Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Niet-chemische aanpak mineermot in tomaat en trips in chrysant en paprika
  Qiu, Yutong - \ 2016
  greenhouse horticulture - vegetables - plant pests - tuta absoluta - thrips - cut flowers - controlled atmospheres - temperature - atmosphere - methodology - quarantine organisms - agricultural research
  Eerste resultaten CATT-behandeling positief
  Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)325. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - hyacinthus - thrips - methodologie - gecontroleerde omgeving - nematoda - landbouwkundig onderzoek - bestrijdingsmethoden - ornamental bulbs - hyacinthus - thrips - methodology - controlled atmospheres - nematoda - agricultural research - control methods
  Het eerste jaar onderzoek naar de bestrijding van trips in hyacint door een CATT-behandeling geeft veel hoop op een effectieve bestrijding van trips bij holbollen en leverbaar. Een afdoende bestrijding van stengelaaltjes in bollen is nog niet behaald, maar de behandeling kan mogelijk wel de standaard lichtere warmwaterbehandeling bij narcis vervangen. In 2015 worden de behandelingen verder geoptimaliseerd.
  Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
  Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
  aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - xanthomonas fragariae - controlled atmospheres - nematoda - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biological control
  Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
  Its life ... but not as we know it : innovations in postharvest technology to support global trade of fresh produce
  Woltering, Ernst - \ 2014
  fresh products - storage losses - storage decay - agro distribution - international trade - international transport - controlled atmospheres
  Fotosynthese meten in de kas : realiteit of toekomstmuziek?
  Dieleman, J.A. ; Bontsema, J. ; Snel, J.F.H. ; Jalink, H. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 32 - 36.
  kastechniek - glastuinbouw - klimaatregeling - gecontroleerde omgeving - fotosynthese - monitoring - meting - instrumenten (meters) - greenhouse technology - greenhouse horticulture - air conditioning - controlled atmospheres - photosynthesis - measurement - instruments
  In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Al deze acties hebben effecten op het kasklimaat. Ze beïnvloeden daarmee ook de plantprocessen en uiteindelijk de ontwikkeling, groei en productie van het gewas. Die reacties zijn vaak pas na uren of dagen zichtbaar, terwijl een teler binnen minuten of uren moet sturen. Een methode waarmee dit snel in kaart kan worden gebracht, is daarom gewenst.
  Gefaseerde belichting lelies mogelijk
  Slootweg, G. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)283. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  lelies - bloembollen - teelt onder bescherming - belichting - led lampen - plantenontwikkeling - gecontroleerde omgeving - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - lilies - ornamental bulbs - protected cultivation - illumination - led lamps - plant development - controlled atmospheres - energy saving - agricultural research
  In de bloementeelt van lelies wordt in de wintermaanden belicht voor een goede kwaliteit. De lichtbehoefte van de planten is waarschijnlijk niet de hele trekduur gelijk. In de praktijk wordt aan het einde van de teelt al minder licht gegeven. Faseafhankelijke belichting zou energie kunnen besparen. In dit artikel staan de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden.
  Venlow Energy kas: meer dan 50% energiebesparing bij minstens gelijke productie
  Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
  kassen - glastuinbouw - energiebesparing - cultuurmethoden - gecontroleerde omgeving - klimaatregeling - jaarrondproductie - tomaten - gewasproductie - greenhouses - greenhouse horticulture - energy saving - cultural methods - controlled atmospheres - air conditioning - all-year-round production - tomatoes - crop production
  Dit kasconcept gaat uit van een maximale isolatie van de kasomhulling door toepassing van hoog isolerend glas. Het energiezuinig ontvochtigen van de kaslucht met buitenlucht met warmteterugwinning en het toepassen van een energiezuinig teeltconcept gebaseerd op de ervaring en bij het nieuwe telen zullen de energiebesparing verder vergroten.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Voorwaardelijke ventilatie- en circulatienormen : een demonstratiemodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - temperatuur - modellen - klimaatregeling - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - temperature - models - air conditioning
  Ventilatie en circulatie bij het bewaren van bloembollen hebben als functie om ethyleen (alleen van belang bij tulpenbollen), CO2, water(damp) en soms ook warmte af te voeren en eventueel O2 aan te voeren, zodat bewaarcondities optimaal zijn en hiermee de kwaliteit van de bollen hoog. Voldoende circulatie is daarnaast van belang om eventuele verschillen in bewaarcondities tussen de kisten voor de systeemwand te minimaliseren. In dit project is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van omstandigheden en van instellingen het bewaarklimaat wordt berekend. De omstandigheden in de bewaarcel betreffen het percentage zure bollen, de ademhaling en de uitdrogingssnelheid. De omstandigheden buiten: de temperatuur en RV. De instellingen betreffen de ventilatie- en de circulatiehoeveelheid, de spreiding hierin en de bewaartemperatuur. Het bewaarklimaat wordt gekarakteriseerd door het ethyleengehalte, het CO2-gehalte, de RV en de temperatuur. Deze parameters worden berekend op verschillende niveaus: gemiddeld in de cellucht, gemiddeld tussen de bollen en gemiddeld in de meest en in de minst beluchte kuubkist. Door eerst de omstandigheden te definiëren en vervolgens de instellingen te kiezen, kan de gebruiker zien in welk bewaarklimaat dit resulteert. Door dit resultaat met de schadedrempels te vergelijken kan worden besloten iets aan de instellingen te veranderen om een beter resultaat te krijgen. Op deze wijze wordt een reeks scenario’s doorgerekend waarbij gezocht kan worden naar het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat. Het model rekent ook de energiekosten uit zodat ook gezocht kan worden naar de goedkoopste instellingen om het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat te realiseren. Met het model kan o.a. worden gedemonstreerd dat als het percentage zure bollen laag is (1%), en de ventilatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt, er dan in veel gevallen onvoldoende warmte wordt afgevoerd. Er moet dan gekoeld worden. Iets meer ventileren is dan een goedkopere oplossing. Als ook de circulatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt dan blijft het ethyleengehalte tussen de bollen weliswaar onder de schadedrempel, maar dan loopt het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist teveel op. Het verbeteren van de luchtverdeling over de kisten is dan een veel goedkopere oplossing dan weer extra gaan circuleren. Als de weersomstandigheden (oplopende buitentemperatuur, hoge RV) er toe leiden dat de RV in de cel te hoog wordt, dan is het tijdelijk laten oplopen van de celtemperatuur een veel goedkopere oplossing om de RV te verlagen dan het ontvochtigen. Het model laat ook zien dat bij een laag percentage zure bollen, maar een hoge ademhaling en/of bij nadrogen in sommige gevallen maximaal geventileerd moet worden om al het water af te voeren. Ook dit is veel goedkoper dan actief ontvochtigen. In geen enkel scenario kwam het CO2-gehalte ook maar in de buurt van de hier gehanteerde schadedrempel van 8000 ppm (0.8%). Op bedrijven zonder sensoren voor ethyleen, CO2, temperatuur en RV kan het (tijdelijk) oplopen van ethyleen, of van het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist, buiten de waarneming vallen. Ook het tijdelijk oplopen van de ademhaling en daarmee de warmteproductie en de RV wordt dan niet opgemerkt. Ventileren en circuleren volgens normen die van een worst case scenario uitgaan is dan de enige optie om een ongunstig bewaarklimaat te voorkomen. Het energieverbruik is hierbij erg hoog. Mèt sensoren kan het bewaarklimaat continue worden gevolgd en, zoals door het rekenmodel gedemonstreerd, geoptimaliseerd worden waarbij een ongunstig bewaarklimaat vermeden wordt en de energiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dit optimalisatieproces wordt voor een groot deel geautomatiseerd door de klimaatcomputer. Het rekenmodel kan toegepast worden op: https://Sites.wur.nl/sites/BewaarModel
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Algen onder glas
  Voogt, W. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - gecontroleerde omgeving - biobased economy - projecten - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - protected cultivation - algae culture - controlled atmospheres - biobased economy - projects - production possibilities - cultural methods
  Glastuinbouwbedrijven zien kansen voor de teelt van hoogwaardige algen in kassen. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de beste groeiomstandigheden.
  Algenteeltsystemen voor de tuinbouw: Integratie
  Hemming, S. ; Sapounas, A. ; Voogt, W. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1221) - 111
  tuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - biobased economy - gecontroleerde omgeving - bedrijfsvoering - teeltsystemen - horticulture - protected cultivation - algae culture - production possibilities - cultural methods - biobased economy - controlled atmospheres - management - cropping systems
  de productie van algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Uit algen kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt zoals voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidanten. Algen kunnen worden geteeld in combinatie met traditionele tuinbouwgewassen, maar kunnen wellicht ook een alternatief gewas zijn voor telers. De overeenkomsten van algen teeltsystemen met teeltsystemen voor tuinbouwgewassen zijn vanuit een ontwerpoogpunt groot: algen hebben licht, water en nutriënten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien met een goede kwaliteit. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen optimaal te sturen, ze hebben ervaring met klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriëntenvoorziening en waterbehandelingssystemen. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen. Ze weten op een duurzame manier gewassen te telen. Hun bedrijf beschikt bovendien over de infrastructuur voor energievoorziening, waterbehandeling en CO2 voorziening. Er zijn synergie-effecten tussen gewas- en algenproductie op een tuinbouwbedrijf. In dit project wordt met behulp van modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en het opzetten van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw strategisch inzicht verkregen naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst.
  Venlow Energy Kas
  Kempkes, Frank - \ 2012
  greenhouses - tomatoes - energy saving - cultural methods - environmental control - air conditioning - controlled atmospheres - dehumidification - light regime - all-year-round production
  CATT voor schoon uitgangsmateriaal in de boomkwekerij - kansen voor de toekomst!
  Elberse, I.A.M. - \ 2012
  houtachtige planten - plantenplagen - fytosanitaire maatregelen - alternatieve methoden - vermeerderingsmateriaal - overblijvende planten - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - woody plants - plant pests - phytosanitary measures - alternative methods - propagation materials - perennials - controlled atmospheres - environmental control
  De laatste jaren komen fytosanitaire problemen vaker voor in de boomkwekerijsector. Diverse plagen in houtige gewassen en vaste planten zijn moeilijk te bestrijden met de huidige methoden. Voor deze plagen moeten alternatieve bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld die vroeg in de keten kunnen worden ingezet. In dit project is het perspectief onderzocht voor het gebruik van CATT-behandelingen van twee typen uitgansmateriaal: stek van sierheesters en vaste planten in winterbewaring.
  Emissie beheersen biedt ook teelt voordeel (interview met o.a. Wim Voogt)
  Neefjes, H. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - prestatie van apparatuur - teelt onder bescherming - emissie - gecontroleerde omgeving - monitoring - greenhouse horticulture - cultural methods - equipment performance - protected cultivation - emission - controlled atmospheres
  Optimalisatie van de watergift en bemesting in de grondteelt is actueel, maar ook zeer bedrijfsspecifiek. Het maakt nogal uit wat je teelt en op welke grond. Techniek en ervaring helpen telers om vooruitgang te boeken, zo bleek op een bijeenkomst van LTO Groeiservice.
  CATT voor de boomkwekerij - pilotproeven met sierheesterstek en vaste planten laten kansen voor de toekomst zien
  Lommen, S.T.E. ; Leijden, J.P.H. van; Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Verschoor, J.A. - \ 2012
  Lisse : PPO BBF - 30
  boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - plagenbestrijding - gewasbescherming - gasbewaring - vergelijkend onderzoek - gecontroleerde omgeving - alternatieve methoden - forest nurseries - perennials - shrubs - pest control - plant protection - controlled atmosphere storage - comparative research - controlled atmospheres - alternative methods
  In dit project hebben we het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor boomkwekerijgewassen onderzocht. Deze methode combineert een CA-behandeling (gewijzigde luchtsamenstelling door aanpassing van CO2-en O2-condities) met een temperatuurbehandeling. Hiervoor wordt het plantmateriaal gedurende een bepaalde periode in een gasdichte cel bewaard. CATT-behandelingen zijn een duurzame vorm van plaagbestrijding omdat er geen chemische middelen aan te pas komen en omdat er geringe kans is op resistentieontwikkeling van de plaagorganismen. Bovendien kan deze methode zeer snel in praktijk worden geïmplementeerd omdat deze geen wettelijke toelating behoeft. Zo zijn in korte tijd CATT-behandelingen ontwikkeld voor het bestrijden van plagen in aardbei, die nu succesvol in praktijk worden toegepast. In dit project hebben we twee sierheesters in de stekfase (Buxus sempervirens en Ilex altaclerensis) en vier soorten vaste planten in de winterbewaring (Astilbe japonica, Geranium sanguineum, Phlox paniculata, Paeonia officinalis) behandeld en vergeleken met onbehandelde controles.
  Het Nieuwe Telen: Energie onder de Knie: Tomaat 2009
  Gelder, A. de; Grootscholten, M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/QGreen Improvement Centre (Rapporten WUR GTB 1139) - 64
  glastuinbouw - groenteteelt - cultuurmethoden - gecontroleerde omgeving - doelstellingen - energiebesparing - kennisoverdracht - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - klimaatregeling - greenhouse horticulture - vegetable growing - cultural methods - controlled atmospheres - objectives - energy saving - knowledge transfer - crop production - agricultural research - air conditioning
  In dit eerste experiment voor Het Nieuwe Telen met tomaat is door de actieve inbreng van de telers in de begeleidingscommissie een goede vorm van kennis interactie bereikt. Ondersteund door weblogs en de website Energiek2020 is de impact van dit onderzoek op het denken over energiezuinig telen groot geweest. In dit project zijn de doelstellingen voor productie, energie en kennisoverdracht gerealiseerd. Dit is een bijzonder resultaat voor een project met ambitieuze doelstellingen. Dit onderzoek mag daarom als een belangrijke doorbraak voor het bereiken van substantiële energie besparing worden genoemd en een belangrijke pijler voor het realiseren van de doelstellingen van Kas als Energiebron.
  Bestrijding plantparasitaire nematoden in aardbei : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming
  Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2011
  aardbeien - fragaria - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - warmtebehandeling - gecontroleerde omgeving - strawberries - fragaria - plant protection - sustainability - pest control - plant parasitic nematodes - nematoda - heat treatment - controlled atmospheres
  Powerpoint presentatie over de bestrijding van plantparasitaire nematoden in aardbei, waarbij de vraag is of door een geoptimaliseerde CA-behandeing (Controlled Atmoshpere) besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
  fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - fruit - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
  Towards model based adaptive control for the Watergy greenhouse : design and implementation
  Speetjens, S.L. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Hans Stigter. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085049494 - 198
  kassen - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - watervoorziening - energiebehoud - automatische regeling - kastechniek - glastuinbouw - regelsystemen - optimale controle - greenhouses - controlled atmospheres - environmental control - water supply - energy conservation - automatic control - greenhouse technology - greenhouse horticulture - control systems - optimal control
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.