limburg en de Limburglabs. De Limburgse samenleving verandert. De VKKL ziet een ontwikkeling dat Limburgers meer en meer zelf een actieve rol (moeten) spelen in het borgen van de leefbaarheid. Steeds meer nieuwe initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden zonder vastomlijnde organisatievorm komen op. De VKKL probeert grip te krijgen op de aard- en de dynamiek van deze (verschillende typen) ‘burgerkracht’ in Limburg én aan te sluiten op de ondersteuningsbehoefte die bestaat vanuit deze initiatieven. Het onderzoek, uitgevoerd door twee masterstudenten en een ACT1 groep vanuit Wageningen UR heeft duidelijk gemaakt dat: er enorm veel verschillende soorten burgerinitiatieven in Limburg zijn te vinden, dat deze initiatieven veelal in grotere netwerken functioneren, dat het daarbij ook gaat over de verbinding tussen overheid én burgerinitiatief en dat initiatieven op verschillende manieren kunnen ontstaan, waarbij ook andere netwerkpartijen een prominente rol kunnen hebben. Ook werd duidelijk dat de VKKL nog niet altijd vanzelfsprekend in beeld is bij de verschillende bottom-up initiatieven en de samenwerkende overheden. In een creatieve sessie met de VKKL zijn ideeën opgehaald en uitgewerkt die worden meegenomen in het beleidsplan 2017-2021. Deze ideeën gaan over het werken aan een organisatie die onderscheidend en herkenbaar is. Van belang daarbij is dat de organisatie lokaal zichtbaar is en tegelijkertijd grensoverschrijdend leren en samenwerken stimuleert. Ook essentieel is dat de groep ondersteuners wordt verbreed en dat die ook nog meer gebruikt maakt van (sociale) media om kennis en informatie beter te ontsluiten.
Inauguratie Arjen Wals: Duurzaamheid ontbrekende schakel in onderwijs
Wals, A.E.J. - \ 2015
Wageningen UR
education - education programmes - environmental education - educational reform - sustainability - conscientization - community involvement - pupils - youth - onderwijs - onderwijsprogramma's - milieueducatie - onderwijshervorming - duurzaamheid (sustainability) - bewustwording - maatschappelijke betrokkenheid - leerlingen - jeugd
Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden. “We moeten jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen,” zegt prof.dr.ir. Arjen Wals, persoonlijk hoogleraar Transformatief leren voor sociaalecologische duurzaamheid in zijn intreerede aan Wageningen University op 17 december
Een peilbuis in de voortuin: monitoren doe je samen
Breman, B.C. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Rip, W. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
waterstand - plassen - monitoring - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - utrecht - water level - ponds - community involvement - community participation
In 2008 wekte de invoering van flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen veel wantrouwen. Om het draagvlak en de relaties te verbeteren gingen de waterbeheerders samen met mensen uit het gebied uitgebreid monitoren. Dat ging zo ver dat particulieren peilbuizen in de tuin kregen, en metingen verzorgden.
Het mobiliseren en benutten van bovenlokaal burgerinitiatief: De zoektocht naar nieuwe manieren van samenwerking om de leefbaarheid in Noord- Holland te vergroten
Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573956 - 82
plattelandssamenleving - dorpen - woonwijken - doelstellingen - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - sociale samenwerking - regionale ontwikkeling - noord-holland - rural society - villages - residential areas - objectives - community involvement - community participation - social cooperation - regional development
De actieve inzet van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. De provincie Noord-Holland ziet de inzet van burgers zelfs steeds meer als een voorwaarde om duurzame oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, voorzieningen en de woonomgeving. De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitvoeren van deze oplossingen ligt niet langer alleen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Vanuit hun grote betrokkenheid bij hun dorp of wijk, ontwikkelen burgers ook zelf ideeën en plannen om hun woonomgeving te verbeteren. De aandacht van burgerinitiatieven richt zich vaak op het eigen dorp of de eigen wijk. Het bovenlokale schaalniveau verdwijnt uit beeld, waardoor het moeilijker wordt creatieve oplossingen te vinden. Leefbaarheid is echter een vraagstuk dat om een bovenlokale aanpak vraagt...
Luisteren we wel?
Fresco, Louise - \ 2014
scientific research - innovations - social issues - social interaction - community involvement - acceptability - society - communication
'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
MKBA stadslandbouw
Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. - \ 2014
PPO AGV
stadslandbouw - kosten-batenanalyse - sociale boekhouding - maatschappelijke betrokkenheid - gemeentebestuur - urban agriculture - cost benefit analysis - social accounting - community involvement - municipal administration
Stadslandbouw kan rekenen op veel enthousiasme. Tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af wat stadslandbouw uiteindelijk opbrengt. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse kan gemeenten helpen bij beantwoorden van deze vraag.
Natuurorganisaties en hun achterban: doelgroep of partner?
Overbeek, G. ; Donders, J.L.M. ; Vader, J. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)104. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
natuurbeheer - particuliere organisaties - landschapsbeheer - burgers - samenwerking - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - nature management - private organizations - landscape management - citizens - cooperation - community involvement - inventories
Veel Nederlanders dragen bij aan natuur en landschap. Natuurorganisaties zoeken meer particuliere bijdragen. Het Planbureau voor de Leefomgeving liet onderzoek doen naar de relatie natuurorganisaties en burgers. Uit het rapport ‘Energiek aan de slag: natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban’ blijkt dat de achterban op veel manieren bijdraagt, maar dat natuurorganisaties deze vaker als doelgroep ziet die bijdraagt aan hun beoogde activiteiten dan als partner die zelf wensen en oplossingen voorstelt.
Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban
Overbeek, M.M.M. ; Donders, J.L.M. ; Vader, J. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 27) - 6
natuurbeheer - particuliere organisaties - landschapsbeheer - burgers - samenwerking - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - nature management - private organizations - landscape management - citizens - cooperation - community involvement - inventories
Natuurorganisaties zijn op zoek naar meer particuliere bijdragen. Zij maken daarbij soms gebruik van de mogelijkheden die de ‘energieke samenleving’ (Hajer, 2011) hen biedt om samen met burgers, bedrijven en overheden het beheer van natuur en landschap vorm te gaan geven. Veel Nederlanders zijn lid of vrijwilliger van een natuurorganisatie (inclusief landschaps- en cultuurhistorische organisaties) om bij te dragen aan natuur en landschap. In deze WOt-paper bespreken wij het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de bijdragen van de achterban en hoe natuurorganisaties met hen samenwerken. Hiervoor is een enquête door 55 natuurorganisaties beantwoord en zijn 15 interviews gehouden (Overbeek et al., 2013). Het blijkt dat de diversiteit aan particuliere bijdragen stijgt, maar dat de organisaties hun achterban eerder zien als doelgroep om draagvlak en betrokkenheid te realiseren dan als belanghebbende met eigen wensen en oplossingen.
Stories becoming sticky : how civic initiatives strive for connection to governmental spatial planning agendas
Stoep, H. van der - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; Noelle Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738295 - 282
ruimtelijke ordening - publieke participatie - maatschappelijk middenveld - bestuurskunde - besluitvorming - maatschappelijke betrokkenheid - regionale planning - communicatie - verhoudingen tussen bevolking en staat - burgers - participatie - zuid-holland - krimpenerwaard - zuid-limburg - physical planning - public participation - civil society - public administration - decision making - community involvement - regional planning - communication - relations between people and state - citizens - participation - zuid-holland - krimpenerwaard - zuid-limburg

This thesis aims to understand the phenomenon of self-organizing civic initiatives, how they engage in and connect to planning practices aimed at the improvement of the quality of places and why these connections lead to alteration or transformation of governmental planning agendas or not. By providing greater understanding about these processes the thesis aims to contribute to debates about how planners can improve connections with civil society initiatives and how a more responsive and adaptive attitude towards a dynamically changing society can be achieved.

Conclusions were drawn from two in-depth case-studies of civic initiatives in two Dutch regions: 1) initiatives of business entrepreneurs and experts to develop New Markets which support the cultural landscape of the region Heuvelland, and 2) initiatives of citizens for the protection and development of landscape values in the urban-rural fringe Gouda-Krimpenerwaard. Building on agenda-setting and framing theory the analysis focused on how initiatives self-organized and connected to other stakeholders and how outcomes of their efforts in terms of their ambitions and government agendas could be understood.

The research results point to the crucial role of storytelling and the day-to-day interactions in which stories emerge and become ‘sticky’. Sticky stories are strong ‘attractors’ that mobilize attention and support. The stickiness of a story was enhanced through discursive processes in which the story was connected to the self-referential frames of targeted supporters. Thus, sticky stories could not emerge without empathic listening, timing and patience. Three interplaying conditions were critical in the process of a story becoming sticky or fading away: 1) formal and informal ‘catalytic’ conversations as the medium of storytelling; 2) storytelling by people who perform as connectors and enable the travelling of stories through a wider network, and 3) signalling and incorporating focusing events into evolving stories in ways considered meaningful and relevant by targeted supporters. This results in a model that offers a way to understand dynamical change of policy and planning agendas by focusing on the interactive construction, connection, and subtle alteration of stories in day-to-day conversations, by the right people, at the right moments.

Stadsboeren in Nederland : professionalisering van de stadsgerichte landbouw
Metaal, R. ; Thompson, E. ; Kolpa, E. ; Bergen, J. van; Aaftink, R. ; Schans, J.W. van der; Fonteijne, S. de la; Schouw, J. ; Bulthuis, I. ; Graaf, P. de; Westra, J. - \ 2013
Rotterdam : Van Bergen Kolpa Architecten - 120
stadslandbouw - economische analyse - stedelijke ecologie - maatschappelijke betrokkenheid - urban agriculture - economic analysis - urban ecology - community involvement
De economische en financiële context in beeld van stadsboeren in Nederland, inzicht in de ruimtelijke kwaliteit en ecologische kansen, en de stadsgerichte landbouw in een breder maatschappelijk perspectief.
De Agrofoodmonitor: Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector
Onwezen, M.C. ; Snoek, H.M. ; Reinders, M.J. ; Voordouw, J. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 127
landbouw - voedsel - consumenten - zuivelindustrie - maatschappelijke betrokkenheid - voedselindustrie - supermarkten - vleesproductie - agro-industriële sector - landbouwsector - vee- en vleesindustrie - maatschappelijk verantwoord ondernemen - dierlijke productie - agriculture - food - consumers - dairy industry - community involvement - food industry - supermarkets - meat production - agroindustrial sector - agricultural sector - meat and livestock industry - corporate social responsibility - animal production
Deze Agrofoodmonitor beoogt de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, meetbaar te maken en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering kunnen beïnvloeden. De aanleiding voor de agrofoodmonitor is de wens van de Agro & Food sector haar 'licence to operate' in Nederland te borgen en om duurzaam te groeien. Maatschappelijke waardering door burgers (consu-menten) is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In deze monitor is maatschappelijke waardering gedefini-eerd als 'een houding tegenover de Agro & Food sector die positief of negatief kan zijn, en gebaseerd kan zijn op beredeneerde afwegingen en gevoelens'. Maatschappelijke waardering is een complex en dynamisch proces. Deze eerste meting van de Agro-foodmonitor is daarom ook een zoektocht naar de wijze waarop maatschappelijke waardering tot stand komt. Daarbij zijn ook onzekerheden, dilemma's en nieuwe vragen komen bovendrijven. Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die maatschappelijke waardering kunnen ver-klaren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptueel model waarmee maatschappelijke waarde-ring kan worden geanalyseerd. Dit model is vervolgens vertaald in een vragenlijst waarmee maatschap-pelijke waardering en mogelijke verklarende factoren kunnen worden gemeten. De vragenlijst is voor-gelegd aan een representatieve steekproef van 3.290 respondenten. Omdat er tussen de agro-sectoren verschillen kunnen zijn in maatschappelijke waardering, evenals in factoren die bepalend zijn voor die maat-schappelijke waardering, is niet alleen de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector in zijn geheel gemeten, maar ook die van de afzonderlijke subsectoren: melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw, varkenshouderij, pluimveehouderij, supermarkten en voedingsmiddelenindustrie. Naast de kwantitatieve meting heeft er ook een kwalitatieve reflectie plaatsgevonden. Deze reflectie gaat dieper in op de thema's ambivalentie en strategische onwetendheid, omdat we vermoeden dat deze maatschappelijke waardering beïnvloeden. Deze reflectie is beschreven in het deelrapport Ambivalentie en strategische onwetendheid rond vlees.
Beleving van weidevogelproblematiek in Nederland, Bevindingen publieksenquête
Langers, F. ; Goossen, C.M. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
weidevogels - natuurbeleid - natuurbescherming - melkveehouderij - burgers - opinies - vragenlijsten - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - grassland birds - nature conservation policy - nature conservation - dairy farming - citizens - opinions - questionnaires - community involvement - inventories
Doel van deze studie is om meer begrip te krijgen van de onderliggende ethische visies en emoties die leven onder de Nederlandse bevolking bij maatschappelijke discussies over de omgang met weidevogels in Nederland. Door te focussen op de visies onder het grote publiek kunnen kritische geluiden van maatschappelijke organisaties en individuele actievoerders ook in een breder maatschappelijk perspectief worden gezet, inclusief het draagvlak voor enerzijds het beleid en anderzijds voor kritische geluiden over het beleid.
Zoekers gevonden : een zoektocht naar een succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven
Hassink, J. ; Elings, M. ; Dam, R.I. van; Fontein, R.J. - \ 2013
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 300) - ISBN 9789461738714 - 30
natuur - openbaar groen - burgers - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - amsterdam - nature - public green areas - citizens - community involvement - inventories
We zien dat de samenleving in beweging is. De overheid roept mensen op om actief mee te doen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere samenleving. Burgers nemen steeds vaker het initiatief op het terrein waar voorheen gevestigde organisaties zaken uitvoerden. Actief burgerschap staat daarom volop in de belangstelling. Deze rapportage geeft een beschrijving van de zoektocht van zowel de onderzoekers verbonden aan Wageningen UR als de initiatiefnemers. De auteurs beschrijven de ontwikkeling van de vier burgerinitiatieven. Daarnaast geven zij handreikingen uit de literatuur waarmee zij een antwoord proberen te geven op de vraag hoe je je als groen burgerinitiatief succesvol kunt ontwikkelen. Een groot deel van de energie en output van dit project kwam tot stand tijdens de bijeenkomsten waarin initiatiefnemers en onderzoekers met elkaar in gesprek gingen. De ‘oogst’ uit deze bijeenkomsten bleek moeilijk vast te leggen in deze rapportage maar waren voor zowel de initiatiefnemers als onderzoekers erg waardevol.
De effecten van een open basisregistratie topografie (BRT)
Bregt, A.K. ; Castelein, W.T. ; Grus, L. ; Eertink, D. - \ 2013
Wageningen : Wageningen University - 41
landgebruik - topografie - informatiesystemen - kadasters - gebruik - maatschappelijke betrokkenheid - monitoring - land use - topography - information systems - cadastres - usage - community involvement
Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).
Landbouw en de stad : wat hebben ze elkaar te bieden
Jong, Daniel de - \ 2013
urban agriculture - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - rural urban relations - regional food chains - social capital - community involvement
Van ecologische kwaliteit naar maatschappelijke legitimiteit?
Buijs, Arjen - \ 2013
nature conservation policy - policy evaluation - participation - citizens - community involvement
De komst van de wolf in Nederland : verslag van de workshop gehouden op 8 november 2012
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Hoon, C. ; Kruft, A. ; Lanters, R. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2403) - 24
wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - invasieve exoten - migratie - natuurbeleid - maatschappelijke betrokkenheid - nederland - wolves - wildlife conservation - wildlife management - invasive alien species - migration - nature conservation policy - community involvement - netherlands
Recent verschenen twee rapporten over de mogelijke komst van de wolf in Nederland (Alterra rapport 2339; Intomart GfK rapport 28393) die aan de Tweede kamer zijn aangeboden. Doel van deze workshop is om bij de totstandkoming van beleid rekening te houden met de wensen vanuit de samenleving. Naar verwachting is dit conform de lijn die de nieuwe staatssecretaris (Sharon Dijksma) zal volgen waarbij een proactieve opstelling van de overheid zal leiden tot nieuw beleid
Operational efficiency and sustainability of vector control of malaria and dengue: descriptive case studies from the Philippines
Berg, H. van den; Velayudhan, R. ; Ebol, A. ; Catbagan, B.H.G. ; Turingan, R. ; Tuso, M. ; Hii, J. - \ 2012
Malaria Journal 11 (2012). - ISSN 1475-2875
eliminate lymphatic filariasis - aedes-aegypti - anopheles-flavirostris - community involvement - larval distribution - management - diseases - risk
Background: Analysis is lacking on the management of vector control systems in disease-endemic countries with respect to the efficiency and sustainability of operations. Methods: Three locations were selected, at the scale of province, municipality and barangay (i.e. village). Data on disease incidence, programme activities, and programme management were collected on-site through meetings and focus group discussions. Results: Adaptation of disease control strategies to the epidemiological situation per barangay, through microstratification, brings gains in efficiency, but should be accompanied by further capacity building on local situational analysis for better selection and targeting of vector control interventions within the barangay. An integrated approach to vector control, aiming to improve the rational use of resources, was evident with a multi-disease strategy for detection and response, and by the use of combinations of vector control methods. Collaboration within the health sector was apparent from the involvement of barangay health workers, re-orientation of job descriptions and the creation of a disease surveillance unit. The engagement of barangay leaders and use of existing community structures helped mobilize local resources and voluntary services for vector control. In one location, local authorities and the community were involved in the planning, implementation and evaluation of malaria control, which triggered local programme ownership. Conclusions: Strategies that contributed to an improved efficiency and sustainability of vector control operations were: micro-stratification, integration of vector control within the health sector, a multi-disease approach, involvement of local authorities, and empowerment of communities. Capacity building on situational analysis and vector surveillance should be addressed through national policy and guidelines.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.