Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veenvrij substraat : Verkenning van de mogelijkheden van veenvrij substraat in de teelt van laanbomen (opzetters)
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2016-09) - 21
  substraten - kweekmedia - bomen - turf - potcultuur - cultuurmethoden - containerplanten - substrates - culture media - trees - peat - pot culture - cultural methods - container grown plants
  Alternatieven voor neonicotinoïden in de sierteelt onder glas : bestrijding van tabakswittevlieg en bladluis in kuipplanten en perkgoed
  Messelink, Gerben ; Vijverberg, Roland ; Bloemhard, Chantal ; Leman, Ada - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1418) - 42
  tuinplanten - containerplanten - insectenplagen - bemisia tabaci - aphididae - kasgewassen - glastuinbouw - biologische bestrijding - insecticiden - lecanicillium muscarium - entomopathogene schimmels - roofinsecten - bedding plants - container grown plants - insect pests - bemisia tabaci - aphididae - greenhouse crops - greenhouse horticulture - biological control - insecticides - lecanicillium muscarium - entomogenous fungi - predatory insects
  The control of phloem feeding insects such as aphids, whiteflies, cicadas, mealybugs, scales and plant feeding bugs in greenhouse crops still largely depends on the use of neonicotinoids. However, the increased found negative effects on the environment will soon results in a total ban on the use of these pesticides. In this project we summarized the possible alternative control measures with pesticides and biological control agents. Furthermore, a number of preventive and curative control measures was evaluated for the control of aphids in bedding plants and the tobacco whitefly in container plants, with Calibrachoa and Mandevilla as model plants. An endophytic application of an isolate of the entomopathogenic fungus Lecanicillium gave a clear trend of 25% reduced population growth of aphids on Calibrachoa. Curative control of aphids with lacewings was not effective. Mullein plants enhanced tobacco whitefly control by the predatory bug Macrolophus pygmaeus in Mandevilla and increased predator survival and reproduction. Among the tested alternative control measures, we found 5 products that controlled tobacco whiteflies effectively in Mandevilla.
  Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
  Spruijt, J. ; Vermeulen, T. ; Jansma, J.E. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  stadslandbouw - kantoren - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - teeltsystemen - teelt in meer lagen - containerplanten - eetbare paddestoelen - groene daken - insecten als voedsel - urban agriculture - offices - profitability - farm comparisons - cropping systems - multistorey cropping - container grown plants - edible fungi - green roofs - insects as food
  Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionele productie in de open grond of in de kas. Stadslandbouw is daarom geen structurele oplossing voor de huidige grootschalige kantorenleegstand.
  Groeiwinst uit/in de grond verschilt per soort
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2014
  De Boomkwekerij 27 (2014)10. - ISSN 0923-2443 - p. 26 - 27.
  straatbomen - houtachtige planten - proeven - spillen - plantenontwikkeling - goten - vollegrondsteelt - containerplanten - teeltsystemen - boomkwekerijen - vergelijkend onderzoek - street trees - woody plants - trials - spindles - plant development - ducts - outdoor cropping - container grown plants - cropping systems - forest nurseries - comparative research
  Spillen eerst één seizoen opkweken in het gotensysteem, en daarna twee seizoenen doorkweken in de vollegrond of in containers tot laanbomen. Binnen het project ’Teelt de grond uit’ is onderzocht welk doorteeltsysteem de meeste groeiwinst oplevert. PPO kwam tot opmerkelijke verschillen in diktemaat.
  Teelt de grond uit - Boomteelt : resultaten 2011-2012
  Reuler, H. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
  straatbomen - teeltsystemen - containerplanten - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - methodologie - rentabiliteit - boomkwekerijen - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - emissie - street trees - cropping systems - container grown plants - soilless culture - cultural methods - methodology - profitability - forest nurseries - optimization methods - agricultural research - emission
  Op droge zandgronden wordt in veel regio’s in Nederland de Nitraatrichtlijn niet gehaald. Daarnaast lijkt ook niet voldaan te kunnen worden aan de eisen gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Europese Unie heeft Nederland tot 2015 de tijd gegeven om aan deze richtlijnen te voldoen. Hiervoor is het nodig innovatieve teeltsystemen te ontwikkelen. Daartoe is in 2009 het sector brede project ‘Teelt de grond uit’ (Tdgu) gestart. Doel van het project is de ontwikkeling van teeltsystemen voor duurzame productie van boomkwekerijgewassen zonder of met minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
  'Plug and play' vochtsensor biedt eenvoud (interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck)
  Jagers, F. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van; Balendonck, J. - \ 2013
  Glastuinbouwtechniek Magazine 2013 (2013)2. - ISSN 1872-549X - p. 12 - 14.
  boomkwekerijen - containerplanten - plant-water relaties - waterbehoefte - vochtgehalte - sensors - meting - kwekers - forest nurseries - container grown plants - plant water relations - water requirements - moisture content - measurement - growers
  Uit recent onderzoek van PPO-Wageningen UR Boomkwekerij blijkt dat er bij boomkwekerijen met planten in potten of containers tot 40% op de water- en meststoffengift kan worden bespaard als er efficiënter wordt water gegeven. Interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck.
  Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie : deelverslag 1: compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie : kan LED-technologie bijdragen aan verbetering van compactheid bij pot- en perkplanten?
  Ieperen, W. van; Heuvelink, E. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Tuinbouwketens - 36
  teeltsystemen - potplanten - containerplanten - gewaskwaliteit - led lampen - groeiremmers - petunia - chrysanthemum - chemische behandeling - cropping systems - pot plants - container grown plants - crop quality - led lamps - growth inhibitors - petunia - chrysanthemum - chemical treatment
  Potplanten, kuipplanten en perkgoed kennen een sterke standarisatie van door handel en consument gestelde potmaten, plantgrootte en kwaliteit. Voor een compacte, betere plantopbouw is chemische remming nodig. Dit project zoekt daarvoor alternatieven.
  Alternatieve teeltsystemen : duurzaam, maar rendabel?
  Reuler, H. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)37. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 12.
  boomkwekerijen - teeltsystemen - potplanten - potcultuur - containerplanten - goten - cultuurmethoden - houtachtige planten als sierplanten - vollegrondsteelt - forest nurseries - cropping systems - pot plants - pot culture - container grown plants - ducts - cultural methods - ornamental woody plants - outdoor cropping
  In de boomkwekerijsector zijn alternatieve teeltsystemen voor vollegrondsteelt in ontwikkeling, met name een gotensysteem en een pot-in-potsysteem. tot nu toe lijken de systemen allerlei voordelen te bieden. Maar voor kwekers is rendabel kweken minstens zo belangrijk als duurzaam kweken.
  Zicht op de watergift in pot- en containerteelt : efficiënt watergeven voor een optimale groei
  Dalfsen, P. van; Geers, F.A.M. ; Pronk, A.A. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  containerplanten - potplanten - plant-water relaties - irrigatie - waterbehoefte - wateropname (planten) - optimalisatie - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - container grown plants - pot plants - plant water relations - irrigation - water requirements - water uptake - optimization - nurseries - forest nurseries
  De watergift is een belangrijk onderdeel in de pot- en containerteelt. PPO deed onderzoek naar de nieuwe technieken die op de markt zijn gekomen en geeft handvatten om te komen tot een goede afstemming van de watergift op de behoefte van de plant.
  Voorstudie teeltsysteem Klimrek : verlengde opkweek met KIT-systeem
  Pekkeriet, E.J. ; Weel, P.A. van; Janse, J. ; Raaphorst, M. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 13
  glastuinbouw - komkommers - containerplanten - teeltsystemen - gewasteelt - opbinden van planten - cultuurmethoden - ondersteuningsmateriaal - binddraden - draadwerk - greenhouse horticulture - cucumbers - container grown plants - cropping systems - crop management - staking - cultural methods - supports - ties - wirework
  Sjaak van Dijk heeft een innovatief teeltconcept bedacht voor de teelt van komkommer. In het “Verlengde opkweek met KIT systeem” zijn de groenteplanten geplaatst op plantrekken. Deze plantrekken staan in de kas op de grond en zijn aangesloten op de watervoorziening. Bij de opstart van een teelt staan de rekken dicht bij elkaar met optimale klimaatomstandigheden. Wanneer de eerste stamkomkommers oogstbaar worden, worden de teeltrekken getransporteerd naar de productiefase. Hier worden de komkommers dagelijks geoogst. Bij het transport maakt een overgewassysteem gebruik van het KIT-systeem.
  Lichtpuntje in de beheersing van meikever-engerlingen
  Elberse, I.A.M. - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)21. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  boomkwekerijen - containerplanten - gewasverliezen - melolontha melolontha - larven - veldproeven - controle - schadelijke dieren - forest nurseries - container grown plants - crop losses - melolontha melolontha - larvae - field tests - control - noxious animals
  De strijd tegen de engerlingen van de meikever is voorlopig nog niet gestreden. Vooral in Oost-Nederland zorgen ze voor veel schade. 'Middel B' lijkt hier iets verbetering in te brengen
  Verlagen van de pottemperatuur van boomkwekerijgewassen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 24
  literatuuroverzichten - containerplanten - potproeven - wortelrot - wortelzonetemperatuur - wortels - schade - hoge temperatuurdroging - gewasbescherming - boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - literature reviews - container grown plants - pot experimentation - root rots - root zone temperature - roots - damage - high temperature drying - plant protection - forest nurseries - propagation materials - cultural control
  Om een goede plantengroei mogelijk te maken, moeten alle omstandigheden toerijkend zijn voor de plant. Bij de teelt van planten in pot staan de potten vaak op een teeltvloer, wat geen natuurlijke situatie is voor de plant. De temperatuur van de vollegrond, waar de plant normaal gesproken in staat, wordt door de grote massa veel meer gebufferd dan die van een pot met potgrond. Vooral in hete zomers kan de temperatuur in de pot flink oplopen, met schade aan de planten (wortels) tot gevolg. Dit kan op-brengstderving geven. De cultuurgroep Siergewassen van de NBvB heeft PPO gevraagd een literatuurstudie te doen naar de mogelijkheden om de pottemperatuur te beheersen in hete perioden.
  Weeggoot kan watergift optimaliseren
  Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van - \ 2008
  De Boomkwekerij 2008 (2008)21. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomkwekerijen - potplanten - containerplanten - meetinstrumenten - groeimedia - vochtgehalte - druppelbevloeiing - irrigatie - forest nurseries - pot plants - container grown plants - indicating instruments - growing media - moisture content - trickle irrigation - irrigation
  De weeggoot is sinds 2007 uitvoerig in onderzoek, bij PPO en bij verschillende kwekers, de ervaringen met het optimaliseren van de watergift zijn positief.
  Afdekmateriaal beïnvloedt de verdamping niet de groei
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)4. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  bedekkingsmaterialen - afdeklagen - mulches - evaporatie - verdampingsonderdrukkers - voedingsstoffentekorten - containerplanten - potplanten - toegepast onderzoek - teelt onder bescherming - kassen - viburnum tinus - glastuinbouw - covers - coatings - mulches - evaporation - evaporation suppressants - nutrient deficiencies - container grown plants - pot plants - applied research - protected cultivation - greenhouses - viburnum tinus - greenhouse horticulture
  In de praktijk wordt verondersteld, dat gebruik van afdekmaterialen de groei vermindert van containerplanten. PPO startte een onderzoek om na te gaan wat er gebeurt bij het afdekken van potten en containers. De uitkomst is opvallend.
  Aangepaste bemesting geeft betere Magnolia
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)5. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
  magnolia soulangiana - magnolia - houtachtige planten als sierplanten - kwekers - containerplanten - voedingsoplossingen - groeimedia - samenstelling - plantenvoeding - bemesting - vollegrondsteelt - magnolia soulangiana - magnolia - ornamental woody plants - growers - container grown plants - nutrient solutions - growing media - composition - plant nutrition - fertilizer application - outdoor cropping
  PPO Bomen is in 2005 een onderzoek gestart om een bemestingsadvies te ontwikkelen voor de teelt van Magnolia soulangeana in pot en container. Het gaat daarbij om de samenstelling van de voedingsoplossing, en de gewenste streefwaarden voor de voedingsgehalten in de potgrond.
  Beheersing van de palmzaadkever, Coccotrypes carpophagus, in palmen
  Bloemhard, C.M.J. ; Slooten, M.A. van - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw
  scolytidae - plantenplagen - palmen als sierplanten - zaden - glastuinbouw - containerplanten - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - scolytidae - plant pests - ornamental palms - seeds - greenhouse horticulture - container grown plants - plant disease control - pest control
  De palmzaadkever Coccotrypes sp. zijn met allerlei zaden en palmen mee over de gehele wereld verspreid. Door zijn levenswijze is de kever moeilijk te bestrijden. In eerste instantie ging men uit van de soort Coccotrypes dactyliperda. Na determinatie van kevers uit de teelt van kentia, chamaedorea en areca bleek het echter om de soort C. carpophagus te gaan. Het zaad van chamaedorea wordt in grote partijen ingekocht. Een deel van het zaad wordt direct gebruikt. De rest wordt bewaard in een koelruimte bij ca 8oC. Bij een vergelijking van zaadopslag bij 4, 8 en 12oC bleek na één, twee en vier weken de overleving van de volwassen palmzaadkevers bij alle temperaturen af te nemen naarmate het zaad langer opgeslagen lag. Hoe lager de temperatuur echter was, hoe sneller het overlevingspercentage afnam. Het is echter niet bekend in hoeverre het zaad nog goed kiemt na opslag bij 4oC. Kentia wordt als kiemplant ingekocht. Deze worden niet opgeslagen. Een koude behandeling op het bedrijf is hierbij geen optie. Heeft de kever zich eenmaal in de kas weten te vestigen, dan draagt een goede signaleringsmethode bij aan een tijdige bestrijding van de palmzaadkever. Er is een vergelijking uitgevoerd met de Lindgren Funnel Trap, de delta val en een door PPO gemaakte lichtval. Bij alle vallen werd eveneens gebruikt gemaakt van een 70%-ethanol oplossing als extra lokstof. Er is gekeken naar het tijdstip waarop de valtypes de kevers voor het eerst signaleerden en het aantal kevers dat er mee gevangen werd als indicatie voor de plaagdruk. De lichtval van het PPO bleek de kevers het eerste te signaleren en ook langer door in het seizoen nog te signaleren. Ook waren de aantallen beduidend hoger dan in de andere twee valtypes.
  Groeiregulatie bij Solanum rantonetti : effect van belichting en lage teelttemperatuur
  Noort, F.R. van; Hoope, M.A. ten; Telgen, H.J. van - \ 2005
  Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw - 18
  solanum - containerplanten - sierplanten - temperatuur - lichtregiem - nederland - solanum - container grown plants - ornamental plants - temperature - light regime - netherlands
  Wateropslag? Kiest u maar!
  Aendekerk, T.G.L. ; Wit, A. de; Lint, J. van - \ 2005
  De Boomkwekerij 2005 (2005)18. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 13.
  boomkwekerijen - potcultuur - containerplanten - waterbeheer - bedrijfsvoering - reservoirs - hergebruik van water - voorzieningen voor de opslag - ondergrondse opslag - plassen - innovaties - investering - forest nurseries - pot culture - container grown plants - water management - management - reservoirs - water reuse - storage equipment - underground storage - ponds - innovations - investment
  De nieuwe regels voor wateropslag van het Hoogheemraadschap van Rijnland noodzaken boomkwekers op zeer korte termijn grote investeringen te doen. Hoeveel dit gaat kosten hangt af van het systeem waarvoor de kweker kiest. Keuze uit meer dan 10 mogelijkheden
  Kou en extra licht houden solanum niet klein
  Noort, F.R. van - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)36. - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
  containerplanten - temperatuur - belichting - plantenontwikkeling - groeistadia - proeven - container grown plants - temperature - illumination - plant development - growth stages - trials
  Belichting en koude zouden wellicht chemisch remmen bij solanum overbodig maken. Deze theorie bleek niet te kloppen. Bij chemisch geremde planten geeft belichting wel grotere planten en vroegere bloei, maar dit is economisch bezien niet aan te raden. koude leidt tot kleinere planten en drie weken later bloei, maar ook tot een minder goede houdbaarheid
  Opslagcapaciteit en emissies in de Pot- en Containerteelt
  Bals, J. ; Wit, A.M. de; Aendekerk, T.G.L. - \ 2004
  Boskoop : PPO BBF - 34
  boomkwekerijen - containerplanten - emissie - emissiereductie - wateropslag - regelingen - watervoorraden - watergebruik - water - recirculatie aquacultuur systemen - hergebruik van water - forest nurseries - container grown plants - emission - emission reduction - water storage - regulations - water resources - water use - water - recirculating aquaculture systems - water reuse
  1. Second-opinion over het DLG (1997) rapport - Verbeteren van de waterkwaliteit in de herinrichting Boskoop. Een belangrijk uitgangspunt van deze studie, berekening van de maximale waterbehoefte op 6 mm/etmaal, wordt onderschreven. 2. Berekening van waterbehoefte voor de boomteelt in het Gouwe Wiericke gebied Er is voor drie teelttypen met gebruik van klimatologische gegevens, gewasfactoren, oppervlakte ingenomen door ieder teelttype en waterkwaliteitseisen de actuele waterbehoefte en in 2030 berekend. De drie teelttypen zijn: vollegrondsteelt, pot- en containerteelt (PCT) en de gesloten teelt. De berekening van de inlaatbehoefte is uitgevoerd bij bassingroottes van 0, 500, 100, 1500 en 2000 m3/ha. Het is duidelijk dat de inlaatbehoefte sterk afhankelijk is van de opslagcapaciteit. Bij 0 m3/ha bedraagt de jaarlijkse watervraag 2,5 mln. m3. In 2030 zal deze behoefte door verschillende oorzaken toenemen. In de eerste plaats wordt verwacht dat het totale areaal boomteelt zal toenemen. Daarnaast zal naar verwachting het areaal vollegrond afnemen en de pot- en containerteelt toenemen. De berekende watervraag bedraagt dan 4,3 mln. m3/jaar. Bij een opslagcapaciteit van 500 m3/ha voor de PCT en gesloten teelten neemt de watervraag in een gemiddeld jaar met 70-80% en in een droog jaar met 35-45% af. De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 – 60.000 m3/dag. Deze hoeveelheid is gebaseerd op optimale groei van de gewassen. 3. Alternatieve middelen voor gietwatervoorziening De besproken alternatieven zijn: grondwater, leidingwater en ruw water. Het gebruik van grondwater wordt om verschillende redenen afgeraden. Via leidingwater kan niet worden voorzien in de piekbehoefte daarnaast is het geen duurzame oplossing. Bij het alternatief ruw water is het nodig eerst een aantal vragen te beantwoorden, in hoeverre kan er worden voorzien aan de piekbehoefte en hoe vindt distributie naar de gebruikers plaats.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.