Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing van valse meeldauw in de uienteelt
  Evenhuis, A. ; Spruijt, J. - \ 2011
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2011 (2011)34. - 4
  gewasbescherming - uien - biologische landbouw - meeldauw - peronospora destructor - ziektepreventie - gecontroleerd branden - plant protection - onions - organic farming - mildews - peronospora destructor - disease prevention - controlled burning
  Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan toch aanzienlijk zijn. Biologische telers zijn voor de beheersing van valse meeldauw aangewezen op preventie. Alle maatregelen die primaire bronnen aanpakken resulteren in een latere start van de epidemie en geven het gewas een langere groeiperiode.
  Branden als EGM-maatregel
  Bobbink, R. ; Weijters, M.J. ; Nijssen, M. ; Vogels, J. ; Haveman, R. ; Kuiters, A.T. - \ 2009
  Ede : Directie Kennis, Ministerie LNV (Rapport / DK nr. 2009/dk117-O) - 111
  heidegebieden - herstel - gecontroleerd branden - nederland - ecologisch herstel - natura 2000 - heathlands - rehabilitation - controlled burning - netherlands - ecological restoration - natura 2000
  Periodiek branden is een traditionele gebruiks- of beheermethode die in het verleden op meerdere plaatsen werd toegepast. Dit gebeurde met name in heideterreinen en soms in duingraslanden, om de vegetatie te verjongen en de opslag van struiken en bomen tegen te gaan. geleidelijk is de beheersmethode uit het zicht verdwenen. In dit rapport zijn de ervaringen met periodiek branden en de kennis die er in binnenland en buitenland is over de effecten op de beschikbaarheid van nutriënten, vegetatie en fauna op een rij gezet. Het rapport geeft aan in welke situaties branden een aantrekkelijke effectgerichte maatregel kan zijn. In dit onderzoek (in het kader van OBN) werkten samen: Stichting Bargerveen, Bware en Alterra
  Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen : kennisuitwisseling en onderzoek naar vervroeging van de gewasgroei en kieming van verschillende rassen
  Bus, C.B. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 42
  biologische landbouw - aardappelen - phytophthora infestans - ziektebestrijding - loofvernietiging - gecontroleerd branden - gewasopbrengst - oogsttijdstip - vermeerderingsmateriaal - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - phytophthora infestans - disease control - haulm destruction - controlled burning - crop yield - harvesting date - propagation materials - field tests - arable farming
  Projectnummer 3250105808
  Effect rijsnelheid bij loofbranden op doding Phytophthora infestans
  Spits, H.G. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
  gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - biologische bestrijding - loofvernietiging - gecontroleerd branden - bewerking bij hoge snelheid - plant protection - phytophthora infestans - potatoes - biological control - haulm destruction - controlled burning - high speed operation
  Onderzoek naar het effect van rijsnelheid tijdens loofbranden op de doding van P. infestans in de biologische teelt van aardappelen
  Agroforestry parkland species diversity : uses and management in semi-arid West-Africa (Burkina Faso)
  Nikiema, A. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Jos van der Maesen, co-promotor(en): J.B. Hall. - s.l. : S.n. - ISBN 9789085041689 - 102
  houtachtige planten - agroforestry - soortendiversiteit - biodiversiteit - bomen - gewassen - bedrijfsvoering - gecontroleerd branden - landgebruik - burkina faso - west-afrika - agrobiodiversiteit - woody plants - agroforestry - species diversity - biodiversity - trees - crops - management - controlled burning - land use - burkina faso - west africa - agro-biodiversity

  Agroforestry parkland in semi-arid West Africa is a rural land use system, which allows farmers to grow annual crops in combination with useful trees. In addition to cereals, tree products such as vegetables, fruits, vegetable oil, firewood, fodder, and medicines are obtained from the parklands. However the multiple function of the parkland system can only be fulfilled if parkland species diversity is adequately managed.
  This thesis is focused on assessing the woody species diversity in the parklands, the important uses and threats linked to these species and the opportunities that rural and urban markets offer to justify farmers' investment in better agroforestry parkland diversity management.
  Results on woody species composition showed that the parkland system in south-central Burkina, in the Sudanian eco-zone, has fewer species than the protected forest, while the opposite figure is observed in the Sahelian eco-zone of north-central Burkina. Common dominant species recorded in the parklands are Vitellaria paradoxa, Balanites aegyptiaca, Sclerocarya birrea, Bombax costatum, Lannea microcarpa, Sterculia setigera, and Parkia biglobosa.
  The physiognomy of the parklands is at present quite alarming because of lack of regeneration, which is explained by the shortening or suppression of the fallow period. This change in the land use system over time is likely to persist along with a growing population pressure on agricultural land, and therefore requires urgent attention. . Conservation and management of the parklands therefore needs a new approach which can turn some of the threats into sustainable management opportunities.
  The investigation on livestock parkland interaction showed that some species are preferred fodder for cows and or sheep and goats. It is therefore proposed that quality fodder species are planted in the parklands. Non Wood Forest Products (NWFFs) are sold in local and urban markets and the result of the survey conducted in Zoundweogo local markets and urban markets in Ouagadougou suggest that management of parklands should integrate the promotion of income generating species at farmer' s level as well as at rural landscape level.
  Bush fire as a management tool used in the rural areas was studied to identify the suitable period for the fires to be lighted and identify the vulnerable species, which need special attention.
  As an example it is finally proposed in a synthesis table, how each species should be evaluated for subsequent management actions in the parklands.
  Spatial aspects of tree-grass co-existence = Ruimtelijke aspecten van boom / gras coëxistentie [Landschap 20 jaar jong, TYLE]
  Groen, T.A. - \ 2003
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)5. - ISSN 0169-6300 - p. 13 - 13.
  graslanden - savannen - gecontroleerd branden - bomen - ecosystemen - plantenecologie - grasslands - savannas - controlled burning - trees - ecosystems - plant ecology
  Next to stochastic processes more deterministic processes play a role on tree-grass ratios. By spatial modeling the processes are examined; and a fire distribution model is tested to evaluate the modeling of savanna pattern forming properties
  Flora en fauna op militaire heideterreinen
  Hornman, M. ; Haveman, R. - \ 2001
  De Levende Natuur (2001). - ISSN 0024-1520
  heidegebieden - ericaceae - bedrijfsvoering - militaire gebieden - vegetatiebeheer - natuurbescherming - gecontroleerd branden - verbranden - flora - fauna - soortendiversiteit - militaire activiteiten - ecologie - heide - militair oefenterrein - natuur - heathlands - ericaceae - management - military areas - vegetation management - nature conservation - controlled burning - burning - flora - fauna - species diversity - military activities
  Resultaten van een inventarisatie van natuurwaarden op militaire oefenterreinen (o.a. Oldebroek en Harskamp op de Veluwe, en terreinen in Drenthe), en de effecten van kenmerkende beheersmaatregelen en activiteiten op deze terreinen (branden, vergraving, berijding, betreding). Door continuïteit in het beheer en door het veroorzaken van dynamiek in de terreinen als gevolg van het gebruik, heeft Defensie bijgedragen aan het behoud van het heidelandschap en de daarvoor karakteristieke soorten
  Torsiewieders en nieuwe onkruidbranders verminderen afhankelijkheid onkruidspuiten
  Kurstjens, D.A.G. ; Bleeker, P.O. - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)5. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
  onkruiden - gewasbescherming - mechanische methoden - gecontroleerd branden - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - temperatuur - onkruidwieders - weeds - plant protection - mechanical methods - controlled burning - heat treatment - control methods - temperature - weeders
  Bestrijding tarwe-opslag in veldbeemd met twee typen onkruidbranders
  Baltus, P.C.W. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 134 - 136.
  verbranden - gecontroleerd branden - brand - vlammenspuiten - hexaploïdie - gewasbescherming - Poa - Triticum aestivum - tarwe - burning - controlled burning - fire - flame cultivators - hexaploidy - plant protection - Poa - Triticum aestivum - wheat
  Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede of latere zaadoogst op kleigronden
  Borm, G.E.L. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 81 - 82.
  zware kleigronden - gecontroleerd branden - Festuca - Lolium - mechanische methoden - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - Poa - clay soils - controlled burning - Festuca - Lolium - mechanical methods - nitrogen fertilizers - plant protection - Poa
  Samenvatting van het onderzoek naar de effecten van maaien/branden en stikstofbemesting
  Mogelijkheden en beperkingen van onkruidbestrijding met stootbranders
  Hoksbergen, F.T.J. ; Jager, K. - \ 1985
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 404) - 57
  parasitaire planten - onkruiden - gewasbescherming - gecontroleerd branden - bosbouw - wieden - schoonmaken - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - bosopstanden - parasitic plants - weeds - plant protection - controlled burning - forestry - weeding - cleaning - hot air treatment - heat treatment - forest stands
  Onderzoek stootbranders wijst uit : thermische onkruidbestrijding nog in de kinderschoenen
  Hoksbergen, F.T.J. ; Jager, K. - \ 1985
  Tuin en Landschap 7 (1985)22. - ISSN 0165-3350 - p. 30 - 33.
  parasitaire planten - onkruiden - vlammenspuiten - wegen - bedrijfsvoering - onderhoud - gewasbescherming - gecontroleerd branden - parasitic plants - weeds - flame cultivators - roads - management - maintenance - plant protection - controlled burning
  In 1983 werd over deze vrij nieuw ontwikkelde methode een onderzoek verricht door "De Dorschkamp" te Wageningen. De resultaten hiervan zijn vermeld
  Note on the efficiency of a miniaturized cyclone spore collector
  Mehta, Y.R. ; Zadoks, J.C. - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor phytopathologie no. 273) - 4
  gecontroleerd branden - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - controlled burning - plant pathogenic fungi - plant protection
  Verkolingsproeven met enkele Oost-Indische houtsoorten
  Verschuur, R. - \ 1931
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool dl. 35, verhandeling 3)
  tropisch hout - gecontroleerd branden - nederlands indië - tropical timbers - controlled burning - netherlands east indies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.