Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 156

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verbetering lichtinval winterlicht : Improving the availability of natural light in winter
  Kempkes, F.L.K. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1375) - 55
  glastuinbouw - kasgewassen - kastechniek - constructie - natuurlijk licht - lichtdoorlating - condenseren - diffuus glas - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse technology - construction - natural light - light transmission - condensation - diffused glass
  In winter at northern latitudes light is the limiting factor for crop growth. The design of the Venlo greenhouse has not changed for many years although the development of diffuse glass and use of Anti Reflection coatings were only recent. This report shows results of Ray-tracing calculations of the effect of several measures as roof slope, ridge orientation, symmetry of the roof, reflection of the construction elements and the effect of condensation on light transmission of the greenhouse. Results show that it is possible to increase light transmission by more than 10% in case a combination of measures are taken. Effects of standard glass on transmission are higher than with diffuse glass. The measurements on the effect of condensation shows a hugh variation but in average condensation can cost you light, 2% (standard glass) but can gain light as well, up to 6%. Economic feasibility and restrictions in constructions are not taken into account. The optimal winter light greenhouse means a complete re-design of the Venlo type greenhouse cover.
  Tomatenteelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy Kas
  Zwart, H.F. de; Janse, J. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1366) - 34
  glastuinbouw - kastechniek - tomaten - solanum lycopersicum - energiebesparing - energiegebruik - kassen - constructie - isolatie (insulation) - ontvochtiging - doelstellingen - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - greenhouse technology - tomatoes - solanum lycopersicum - energy saving - energy consumption - greenhouses - construction - insulation - dehumidification - objectives - feasibility studies
  In the research program Greenhouse as Energy Source aims at having energy-neutral operated greenhouses by 2020. Therefore, a reduction of the energy use is important. The highly insulated VenLow Energy greenhouse have shown a low energy consumption for several years and in 2014 it was attempted to bring it below 10 m³ of natural gas equivalents per m² without a lowered production. To achieve this the leakage had to be reduced further and the screen quality was improved and a high humidity control setpoint was accepted. This in order to reduce the evaporation. Also the manipulation of the EC in the slab could lower the crop transpiration related energy consumption. The experiment showed an energy consumption of 8 m³/m² per year without a decreased crop production. This is far below target, but 2014 was a historically warm year. However, simulations showed that even in an average Dutch year the measurements taken would have met the target. The manipulation of the EC of the slab worked adversely, meaning that it increased the crop transpiration. The conclusion reads that the measures taken in the greenhouse make a productive tomato crop with less than 10 m³ of gas equivalents per m² per year realistic. With respect to the climate, a high humidity must be accepted and a shortened growing season running from mid-January to late November. A tomato variety like Komeett will yield at least 70 kg/m² can be expected, providing that CO2 dosing is not related to gas consumption for heating.
  Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm: 2. Tconstruction - 2014 report
  Kirkwood, R.J. ; Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/14) - 65
  zeehonden - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - menselijke invloed - windmolenpark - constructie - monitoring - ecologische verstoring - noordzee - zuid-holland - seals - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - human impact - wind farms - construction - monitoring - ecological disturbance - north sea - zuid-holland
  Two seal species live in Dutch waters: the harbour seal (Phoca vitulina) and the grey seal (Halichoerus grypus). They occupy land-based sites (haul-outs) in both the Wadden Sea and the Delta region, and move between these regions along the North Sea coastal zone. Human activities, such as construction of a wind farm in this zone, may influence movement and use of the zone by the seals. Monitoring of potential impacts on seals to Luchterduinen construction was required in the permit to construct. The Luchterduinen offshore wind farm is the third wind farm development in the Dutch North Sea coastal zone (between Den Helder and Rotterdam). Pile-driving of the turbine towers occurred between 31 July and 16 October, 2014. Seals exposed to pile-driving, even at close distances of
  Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae.
  Bolle, L.J. ; Jong, C.A.F. ; Blom, E. ; Wessels, P.W. ; Damme, C.J.G. van; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C182/14) - 33
  larven - vissen - geluidshinder - onderwaterakoestiek - offshore - constructie - windmolenpark - nederland - dierenwelzijn - larvae - fishes - noise pollution - underwater acoustics - offshore - construction - wind farms - netherlands - animal welfare
  Er bestaat zorg over de mogelijk schadelijk effecten van onderwatergeluid gegenereerd gedurende het heien bij de aanleg van offshore windparken. Harde impulsgeluiden zoals heigeluid kunnen dodelijke verwondingen veroorzaken bij vissen. Tot voor kort was er weinig bekend over de geluidsniveaus waarbij fysieke schade optreedt. Wij hebben letale effecten van blootstelling aan heigeluid onderzocht in verschillende larvale stadia van drie vissoorten (tong Solea solea, zeebaars Dicentrarchus labrax en haring Clupea harengus). De experimenten zijn uitgevoerd met de ‘larvaebrator’, een apparaat dat ontwikkeld is om larven bloot te kunnen stellen aan heigeluid in het laboratorium.
  2SaveEnergy® kasconcept: van design naar realisatie
  Kempkes, F.L.K. ; Deursen, A. van - \ 2014
  glastuinbouw - kassen - constructie - innovaties - energiebesparing - lichtregiem - lichtdoorlating - economische analyse - greenhouse horticulture - greenhouses - construction - innovations - energy saving - light regime - light transmission - economic analysis
  De doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling en realisatie van een kasconcept dat een potentieel hoge energie besparing kan bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de productie en of productkwaliteit bij een beperkt investeringsniveau.
  Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren
  Groot, A.M.E. ; Leeuwen, C.J. van; Tangelder, M. ; Timmerman, J.G. ; Werners, S.E. ; Loon-Steensma, J.M. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2506) - 62
  dijken - constructie - klimaatverandering - governance - innovaties - landgebruik - dykes - construction - climatic change - governance - innovations - land use
  In het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta wordt op het moment gewerkt aan strategieën om de gevolgen van klimaatverandering op waterveiligheid en zoetwater op te vangen. Ter ondersteuning bij het formuleren van kansrijke strategieën (2014) wordt sinds 2011 voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd op het gebied van innovatieve dijkconcepten. Innovatieve dijkconcepten worden in dit onderzoek gedefinieerd als: nieuwe typen waterkeringen of aanpassingen van bestaande waterkeringen die veiligheid bieden tegen overstromingen, of hieraan een bijdrage leveren en tegelijkertijd ook mogelijkheden bieden voor multifunctioneel (mede)gebruik zoals voor recreatie, natuur, visserij en aquacultuur.
  Geboeid door het verleden: de Bocht van Barkman
  Schaminee, J.H.J. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
  Stratiotes 2013 (2013)44. - ISSN 0928-2297 - p. 13 - 18.
  plantengemeenschappen - vegetatietypen - historische ecologie - infrastructuur - constructie - structurele aanpassing - twente - plant communities - vegetation types - historical ecology - infrastructure - construction - structural adjustment
  Geboeid door het verleden is de titel van een onlangs verschenen boek in de reeks 'Vegetatiekundige Monografieën', dat de historische ecologie tot onderwerp heeft. Onder deze titel willen we in Stratiotes op gezette tijden ruimte bieden aan min of meer vergeten of minder bekende maar interessante onderwerpen uit het rijke verleden van het vegetatieonderzoek in ons land. In deze bijdrage aandacht voor een gewijzigde tracé bij de aanleg van de snelweg A1. In de zeventiger jaren voerde prof. Barkman met succes actie tegen de aanvankelijk geplande route, dwars door een natuurreservaat met opvallende jenerbesstruwelen
  Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders
  Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. ; Reintsema, R. ; Jolink, E. ; Leij, H. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2437) - 102
  dijken - constructie - hellingshoek - haalbaarheidsstudies - graslanden - wetlands - oost-groningen - dykes - construction - angle of repose - feasibility studies - grasslands - wetlands - oost-groningen
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en een verflauwd dijktalud, is er geen harde bekleding nodig op het buitentalud. Het waterschap wil de Groene Dollard Dijk graag als (voorkeurs)variant meenemen in de MER-procedure voor de komende dijkversterking. Het blijkt dat een brede groene dijk weliswaar meer ruimte vraagt, maar toch nog binnen de huidige beheerzone van de dijk kan worden gerealiseerd. Wel zijn er nog diverse vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te winnen, het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de aanleg- en beheerkosten en het draagvlak.
  Pilotproject voor het gebruik van onderwater-geluidloggers voor het monitoren van omgevingsfactoren
  Lucke, K. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/12) - 45
  geluid - onderwaterakoestiek - geluidsleer - geluidsopnames - constructie - zeezoogdieren - noise - underwater acoustics - acoustics - recordings - construction - marine mammals
  Om onderwatergeluid op te kunnen nemen, zijn in de winter van 2011/2012 voor een periode van meer dan drie maanden twee geluidsloggers geplaatst in de Eems. De locaties zijn zo gekozen dat één van de recorders vlakbij de ingang van de Eemshaven hangt, terwijl de andere vlakbij de zandbank Hond & Paap gesitueerd is. Het doel van dit pilotproject is het testen van de bruikbaarheid van de techniek om geluidsuitstoot, van zowel bouwgerelateerde activiteiten bij de Eemshaven als niet aan de bouw gerelateerde activiteiten, te identificeren en deze te koppelen aan de gerapporteerde tijdsinformatie van de bouwactiviteiten. De opnames lieten zien dat het niveau van het achtergrondgeluid in de Eems vooral vanwege de sterke stroming relatief hoog is. Passerende Scheepvaart op de Eems bleek de grootste bijdrage te leveren aan het totale onderwatergeluid ter plaatse van de geluidsloggers, waarbij dit geluid verschillende keren bouwgerelateerde activiteiten maskeerde. Het resultaat laat zien dat verschillende typen geluidsbronnen, naast de scheepvaart op de Eems, met zekerheid konden worden geïdentificeerd.
  Energieneutrale sierteelt binnen bereik met DaglichtKas (interview met o.a. Feije de Zwart)
  Bezemer, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)6/7. - p. 56 - 57.
  glastuinbouw - kassen - constructie - beglazing - optische eigenschappen - lichtrelaties - zonnecollectoren - energie - duurzaamheid (sustainability) - sierteelt - potplanten - snijbloemen - greenhouse horticulture - greenhouses - construction - glazing - optical properties - light relations - solar collectors - energy - sustainability - ornamental horticulture - pot plants - cut flowers
  De ontwikkeling van de zogenaamde DaglichtKas is ver gevorderd. Deze kas brengt een energieneutrale teelt binnen bereik, met name voor potplanten- en bloementelers. De splitsing van het zonlicht door een daglichtinstallatie in de kas is het geheim daarachter. Direct zonlicht wordt weggevangen voor de productie van warmte en elektriciteit, terwijl het diffuse licht voor het gewas beschikbaar blijft.
  A model-based greenhouse design method
  Vanthoor, B.H.E. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Cecilia Stanghellini; Pieter de Visser. - [s.l.] : S.n. - ISBN 9789085859192 - 307
  kassen - glastuinbouw - constructie - ontwerp - materialen - bouwtechnologie - modellen - klimaatfactoren - dynamisch modelleren - greenhouses - greenhouse horticulture - construction - design - materials - construction technology - models - climatic factors - dynamic modeling
  Doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een methode die kasontwerpen genereert die geschikt zijn voor de locale klimaat en economische condities. Deze methode moet functioneren voor de verschillende condities die men wereldwijd tegen kan komen. De ontwerpmethode die ontwikkeld is maakt gebruik van computermodellen.
  Nokschermen voorkomen kouval (interview met o.a. Peter van Weel)
  Sleegers, J. ; Weel, P.A. van - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)15. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - kassen - schermen - materialen - constructie - gebruikswaarde - greenhouse horticulture - greenhouses - blinds - materials - construction - use value
  Bedrijven die belichten onder een dicht scherm hebben vaak las van kouval. Nokschermen zijn dan een goede en goedkope oplossing. Er zijn verschillende materialen en constructies mogelijk.
  Dak en gevelgroen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2010
  PPH
  daken - constructie - gebouwen - ontwerp - architectuur - vegetatie - soortenkeuze - groene daken - technische informatie - tuinarchitectuur - groene gevels - roofs - construction - buildings - design - architecture - vegetation - choice of species - green roofs - technical information - garden architecture - green walls
  Deze brochure geeft zoveel mogelijk informatie gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.De toepassing van dak- en gevelgroen is de afgelopen jaren in Nederland in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer gemeenten geven er subsidie voor. Ook het onderzoek naar de effecten van dak- en gevelgroen kan steeds beter worden onderbouwen, waarom deze typen groen zo belangrijk zijn voor steden. Een ander onderwerp dat in deze brochure vrij uitvoerig wordt behandeld is welke beplanting het meest geschikt is voor dak- en gevelgroen. De keuze van de genoemde planten is gebaseerd op zoveel mogelijk relevante aspecten, zoals grootte, zontolerantie, waterbehoefte, inheems of exoot, schadelijkheid van de wortels, effect op luchtvervuiling, maar ook praktische punten als verkrijgbaarheid. Dit maakt de brochure ook voor boomkwekers, ontwerpers en aanlegbedrijven van dak- en gevelgroen interessant.
  Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)
  Staalduinen, J. van; Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 62 - 63.
  kassen - thermische schermen - constructie - schermen - bouwmaterialen - isolatie (insulation) - standaardisering - methodologie - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - thermal screens - construction - blinds - building materials - insulation - standardization - methodology - greenhouse horticulture - energy saving
  TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer bespaart dan het vervangen van bestaande schermen door doeken of folies met lagere U-waarden. Met een hoogtransparant scherm en actieve ontvochtiging met aangezogen buitenlucht, is overdag veel winst te boeken.
  Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?
  Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2009
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C091/09) - 17
  windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - phocoenidae - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - offshore - underwater acoustics - phocoenidae
  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this activity may have been detrimental to marine life forms. Cetaceans in particular are sensitive to very high noise levels and a possible impact on the most abundant cetacean living off the Dutch coast, the harbour porpoise was therefore studied. Direct observations were hard to conduct, given the low (summer) densities of porpoises around the construction site. Pathological observations on stranded specimen failed to produce clear results. Inner ears of freshly stranded porpoises were examined for possible damage, but before necropsies could be conducted the animals had been stored frozen and this had destroyed any visible signs of noise-induced damage to the inner ear. Thus, the spatiotemporal pattern of porpoise strandings was examined. Porpoises did not strand in higher numbers on the coastal stretch directly east of the construction site, or to the north-east of this location (downstream) compared to other parts of the country. Porpoises also did not strand in higher than expected numbers near the construction site, at the time of construction. It was therefore concluded that the construction did not lead to visibly increased mortality of harbour porpoises. In retrospect this might have been expected, given that densities of porpoises are normally very low in summer at the site, that the building process is noisy anyway, scaring porpoises off (to safe distances) before the actual pile driving commences. A ramp-up procedure and usage of a pinger further helped to ward off porpoises from the site, before full-power pile driving started. These factors combined (timing and high before-pile driving noise levels) made it very unlikely that porpoises got in harm’s way during the construction of OWEZ.
  Elkas levert gewas én stroom : kas met zonnecellen geopend in Wageningen
  Vegter, B. ; Sonneveld, P.J. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)26. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  kassen - elektriciteitsgeneratoren - zonne-energie - elektriciteit - bouwtechnologie - constructie - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - electricity generators - solar energy - electricity - construction technology - construction - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  WUR Glastuinbouw heeft de Elkas gebouwd, die warmte en stroom kan leveren. Het gebogen glas kaatst het NIR-licht terug op zonnecellen, die elektriciteit opwekken. Het PAR-licht wordt doorgelaten voor de gewasgroei
  Underwater sound emissions and effects of the pile driving of the OWEZ windfarm facility near Egmond aan Zee (Tconstruct)
  Haan, D. de; Burggraaf, D. ; Ybema, M.S. ; Hille Ris Lambers, R. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES no. C106/07) - 75
  windenergie - windmolens - geluidsproductie - geluidshinder - akoestische emissie - civiele techniek - constructie - pijlers - milieueffect - noordzee - nederland - offshore - onderwaterakoestiek - wind power - windmills - sound production - noise pollution - acoustic emissions - civil engineering - construction - piles - environmental impact - north sea - netherlands - offshore - underwater acoustics
  The aim of this part of the Monitoring and Evaluation Program NSW (MEP-NSW), i.e. “acoustic measurements”, is to measure and analyze underwater sound emissions from the construction of the OWEZ wind farm and to investigate the effects to marine animals (in particular fish, harbour porpoises and seals) from other relevant studies. The Off-Shore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) was built in the Dutch coastal zone 8 - 18 km off the coast from Egmond aan Zee. It consists of an arrangement of 36 wind turbines with a total capacity of 108 MW.
  Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, imapct local seabirds?
  Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2007
  Texel : IMARES Texel (Report / Wageningen IMARES nr. C062/07) - 26
  zeevogels - ecologische verstoring - constructie - bouwtechnologie - windmolens - geluidshinder - voedingsgedrag - voedingsgewoonten - noordzee - nadelige gevolgen - sea birds - ecological disturbance - construction - construction technology - windmills - noise pollution - feeding behaviour - feeding habits - north sea - adverse effects
  In this study, possible effects on sensitive seabirds are considered. Bird species most likely to be vulnerable to underwater sound are those that forage by diving after fish of shellfish. Diving birds that may occur in relatively high densities at the OWEZ location include auks, and possibly divers and seaduck. Terns, that feed by shallow dives are considered less vulnerable and mostly occur closer to the mainland coast. Several gull species may occur in the area in high densities, but they feed at the surface only, and are considered the least vulnerable. Pile driving took place from 17 April to 28 July 2007. The potentially vulnerable divers, seaduck and auks had largely left the area by the time the pile driving started. Migration commenced early in 2006 and any birds still left in the area by mid-April would have been scared away by the shipping activities long before actual pile driving started. Further mitigation of possible effects on sensitive seabirds included a ramp-up procedure that ensured that full hamming power was only administered after a period of low-energy blows that were unlikely to cause lethal effects on any birds still present. Furthermore, an underwater pinger, aimed at scaring off marine mammals, was put into operation 3-4 hours before pile driving started. Visual observations before and during three pile driving sessions failed to detect any of the seabirds deemed sensitive to pile driving noise in the vicinity of the construction work. Birds that did fly by the construction site (mainly gulls and terns) did not show a noticeable reaction to the activities. It is therefore concluded that effects of underwater noise on seabirds, though potentially detrimental, were negligible during construction of OWEZ. This was due to fortunate timing of the work and to appropriate mitigation measures.
  Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden
  Postma, J. ; Moonen, B. ; Nijhuis, E.H. ; Pastoor, R. - \ 2006
  Wageningen [etc.] : Plant Research International [etc.] (Nota / Plant Research International 388) - 58
  bodemfauna - sportveldgronden - sportterreinen - bodemkwaliteit - constructie - soil fauna - sports turf soils - sports grounds - soil quality - construction
  De diverse groepen organismen in de bodem reageren op elkaar, maar ook op het gewas en op de fysische en chemische bodemeigenschappen van de bodem. Ten aanzien van bodemleven in sportvelden is echter betrekkelijk weinig kennis aanwezig. Nader onderzocht is de welke bodemorganismen bij de aanleg van sportvelden van belang kunnen zijn ter bevordering van de bodemkwaliteit.
  Succesvolle teelt begint met goed materiaal en juist klimaat
  Esmeijer, M.H. ; Dieleman, J.A. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2006
  Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)41. - ISSN 0042-2223 - p. 64 - 65.
  kassen - teelt onder bescherming - bekleding, bouw - constructie - klimaatregeling - ventilatie - schermen - controle - computertechnieken - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - cladding - construction - air conditioning - ventilation - blinds - control - computer techniques - farm management - greenhouse horticulture
  Door één keer per jaar te controleren of het scherm nog goed sluit en defecten te herstellen, zijn veel problemen in de teelt te voorkomen. Dat geldt ook voor het ijken van meters en het nalopen van alle computerinstellingen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.