Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Demo niet kerende grondbewerking : Demonstraties door Derek van Balen
  Swagemakers, J. ; Balen, D.J.M. van - \ 2011
  cultivators - eggen - landbouwwerktuigen - grondbewerking - minimale grondbewerking - gebruikswaarde - akkerbouw - groenbemesters - cultivators - harrows - farm machinery - tillage - minimum tillage - use value - arable farming - green manures
  In het luzerneveld lichtte onderzoeker Derk van Balen de werking van de cultivators en schijveneg toe. „Deze machines voor niet kerende grondbewerkingen vragen minder brandstof dan bijvoorbeeld een rotorkopeg of een frees. Maar voor een goed resultaat is een tweede werkgang hier wel nodig.” De omstandigheden waren nog wat aan de natte kant waardoor de machines sneller dan gewenst vol liepen met grond.
  Niet kerende grondbewerking (NKG)
  Bernaerts, S. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 15 (2008). - 8
  biologische landbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - groenbemesters - landbouwtechniek - cultivators - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - bemesting - organic farming - crop enterprises - tillage - tilth - green manures - agricultural engineering - cultivators - outdoor cropping - field vegetables - fertilizer application
  Een goede bodemstructuur en een gezonde bodem zijn belangrijk in de biologische landbouw. Bodemverdichting is vaak direct te zien aan een biologisch gewas. Daarom maken biologische ondernemers gebruik van vaste mest, groenbemesters, rijpaden, GPS besturing en mechanisatie die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Ook niet kerende grondbewerking (NKG) kan een positieve invloed op de bodemstructuur hebben.
  Ploegloze grondbewerking : toename capiciteit en lager brandstofverbruik met spitters en cultivatoren : thema industriegroenten
  Meuffels, G.J.H.M. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)16. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 16.
  groenteteelt - industrie - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - mechanisatie - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodembescherming - brandstofverbruik - spitfrezen - cultivators - landbouwtechniek - vegetable growing - industry - crop quality - crop yield - mechanization - conservation tillage - soil conservation - fuel consumption - rotary diggers - agricultural engineering
  Door gestegen brandstofkosten en schaalvergroting kijken agrariërs kritisch naar het uitvoeren van de hoofdgrondbewerking met ploeg. Praktijk Onderzoek Plant en Omgeving (PPO) onderzocht het effect van ploegloze grondbewerking op opbrengst en kwaliteit bij diverse gewassen
  Korstbreken bij de opkomst van suikerbieten.
  Bosma, J.L. ; Kouwenhoven, J.K. - \ 1989
  Landbouwmechanisatie 40 (1989)4. - ISSN 0023-7795 - p. 58 - 61.
  beta vulgaris - korsten - cultivators - uitrusting - prestatieniveau - kwaliteit - zaaibedbereiding - zaaibedden - zaailingcultuur - bodem - suikerbieten - grondbewerking - gereedschappen - machines - crusts - equipment - performance - quality - seedbed preparation - seedbeds - seedling culture - soil - sugarbeet - tillage - tools
  Mechanische bezakking door vorenpakkers op laat geploegde dalgrond.
  Kouwenhoven, J. ; Maljaars, J. - \ 1988
  Landbouwmechanisatie 39 (1988)3. - ISSN 0023-7795 - p. 7 - 9.
  cultivators - uitrusting - walsen - zaaibedbereiding - bodemverdichting - grondbewerking - gereedschappen - machines - equipment - rollers - seedbed preparation - soil compaction - tillage - tools
  Het gebruik van vorenpakkers en rollen voor het verkrijgen van een voldoende bezakt zaaibed na voorjaarsploegen op dalgrond neemt duidelijk toe. Om meer inzicht te krijgen in de werking van deze machines, zijn ook dit jaar weer metingen gedaan naar de effecten op grond en gewas bij vijf typen vorenpakkers
  Effect of mouldboard and chisel ploughing and their timing on seedbed quality.
  Kouwenhoven, J.K. - \ 1986
  Soil & Tillage Research 7 (1986). - ISSN 0167-1987 - p. 205 - 219.
  cultivators - eggen - ploegen - zaaibedbereiding - bodemkunde - schoffelmachines - grondbewerking - cultivators - harrows - ploughs - seedbed preparation - soil science - steerage hoes - tillage
  Het effect werd nagegaan van twee wijzen van ploegen (met risters en met ganzevoetbeitels) op de kwaliteit van het zaaibed en de onkruidontwikkeling in suikerbieten geteeld op 4 verschillende grondsoorten. De kwaliteit van het zaaibed werd slechts in geringe mate beinvloed door de bewerkingsmethode en het bewerkingstijdstip. De bodemkundige textuur had daarop wel invloed
  Reisverslag : verslag van een reis naar Stuttgart en Heilbronn, ter orientatie omtrent grondbewerkingswerktuigen ten gebruike in de geintegreerde akkerbouw, 14-17 mei 1985
  Ouwerkerk, C. van - \ 1985
  Haren (Gr.) : IB
  alternatieve landbouw - cultivators - uitrusting - bondsrepubliek duitsland - biologische landbouw - grondbewerking - gereedschappen - machines - alternative farming - equipment - german federal republic - organic farming - tillage - tools
  Voor conserverende grondbewerking zijn speciale werktuigen nodig
  Ven, T.A.M. van der; Spaan, W.P. - \ 1985
  Boerderij/Akkerbouw 7 (1985). - ISSN 0169-0116 - p. 20 - 21.
  cultivators - uitrusting - grondbewerking - gereedschappen - winderosie - machines - equipment - tillage - tools - wind erosion
  In het kort worden werktuigen behandeld, waarmee kleine kluiten en gewasresten op het land achter worden gelaten met het doel verstuiving van lichte gronden tegen te gaan. De daarbij gebruikte zaaimachines worden eveneens belicht
  Analyse, model en produktienormen voor grondtransport met getrokken dumpers
  Wilde, J.G.S. de; Meer, J.F. van der - \ 1984
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1527) - 81
  cultivators - uitrusting - arbeid (werk) - grondbewerking - tijd - arbeidskunde - grondverzet - cultivators - equipment - labour - tillage - time - work study - earth moving
  Soil tillage in the tropics and subtropics
  Krause, R. ; Lorenz, F. ; Hoogmoed, W.B. - \ 1984
  Eschborn : Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit - ISBN 9783880852006 - 320
  klimaat - cultivators - uitrusting - erosie - gebergten - zeeklimaat - zaaibedbereiding - bodem - subtropen - grondbewerking - gereedschappen - tropen - types - continent - moesson - machines - climate - equipment - erosion - mountains - oceanic climate - seedbed preparation - soil - subtropics - tillage - tools - tropics - monsoon
  Merkenonderzoek aangedreven grondbewerkingswerktuigen = Series test of p.t.o.-driven implements for tillage
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 141) - 62
  cultivators - uitrusting - grondbewerking - gereedschappen - machines - equipment - tillage - tools
  Transport van bijvoorbeeld grond ten behoeve van cultuurtechnische werken
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie no. 4248)
  bibliografieën - bouwconstructie - cultivators - engineering - uitrusting - grondmechanica - grondbewerking - gereedschappen - machines - bibliographies - building construction - equipment - soil mechanics - tillage - tools
  Cultuurtechnische aspekten van het verzetten van grote hoeveelheden grond ten behoeve van ruilverkaveling
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4234)
  bibliografieën - cultivators - uitrusting - ruilverkaveling - landgebruik - ruimtelijke ordening - grondbewerking - gereedschappen - grondverzet - machines - bibliographies - equipment - land consolidation - land use - physical planning - tillage - tools - earth moving
  Herschikking van stortgoederen door tanden van grondbewerkingswerktuigen
  Kouwenhoven, J.K. - \ 1979
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): H. Kuipers. - Wageningen : Veenman - 17
  bewerking als stortgoed - verandering - componenten - cultivators - uitrusting - bewerking - eggen - omhullen - bolletjes - poeders - zaaibedbereiding - bodemstructuur - grondbewerking - gereedschappen - transport - machines - bulk handling - change - components - cultivators - equipment - handling - harrows - pelleting - pellets - powders - seedbed preparation - soil structure - tillage - tools - transport - machines
  4. 1. INTRODUCTION

  During tillage operations, soil aggregates and other bulk solids such as seeds, fertilizers, stones, tubers (left by the potato harvester) and roots, are often displaced from one layer to another by a sorting process causing the larger particles to be displaced into higher layers and smaller particles into lower layers. This process is influenced by particle properties and handling factors, and is counteracted by mixing.

  The influence of particle properties and handling factors on mixing and sorting was studied in the laboratory both qualitatively and quantitatively.

  4.2. METHODS

  Most of the experiments were done in a model soil bin filled with glass spheres and worked with normal and model tines. Localization of the processes and flow of the particles around the (model) tines were determined by filming and measuring the displacement of coloured markers, whereas mixing and sorting intensity and the sorting degree were determined by sieving or by counting the markers from different layers after working the bulk solid with normal harrow tines.

  Tines were used in three positions: Forward facing, straight and backward facing; travelling speeds were: 0.01, 0.10, 0.45 and 0.80 m/s. Four fractions of bulk solid were used, monosized and polysized. The influence of particle properties on angularity and fractional solids content were determined. Dilatancy and relief were measured by means of a micro-reliefmeter; positions were determined using a position indicator.

  4.3. RESULTS

  4.3.1. Rearrangement of soil aggregates by tines (I)

  With respect to seedbed and seedbed preparation, experiments were started using dry soil aggregates as the bulk solid, that was accompanied by interparticle percolation. Sorting was characterized by sorting degree and sorting intensity and mixing by mixing intensity. It became apparent that mixing mainly occurs behind the tine and is influenced by the type and inclination of the tine and by tine travelling speed. The direct connection between particle size and mixing intensity was probably caused in front of the tine. Wider and more backward facing tines increased mixing intensity. Sorting mainly occurred in front of the tine. The greater the amount of material moved and the greater the difference in size of the particles involved, the higher was the sorting intensity.

  The final effect of the rearrangement of bulk solids by tines as a result of sorting and mixing actions could only be understood if the various processes were studied separately.

  4.3.2. Rearrangement of glass spheres by tines (II; IV)

  Because of the necessity for high demands on uniformity of the bulk solid used, especially on the narrow limits of particle size (at mixing), dry soil aggregates were replaced by glass spheres. The sizes of glass spheres were chosen so that interparticle percolation did not occur, allowing the possibility of studying the flow of particles around the tine.

  The experiments revealed that mixing occurs by a strong downward displacement of a small number of spheres behind the tine and by a small sideways and upward displacement of a large number of spheres alongside of the tine. Mixing intensity increases with a decreasing travelling speed, more backward facing inclination of the tines and larger particle diameters.

  Both backward facing tine inclination and low travelling speeds had a similar effect on the mixing intensity. Differences in mixing intensity of monosized bulk solids mainly originated from differences in dispersion in front of the tine; dispersion was stronger with increasing particle size.

  Even without interparticle percolation, sorting mainly occurred in front of the tine, strongest with low travelling speeds and backward facing tines. Sorting intensity decreased with an increase in travelling speed and a more backward facing inclination of the tines.

  In the equilibrium state, the bulk solid was found to be sorted to a higher degree after working with a high travelling speed and forward facing tines. A high sorting degree was characterized by small vertical displacements at a pass of the tine, by a strong stratification and so by a relatively pronounced dilatancy.

  When interparticle percolation was absent, sorting intensity was determined by the smallest fraction. Forward facing tines were accompanied by a relatively high sorting intensity and a high sorting degree.

  4.3.3. Particle properties and handling factors (III; V)

  Particle properties like size, shape, surface roughness and apparent particle density and handling factors such as size ratios, moisture content and travelling speed, influenced bed properties and sorting results: relatively large, oblong, rough and light particles were displaced into higher layers and vice versa. The proces is accelerated, when the bulk solid is dry and worked at a low travelling speed.

  For glass spheres, the diameter was the predominating particle property determining the results of the experiments. With an increasing sphere diameter, bed properties such as fractional solids content and angularity increased. In order to obtain reproducible beds for mixing experiments, the depth of the inserted layers was related to the diameter of the spheres involved. Tapping increased fractional solids content by an average of about 6 per cent.

  Bed properties can only be determined significantly if determination methods are standardized. For standardized methodology large containers with sufficiently roughened bottoms and very smooth walls, low speeds and tapping to improve reproducibility, are advised. The 2-dimensional angle of repose, α d2 , is the one that can be determined easily and objectively. The angles of repose increased and so flowability decreased, with an increasing particle size, surface roughness and apparent particle density. The fractional solids content of a cultivated layer is inversely related to the size ratio of the particles (and to the sorting degree).

  4.3.4. Rearrangement of bulk solids in the field(V)

  Particle properties are more varied in the field than in the model experiments; handling factors such as moisture content and travelling speed are higher.

  Throwing and sorting by interparticle percolation normally occur in the field. Throwing offers the possibility of killing weed seedlings by covering them with soil and of incorporating granulated chemicals and broadcasted seeds superficially._

  Sorting in the field is of paramount importance: fine soil aggregates, seeds and granulated chemicals are placed into or near the seed placement zone, clods and stones are transported upward with respect to erosion control and rhizomes are brought to the surface as a measure of mechanical weed control. When draught animals are used, sorting is predominant; when tractors are applicated, throwing becomes more important as the travelling speed increases.

  Sorting intensity in the field is highest for forward facing and wide or widened tines and tine-like tools, when moisture content is low, with a great variation of flowability of the particles involved and with low ( < 1 m/s) travelling speeds.

  The effects of tined tillage tools in the field could largely be explained from model experiments using dry soil aggregates and glass spheres.

  Merkenonderzoek beluchtingsmachines aanbouw of getrokken
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 92) - 41
  cultivators - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - graslanden - onderzoek - farm equipment - farm machinery - grasslands - research
  Grondbewerking en grondbewerkingsonderzoek in Engeland en Schotland
  Wevers, J.D.A. ; Kouwenhoven, J.K. - \ 1977
  Wageningen : L.H. - 41
  grondbewerking - zaaibedbereiding - gereedschappen - uitrusting - cultivators - landbouw - groot-brittannië - onderzoeksinstituten - proefstations - machines - tillage - seedbed preparation - tools - equipment - agriculture - great britain - research institutes - experimental stations
  Merkenonderzoek aanbouwcultivatoren
  Anonymous, - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 172) - 71
  cultivators
  Grond en werktuig : een overzicht van diverse grondbewerkingssystemen met de daarbij behorende werktuigen = Soil and implement : a survey on different soil tillage systems and implements
  Poesse, G.J. - \ 1969
  Wageningen : ILR (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie no. 134) - 72
  grondbewerking - zaaibedbereiding - gereedschappen - uitrusting - cultivators - machines - tillage - seedbed preparation - tools - equipment
  Het grondbewerkingswerktuig en de eigenschappen van de grond : tekst van een lezing voor de Stichting voor Bodemkartering op 13 december 1963 te Bennekom
  Poesse, G.J. - \ 1963
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Rapport / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie no. 13) - 7
  cultivators - uitrusting - deeltjesgrootteverdeling - zaaibedbereiding - grondmechanica - bodemstructuur - bodemtextuur - grondbewerking - gereedschappen - machines - equipment - particle size distribution - seedbed preparation - soil mechanics - soil structure - soil texture - tillage - tools
  Verslag van een reis naar Engeland ter bestudering van het grondbewerkingsonderzoek, van 25 - 28 juni 1962
  Ouwerkerk, C. van - \ 1962
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 11) - 7
  cultivators - uitrusting - groot-brittannië - zaaibedbereiding - grondmechanica - bodemfysica - grondbewerking - gereedschappen - machines - equipment - great britain - seedbed preparation - soil mechanics - soil physics - tillage - tools
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.