Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Problemen met verdeling meststoffen en middelen moet je voorkomen
  Velden, P. van; Blok, C. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - kleinfruit - aardbeien - waterverdelingssystemen - watervoorziening - druppelbevloeiing - mengmeststoffen - modellen - controle - greenhouse horticulture - small fruits - strawberries - water distribution systems - water supply - trickle irrigation - compound fertilizers - models - control
  Gericht water geven is sterk afhankelijk van de mogelijkheden op je bedrijf. Wanneer het tegen zit stapelen wel zes gietbeurten zich op in de druppelslang. Dat gebeurt zowel in grote als in kleine systemen, toonde Chris Blok aan. Met de aanleg van een nieuw watergeefsysteem kun je daar al rekening mee houden.
  Doseersysteem voor element correcties: Aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Lekkerkerk, H. ; Enthoven, N. ; Klein, P. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1271) - 34
  glastuinbouw - mengmeststoffen - ammoniummeststoffen - komkommers - gewasproductie - meting - regelsystemen - calciummeststoffen - ph - gewasanalyse - greenhouse horticulture - compound fertilizers - ammonium fertilizers - cucumbers - crop production - measurement - control systems - calcium fertilizers - ph - plant analysis
  De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.
  Voortgang GTB waterproof grondgebonden: Lysimeter
  Voogt, W. - \ 2012
  Nieuwsbrief glastuinbouw waterproof grondgebonden 2 (2012)2. - p. 1 - 5.
  sierteelt - glastuinbouw - lysimeters - drainagewater - oppervlaktewater - uitspoelen - mengmeststoffen - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - lysimeters - drainage water - surface water - leaching - compound fertilizers
  Verslag van het gebruik van de lysimeter na een jaar bij watergift en drain en bodemvocht en emissie. Er zijn geen technische problemen gevonden, zoals lekkage. Bij de teeltwisseling is het wel even wennen, de grondbewerking dient handmatig te geschieden. Het doel van het project Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden, richt zich op het afstemmen van de watergift en bemesting op de behoefte van het gewas en zodoende de uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater te minimaliseren. Zoals gesteld in de Kader Richtlijn Water (KRW), dat voorziet in een nagenoeg nul emissie van meststoffen in 2027.
  Stikstof en fosfaatafvoer met de kluit van boomkwekerijgewassen
  Reuler, H. van; Pronk, A.A. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO - rapport ) - 25
  boomkwekerijen - houtachtige planten - plantmateriaal met wortelkluit - mengmeststoffen - normen - uitspoelen - oppervlaktewater - kaderrichtlijn water - forest nurseries - woody plants - balled stock - compound fertilizers - standards - leaching - surface water - water framework directive
  De Europese Nitraatrichtlijn geeft aan dat het nitraatgehalte in het grondwater maximaal 50 mg nitraat (NO3-) per liter mag bedragen. Het Europese Hof heeft bepaald dat Nederland met het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) niet aan de Nitraatrichtlijn kan voldoen. Daarom is er 1 januari 2006 nieuwe regelgeving, het z.g. Stelsel van Gebruiksnormen, ingevoerd. Het Stelsel van Gebruiksnormen heeft tot doel het overschot van stikstof per teelt te verlagen en daarmee de verliezen naar het milieu te verminderen. Het uiteindelijke doel is te voldoen aan de nitraatrichtlijn. Er zijn ook normen voor de fosfaatbemesting opgesteld met als doel de fosfaat uitspoeling te beperken. Ook voor de boomkwekerij zijn gebruiksnormen opgesteld (Van Dijk et al. 2005) en heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de gebruiksnormen wettelijk vastgelegd (Dienst Regelingen, 2005a; 2005b). Sinds 1 januari 2010 is de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond (LNV, 2009). In de Kaderrichtlijn Water (KRW) die ook binnenkort van kracht wordt staan eisen voor het oppervlaktewater. Deze normen worden op veel plekken op dit moment nog niet gehaald. Bovenstaande regelingen geven aan dat de bemesting onder druk staat. Dit terwijl een aantal gewasgroepen heeft gevraagd om een aanpassing van het stikstofadvies en daarmee van de stikstofnorm. In de boomkwekerij wordt een aantal gewassen met kluit afgevoerd. Met deze kluit worden organische stof en voedingsstoffen afgevoerd. Uit het oogpunt van behoud van bodemvruchtbaarheid en daarmee een duurzaam teeltsysteem is compensatie gewenst. In het Stelsel van Gebruiksnormen wordt met deze afvoer via kluiten echter geen rekening mee gehouden. In deze studie laten we zien hoeveel grond en nutriënten er met de verschillende teelten via kluiten wordt afgevoerd en wat dat voor effecten heeft.
  Hulpmeststoffen: eigenschappen en innovaties
  Anonymous, ; Cuijpers, W.J.M. - \ 2010
  manures - innovations - soil fertility - compound fertilizers - use value - fertilizer application - soil fertility management - noord-limburg
  Fosfaatonderzoek Powerstart in zaaiuien 2008 : op kleigrond
  Paauw, J.G.M. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 12
  allium cepa - uien - mengmeststoffen - fosfaten - magnesium - kalium - zink - opbrengsten - bemesting - allium cepa - onions - compound fertilizers - phosphates - magnesium - potassium - zinc - yields - fertilizer application
  In dit rapport staat het resultaat van een onderzoek naar de fosfaatwerking van Powertstart in het gewas zaaiuien. Powerstart is een vloeibare meststof die de mineralen fosfaat, kalium, magnesium en zink bevat. De meststof is tijdens het zaaien toegediend.
  Meer zekerheid en kans op meer kilo's
  Schoot, J.R. van der - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw (2005)6. - ISSN 0169-0116 - p. 26 - 27.
  graslandbeheer - lolium perenne - zaadgewassen - rassenproeven - stikstofmeststoffen - mengmeststoffen - opbrengsten - landbouwkundig onderzoek - bemesting - grassland management - lolium perenne - seed crops - variety trials - nitrogen fertilizers - compound fertilizers - yields - agricultural research - fertilizer application
  Om te komen tot een verfijning van het N-advies voor zaadgewassen van Engels raaigras voerde PPO een meerjarig bemestingsonderzoek uit
  Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie
  Eizing, A. ; Aarnink, A.J.A. - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 96-02) - ISBN 9789054061397 - 27
  varkenshouderij - vleesproductie - vleesvee - urine - luchtverontreiniging - ammoniakemissie - vervluchtiging - guanine - hypoxanthinen - hippurinezuur - ph - zuurgraad - waterstofionen - mengmeststoffen - varkensmest - pig farming - meat production - beef cattle - urine - air pollution - ammonia emission - volatilization - guanine - hypoxanthines - hippuric acid - ph - acidity - hydrogen ions - compound fertilizers - pig manure
  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op balanskooien gescheiden van de faeces opgevangen. De pH werd gevarieerd door het toevoegen van fosforzuur of hippuurzuur aan de urine.
  Aanzuren van rundermest : mestsamenstelling bij aanzuren vlak voor het uitrijden, ammoniakemissie na toediening van aangezuurde mest op grasland
  Hendriks, J.G.L. ; Mulder, E.M. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1993
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-30) - ISBN 9789054060628 - 40
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningshoeveelheden - mengmeststoffen - emissie - stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - salpeterzuur - vervluchtiging - koeienuitwerpselen - air pollution - ammonia - application rates - compound fertilizers - emission - farmyard manure - fertilizers - grasslands - nitric acid - volatilization - cattle dung
  Toedienen van zuur aan rundermest vermindert de vorming van ammoniak en reduceert daarmee de ammoniakemissie. Salpeterzuur wordt toegepast voor het aanzuren van mest. In met salpeterzuur aangezuurde mest kan echter denitrificatie optreden. Aanzuren van mest kan plaatsvinden in de stal onder de roosters, in de mestopslag en vlak voor het uitrijden van de mest op het land. Bij het aanzuren van de mest in de stal onder de roosters en in de opslag bestaan soms technische problemen met het volledig mengen van het zuur met de mest. Om deze problemen te ontwijken en wellicht te kunnen volstaan met aanzuren tot een minder lage pH, is gekozen om het aanzuren van mest vlak voor het uitrijden verder te ontwikkelen. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid mest aangezuurd, die gelijk is aan de inhoud van de mesttoedieningsmachine. Vanwege de kleine hoeveelheden mest is het mengproces beter beheersbaar.
  Effect van bekalking en bemesting met fosfor, magnesium en kalium op de ondergroei van eiken- en dennenopstanden op arme grond
  Dobben, H.F. van; Vocks, M.J.M.R. - \ 1992
  Wageningen : DLO-IBN (RIN - rapport 92/22) - 20
  biomassa - krijtkalk - mengmeststoffen - kunstmeststoffen - achteruitgang, bossen - bosbouw - grondbedekking - gips - grasbestand - lagenstructuur - kalk - nederland - periodiciteit - plantengemeenschappen - plantensuccessie - synecologie - bomen - vegetatie - levensvatbaarheid - onderlaag - bemesting - bosopstanden - biomass - chalk - compound fertilizers - fertilizers - forest decline - forestry - ground cover - gypsum - herbage - layer structure - lime - netherlands - periodicity - plant communities - plant succession - synecology - trees - vegetation - viability - understorey - fertilizer application - forest stands
  Strooien van gemengde meststoffen, een riskante zaak.
  Hofstee, J.W. - \ 1990
  Landbouwmechanisatie 41 (1990)1. - ISSN 0023-7795 - p. 62 - 65.
  uitstrooien - mengmeststoffen - verstuiven - gewasbescherming - broadcasting - compound fertilizers - dusting - plant protection
  Ingegaan wordt op de diverse problemen die bij het strooien van gemengde meststoffen kunnen voorkomen
  Toepassing van vloeibare mengmeststoffen in Europa
  Anonymous, - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3084)
  bibliografieën - mengmeststoffen - europa - vloeibare kunstmeststoffen - bibliographies - compound fertilizers - europe - liquid fertilizers
  Het gebruik van superfosfaat in stallen. (Verslag studiereis Hamburg 1961 met literatuurstudie)
  Lande Cremer, L.C.N. de la; Kolenbrander, G.J. - \ 1962
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1962, 2) - 16
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - schoonmaakgereedschap - mengmeststoffen - fosformeststoffen - stallen - superfosfaat - superfosfaten - animal housing - animal welfare - cleaning equipment - compound fertilizers - phosphorus fertilizers - stalls - superphosphate - superphosphates
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.