Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 177

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==controle
Check title to add to marked list
New tools in modulating Maillard reaction from model systems to food
Troise, A.D. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Vincenzo Fogliano, co-promotor(en): Claire Berton-Carabin; P. Vitaglione. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575455 - 129
maillard-reactie - maillard-reactieproducten - modulatie - controle - inkapselen - olijfolie - melk - emulsies - modellen - voedsel - gereedschappen - maillard reaction - maillard reaction products - modulation - control - encapsulation - olive oil - milk - emulsions - models - food - tools
New tools in modulating Maillard reaction from model systems to food

The Maillard reaction (MR) supervises the final quality of foods and occupies a prominent place in food science. The first stable compounds, the Amadori rearrangement products (APs) and Heyns rearrangement products (HPs), represent the key molecules from which a myriad of reactions takes place and each of them contributes to the formation of Maillard reaction end-products (MRPs) or advanced glycation end products (AGEs).

Several papers have dealt with the control of the MR in foods ranging from the thermal loading reduction, to the use of alternative process technologies, reactants impact or enzymes, as well as to the monitoring of the end-products formation by multiresponse modeling. The strategies used up to now aim at common goals: the reduction of potentially toxic compounds and the promotion of desired molecules formation as well as flavor, aroma, color and texture attributes. In other words the ultimate target is the promotion of food quality by tuning the MR.

This thesis introduces four alternative strategies that are able to control the final extent of the MR in foods.

The possibility to segregate reactants by encapsulating some minor components and thus delaying the MR was highlighted in Chapter 2. The encapsulation of sodium chloride, ascorbic acid, PUFA and iron inside hydrophobic capsules was used as a possible example: the core material release over the time delayed the reaction rates.

The results obtained through the treatment with the enzyme fructosamine oxidase (Faox) I and II which is able to deglycate free Amadori products and capitalize the local unfolding of lysine peptide bound residues were reported in Chapter 3. Data showed that Faox can reduce the formation ofNε-(Carboxymethyl)-L-lysine and bound hydroxymethylfurfural in model system and in low lactose milk.

The effects obtained with the addition of spray-dried olive oil mill wastewaters in milk was illustrated in Chapter 4. This ingredient acts as a source of phenylethanoids, which can trap a-hydroxycarbonyls and a-dicarbonyls and can form adducts with amino groups after the oxidation of phenolic rings into quinone. The use of this functional ingredient before milk thermal treatment resulted in a reduction of off-flavor, reactive carbonyls species and bound MRPs.

The possibilities offered by the location of MR reactants in microemulsion was investigated in Chapter 5. The oil/water partition coefficient of amino acids played a key role in the formation of Amadori compounds. The anchoring effect of tricaprylin and Tween 20 toward aliphatic amino acids in microemulsion systems was evaluated and compared to a control aqueous solution of amino acids and glucose. Results confirmed the hypothesis: the higher the partition coefficient the lower the formation of aliphatic amino acids Amadori compounds.

All of the four proposed strategies involved location and interaction of reagents, reactants, intermediates and final products. As a result each strategy depicted a specific route for the control of the final extent of the MR. Many steps are still necessary to scale up these methodologies into the food production chain, however new ways for obtaining foods of superior quality have been paved.

Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
Problemen met verdeling meststoffen en middelen moet je voorkomen
Velden, P. van; Blok, C. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 28 - 29.
glastuinbouw - kleinfruit - aardbeien - waterverdelingssystemen - watervoorziening - druppelbevloeiing - mengmeststoffen - modellen - controle - greenhouse horticulture - small fruits - strawberries - water distribution systems - water supply - trickle irrigation - compound fertilizers - models - control
Gericht water geven is sterk afhankelijk van de mogelijkheden op je bedrijf. Wanneer het tegen zit stapelen wel zes gietbeurten zich op in de druppelslang. Dat gebeurt zowel in grote als in kleine systemen, toonde Chris Blok aan. Met de aanleg van een nieuw watergeefsysteem kun je daar al rekening mee houden.
Als het gebrek eenmaal zichtbaar is, is het vaak te laat
Voogt, W. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 13 - 17.
glastuinbouw - bemesting - toediening op blad - bladvoeding - effecten - controle - plantenfysiologie - dosering - potplanten - greenhouse horticulture - fertilizer application - foliar application - foliar nutrition - effects - control - plant physiology - dosage - pot plants
Planten halen nutriënten normaal gesproken binnen via hun wortels. Het opname- en transportsysteem is daar volledig op ingericht. Bij bemesting via het blad is er niet zo’n gestroomlijnde route. Dat maakt het resultaat van bladbemesting erg wisselend. Immobiele elementen blijven snel steken bij de plek waar ze terecht zijn gekomen.
Teelt op water : grote potentie, volop uitdagingen
Vermeulen, T. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 14 - 18.
glastuinbouw - teeltsystemen - hydrocultuur - recirculatie aquacultuur systemen - voedingsstoffen - productiegroei - controle - gewaskwaliteit - strategisch management - greenhouse horticulture - cropping systems - hydroponics - recirculating aquaculture systems - nutrients - production growth - control - crop quality - strategic management
Substraatloos telen is al zo oud als de weg naar Rome. Toch is het in Nederland nooit gemeengoed geworden. Waarom is dat, en is dat terecht? De afgelopen jaren wordt er hernieuwd en door meerdere partijen tegelijk gekeken naar deze ‘nieuwe’ teeltsystemen. Wat is daarin de vooruitgang en gaat dit ergens toe leiden?
'Geen appels met peren vergelijken' : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
Strating, J. ; Vries, J.W. de; Kaashoek, B. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - kastechniek - sensors - instrumenten (meters) - controle - meting - normen - afwijkingen - gebreken - proeven op proefstations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - instruments - control - measurement - standards - abnormalities - defects - station tests
Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, met alle gevolgen van dien.
Reduce moisture with heat exchanger and air handling unit : research on moisture control in roses
Rodenburg, J. ; Gelder, A. de - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2015 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
glastuinbouw - snijbloemen - rosa - ontvochtiging - geforceerde luchtdroging - ventilatie - controle - proeven - energiebesparing - greenhouse horticulture - cut flowers - dehumidification - forced air drying - ventilation - control - trials - energy saving
The method of rose production in the Netherlands guarantees top quality flowers. The down side to growing these high quality products is the large energy consumption. And therefore rose growers have been asking: Can production be more energy efficient while maintaining the quality? Arie de Gelder, researcher at Wageningen UR Greenhouse Horticulture thinks it is. He is currently investigating the effect of air handling units on the climate. Using forced ventilation with outside air he wants to prevent the humidity in the crop becoming too high.
Nauwelijks uitspoeling mineralen op biologische glasbedrijven : zorgplicht in plaats van emissienormen
Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)12. - p. 40 - 41.
glastuinbouw - biologische productie - tomaten - groenten - irrigatie - toedieningswijzen - bemesting - controle - lysimeters - biologische landbouw - greenhouse horticulture - biological production - tomatoes - vegetables - irrigation - application methods - fertilizer application - control - organic farming
Grondtelers moeten in het algemeen nog een flinke slag maken om uitspoeling van mineralen te voorkomen, verplicht op grond van Europese regelgeving. Maar dat geldt niet voor de biologische telers. Zij hebben de watergift tot kunst verheven en ook bemesting op maat is een voortdurend punt van aandacht. Resultaat: nauwelijks uitspoeling.
Fytosanitaire actie in het land van oorsprong
Qiu, Y. ; Bonants, P.J.M. ; Booij, C.J.H. ; Verschoor, J.A. ; Helsen, H.H.M. ; Montsma, M.P. ; Pekkeriet, E.J. ; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 60
plantenziekten - quarantaine organismen - ziektepreventie - controle - herkomst - tuinbouwbedrijven - fytosanitaire maatregelen - duurzame ontwikkeling - kwalitatieve technieken - samenwerking - export - plant diseases - quarantine organisms - disease prevention - control - provenance - market gardens - phytosanitary measures - sustainable development - qualitative techniques - cooperation - exports
De samenwerking richt zich op het verder ontwikkelen en toepassen van nieuwe en bestaande technologieën in het land van herkomst waardoor producten fytosanitair veiliger worden. Dit moet leiden tot minder afkeuringen tijdens import van producten in Nederland en minder (intensieve) inspecties in Nederland (EU) mogelijk kunnen worden. Door samenwerking in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderzoek van zowel Nederland als in het land van herkomst is het doel tot ontwikkeling en acceptatie van nieuwe non- destructieve technieken te komen waardoor de toepassing van deze technieken door het bedrijfsleven in land van herkomst draagvlak bij alle partijen heeft. Er is sprake van een sterke interactie met het project CATT: duurzame aanpak van plagen in de handel”. De CATT methodiek is één van de nieuwe kansrijke technologieën om betere fytosanitaire garanties te krijgen. In dit project wordt vooral aandacht besteed aan fytosanitair veilige exportstromen.
Socio-economic impacts and determinants of parasitic weed infestation in rainfed rice systems of sub-Saharan Africa
N'cho, A.S. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Monique Mourits; J. Rodenburg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571266 - 160
rijst - agrarische productiesystemen - gewasproductie - onkruiden - parasitaire onkruiden - striga hermonthica - striga asiatica - controle - onkruidbestrijding - regenafhankelijke landbouw - economische impact - sociale factoren - besluitvorming - boeren - afrika ten zuiden van de sahara - benin - ivoorkust - tanzania - rice - agricultural production systems - crop production - weeds - parasitic weeds - striga hermonthica - striga asiatica - control - weed control - rainfed agriculture - economic impact - social factors - decision making - farmers - africa south of sahara - benin - cote d'ivoire - tanzania

Keywords: rice; weed; weed management practices, adoption, impact, parasitic weeds; Rhamphicarpa fistulosa; Striga asiatica; Striga hermonthica, double hurdle model; multivariate probit, productivity, stochastic frontier analysis, data envelopment analysis, directional distance function, sub-Saharan Africa, Benin, Cote d’Ivoire, Tanzania.

Socio-economic impacts and determinants of parasitic weed infestation in

rainfed rice systems of sub-Saharan Africa

Simon A. N’cho

Abstract

Rice is an important strategic crop for food security in sub-Saharan Africa. However, its production is constrained by many biotic and abiotic stress. In rainfed rice systems, weeds and particularly parasitic weeds are among the most damaging constraints. The objective of this thesis was to identify factors affecting infestation of rice farms by parasitic weeds and to assess the economic and social impact of parasitic weeds on primary producers of rainfed rice systems in order to provide guidance for decision-making for rice farmers and policymakers aiming at developing strategies for coping with parasitic weeds. To achieve this objective, we first explored biophysical characters of the rice growing environment, farmers’ management practices, and socio-economic characteristics that affect the infestation of rice fields by parasitic weeds (PWs) and farmers’ ability to cope with the problem. A double hurdle model was used to analyses simultaneously the likelihood of occurrence and the severity of infestation of the PW. The findings suggest that farmers can cope with the PW as long as they are aware of the problem provided they have a good access and management capacity of production resources. Next, we examined weed management practices (WMPs) currently available to farmers and how PW infestation affect their choices for specific combinations of WMPs using a multivariate probit model. Findings indicate that farmers are more likely to adopt improved weed management practices or combined more WMPs when their fields are infested by PWs. Species-specific and country-specific approaches and technologies are require to address the PW problem. Then, we assessed the impact of parasitic weeds infestation on farmers’ productivity and examined how this problem and managerial factors prevent farmers from achieving optimal technical efficiency levels using a stochastic frontier analysis (SFA). PWs induce productivity losses ranging from 21% to 50%. Farmers seem to cope with PW through learning from experiencing PW problem. Finally, we estimated weeding labour inefficiencies using a Data Envelopment Analysis (DEA) with directional input distance function and a single truncated bootstrap regression to identify sources of inefficiencies. Results suggest that, farmers can save substantial (58% – 69%) weeding labour without reducing rice production. No evidence was found that the currently used manual weeding modalities were able to manage parasitic weeds efficiently. The main finding of this thesis is that in sub-Saharan Africa, PWs infestation has a negative impact on rainfed rice systems’ productivity and the use of production resources. However, these impacts can be reduced if farmers have a good access to production resources and manage them efficiently.

Risico's beperken door plant te monitoren
Snel, J.F.H. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2014
Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 54 - 56.
sierteelt - potplanten - energiebesparing - belichting - lichtsterkte - meting - monitoring - fotosynthese - proeven op proefstations - controle - kastechniek - ornamental horticulture - pot plants - energy saving - illumination - light intensity - measurement - photosynthesis - station tests - control - greenhouse technology
In het project Grip op licht is onderzocht of energie kan worden bespaard bij de teelt van potplanten, maar dan zonder in te leveren op kwaliteit en productie. Er is energie bespaard door minder te belichten en minder te verwarmen. Het verlies aan productie wordt meer dan gecompenseerd doordat meer diffuus daglicht toe werd gelaten. Maar meer licht geeft ook een hoger risico op lichtschade. Om de fotosynthese te maximaliseren en risico's te beperken is in het project ruim aandacht besteed aan het monitoren van fotosynthese en lichtschade met de Plantivity.
Al veel meldingen van nesten eikenprocessierups
Hellingman, S. ; Kuppen, H. ; Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. ; Buijs, J. ; Jelsma, R. ; Jans, H. - \ 2014
Kenniscentrum Eikenprocessierups
quercus - plantenplagen - thaumetopoea processionea - rupsen - brandharen - observatie - verspreiding - gezondheidsgevaren - controle - plant pests - caterpillars - urticating hairs - observation - dispersal - health hazards - control
Van Noord- tot Zuid-Nederland zijn al de eerste nesten van de eikenprocessierups aangetroffen. Nog nooit eerder zijn er in mei al zo veel nesten gezien. Het aantal eikenprocessierupsen lijkt ook hoger te liggen dan in voorgaande jaren.
Vocht verlagen met warmtewisselaar en luchtbehandelingskast : Onderzoek vochtbeheersing in roos (interview met Arie de Gelder)
Rodenburg, J. ; Gelder, A. de - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - snijbloemen - rosa - ontvochtiging - geforceerde luchtdroging - ventilatie - controle - proeven - energiebesparing - greenhouse horticulture - cut flowers - dehumidification - forced air drying - ventilation - control - trials - energy saving
De rozenteelt in Nederland staat garant voor topkwaliteit bloemen. Keerzijde aan het telen van deze hoogwaardige producten is het grote energieverbruik. En dus vragen rozentelers zich af: kan deze teelt energiezuiniger mét behoud van kwaliteit? Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw, denkt van wel. Momenteel onderzoekt hij het effect van luchtbehandelingskasten op het klimaat. Hij wil met geforceerde ventilatie met buitenlucht voorkomen dat de luchtvochtigheid tussen het gewas te hoog oploopt.
KOPlopers - High Tech Greenhouse 2020
Poot, E.H. - \ 2013
KOPLopers
glastuinbouw - cultuurmethoden - opnameapparatuur - plantenontwikkeling - controle - gewasmonitoring - sensors - schermen - vochtigheid - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cultural methods - recording instruments - plant development - control - crop monitoring - blinds - humidity - optimization methods
Filmpje over teelttechnisch onderzoek in Duitsland en Nederland in de glastuinbouw. Met behulp van mobiele camera's wordt de gewasgroei gecontroleerd. Doel van dit onderzoek is een kleine compacte plant. Dit kan door beinvloeding van licht, waarbij daglicht wordt gemengd met rood en blauw licht. Ook wordt onderzoek gedaan naar temperatuur en luchtvochtigheid van de planten met behulp van sensoren. In de kas in Nederland wordt ook onderzoek verricht naar schermen en ventilatoren voor een optimale teelt.
Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV
Kock, M.J.D. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. ; Pham, K.T.K. ; Hollinger, T.C. ; Boer, F.A. de; Slootweg, G. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 49
bloembollen - lelies - virusziekten - plantago asiatica mosaic virus - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - methodologie - ziektepreventie - technieken - tests - verspreiding - controle - ornamental bulbs - lilies - viral diseases - plant viruses - plant disease control - methodology - disease prevention - techniques - dispersal - control
Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat in de periode zomer 2011 t/m zomer 2012 is uitgevoerd
Naar een betere bescherming van champignonrassen : het definiëren van afgeleid kwekersrecht voor champignons en het creëren van draagvlak
Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding/WUR-Glastuinbouw (Rapport 2013-2) - 14
eetbare paddestoelen - hybride rassen - bevestigingstesten - genetica - kwekersrecht - veredelen - controle - wettelijke rechten - nederland - edible fungi - hybrid varieties - confirmatory tests - genetics - breeders' rights - breeding - control - legal rights - netherlands
1. Inleiding In 1980 zijn de eerste hybride rassen van de champignon gemaakt en op de markt gebracht: Horst U1 en Horst U3. Deze rassen zijn in 3 jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ch ampignonrassen, wereldwijd. Beide rassen zijn ook de eerste paddenstoelrassen die via kwekersrecht zijn beschermd. Al 3 jaar na het uitbrengen van deze nieuwe rassen werden door verschillende broedleveranciers “nieuwe” hybriden op de markt gebracht. De eerste hybriden waren in eigenschappen niet te onderscheiden van de eerste beschermde hybriden. Ras testen wezen uit dat dit naar alle waarschijnlijkheid kopieën waren van de Horst rassen. Het aanvechten van deze inbreuk op kwekersrecht voor het gerecht bleek een moeilijke zaak te zijn en uiteindelijk is er geen uitspraak gedaan door de rechter wegens gebrek aan expertise en een gebrek aan kennis over de genetica (levenscyclus) van de champignon. In de volgende jaren verschenen steeds nieuwe rassen op de markt die weliswaar erg op de Horst rassen leken maar toch wat andere eigenschappen hadden. Genetische fingerprints konden deze rassen niet onderscheiden van de Horst-rassen. Tot op heden zijn deze rassen de belangrijkste rassen die wereldwijd geteeld worden. Deze zijn, door gebruik te maken van de bijzondere levenscyclus van de champignon, direct afgeleid van de eerste hybride Horst U1/U3 zonder menging met andere rassen of wild isolaten. Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd en met geringe inspanningen een “nieuw” ras te maken. De bedoeling van dit project is om data te genereren die gebruikt kunnen worden om te onderbouwen dat dit type rassen valt onder de definitie van afgeleid kwekersrecht en daardoor een bescherming verdient. Tevens is het project bedoeld om het bedrijfsleven internationaal achter deze aanpak te krijgen zodat de definitie van afgeleid kwekersrecht wordt opgenomen in de wetgeving. Op deze manier wordt een return of investment gegarandeerd voor veredelaar en zal een investering in veredeling weer lonen. Op dit moment is er een dringende behoefte aan nieuwe rassen om aan de nieuwe wensen van telers en de markt tegemoet te komen.
Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?
Som de Cerff, B. ; Cornelissen, B. ; Moens, F. - \ 2013
Bijenhouden 7 (2013)6. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 4.
professionele bijenhouderij - werkzaamheden - seizoenen - winter - controle - diergezondheid - dierverzorging - onderzoek - samenwerking - commercial beekeeping - manipulations - seasons - control - animal health - care of animals - research - cooperation
Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou mooi zijn, want voorgaande jaren haalde 20% van onze volken het eind van de winter niet.
Cost-effective solutions for water quality improvement in the Dommel river supported by sewer-WWTP-river integrated modelling
Benedetti, L. ; Langeveld, J. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van; Jonge, J. de; Weijers, S. ; Klein, J.J.M. de; Nopens, I. ; Flameling, T. ; Zanten, O. van - \ 2013
Water Science and Technology 68 (2013)5. - ISSN 0273-1223 - p. 965 - 973.
stedelijk afvalwater - afvalwaterbehandeling - oppervlaktewaterkwaliteit - rivieren - aquatische ecologie - controle - infrastructuur - onzekerheidsanalyse - kaderrichtlijn water - noord-brabant - municipal wastewater - waste water treatment - surface water quality - rivers - aquatic ecology - control - infrastructure - uncertainty analysis - water framework directive - urban drainage systems - real-time control - treatment-plant - simulation - management - pollution
This project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the Dommel River (The Netherlands). Within the project, both acute and long-term impacts of the urban wastewater system on the chemical and ecological quality of the river are studied with a monitoring campaign in the urban wastewater system (wastewater treatment plant and sewers) and in the receiving surface water system. An integrated model, which proved to be a powerful tool to analyse the interactions within the integrated urban wastewater system, was first used to evaluate measures in the urban wastewater system using the existing infrastructure and new real-time control strategies. As the latter resulted to be beneficial but not sufficient, this paper investigated the use of additional infrastructural measures to improve the system cost-effectively and have it meet the Directive's goals. Finally, an uncertainty analysis was conducted to investigate the impact of uncertainty in the main model assumptions and model parameters on the performance robustness of the selected set of measures. Apart from some extreme worst-case scenarios, the proposed set of measures turned out to be sufficiently robust. Due to the substantial savings obtained with the results of this project, the pay-back time of the whole monitoring and modelling work proved to be less than 5 months. This illustrates the power of mathematical modelling for decision support in the context of complex urban water systems
Carry-over in compound feed production : interpretation of EU legislation concerning sampling and control strategies for carry-over of coccidiostats
Spiegel, M. van der; Sterrenburg, P. ; Egmond, H.J. van - \ 2013
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2013.014)
wetgeving - europa - bemonsteren - statistische steekproeftechnieken - controle - bestrijdingsmethoden - analytische methoden - voedertoevoegingen - coccidiostatica - antiprotozoaire middelen - nederland - legislation - europe - sampling - statistical sampling techniques - control - control methods - analytical methods - feed additives - coccidiostats - antiprotozoal agents - netherlands
The objective of this study is to give recommendations to the Dutch Ministry of Economic Affairs and the Dutch Food and Product Safety Authority on the interpretation of the EU legislation with respect to sampling and control of carry-over in coccidiostats in feeds in the Netherlands. To this end, relevant EU legislation has been listed and it has been examined how the Netherlands and seven other EU Member States interpret the law regarding sampling and evaluation of analytical results of the flushing charge.
Een homogener Klimaat en minder Ziektedruk met de “Wandelende Klimaatbox” en de “Climate Vitaliser”
Balendonck, J. - \ 2013
glastuinbouw - klimaatregeling - semi-gesloten kassen - ziektepreventie - energiebesparing - milieubeheersing - controle - meting - greenhouse horticulture - air conditioning - semi-closed greenhouses - disease prevention - energy saving - environmental control - control - measurement
In de huidige semi-gesloten kassen kunnen grote klimaatverschillen in de kas worden gevonden. Het meten met één klimaatbox per afdeling is dan niet genoeg om alle koude en natte plekken in beeld te krijgen. Om ziekten te voorkomen, willen telers graag meer informatie over hun klimaat om preciezer te kunnen sturen of om hun klimaat te homogeniseren. Het doel is het voorkomen van vochtgevoelige ziekten (bv. Botrytis), maximaal energie besparen en rekening houden met klimaatverschillen in de kas.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.