Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 284

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Functional characterization of cucumber (Cucumis sativus L.) Clade V MLO genes
  Berg, J.A. ; Appiano, Michela ; Bijsterbosch, G. ; Visser, R.G.F. ; Schouten, H.J. ; Bai, Y. - \ 2017
  cucumber - cucumis sativus - powdery mildew - MLO - susceptiblity genes - gene expression
  Telen met gestuurde vochtafvoer : komkommers in de Venlow Energy kas
  Gelder, A. de - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1408)
  teelt onder bescherming - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - dubbele beglazing - komkommers - cucumis sativus - evaporatie - ventilatie - vochtigheid - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - double glazing - cucumbers - cucumis sativus - evaporation - ventilation - humidity
  Funded by Kas als Energiebron, Wageningen UR Greenhouse Horticulture conducted an experiment witth cucumber in the Venlow Energy greenhouse with a high-wire system. The objective was to achieve a minimal evaporation during cultivation under double glazing and a film screen. In the night the evaporation fell to 15-25 g. m-2.hour-1. This was enough to grow cucumbers without deficiency symptoms. Only in March, some degree of “bolblad” occurred, but after a few sunny days the crop well recovered. The film screen was kept closed until 2 hours after sunset and one hour before sundown closed. This provided no problems for cultivation. In the night the humidity could rise above 95% without Mycosphearella problems. For the new cultivation strategy this means if other factors such as horizontal uniformity of the climate are good that cultivation in high humidity and with minimal ventilation is possible. For the Venlow Energy greenhouse ventilation rate was 0.37 and this delivers in winter conditions a sufficient degree of natural ventilation and moisture management.
  Regulation of cucumber (Cucumis sativus) induced defence against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae
  He, J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Harro Bouwmeester; Marcel Dicke, co-promotor(en): Iris Kappers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576810 - 211
  cucumis sativus - cucumbers - induced resistance - plant pests - tetranychus urticae - mites - defence mechanisms - herbivore induced plant volatiles - herbivory - metabolomics - terpenoids - genomics - cucumis sativus - komkommers - geïnduceerde resistentie - plantenplagen - tetranychus urticae - mijten - verdedigingsmechanismen - herbivoor-geinduceerde plantengeuren - herbivorie - metabolomica - terpenen - genomica

  Plants have evolved mechanisms to combat herbivory. These mechanisms can be classified as direct defences which have a negative influence on the herbivores and indirect defence that attracts natural enemies of the attacking herbivores. Both direct and indirect defences can be constantly present or induced upon attack. This study, using cucumber (Cucumis sativus) and the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) as model, aimed to reveal the molecular mechanisms underlying the induced defence during herbivory, with emphasis on transcriptional changes and the involved TFs, the enzymatic function of the genes associated with volatile biosynthesis, and their promoters which regulate their expression.

  Komkommerbontvirus en overdracht via insecten
  Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1275) - 18
  komkommerbontvirus - plantenziekten - waardplanten - cucumis sativus - komkommers - insectenpathogenen - gewasbescherming - vectoren, ziekten - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - cucumber green mottle mosaic virus - plant diseases - host plants - cucumis sativus - cucumbers - entomopathogens - plant protection - disease vectors - greenhouse horticulture - agricultural research
  Bekend is dat komkommerbontvirus (cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via de vele gewashandelingen die door mensen worden uitgevoerd is overdracht van het virus mogelijk van plant naar plant. Een vraag die regelmatig wordt gesteld is of insecten in staat zijn het virus over te brengen. Vooral stekende en/of zuigende insecten kunnen in staat zijn om plantenvirussen over te brengen. Dit kan op een non-persistente manier, dit wil zeggen dat een insect het virus van een plant kan opnemen en gelijk weer afgeven op een andere plant. Is deze plant geen waardplant voor het virus dan zal het insect na het aanprikken van de plant gelijk weer ‘virusvrij’ zijn. Bij een persistente wijze wordt het virus in een insect opgenomen en kan het virus na een bepaalde periode pas weer worden afgegeven aan een andere plant. Het insect is dan gedurende langere tijd in staat om virussen van de ene naar de andere plant te brengen. Uit de literatuur met betrekking tot komkommerbontvirus is nauwelijks onderzoek bekend waarbij werkelijk is gekeken naar de overdracht door verschillende insecten. Voor zover nu bekend is een onderzoek van Inouye uit 1967 een van de weinige waarin is nagegaan wat de rol van de bladluizen Myzus persicae en Aphis gossypii is bij de overdracht van komkommerbontvirus. In dat onderzoek kon geen overdacht worden vastgesteld. Trips is een veelvoorkomend insect in de komkommerteelt en is ook bekend als vector van virussen die tot de Tospo-groep behoren. Een voorbeeld hiervan is tomatenbronsvlekkenvirus, maar komkommer is geen waardplant voor dit virus. Of trips komkommerbontvirus zou kunnen overbrengen is niet bekend. Net als bladluizen en trips is ook (kas) witte vlieg bekend als een vector van plantenvirussen. Deze insecten zijn dan ook in het onderzoek worden meegenomen. In een eerder uitgevoerd onderzoek bij tomaten is vastgesteld dat hommels in staat zijn om het pepinomozaïekvirus te verspreiden van plant naar plant. Echter hommels worden niet ingezet in de komkommer teelt en zijn daarom niet meegenomen in dit onderzoek.
  Komkommerbontvirus en recirculatie van drainwater
  Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1281) - 20
  cucumis sativus - komkommers - komkommerbontvirus - irrigatiewater - desinfecteren - waterkwaliteit - teeltsystemen - bedrijfshygiëne - bemonsteren - cucumis sativus - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - irrigation water - disinfestation - water quality - cropping systems - industrial hygiene - sampling
  In het onderzoek is vastgesteld dat komkommerbontvirus via water kan worden verspreid. Lang voordat er symptomen op de plant verschijnen, kan deze verspreiding al plaatsvinden. Het is dus zaak om al het drainwater te ontsmetten om zo een verspreiding van komkommerbontvirus tegen te gaan. Daarnaast moet bij een teeltwisseling er voor worden gezorgd dat al het wortelmateriaal grondig wordt verwijderd. In this project it has been determined that cucumber green mottle mosaic virus could spread by water. The spread of the virus already takes place long before any symptoms on the leaves appear. So it is very important to disinfect all the drain water to prevent the spread of cucumber green mottle mosaic virus. In addition it is necessary to ensure that all root material is thoroughly removed during crop rotation.
  Wat is het geheim van ammonium? (interview met Bram van der Maas)
  Maas, A.A. van der - \ 2013
  Blad : magazine voor de professionele kweker, een uitgave van Horticoop 3 (2013)11. - p. 4 - 5.
  glastuinbouw - komkommers - cucumis sativus - bemesting - ammonium - plantenontwikkeling - gewasproductie - instrumenten (meters) - ph - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cucumbers - cucumis sativus - fertilizer application - ammonium - plant development - crop production - instruments - ph - agricultural research
  Beter meten is meer weten. Dat is het uitgangspunt van de 'ion selectieve meter' die Horticoop en CleanGrow bezig zijn te ontwikkelen. Daarmee zijn zes elementen te controleren. Maar wat zegt bijvoorbeeld het gehalte ammonium over een gewas? Onderzoeker Bram van der Maas: 'Met ammonium is misschien de productie wel te verhogen.'
  Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1239) - 26
  mycosphaerella - didymella bryoniae - schimmelbestrijding - komkommers - cucumis sativus - glasgroenten - binnenklimaat - gewasbescherming - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - nederland - mycosphaerella - didymella bryoniae - fungus control - cucumbers - cucumis sativus - greenhouse vegetables - indoor climate - plant protection - chemical control - biological control - agricultural research - greenhouse horticulture - netherlands
  Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische producten bij een preventieve toepassing even goed als chemische producten in staat zijn om groei van Mycosphaerella (bijna) volledig te voorkomen. De experimentele chemische producten van Certis en BASF geven in een kasproef met Mycosphaerella stengelaantasting een vergelijkbare werking ten opzichte van de chemische referentie (0.1% Rocket) en gaven een sterke remming van de lesiegrootte (resp. 93 en 75%) ten opzichte van de onbehandelde controle. Alle geteste biologische producten en het experimentele product van Syngenta gaven een remmende werking op de lesiegroei ten opzichte van de onbehandelde (besmette) controle, maar waren in deze proef minder effectief dan de chemische producten van Certis en BASF. Vervolgonderzoek is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de de effectiviteit ter voorkoming van Mycosphaerella bloeminfectie.
  Komkommerbontvirus en insecten
  Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
  vruchtgroenten - komkommers - cucumis sativus - komkommerbontvirus - symptomen - insecten - teelt onder bescherming - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - fruit vegetables - cucumbers - cucumis sativus - cucumber green mottle mosaic virus - symptoms - insects - protected cultivation - greenhouse horticulture - agricultural research
  Poster over onderzoek naar de verspreiding van het komkommerbontvirus door insecten. Het onderzoek is uitgevoerd met insecten die in een komkommergewas voorkomen.
  Bio-middelen voor plantversterking
  Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Helm, F.P.M. van der; Eveleens, B.A. ; Slooten, M.A. van; Streminska, M.A. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
  kasgewassen - kweekmedia - substraten - plantenontwikkeling - biologische technieken - groeimedia - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - meting - landbouwkundig onderzoek - greenhouse crops - culture media - substrates - plant development - biological techniques - growing media - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - measurement - agricultural research
  Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de doelstellingen, proeven en voorlopige resultaten bij komkommer, tomaat en gerbera.
  Overleving van komkommerbontvirus (CGMMV) in verschillende milieus
  Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 21
  komkommerbontvirus - plantenziekten - cucumis sativus - verspreide infecties - gewasbescherming - ontsmettingsmiddelen - bedrijfshygiëne - organisch bodemmateriaal - tests - effecten - cucumber green mottle mosaic virus - plant diseases - cucumis sativus - disseminated infections - plant protection - disinfectants - industrial hygiene - soil organic matter - tests - effects
  Komkommerbontvirus is een virus dat via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via sap van geïnfecteerde planten kan bij alle gewashandelingen zoals indraaien, snoeien en oogsten het virus worden overgedragen op gezonde planten. Verspreiding van het virus is mogelijk via besmet materiaal zoals mesjes, scharen, kleding en fust. Het virus kan overblijven in gewasresten zoals bladeren, wortels en vruchten. Grote vraag is of er ook andere bronnen voor een nieuwe infectie met komkommerbontvirus zijn? Doel van het onderzoek is om praktische kennis voor de telers te vergaren die direct toepasbaar is en antwoord geeft op de in de praktijk levende vragen.
  Verspreiding van komkommerbontvirus (CGMMV) door vogels
  Stijger, I. ; Hamelink, R. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1213) - 15
  komkommerbontvirus - verspreiding - preventie - vogels - vectoren - komkommers - cucumis sativus - kassen - glastuinbouw - nederland - cucumber green mottle mosaic virus - dispersal - prevention - birds - vectors - cucumbers - cucumis sativus - greenhouses - greenhouse horticulture - netherlands
  Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. De afgelopen jaren heeft het zich uitgebreid naar meerdere bedrijven. Door komkommertelers worden veel verschillende maatregelen op het gebied van hygiëne doorgevoerd om het virus uit de kas te houden of om verspreiding te voorkomen. Ondanks deze maatregelen komt het virus toch soms in ongrijpbare patronen voor in de kas. In een onderzoek is nagegaan of vogels een vector kunnen zijn voor het virus. Vogels worden waargenomen in kassen en kunnen gemakkelijk door de luchtramen in en uit de kas vliegen. In het onderzoek konden ze de proefkas niet uit omdat de ramen waren afgegaasd. In deze kas met virus geïnfecteerde planten en gezonde komkommerplanten is vastgesteld dat vogels komkommerbontvirus kunnen verspreiden. In het onderzoek bleek dit al mogelijk 23 dagen nadat gezonde vogels in de kas waren losgelaten. Telers zullen dus alert moeten zijn op het invliegen van vogels. Aan de buitenkant van een vogel is niet te zien of deze virus bij zich heeft. Indien er in de buurt ook komkommers worden geteeld en bekend is dat daar virus in voorkomt dan moeten vogels wel degelijk tot mogelijke verspreiders worden gerekend
  Rationalization of a genebank cucumber collection with SSR markers
  Dooijeweert, W. van; Treuren, R. van - \ 2012
  genenbanken - komkommers - cucumis sativus - simple sequence repeats (ssr) - moleculaire genetica - genetische merkers - gene banks - cucumbers - cucumis sativus - simple sequence repeats - molecular genetics - genetic markers
  The cucumber (Cucumis sativus) collection of the Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) consists of 937 accessions. The collection mainly includes old cultivars but also contains landraces and the crop wild relative C. sativus var. hardwickii. Passport data were updated in 2002, and used to rationalize the collection. Recently, the main part of the collection was screened for microsatellite (SSR) variation.
  Genetic diversity and population structure of cucumber (Cucumis sativus L.)
  Lv, J. ; Qi, J. ; Shi, Q. ; Shen, D. ; Zhang, S. ; Shao, G. ; Li, H. ; Sun, Z. ; Weng, Y. ; Shang, Y. ; Gu, X. ; Li, X. ; Zhu, X. ; Zhang, J. ; Treuren, R. van; Dooijeweert, W. van; Zhang, Z. ; Huang, S. - \ 2012
  PLoS ONE 7 (2012)10. - ISSN 1932-6203 - 9
  genetische diversiteit - cucumis sativus - komkommers - populatiegenetica - genenbanken - dna-fingerprinting - germplasm - genetische merkers - vruchtgroenten - groenten - genetic diversity - cucumis sativus - cucumbers - population genetics - gene banks - dna fingerprinting - germplasm - genetic markers - fruit vegetables - vegetables - genome - map
  Knowing the extent and structure of genetic variation in germplasm collections is essential for the conservation and utilization of biodiversity in cultivated plants. Cucumber is the fourth most important vegetable crop worldwide and is a model system for other Cucurbitaceae, a family that also includes melon, watermelon, pumpkin and squash. Previous isozyme studies revealed a low genetic diversity in cucumber, but detailed insights into the crop's genetic structure and diversity are largely missing. We have fingerprinted 3,342 accessions from the Chinese, Dutch and U.S. cucumber collections with 23 highly polymorphic Simple Sequence Repeat (SSR) markers evenly distributed in the genome. The data reveal three distinct populations, largely corresponding to three geographic regions. Population 1 corresponds to germplasm from China, except for the unique semi-wild landraces found in Xishuangbanna in Southwest China and East Asia; population 2 to Europe, America, and Central and West Asia; and population 3 to India and Xishuangbanna. Admixtures were also detected, reflecting hybridization and migration events between the populations. The genetic background of the Indian germplasm is heterogeneous, indicating that the Indian cucumbers maintain a large proportion of the genetic diversity and that only a small fraction was introduced to other parts of the world. Subsequently, we defined a core collection consisting of 115 accessions and capturing over 77% of the SSR alleles. Insight into the genetic structure of cucumber will help developing appropriate conservation strategies and provides a basis for population-level genome sequencing in cucumber.
  Earlier production, more and heavier fruits: The higher the haze, the greater the extra production (interview with Jan Janse and Sonny Moerenhout)
  Kierkels, T. ; Janse, J. ; Moerenhout, S. - \ 2012
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 6 - 7.
  glastuinbouw - cucumis sativus - komkommers - teelt onder bescherming - diffuus glas - gewasproductie - gewaskwaliteit - energiegebruik - greenhouse horticulture - cucumis sativus - cucumbers - protected cultivation - diffused glass - crop production - crop quality - energy consumption
  Early cucumbers grown under diffuse glass have a larger yield than those grown under normal glass right from the start of the cultivation. Following a series of trials carried out over the last few years, Jan Janse of Wageningen UR Greenhouse Horticulture concludes: the higher the haze, the greater the extra production. That includes early crops.
  Vroege komkommerteelt onder diffuus glas
  Janse, J. ; Moerenhout, S. ; Kempkes, F.L.K. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1183) - 34
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - diffuus glas - lichtdoorlating - komkommers - plantenontwikkeling - gewasopbrengst - energiegebruik - cucumis sativus - nederland - greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - light transmission - cucumbers - plant development - crop yield - energy consumption - cucumis sativus - netherlands
  Abstract NL In een vroege teelt met komkommer is bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk nagegaan wat het effect is van diffuus glas met een haze van 71% op productie, kwaliteit en energiegebruik. Er is vergeleken met een kas gedekt met standaardglas en een gelijke lichttransmissie. De proef duurde van eind december tot en met eind april. De eerste stamvruchten onder diffuus glas bloeiden sneller en de uitgroeiduur was gemiddeld een halve dag korter. Al vanaf de eerste oogst was de productie onder diffuus glas hoger. Uiteindelijk gaf diffuus glas een 6% hogere kiloproductie door 4% meer en 2% zwaardere vruchten. Diffuus glas beïnvloedde de kwaliteit niet. De gemeten lichttransmissie in de diffuus glazen kas was gemiddeld 2.5% hoger dan bij de referentie. Tegen het diffuse kasdek was 30 tot ruim 350% meer condens aanwezig. Het energiegebruik steeg onder diffuus glas met 5%, maar door de hogere productie kwam de energie-efficiëntie gelijk uit met die van de referentiekas. Abstract UK In an early cucumber crop at Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk, the effect of diffuse glass with a haze of 71% to production, quality and energy consumption was studied. The effects of diffuse glass were compared with those in a greenhouse covered with standard glass and the same light transmission. The trial lasted from the end of December to the end of April. The first stem fruits under diffuse glass flowered earlier and the growth duration was half a dayshorter on average. From the first harvest onwards, production was higher under diffuse glass. In the end, a production increase of 6% was realized, 4% more fruits and 2% heavier fruits. The fruit quality under diffuse glass was not affected. The measured light transmission in the diffuse glass greenhouse was on average 2.5% higher than in the reference. In the diffuse greenhouse 30 to over 350% more condensation was measured. The energy consumption increased by 5% under diffuse glass, but because of the higher production, the energy efficiency was the same as that of the reference greenhouse.
  Hoe hoger de haze bij diffuus glas, hoe hoger de meerproductie (interview met Jan Janse en Sonny Moerenhout)
  Kierkels, T. ; Janse, J. ; Moerenhout, S. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)6. - p. 4 - 5.
  glastuinbouw - komkommers - cucumis sativus - teelt onder bescherming - diffuus glas - gewasproductie - gewaskwaliteit - energiegebruik - groenten - greenhouse horticulture - cucumbers - cucumis sativus - protected cultivation - diffused glass - crop production - crop quality - energy consumption - vegetables
  Een vroege komkommerteelt onder diffuus glas gaf vanaf het begin een grotere opbrengst dan onder gewoon glas. Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw durft na de reeks proeven in de afgelopen jaren de conclusie te trekken: hoe hoger de haze, hoe hoger de meerproductie. Dus ook in een vroege teelt.
  Komkommerbontvirus kan in organisch materiaal wel een jaar overleven: hygiëne bij teeltwisseling uitermate belangrijk
  Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 21 - 23.
  glastuinbouw - cucumis sativus - komkommerbontvirus - plantenvirussen - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - resistentie van variëteiten - groenten - greenhouse horticulture - cucumis sativus - cucumber green mottle mosaic virus - plant viruses - disease prevention - industrial hygiene - agricultural research - varietal resistance - vegetables
  Ook het afgelopen jaar had de komkommerteelt weer te maken met problemen door een besmetting met komkommerbontvirus. Dit mechanisch overdraagbaar virus is niet te bestrijden en alleen hygiënemaatregelen kunnen een aantasting voorkomen of een verspreiding tegengaan. In dit artikel de resultaten van recent onderzoek.
  Komkommerbontvirus-isolaten en rasgevoeligheid
  Stijger, I. ; Hamelink, R. ; Pham, K.T.K. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw
  cucumis sativus - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - komkommerbontvirus - plantenvirussen - symptomen - isolatietechnieken - landbouwkundig onderzoek - cucumis sativus - varieties - varietal susceptibility - cucumber green mottle mosaic virus - plant viruses - symptoms - isolation techniques - agricultural research
  Op basis van de resultaten van de genetische verwantschappen is duidelijk geworden dat er groepen van oude en nieuwe isolaten te onderscheiden zijn. Dat de virusisolaten die momenteel in de praktijk voorkomen duidelijk genetisch afwijken van hetgeen er voor 2000 voorkwam en ook t.o.v. van buitenlandse isolaten. Er kon echter geen relatie worden gelegd tussen de symptomen en de diverse isolaten. Wel is er een effect gezien van een isolaat uit 1979 en een isolaat uit 2011 op gangbare rassen en rassen waarbij minder symptomen van het virus worden waargenomen. Het isolaat uit 1979 leverde meer symptomen op dan die uit 2011 en dat was onverwachts. Ook de opbrengst was bij de gevoelige rassen lager bij infectie met het oude isolaat.
  Onderzoeken moeten leiden tot praktische tips ter voorkoming: Komkommerbontvirus: veel vragen, antwoorden niet eenvoudig
  Stijger, I. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)10. - p. 83 - 83.
  glastuinbouw - cucumis sativus - komkommerbontvirus - plantenvirussen - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - cucumis sativus - cucumber green mottle mosaic virus - plant viruses - industrial hygiene - disease prevention - agricultural research - vegetables
  Komkommerbontvirus (CGMMV) is een groot probleem op komkommerbedrijven. Het virus is erg hardnekkig en de afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven er mee te maken gehad. Komkommertelers doen er zo veel mogelijk aan om het virus uit de kas te houden en verspreiding te voorkomen. Dat blijkt niet eenvoudig.
  Grip op Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Genuchten, L. van; Dik, A.J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1070) - 92
  mycosphaerella - komkommers - cucumis sativus - plantenziekteverwekkende schimmels - literatuuroverzichten - nederland - glastuinbouw - gewasbescherming - mycosphaerella - cucumbers - cucumis sativus - plant pathogenic fungi - literature reviews - netherlands - greenhouse horticulture - plant protection
  Mycosphaerella is de afgelopen jaren een toenemend probleem geworden en komt breed voor bij alle telers met verschillende teeltsystemen. De schade ten gevolge van Mycosphaerella verschilt per bedrijf, maar kan bij ernstige aantastingen oplopen naar € 1,10 per m2. Chemische bestrijding is lastig door het slinkende middelenpakket en het optreden van resistentieontwikkeling. Sturen op teelt- en klimaatmaatregelen is eveneens beperkt in perioden met een hoge infectiedruk. In opdracht van de landelijke commissie komkommer hebben Wageningen UR Glastuinbouw, Adviesbureau Aleid Dik en DLV Plant in de zomermaanden een kennisinventarisatie uitgevoerd over Mycosphaerella in de teelt van komkommer. Dit project had tevens tot doel om de witte vlekken in kennis op dit gebied aan te geven om hieruit suggesties te formuleren voor vervolgonderzoek. Via een brochure is de verzamelde kennis toegankelijk gemaakt voor telers en adviseurs. Brochure In de brochure zijn de uitkomsten van het onderzoek kort weergegeven met duidelijke en praktische tips om de kans op infectie van Mycosphaerella zoveel mogelijk te voorkomen. Daarin wordt ook antwoord gegeven op de meest actuele vragen die naar voren zijn gekomen uit de gesprekken met telers en adviseurs. Inhoud rapport Dit rapport geeft een compleet en actueel overzicht van alle beschikbare informatie uit de vakbladen en (inter)nationale literatuur. Daarnaast is deze kennis aangevuld met kennis vanuit de praktijk. Hiervoor zijn telefonische interviews gehouden met telers, adviseurs, fabrikanten en veredelaars. In het discussiehoofdstuk wordt afgewogen hoeveel van de beschikbare kennis uiteindelijk wordt gebruikt door telers en adviseurs en waar kansen om infectie te voorkomen nog onbenut blijven. Witte vlekken & vervolgonderzoek Opvallend zijn het grote aantal witte vlekken met betrekking tot factoren die het infectieproces van inwendig vruchtrot beïnvloeden en de tegenstrijdige resultaten tussen onderzoeken. Sturing met klimaatfactoren geeft tussen onderzoekers onderling tegenstrijdige resultaten (bijv. verband tussen plantbelasting en inwendig vruchtrot). Een grote onbekende is verder de invloed van worteldruk, omdat dit tot dusver nooit goed direct te meten was. Vanuit de praktijk leven er vragen als: Wat is de invloed van overgangsmomenten in plantbelasting? Wat is de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen specifiek tegen Mycosphaerella ? Wat is het juiste klimaat en watergeefstrategie om aantasting te voorkomen? Adviezen voor vervolgonderzoeken zijn ondermeer om te investeren in een waarschuwingssysteem (zodat tijdig bijgestuurd kan worden op teelt- en klimaatfactoren) en om gewasbeschermingsmiddelen gericht te testen op hun effectiviteit tegen Mycosphaerella. Conclusies Op korte termijn zijn er nieuwe middelen ter verwachten tegen Mycosphaerella die weinig gevoelig zijn voor resistentieontwikkeling. Toch blijft het zaak om nog meer aandacht te besteden aan preventie van Mycosphaerella door bijvoorbeeld te kiezen voor een cultivar met kleine bloemen en te letten op een nog effectievere sturing van teelt- en klimaatfactoren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.