Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie
  Vijn, M.P. - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - pigs - pig farming - urban agriculture - cradle to cradle - legislation - residual streams - food safety - pigmeat
  Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het realiseren van een lokale circulaire economie door de inzet van (stads)varkens en de educatie hierover.
  Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
  Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
  varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - cradle to cradle - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
  De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
  Hoe kan ons ecosysteem ons geld opleveren?
  Vet, L.E.M. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  afvalverwerking - kringlopen - ecosystemen - ecosysteemdiensten - recycling - cradle to cradle - economische verandering - lesmaterialen - helofytenfilters - waste treatment - cycling - ecosystems - ecosystem services - recycling - cradle to cradle - economic change - teaching materials - artificial wetlands
  In de natuur bestaat geen afval: alles wordt hergebruikt. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, vertelt in dit college dat we de natuurlijke kringloop kunnen inzetten voor ons eigen gewin. Voorbeeld: de stad New York, die in plaats van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie een natuurgebied adopteerde en daar het water op natuurlijke manier liet filteren. Daarmee: Miljarden dollars bespaard!
  Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal - Paper
  Smits, M.J.W. ; Burg, S.W.K. van den; Verburg, R.W. - \ 2013
  LEI, onderdeel van Wageningen - 12
  recycling - kringlopen - economische ontwikkeling - cradle to cradle - bedrijventerreinen - fosfaat - reststromen - algenteelt - omega-3 vetzuren - karpet - netten - biobased economy - recycling - cycling - economic development - cradle to cradle - business parks - phosphate - residual streams - algae culture - omega-3 fatty acids - carpet - nets - biobased economy
  In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.
  Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde
  Langejan, B. ; Klein Douwel, C. ; Horst, J.J. ter; Tijdink, K. ; Marle, N. van; Klaasen, P. ; Coolen, R. ; Assenbergh, P. van; Sijbers, J.P.J. ; Mast, A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 66
  lesmaterialen - bioplastics - biopolymeren - voortgezet onderwijs - kunststoffen - polymerisatie - biobased economy - cradle to cradle - natuur- en milieueducatie - teaching materials - bioplastics - biopolymers - secondary education - plastics - polymerization - biobased economy - cradle to cradle - nature and environmental education
  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics eigenlijk vandaan? De lesmodule ‘Plastic zonder Olie’ gaat op deze en meerdere vragen in. Naast de practica waarin de leerlingen bioplastics gaan maken ligt het zwaartepunt van de module bij een multidisciplinaire slotopdracht.
  Taal en beelden verbinden in Agropark Flevoland
  Wolf, P.L. de; Veen, E.J. ; Vellema, S. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 23 - 25.
  agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - cradle to cradle - innovaties - publiek-private samenwerking - flevoland - toegepast onderzoek - Nederland - agroindustrial complexes - clustering - sustainability - cradle to cradle - innovations - public-private cooperation - flevoland - applied research - Netherlands
  Het project Agropark Flevoland bouwt voort op de cradle-to-cradlegedachte. Het streven is regionale kringlopen te sluiten en de economische duurzaamheid te versterken. Cruciaal daarbij is hoe zo’n globale ambitie zich verbindt met de dynamiek in bestaande netwerken van ondernemers, overheden en burgers. In dit project hebben onderzoekers een rol hebben gespeeld in het maken van deze verbinding.
  Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad
  Veen, E.J. ; Breman, B.C. ; Jansma, J.E. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR (Stadslandbouw ) - 43
  stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - groene gevels - cradle to cradle - innovaties - gemeenten - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - green walls - cradle to cradle - innovations - municipalities
  Stadslandbouw en groen in de stad staan onder grote maatschappelijke belangstelling. Stadslandbouw en groen worden niet meer gezien als exclusief voor het platteland. De stad wil om verschillende redenen ook een rol krijgen. Het borrelt aan ideeën en initiatieven. Zoals vaak gebruikelijk bij een nieuwe ontwikkeling, is er nog weinig coherentie, de beweging is nog fragiel. Dit brengt overheden, lokaal en landelijk in beweging. Hoe moeten we omgaan met stadslandbouw? Waar kunnen we het verder faciliteren? Wat moeten wij regelen? Is datgene wat we al doen voldoende?
  Catalogus biobased bouwmaterialen : het groene bouwen
  Dam, J.E.G. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 118
  bouwmaterialen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bouwtechnologie - bouwhout - catalogi - cradle to cradle - building materials - biobased materials - biobased economy - construction technology - building timbers - catalogues - cradle to cradle
  Deze catalogus is opgezet om biobased bouwmaterialen te etaleren en beoogt een overzicht te geven van commercieel beschikbare biobased materialen in 2012. De catalogus heeft als doel de grondstoffen, materialen, producten en diensten die betrekking hebben op biobased bouwen zoveel mogelijk te rubriceren naar grondstof en toepassing en kort te beschrijven.
  (On)mogelijkheden van nascheiden
  Thoden van Velzen, Ulphard - \ 2011
  cradle to cradle - wastes - waste utilization - separation - processing - packaging materials - packaging - wrappings
  Cradle to cradle verpakkingslogistiek : transitieproces kringloopsluiting levensmiddelenketens
  Thoden van Velzen, E.U. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1225) - ISBN 9789085859031 - 31
  cradle to cradle - verpakking - verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - cradle to cradle - packaging - packaging materials - food packaging
  Samenwerken aan duurzame regionale ontwikkeling in de Noordoostpolder : rapportage C2C Agropark Flevoland
  Wolf, P.L. de - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 38
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - duurzaamheid (sustainability) - bio-energie - hernieuwbare energie - cradle to cradle - bodemkwaliteit - organische stof - agrarische handel - logistiek - innovaties - regionale ontwikkeling - noordoostpolder - biobased economy - greenhouse horticulture - protected cultivation - sustainability - bioenergy - renewable energy - cradle to cradle - soil quality - organic matter - agricultural trade - logistics - innovations - regional development - noordoostpolder - biobased economy
  “Er is pas sprake van innovatie als de schop in de grond gaat.” Dat is het motto van het TransForum project Cradle to Cradle (C2C) Agropark Flevoland geweest. In dit project waren ondernemers uit de Noordoostpolder, kennisinstellingen en regionale partijen betrokken. Zij hebben samen een ontwerp gemaakt van een C2C Agropark wat past bij het gebied en daarvan de haalbaarheid in grote lijnen beoordeeld. Er is gewerkt aan een aantal thema’s: 1. Energie en CO2. De betrokken glastuinders waren in het begin van het project vrijwel volledig afhankelijk van aardgas voor de verwarming van de kassen. Door de sterk gestegen gasprijs in 2008/2009 was de urgentie groot om (goedkopere) alternatieven te ontwikkelen. Het eerste idee was om samen met één of meer melkveehouders een co-vergistingsinstallatie te realiseren die energie levert aan de glastuinbouw. In de verdere uitwerking bleek dat een installatie op basis van mest minder goed past bij de situatie. De warmtevraag van de tuinders is groot en er zijn weinig veehouders in de buurt. Daarnaast is het product (digestaat) niet zo aantrekkelijk voor de plantaardige sectoren in de regio. Het ontwerp is daarom gewijzigd en nu gebaseerd op plantaardige reststromen, zoals GFT en ander groenafval uit de regio. Afhankelijk van het type installatie levert dit een aantrekkelijk product op voor bodemverbetering. Een van de deelnemers was een groot melkveebedrijf met een bestaande vergistingsinstallatie. De restwarmte van deze installatie werd niet benut, maar de glastuinbouw is te ver weg om de warmte daarheen af te zetten. Deze ondernemer heeft in het project een plan verkend om de warmte op het eigen bedrijf te benutten voor de verwerking van digestaat tot strooisel en het drogen van veevoerproducten van het land (gras/luzerne). 2. Bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit is de basis voor een duurzame productie in de toekomst. Met name op de lichte gronden is het organische stofgehalte zover gedaald dat er problemen ontstaan in de teelt. Enkele ondernemers in Ens hebben daarom in het project een groep gevormd met huurders en verhuurders uit verschillende sectoren om een plan te maken voor duurzaam bodembeheer, gecombineerd met een training en veldexperimenten/demo’s. Daarnaast is een relatie gelegd met de vergistingsinstallatie die de tuinders van warmte moet voorzien. Deze installatie zou bij de juiste grondstoffen en een geschikte installatie ook een geschikte bodemverbeteraar op kunnen leveren. 3. Afzet en Logistiek. In het project zijn kansen verkend voor samenwerking in afzet en logistiek. In het project zijn twee sporen in beeld gebracht: efficiëntieverbetering en waarde-creatie. Er liggen wel kansen, bijvoorbeeld voor de realisatie van een multifunctioneel logistiek centrum bij Emmeloord. Deze kansen blijken relatief ver bij de ondernemers en hun corebusiness vandaan te staan en in sommige gevallen is sprake van concurrentiegevoeligheid. Het initiatief moet daarom waarschijnlijk van buiten de groep komen.
  Cradle 2 cradle - 3 stappen terug, 1 vooruit
  Bos, H.L. ; Rabbinge, R. - \ 2010
  Milieu dossier 2010 (2010)2. - p. 17 - 20.
  recycling - afvalbeheer - milieubeheer - industrieel afval - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheid (durability) - inventarisaties - cradle to cradle - waste management - environmental management - industrial wastes - sustainability - durability - inventories
  Het boek en de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle van de Amerikaan William McDonough en de Duitser Michael Braungart mogen zich verheugen in een zeer brede belangstelling. Steden proberen nieuwe wijken volgens het C2C-concept te bouwen, de rijksoverheid vraagt zich af hoe C2C in het beleid kan worden ingepast en de beide auteurs krijgen van diverse universiteiten eredoctoraten aangeboden. Maar wat is de 'Van wieg tot wieg' filosofie nu eigenlijk precies? En wat kan het betekenen in het kader van een ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving?
  Natuurlijk verpakt
  Thoden van Velzen, Ulphard - \ 2010
  packaging materials - biodegradation - environmental impact - cradle to cradle - life cycle assessment
  Perspective study: governance for C2C
  Hovelynck, J. ; Dewulf, A. ; Sips, K. - \ 2010
  Cologno Monzese, Italy : Gruppo Stampa GB (Cradle to Cradle Network ) - 52
  governance - cradle to cradle - europa - innovaties - duurzame ontwikkeling - projecten - samenwerking - multi-stakeholder processen - governance - cradle to cradle - europe - innovations - sustainable development - projects - cooperation - multi-stakeholder processes
  This perspective study will serve as frame of reference for follow-up activities and exchanges both within and outside the Cradle to Cradle Network (C2CN) and it aims to reflect the current challenges and opportunities associated with implementing a Cradle to Cradle approach. In total, four perspective studies have been written, in the areas on industry, area spatial development, governance and on the build theme.
  Huisvesting biologische varkenshouderij
  Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - varkensstallen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - cradle to cradle - kosten - stalinrichting - organic farming - pig housing - sustainability - building materials - cradle to cradle - costs - animal housing design
  De stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven zien er op het oog meestal hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben de verschillen in huisvesting bekeken tussen biologische en gangbare bedrijven. Zij doen in dit dossier suggesties voor goedkoper én duurzamer bouwen voor biologisch gehouden varkens.
  Venture Lab: de motor voor regionale innovaties, Welke kansen bieden ze voor Greenport Venlo?
  Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 23
  agro-industriële sector - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - kennis - cradle to cradle - logistiek - onderwijsprogramma's - noord-limburg - regionale ontwikkeling - publiek-private samenwerking - regioleren - Nederland - agroindustrial sector - innovations - sustainability - knowledge - cradle to cradle - logistics - education programmes - noord-limburg - regional development - public-private cooperation - regional atelier - Netherlands
  Helpdeskvraag om een quick scan uit te voeren naar het concept Venture Labs en hoe dit gebruikt kan worden om regionale innovaties op het gebied van agribusiness, logisitiek, C2C en kwaliteit leefomgeving in Greenport Venlo te bewerkstelligen. Een Venture Lab is over het algemeen een technologisch centrum dat ondersteuning biedt aan startende ondernemers, wetenschappers, PhD’s en studenten die een patent of techniek willen commercialiseren in een onderneming. Een Venture Lab is te omschrijven als een gebouw, maar het is meer dan dat. Het is tevens een onderwijsprogramma, waarin op een gestructureerde manier een onderneming opgezet kan worden. Deelnemers aan het Venture Lab programma hebben meestal een eigen idee en willen dat graag vermarkten. Het hebben van een idee is echter meestal niet noodzakelijk.
  Over het concept Cradle to Cradle: wat kunnen we ermee in landbouw, natuurbeheer en bosbouw
  Vries, J.W. de; Meerburg, B.G. ; Spijker, J.H. ; Dooren, H.J.C. van; Kuikman, P.J. - \ 2010
  Spil 267-270 (2010)3. - ISSN 0165-6252 - p. 30 - 32.
  landbouw - natuurbeheer - bosbouw - duurzaamheid (sustainability) - regionale planning - productieprocessen - cradle to cradle - agriculture - nature management - forestry - sustainability - regional planning - production processes
  Wereldwijd wordt steeds sterker gepleit voor een verschuiving naar duurzame ontwikkeling. De bewustwording hiertoe werd al lang geleden ingezet door onder andere Rachel Carson in het boek Silent Spring (1962) en de Club van Rome in haar rapport Limits to Growth (1972). In het streven naar verduurzaming van onze activiteiten is recentelijk een nieuw concept naar voren gebracht: Cradle to Cradle (C2C). Vooral in Nederland heeft dit concept veel politici, wetenschappers, ondernemers en het publiek ertoe gebracht na te denken over de praktijk van C2C. Het gaat om vragen als: hoe we producten ontwerpen, produceren, gebruiken en vervolgens opnieuw gebruiken in plaats van ze te dumpen of te vernietigen. Met onder meer projecten rondom de stad Almere, de ontwikkeling van een Happy Shrimp Farm en de opzet van de Floriade door de gemeente Venlo heeft het concept snel ingang gevonden. Het blijkt echter niet gemakkelijk te zijn om in de praktijk de toepassing van C2C op industriële productieprocessen te realiseren.
  Agropark Flevoland Verduurzaming glastuinbouw Ens
  Vermeulen, Peter - \ 2010
  greenhouse technology - sustainability - greenhouse horticulture - innovations - greenhouses - cradle to cradle - energy saving
  Waste free restaurant : reststromen
  Eppink, M.M. ; Soethoudt, J.M. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1144) - ISBN 9789085855705 - 68
  verspilling - voedselketens - duurzaamheid (sustainability) - restaurants - afvalverwerking - consumenten - voedselverspilling - cradle to cradle - keuzegedrag - wastage - food chains - sustainability - restaurants - waste treatment - consumers - food wastage - cradle to cradle - choice behaviour
  Het concept “Waste Free Restaurant”, is geïnspireerd op de ‘natuurlijke cyclus’ en wordt uitgebouwd tot een business concept. Het ontwikkelconcept gaat uit van voorkomen van waardevermindering en verspilling van voedsel en het sluiten van kringlopen. Het verbeeldt waarom het noodzakelijk is onze relatie met de natuur te herstellen. Het restaurant zal fungeren als opvangcentrum voor A-keuze basisingrediënten met een afwijkende vorm. Voor de ondernemer is het noodzakelijk om in kaart te brengen welke grondstofstromen en producenten passend zijn bij het concept. Dit onderzoek is gericht op het ondersteunen van de ondernemer op dit gebied.
  Bouwen voor biologisch: kan het goedkoper en duurzamer?
  Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2010
  BioKennis bericht Varkensvlees 13 (2010). - 4
  biologische landbouw - varkenshouderij - stallen - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - cradle to cradle - biobased economy - organic farming - pig farming - stalls - animal housing - sustainability - renewable resources - cradle to cradle - biobased economy
  Een biologisch varkensbedrijf is aan de buitenzijde meestal niet herkenbaar als biologisch. Ja, misschien aan de vrije uitloopmogelijkheden. Verder zien de stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven er meestal op het oog hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.