Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 82

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==crop enterprises
Check title to add to marked list
Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
Pachtnormen 2015 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen
Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-021) - 28
pachtstelsel - grondprijzen - differentiaal- en integraalrekening - huur - landbouwbedrijfsgebouwen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - tenure systems - land prices - calculus - rent - farm buildings - crop enterprises
Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2015 van kracht. LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2015 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In deze nota zijn de nieuwe pachtnormen opgenomen, inclusief een toelichting op de verschillende stappen in de berekeningen.
Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
Wageningen : Kennisakker
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - fungicides - field tests
Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
Sectorplatform Bloembollen zet in op sectorbrede aanpak
Ooms, M. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2015
BloembollenVisie 2015 (2015)316. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - belangengroepen - organisaties - samenwerking - beleid - doelstellingen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - ornamental bulbs - interest groups - organizations - cooperation - policy - objectives - crop enterprises
Er komt nogal wat op de bollensector af: denk aan virussen, de problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen, markttoegang, het imago,....de problemen zijn alleen maar groter en complexer geworden. Daar kom je als individuele ondernemer niet zomaar uit, zelfs niet als individuele onderzoeks-, handels,- keurings- of belangenorganisatie. Vanuit de gedachte dat je meer bereikt door niet tegen, maar mét elkaar te werken, kwam het Sectorplatform Bloembollen tot stand.
Overview of topics and questions to be addressed by the FG Mainstreaming Precision Farming : starting paper for FG meeting held on 3 and 4 June 2014
Kempenaar, C. - \ 2014
Brussels : EIP-AGRI - 9
precisielandbouw - akkerbouw - voedselketens - agro-industriële ketens - software-ontwikkeling - gegevensanalyse - gegevensverwerking - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - veehouderijbedrijven - precision agriculture - arable farming - food chains - agro-industrial chains - software engineering - data analysis - data processing - crop enterprises - livestock enterprises
Precision farming is an innovation in agriculture allowing the right treatment of crops and livestock at the right time and smallest scale possible. It requires a seamless integration of different technologies and intelligence. Optimization of treatments at the lowest scale possible will improve yields and resource efficiency in agri-food chains, so reducing the agricultural footprint. More and more, precision farming will become the ‘licence to produce’ for farmers in the EU.
Kijk op multifunctionele landbouw. Omzet en impact 2007-2013
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Jager, J.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Schoutsen, M.A. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Vijn, M.P. ; Voskuilen, M.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2014
LEI, WUR / PPO, WUR
agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - kinderverzorging - boerderijwinkels - boerderijeducatie - recreatie - nevenactiviteiten - omzet - farm management - crop enterprises - farms - multifunctional agriculture - social care farms - child care - on-farm sales - farm education - recreation - ancillary enterprises - turnover
Op veel land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer 20% van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, streekproducten, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de omzet en impact van de sectoren van multifunctionele landbouw over de periode 2007-2013.
Koekoekspolder Innovatief : Rapportage interviews, prioritering kansenkaart en voorzet fase 2
Vermeulen, P.C.M. ; Selman, G. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1248) - 38
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - innovaties - kosten-batenanalyse - economische analyse - economische haalbaarheid - duurzame energie - duurzame ontwikkeling - overijssel - crop enterprises - area development - integrated spatial planning policy - innovations - cost benefit analysis - economic analysis - economic viability - sustainable energy - sustainable development
De gemeente Kampen wil door middel van het project Koekoekspolder Innovatief innovaties aanjagen op basis van de kansenkaart voor de Koekoekspolder met een focus op energie en hiervoor voldoende draagvlak creëren bij de ondernemers. Economische haalbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Sample of Dutch FADN 2011 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
Meer, R.W. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2013
The Hague : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2013-064) - ISBN 9789086156597 - 33
landbouwbedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - aantallen landbouwbedrijven - landbouwtellingen - bemonsteren - bedrijfsgegevens - farms - crop enterprises - market gardens - farm numbers - agricultural censuses - sampling - farm accountancy data
For the bookkeeping year 2011, 1,491 farm reports have been delivered to the European Commission. The target number of 1,500 farms has nearly been reached. A difference between the target number of 9 farm reports is within the legally allowed boundaries. Farm data are of major importance in the evaluation of the agricultural policies and the monitoring of the economic developments in the agricultural sector.
Watergebruik in de agrarische sector 2009-2010, naar stroomgebied in Nederland
Meer, R.W. van der - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 24
watervoorziening - watergebruik - landbouwsector - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - beregening - veehouderij - visserij - stroomgebieden - neerslag - statistische gegevens - water supply - water use - agricultural sector - crop enterprises - overhead irrigation - livestock farming - fisheries - watersheds - precipitation - statistical data
Het CBS heeft aangegeven behoefte te hebben aan cijfers over het watergebruik in de land- en tuinbouwsectoren naar de 7 stroomgebieden in Nederland. Het watergebruik wordt in dit achtergronddocument voor 5 landbouwsectoren (akkerbouw, fruit, tuinbouw, veehouderij, overige landbouw) en de visserijsector bepaald. De 5 sectoren bestaan uit meerdere (27) subsectoren. In de statistieken worden de volgende typen water onderscheiden: leidingwater (drenking en overig), gietwater, grondwater voor irrigatie, oppervlaktewater voor irrigatie, grond-/oppervlaktewater voor irrigatie, en grond-/oppervlaktewater voor drenking. Daarnaast wordt het beregende areaal gerapporteerd.
Sample of Dutch FADN 2009-2010. Design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
Veen, H.B. van der; Bezlepkina, I. ; Hek, P.A. de; Meer, R.W. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2012
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156016 - 76
landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - bedrijfsgegevens - farms - market gardens - crop enterprises - farm accountancy data
Steekproef Bedrijven-Informatienet 2009-2010. Ontwerpprincipes en kwaliteit van de steekproef onder land- en tuinbouwbedrijven.
Een referentiemodel voor de akkerbouw
Kruize, J.W. - \ 2012
Agro Informatica 25 (2012)1. - ISSN 0925-4455 - p. 16 - 23.
akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - functieuitoefening - modellen - informatietechnologie - arable farming - crop enterprises - farm management - job performance - models - information technology
Voor een organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de eigen bedrijfsvoering. Referentiemodellen voor een domein, sector of type organisatie kunnen hierbij ondersteuning bieden. Tot voor kort was er geen actueel referentiemodel voorhanden dat de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven beschrijft. Om dit gat te dichten is er eind 2011 door Wageningen Universiteit een eerste versie opgeleverd van een referentiemodel voor de akkerbouw. Dit referentiemodel, “the Reference Architecture for the Ag Enterprise” (RAAgE), geeft een overzicht van de bedrijfsfuncties en processen van akkerbouwbedrijven. Dit artikel zoomt hier verder op in. Het start met een korte beschrijving waarom referentiemodellen worden opgesteld. Vervolgens wordt beschreven waarom RAAgE is ontwikkeld, biedt inzicht hoe het model is opgesteld en geeft aan waarvoor het model is gebruikt.
Nieuwe bedrijfstypering : gevolgen voor de aantallen bedrijven in het LMM
Leeuwen, T.C. van - \ 2012
LMM e-nieuws 2012 (2012)april.
mestbeleid - bedrijfssystemen - melkveebedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - manure policy - farming systems - dairy farms - crop enterprises - intensive husbandry - farm management - water quality - nutrient leaching
Door de nieuwe bedrijfstypering kunnen bedrijven van hoofdbedrijfstype veranderen en daarmee soms ook van Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) categorie. De tabel verdeelt het aantal LMM bedrijven naar bedrijfstype volgens de ‘oude’ typering. Het getal tussen haakjes laat zien bij welke types er sprake is van netto-groei (positieve getallen) van het aantal bedrijven door de nieuwe typering. Bij negatieve waarden is sprake van krimp van het aantal bedrijven. De belangrijkste veranderingen per regio worden beschreven.
Seizoenrijpaden het snelst rendabel bij biologisch : onderzoek vraagt om betere onderbouwing meeropbrengst
Wijk, K. van - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 17 - 19.
rijpadensysteem - teeltsystemen - bedrijfseconomie - biologische landbouw - oogsttoename - akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - controlled traffic farming - cropping systems - business economics - organic farming - yield increases - arable farming - crop enterprises
Toepassing van seizoenrijpaden kan economisch perspectief bieden voor gangbare akkerbouwbedrijven. Daarvoor is een beperkte productiestijging nodig, van vier à vijf procent. Op biologische bedrijven zijn rijpaden al eerder rendabel, bij een opbrengstijging een tot drie procent. Dit blijkt uit een bedrijfseconomische studie bij vier bedrijfstypen.
Akkerbouw: sterke inkomensdaling na record van 2010
Meer, R.W. van der - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)12. - ISSN 1383-6455 - 3
akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - landbouwprijzen - arable farming - crop enterprises - farm income - farm results - agricultural economics - agricultural prices
In 2010 was het gemiddelde inkomen op akkerbouwbedrijven record hoog. Voor 2011 wordt een flinke inkomensdaling voorzien door een sterke daling van de prijzen van aardappelen en uien. Het inkomen van zetmeelaardappelbedrijven blijft wel op niveau.
Perspectief Voer-Landerij
Galama, Paul - \ 2011
arable farming - crop enterprises - livestock farming - animal husbandry - innovations - sustainable development - regional development - drenthe
Naar een professioneel middenkader op agrarische bedrijven
Slobbe, R.B. ; Splinter, G.M. ; Knijff, A. van der - \ 2011
Den Haag, onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155156 - 77
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - boomkwekerijen - bedrijfsmanagement - managementvaardigheden - vakbekwaamheid - agrarisch onderwijs - ontwikkeling van leidinggevenden - professionaliteit - tuinbouw - middenkader - crop enterprises - forest nurseries - business management - management skills - professional competence - agricultural education - management development - professionalism - horticulture - middle management
Rapport met een aantal handvatten voor de verdere professionalisering van het (toekomstige) middenkader in de agrarische sector in Nederland.
Na zeven jaar vertrouwd met niet ploegen
Vijver, E. van de - \ 2011
Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 14 - 15.
akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - minimale grondbewerking - bodemstructuur - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - biologische landbouw - arable farming - crop enterprises - minimum tillage - soil structure - soil biology - soil fertility - soil suppressiveness - organic farming
Emiel van de Vijver, akkerbouwer in Graauw, ploegt niet meer. Volgens hem is dit de enige remedie om “slechte” grond weer gezond te krijgen en gezond te houden. Ook al raakte de grond eerst nog verder uit balans, volhouden loont, toont zijn bedrijf aan.
Samen sterk : de ontwikkeling van Grootlandbouwbedrijf De Sjalon
Wolf, P.L. de - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 26
akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - grote landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsmanagement - modellen - innovaties - regionale ontwikkeling - kennis - samenwerking - noordoostpolder - arable farming - crop enterprises - large farms - farm management - business management - models - innovations - regional development - knowledge - cooperation
De ontwikkeling van de Sjalon is ondersteund door een innovatieproject van TransForum Agro & Groen. In dit rapport worden de resultaten en lessen van dit project gedeeld met het brede publiek. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, maar het document heeft het karakter van een ervaringsdocument. In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelingsproces van de Sjalon chronologisch beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het concept van het Grootlandbouwbedrijf en de voor- en nadelen daarvan zoals die in de Sjalon ervaren zijn. In hoofdstuk 4 worden de lessen van het Sjalonproject samengevat voor een aantal specifieke doelgroepen. Hoofdstuk 5 gaat kort in op het perspectief van samenwerking in de agrarische sector. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt de waarde van TransForum voor de Sjalon en omgekeerd besproken.
Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 33
tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
'We moeten toe naar teelt zonder chemische middelen'
Noorduyn, L. - \ 2010
Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 14 - 16.
akkerbouw - tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - gewasbescherming - landbouwplantenteelt - teeltsystemen - arable farming - horticulture - crop enterprises - plant protection - crop husbandry - cropping systems
Een teelt waar politiek en maatschappelijk geen discussie meer over is. Dat is de toekomst die Sjaak Langeslag, voorzitter van de LTO-werkgroep Gewasbescherming, zich voorstelt. Dat lukt alleen als overheid en bedrijfsleven nu fors investeren in meer onderzoek, is zijn overtuiging.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.