Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 263

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==cost analysis
  Check title to add to marked list
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen
  Buurma, J.S. ; Meer, R.W. van der; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van; Veen, H.B. van der - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI nota 2016-026) - 19
  glastuinbouw - waterzuivering - investering - hergebruik van water - teeltsystemen - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - nederland - greenhouse horticulture - water treatment - investment - water reuse - cropping systems - cost analysis - farm management - netherlands
  Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verzoek kwam voort uit onderhandelingen met het ministerie van I&M over het tempo van de invoering van zuiveringseisen. In eerder onderzoek, gepubliceerd in LEI-rapport 2015-001, werd uitgegaan van 80% zuivering in 2016. In de lopende onderhandelingen wordt aangestuurd op 95% zuivering in 2018. Hierbij is discussie over de vraag of dit gemiddeld 95% over het mandje van stoffen in standaardwater moet zijn, of dat het 95% per stof moet zijn. Bij toepassing van zuivering met H2O2+UV vergt de eis van 95% zuivering een grotere zuiveringscapaciteit en grotere investeringen. In dit addendum wordt aangegeven hoe verhoging van de zuiveringseisen doorwerkt in verhoging van de benodigde zuiveringscapaciteit en de bijbehorende investeringsbedragen. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe de extra investeringen doorwerken in het beslag op bedrijfssaldo, inkomen uit bedrijf en vrije investeringsruimte.
  Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij : factsheet 2015-144
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups - cost benefit analysis - cost analysis
  Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
  Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU
  Wesseler, J.H.H. ; Bonanno, A. ; Drabik, D. ; Materia, V.C. ; Malaguti, L. ; Meijer, M. ; Venus, T.J. - \ 2015
  Brussels : European Union - ISBN 9789282379219 - 122
  landbouw - input van landbouwbedrijf - landen van de europese unie - input-output analyse - kostenanalyse - aanbodsevenwicht - agriculture - farm inputs - european union countries - input output analysis - cost analysis - supply balance
  This study analyzes the seed, feed, energy, fertilizer, and plant protection agents farm input sectors from two perspectives: the demand side and the supply side. Average input shares in the EU-27 for seeds and fertilizers declined while they increased for feeds. Market concentration is the largest in the plant protection agents sector followed by the energy sector, and lowest in the feed sector.
  Teelt van laanbomen op eigen wortel
  Sluis, Bart van der - \ 2015
  trees - street trees - cultivation - plant health - vegetative propagation - propagation materials - cost analysis - cropping systems - cuttings - rhizoplane
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw. Addendum bij LEI-rapport 2013-044
  Buurma, J.S. ; Meer, R.W. van der; Os, E.A. van; Veen, H.B. van der - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-001) - 58
  glastuinbouw - hergebruik van water - teeltsystemen - kwantitatieve analyse - kostenanalyse - bedrijfsvoering - greenhouse horticulture - water reuse - cropping systems - quantitative analysis - cost analysis - management
  Zuivering van lozingswater (afvalwater) is betaalbaar voor 30-35% van de glastuinbouwbedrijven met substraatteelt (potgrond, steenwol). Deze bedrijven exploiteren 40-50% van het gehele areaal glastuinbouw met substraatteelt. Bij de beoordeling van de betaalbaarheid zijn de extra jaarkosten uitgedrukt als percentage van het bedrijfssaldo en van het inkomen uit bedrijf. Daarnaast is gekeken of de benodigde investeringen kunnen worden gefinancierd uit de vrije investeringsruimte.
  Ruimtelijke klimaatagenda regio Stedendriehoek
  Doorn, W. van; Duteweert, P. ; Nap, R. ; Goosen, H. ; Bijsterveldt, M.A.J.C. van - \ 2014
  Regio Stedendriehoek - 30
  klimaatverandering - regionale planning - nadelige gevolgen - kostenanalyse - veluwe - achterhoek - climatic change - regional planning - adverse effects - cost analysis
  Zowel de regio Stedendriehoek als de provincie Gelderland hechten veel waarde aan een leefomgeving, waar het goed wonen, werken en leven is. Met de opgaven van de regio (bereikbaarheid, leefomgeving, sociaal kapitaal en innovatie) en de majeure opgaven van de provincie (stedelijke netwerken en Veluwe) wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. Een goede leefomgeving gaat ook over bodem, water en groen. De ambitie die regio, provincies en het waterschappen op dit punt bindt, is het realiseren van een veerkrachtig en toekomstbestendig water- en bodemsysteem. Dit willen we bereiken door nauw met elkaar en andere partners samen te werken. Om de samenwerking aan een duurzaam bodem- en watersysteem vorm en inhoud te geven, is volgens de benadering van de natuurlijke alliantie, in de regio Stedendriehoek gewerkt aan de ‘Ruimtelijke Klimaatagenda’. Hierin zijn bodem, water, groen op regionaal niveau samengebracht tot één beeld van het (huidige) natuurlijke bodem- en watersysteem. Vanuit dit natuurlijk bodem- en watersysteem is vooruit gekeken naar effecten van klimaatverandering en naar kansen die het natuurlijk systeem biedt voor nieuwe economische initiatieven. Vervolgens zijn de verkregen inzichten in beelden en kaarten (veerkracht en regionale economie) vastgelegd.
  Demo rekentool KWIN
  Livestock Research, - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  veehouderij - meetinstrumenten - berekening - kostenanalyse - economie van de veehouderij - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kosten - rundvee - varkens - pluimvee - livestock farming - indicating instruments - calculation - cost analysis - livestock economics - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - costs - cattle - pigs - poultry
  Deze korte video toont de mogelijkheden van de modules in de rekentool. http://www.kwin.nl/
  Vergoeding Rendac voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers
  Baltussen, W.H.M. ; Hoste, R. ; Meulen, H.A.B. van der; Oosterkamp, E.B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota 14-005) - 24
  kadaververwijdering - kadaverafval - destructie - vergoeding - kostenanalyse - veterinaire hygiëne - overheidsbeleid - carcass disposal - carcass waste - destruction - compensation - cost analysis - veterinary hygiene - government policy
  Door invoering van wet Dieren per 1 januari 2013 speelt de vraag voor het Ministerie van Economische Zaken of de systematiek voor de bepaling van de vergoeding voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers voor Rendac aanpassing behoeft. Dit onderzoek gaat in op deze vraag. Daarnaast is er de vraag om de systematiek ook op andere punten tegen het licht te houden.
  Pretreatment of lignocellulose for biotechnological production of lactic acid
  Harmsen, P.F.H. ; Lips, S.J.J. ; Bakker, R.R.C. - \ 2013
  Wageningen UR FBR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1384, public version) - ISBN 9789461736079 - 104
  voorbehandeling - biomassaconversie - lignocellulose - melkzuur - bioproceskunde - technologie - suikerriet - kosten - kostenanalyse - biobased economy - pretreatment - biomass conversion - lignocellulose - lactic acid - bioprocess engineering - technology - sugarcane - costs - cost analysis - biobased economy
  The breakdown of biomass in pretreatment facilitates enzymatic hydrolysis by disrupting cell wall structures, driving lignin into solution or modification of the lignin structure, and reducing cellulose crystallinity and chain length, while preventing hydrolysis of cellulose. In an ideal situation the pretreatment leads to high yields of fermentable sugars with a limited formation of degradation products that inhibit enzymatic hydrolysis and fermentation to lactic acid, while remaining cost effective. This review deals with these challenges by providing information on available pretreatment technologies in general (chapter 3), and more specific on pretreatment of the model feedstock sugarcane bagasse (chapter 4). Techno economic studies are described in chapter 5 with the NREL study from 2011 as benchmark. This review starts with characteristics of lignocellulosic biomass in relation to compostion and formation of inhibitors.
  Waterkwaliteit binnen de normen; Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in 2e Nota Duurzame Gewasbescherming
  Buurma, J.S. ; Leendertse, P. ; Visser, A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156443 - 50
  akkerbouw - veehouderij - tuinbouw - waterkwaliteit - pesticiden - emissiereductie - overheidsbeleid - kostenanalyse - arable farming - livestock farming - horticulture - water quality - pesticides - emission reduction - government policy - cost analysis
  In 2012 hebben LEI Wageningen UR, CLM en RIVM al een aantal maatregelen van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming doorgerekend. De aanleiding van deze aanvullende studie is dat het kabinet Rutte-Asscher de kwaliteit van het oppervlaktewater verder wil verbeteren. Die aanscherping van het beleid is haalbaar en betaalbaar op zes van de zeven onderzochte bedrijfstypen. De voorgestelde maatregelen leveren de benodigde emissiereducties op en kosten de ondernemers gemiddeld minder dan één procent van het bedrijfssaldo. Een uitzondering vormen de glastuinbouwbedrijven die nog geen waterzuivering hebben: bij deze bedrijven wordt de grens voor betaalbaarheid overschreden.
  Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) : status A
  Schouten, A.D. ; Leneman, H. ; Michels, R. ; Verburg, R.W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 318) - 158
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - databanken - kostenanalyse - kwaliteitsnormen - nature conservation policy - ecological network - databases - cost analysis - quality standards
  Het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) is een tool, bestaande uit een kostendatabase en een rekenmodel, voor de berekening van de te maken kosten voor verschillende varianten (of ‘kijkrichtingen’) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die ontwikkeld zijn voor de Natuurverkenningen. Het instrumentarium is opgezet om verschillende toekomstige situaties te kunnen vergelijken. Dit werkdocument zorgt er voor dat de kwaliteit van de berekeningen met IKN geborgd is conform ‘Status A’. Het bevat daarom een theoretische onderbouwing, een technische beschijving van het model en de kostendatabase, en een beschrijving van de werking ervan en de gebruikte gegevens.
  Bestrijding Grote Waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid : resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de bodem
  Michielsen, J.G.P. ; Riemens, M.M. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 47
  schadelijke waterplanten - herbiciden - mechanische bestrijding - waterlopen - plagenbestrijding - veldproeven - kostenanalyse - aquatic weeds - herbicides - mechanical control - streams - pest control - field tests - cost analysis
  Grote waternavel, Parelvederkruid en Waterteunisbloem zijn invasieve exoten die in zowel Vlaanderen als Nederland voor problemen zorgen. De belangrijkste problemen zijn wateroverlast en schade aan inheemse soorten. De waterschappen en provincies die belast zijn met het beheer van de watergangen zijn jaarlijks zeer veel tijd en geld kwijt aan het verwijderen van deze soort. Machinale verwijdering veroorzaakt fragmentatie en daarmee verspreiding en toepassing van herbiciden is in de regio niet mogelijk. Zowel de verwijdering als afvoer zijn duur en overschrijden ruimschoots de reguliere kosten voor het beheer
  Origin labelling; Cost analysis for producers and consumers
  Terluin, I.J. ; Benninga, J. ; Berkhout, P. ; Immink, V.M. ; Janssens, S.R.M. ; Jongeneel, R.A. ; Rau, M.L. ; Tacken, G.M.L. - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156139 - 43
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - etiketteren van voedingsmiddelen - consumenteninformatie - oorsprong - kwaliteitszorg - kostenanalyse - europese unie - beleid - landbouwproducten - etiketteren - cap - nutrition labeling - consumer information - origin - quality management - cost analysis - european union - policy - agricultural products - labelling
  By stating the origin of a foodstuff, producers can provide consumers with information about where the food comes from. Country of origin labelling is the subject of debate from two different policy areas. One debate takes place in the framework of EU quality policy for agricultural products, the other in the framework of EU consumer policy. In one debate, origin labelling is regarded as a trade norm, while the other considers it part of food information which allows consumers to make well-founded choices between foodstuffs.
  Herkomstetikettering : Kostenverkenning voor producenten en consumenten
  Terluin, I.J. ; Benninga, J. ; Berkhout, P. ; Immink, V.M. ; Janssens, S.R.M. ; Jongeneel, R.A. ; Rau, M.L. ; Tacken, G.M.L. - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI rapport : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - ISBN 9789086156115 - 46
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - etiketteren van voedingsmiddelen - consumenteninformatie - landbouwproducten - voedselproducten - oorsprong - kwaliteitszorg - kostenanalyse - etiketteren - beleid - consumentenvoorkeuren - europese unie - cap - nutrition labeling - consumer information - agricultural products - food products - origin - quality management - cost analysis - labelling - policy - consumer preferences - european union
  Met het vermelden van de herkomst op een levensmiddel kunnen producenten informatie geven aan consumenten over de plaats waar het voedsel vandaan komt. Herkomstetikettering staat vanuit twee verschillende beleidsterreinen ter discussie. De ene discussie vindt plaats in het kader van het EU-kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten; de andere in het kader van het EU-consumentenbeleid. In de ene discussie wordt herkomstetikettering als handelsnorm gezien; in de andere als onderdeel van voedselinformatie waardoor consumenten doordachte keuzes tussen levensmiddelen kunnen maken.
  Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten
  Benninga, J. ; Immink, V.M. ; Janssens, S.R.M. ; Jongeneel, R.A. ; Rau, M.L. ; Tacken, G.M.L. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota / onderzoeksveld Internationaal Beleid 12-123) - 41
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - etiketteren van voedingsmiddelen - consumenteninformatie - landbouwproducten - voedselproducten - oorsprong - kwaliteitszorg - kostenanalyse - etiketteren - beleid - consumentenvoorkeuren - europese unie - cap - nutrition labeling - consumer information - agricultural products - food products - origin - quality management - cost analysis - labelling - policy - consumer preferences - european union
  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld. Binnen het Europees Parlement wordt gedacht over uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering naar andere productgroepen. Aanleiding voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om onderzoek te laten doen naar de waarde van de land-van-herkomstaanduiding op het etiket van voedselproducten vanuit consumentenperspectief. Daarbij is ook gekeken naar de rol die herkomstetikettering bij de aanschaf van een voedselproduct speelt.
  Effectiveness of non-fertilized buffer strips in the Netherlands : final report of a combined field, model and cost-effectiveness study
  Noij, I.G.A.M. ; Heinen, M. ; Groenendijk, P. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2290)
  nutriëntenuitspoeling - stikstof - fosfor - oppervlaktewater - sloten - begroeide stroken - landbouwgrond - kostenanalyse - bufferzones - nutrient leaching - nitrogen - phosphorus - surface water - ditches - vegetated strips - agricultural land - cost analysis - buffer zones
  This integrated field and model study explains low effectiveness of non-fertilized 5 m wide harvested grass buffer strips (BS) to reduce nutrient loads from agricultural lowland fields to ditches. Buffer strip effectiveness (BSE) was defined as the relative nutrient load reduction, compared to a normally fertilized reference strip (REF). We collected nutrient loads from paired BS and REF strips in separate reservoirs in the ditch for three or four years at five field sites characteristic for the hydrogeology of the Netherlands. No statistically significant BSE was found at three out of five sites. A statistically significant BSE of 10-15% was found for N at the peat soil site and of 57-61% for P at the site with pure shallow flow. Dynamic 2D modelling shows BSE for N slightly increases after four years, the increase of BSE for P depends on the rate of net P withdrawal from the BS by the harvested grass and on the buffer capacity of the soil. BSE increases with BS width or ditch density. A steady-state model predicts BSE for N between 7 and 22% for sandy soils, and between 14 and 25% for peat soils. Highest BSE for N is expected on fields with high, but not pure shallow flow. High BSE for P is expected with high surface runoff or shallow flow, and with high original P status of the soil (i.e. P leaking soils). Buffer strips are ineffective on pipe drained fields (clay soils). According to our cost analysis BS may be cost-effective under specific circumstances, but more cost effective alternatives exist to reduce nutrient loads.
  Kostprijs opfokleghen fors toegenomen : kostprijsberekening opfok van leghennen aangepast met uitgangspunten 2012
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)7. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 36.
  pluimveehouderij - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - hennen - huisvesting van kippen - kuikens - investering - poultry farming - cost analysis - farm management - hens - chicken housing - chicks - investment
  De kostprijzen liggen ruim 40 eurocent per hen hoger dan in de vorige berekening uit 2010. De kostprijs per afgeleverde hen staat in tabel 1. In de 2e tabel staan de investeringskosten per hen en de kuikenprijs. In de 3e tabel staat de gevoeligheidsanalyse kostprijs 17-weekse hen.
  Zuivering van sloot- en drainwater in helofytenfilters is kosteneffectief
  Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der; Buck, A.J. de; Sival, F.P. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)5. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
  sloten - waterkwaliteit - helofytenfilters - kostenanalyse - waterzuivering - ditches - water quality - artificial wetlands - cost analysis - water treatment
  Speciaal aangelegde moerassen met rietplanten kunnen bij een gecontroleerde watertoevoer ruim 60 procent van de stikstof of 40 procent van het fosfaat verwijderen uit drain- en slootwater. Dat blijkt uit proeven in Limburg door de universiteit van Wageningen. Aanleg van dit soort zuiveringsmoerassen kan voor de landbouw een belangrijke maatregel zijn om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Het is een goedkope methode om stikstof of fosfaat uit het water te halen. De kosteneffectiviteit ligt in de orde van vijf tot 40 euro per kilo verwijderd stikstof, afhankelijk van de keuze van schaalgrootte. De kosten-effectiviteit van fosfaat is 115 euro per kilo verwijderd fosfor. Nadeel is de benodigde ruimte. Het koppelen aan andere functies, zoals waterberging, recreatie of biomassaproductie, kan natuurlijke zuiveringssystemen aantrekkelijker maken
  Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD
  Reinhard, A.J. ; Blaeij, A.T. de; Bogaardt, M.J. ; Gaaff, A. ; Leopold, M.F. ; Scholl, M.M. ; Slijkerman, D.M.E. ; Strietman, W.J. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI, Wageningen UR : Research area Regional economy & land use ) - ISBN 9789086155651 - 143
  mariene gebieden - afvalverwijdering - kunststoffen - waterverontreiniging - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - marine areas - waste disposal - plastics - water pollution - cost analysis - cost benefit analysis
  Binnen de maatregelen die in dit rapport worden overwogen, zijn de grootste baten van de kaderrichtlijn mariene strategie gerelateerd aan zwerfafval op zee. De grootste financiële voordelen zijn gerelateerd aan het reduceren van grotere stukken zwerfafval op zee. Het doel dat is gesteld om een goede milieustatus te bereiken voor biota, zal echter pas worden bereikt als de hoeveelheid kleine plastic deeltjes in de zee wordt verminderd, aangezien dit de grootste drukfactor is. Maatregelen om het aantal verloren netten en delen van netten tot een minimum te beperken, zijn potentieel kosteneffectief. Mensen bewust maken van hun eigen bijdrage aan het zwerfafval probleem op zee zal een belangrijke rol spelen bij het beperken van zwerfafval, zowel van toeristen op het strand als van zeevaarders en vissers op zee.
  The current cost of avoiding degradation of the Dutch North Sea Environment
  Walker, A.N. ; Strietman, W.J. ; Oostenbrugge, J.A.E. van - \ 2011
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum : Research area Natural resources ) - 43
  milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - kostenanalyse - mariene gebieden - noordzee - environmental protection - pollution control - cost analysis - marine areas - north sea
  Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van de kosten die jaarlijks worden uitgegeven om de aantasting van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee te voorkomen. Dit overzicht kan wor# den gebruikt als indicatie voor de ondergrens van de werkelijke aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in het type maatregelen en wie de kosten hiervan dragen. De uitkomsten van dit rapport kunnen zowel dienen als basis voor een kosteneffectiviteitsstudie, als voor het bepalen van de betaalbaarheid en/of de disproportionaliteit van kosten voor toekomstige Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) maatregelen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.