Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==culture media
Check title to add to marked list
Veenvrij substraat : Verkenning van de mogelijkheden van veenvrij substraat in de teelt van laanbomen (opzetters)
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2016-09) - 21 p.
substraten - kweekmedia - bomen - turf - potcultuur - cultuurmethoden - containerplanten - substrates - culture media - trees - peat - pot culture - cultural methods - container grown plants
Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
Systematische aanpak overmatige wortelgroei loont Biostimulant werkt alleen in de goede omgeving
Kierkels, T. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)2. - p. 23 - 23.
glastuinbouw - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende bacteriën - rhizobium rhizogenes - tomaten - landbouwkundig onderzoek - ziektepreventie - maatregelen - groeiregulatoren - greenhouse horticulture - cultural methods - substrates - culture media - plant pathogenic bacteria - tomatoes - agricultural research - disease prevention - measures - growth regulators
Het wordt steeds duidelijker dat heel steriel werken de bacterie die voor overmatige wortelgroei zorgt, kan bevoordelen. Het antwoord: systematisch en op het juiste tijdstip het nuttige bodemleven opbouwen in het substraat. Proeven op dit gebied geven goede hoop dat dit de juiste aanpak is.
Sturen met hoge EC verbetert smaak en kwaliteit vruchtgroenten : zoektocht naar minder water, meststoffen en spui
Velden, P. van; Beerling, E.A.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)12. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - groenten - cultuurmethoden - kweekmedia - emissie - irrigatie - reductie - gewaskwaliteit - tomaten - waterbehoefte - greenhouse horticulture - vegetables - cultural methods - culture media - emission - irrigation - reduction - crop quality - tomatoes - water requirements
Een tandje bijzetten om het nog beter te doen. Dat is de inzet van nieuwe proeven die het water- en meststoffenverbruik en de spui naar beneden moeten brengen. Dat klinkt een beetje als een verplicht nummer, tot blijkt dat de kwaliteit van het eindproduct omhoog kan. Misschien zelfs met behoud van productie. Overdrain als verzekering is een achterhaald idee.
Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect
Grosman, A.H. ; Linden, A. van der; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Tol, R.W.H.M. van; Messelink, G.J. ; Balk, P. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1330) - 46
sierteelt - glastuinbouw - snijbloemen - frankliniella occidentalis - roofmijten - entomopathogene schimmels - kweekmedia - afdeklagen - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - frankliniella occidentalis - predatory mites - entomogenous fungi - culture media - coatings - control methods - integrated pest management
Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roofmijten zonder toplagen. Inzet van toplagen bij een hoge tripsdruk leidde tijdelijk tot verhoogde tripsdichtheden. Scherpe peper, rode amaranthus en korenbloemen waren geschikte bankerplanten voor Orius. In een situatie waarbij de roofwantsen geen keuze hebben, blijken ze zich het beste te ontwikkelen op korenbloem. In een keuzesituatie bleken de wantsen naast korenbloem ook veel eieren af te zetten op peperplanten. De bestrijding van trips met entomopathogene schimmels was niet succesvol. Bij het testen van een Lure & Infect-systeem met de schimmel Beauveria bassiana, bleek bij terugvangsten van trips niet meer dan 10% van de volwassen tripsen geïnfecteerd te zijn en er werd géén significante bestrijding van trips behaald. Verder liet laboratoriumonderzoek zien dat volwassen tripsvrouwtjes die besmet zijn met schimmels nog enkele dagen eieren blijven leggen, waardoor het effect minder is dan bij directe afdoding door bijvoorbeeld een vangplaat.
"Teelt de grond uit" met het gewas appel : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2014
Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 29
fruitteelt - appels - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - recirculatiesystemen - uitspoelen - optimalisatiemethoden - agrarische bedrijfsvoering - bodemuitputting - gewasbescherming - fruit growing - apples - crop quality - cultural methods - substrates - culture media - recirculating systems - leaching - optimization methods - farm management - soil exhaustion - plant protection
Het project Teelt-de-grond-uit/appel” is tot stand gekomen omdat er een verbinding gemaakt kon worden tussen het belang van het sterk verlagen van de stikstofuitspoeling (ministerie-belang/maatschappelijk belang) en het oplossen van het probleem van specifieke bodemmoeheid vanwege de intrekking van de toelating van metam-natrium-houdende middelen hiertegen (fruittelers-belang). Het doel van dit project was: Ontwikkeling van substraatteelt met recirculatie voor de teelt van appel waarbij gerealiseerd wordt dat: - er geen stikstofuitspoeling meer plaats vindt - het bodemmoeheidsprobleem op niet-chemische wijze wordt opgelost - de vruchtmaat bij de pluk gereguleerd kan worden - het optreden van schurft met 10% wordt verminderd - de homogeniteit in de aanplant toeneemt, leidend tot eenvoudigere arbeid, minder kosten, minder verliezen en betere homogenere, vruchtkwaliteit.
"Teelt de grond uit" met het gewas blauwe bes : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
Maas, M.P. van der; Voogt, W. - \ 2014
Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
fruitteelt - kleinfruit uit de gematigde streken - blauwe bessen - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - efficiëntie - recirculatiesystemen - uitspoelen - mechanisatie - gewaskwaliteit - fruit growing - temperate small fruits - blueberries - cultural methods - substrates - culture media - efficiency - recirculating systems - leaching - mechanization - crop quality
Het bedrijvenconsortium BICH is in 2009 gestart met de ontwikkeling van de containerteelt voor blauwe bes. Vanuit het Teelt-de-grond-uit programma is hierbij aangesloten om deze ontwikkeling te versterken. Het doel van het project is de ontwikkeling van een rendabel innovatief teeltsysteem voor blauwe bes met als kenmerken: - Substraatteelt los van de grond met recirculatie, afgestemd op de teelt van blauwe bes (voor onder meer het voorkomen van stikstofuitspoeling) - Hogere vruchtkwaliteit (met name voldoende grote vruchtmaat) - Lagere kostprijs door ondermeer: 1. Efficiënte benutting van het grondoppervlak 2. Verkorten stichtingsperiode 3. Hogere productie 4. Hogere mechanisatiegraad van de pluk In de loop van het project is op voorspraak van de telers de doelstelling op de volgende manier aangepast: in plaats van “recirculatie” en “voorkomen stikstofuitspoeling” is het doel “maximaal 25 kg N/ha/jaar uitspoeling naar het grondwater” geworden. In eerste instantie wordt onderzocht of dit zonder recirculatie kan. Dit zou het systeem goedkoper en eenvoudiger maken.
Innovatie substraten potplanten : ontwikkelen van een innovatiestrategie voor substraat in de teelt van potplanten
Vermeulen, T. ; Buurma, J.S. ; Wurff, A.W.G. van der; Ruijs, M.N.A. ; Blok, C. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1315) - 18
potplanten - substraten - materialen - kweekmedia - kennis - nuttig gebruik - groeimedia - innovaties - plantgezondheid - opinies - maatschappelijk verantwoord ondernemen - pot plants - substrates - materials - culture media - knowledge - utilization - growing media - innovations - plant health - opinions - corporate social responsibility
Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. In een proces met interviews onder telers en afnemers, analyse van de maatschappelijke belangen rond substraat, een workshop en een landelijke discussie bijeenkomst is een strategie uit gewerkt die de komende jaren kan leiden tot betere beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers. Beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers.
Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1309) - 22
freesia - knollen - kweekmedia - substraten - irrigatiewater - hergebruik van water - emissie - teeltsystemen - materialen - landbouwkundig onderzoek - tubers - culture media - substrates - irrigation water - water reuse - emission - cropping systems - materials - agricultural research
Oktober 2013 overlegden belanghebbenden uit de Freesiawereld de toenemende maatschappelijke en politieke druk om te komen tot teeltsystemen met minder emissie van voeding en gewasbeschermingsmiddelen. Er werd besloten een serie praktijkproeven te doen met als doel een teeltsysteem te vinden dat het recirculeren van drainagewater mogelijk maakt. De keuze van het meest geschikte substraatmateriaal stond hierbij centraal. Wageningen UR Glastuinbouw werd gevraagd de telersbegeleidingsgroep en de experimenten te volgen en te adviseren over het proces. Bij Penning Freesia zijn twee 6-weekse proeven uitgevoerd met weggroei van freesia knollen op 10 substraten in plastic kratten. Het resultaat toonde de hoogste versgewichten op kokosgruis/grof veen en veenmosveen; zandmengsels, kleikorrels en perliet bleven achter. De telers kozen voor het ontwikkelen van zand als substraat omdat het materiaal goedkoper en duurzamer is en het schoonmaken van de knollen met organische substraten moeizamer verloopt. Het advies op dit punt is de keuze voor zand te heroverwegen en in vervolgonderzoek ook rekening te houden met problemen die bij de teelt van andere gewassen op zand van belang bleken zoals: de invloed van het jaargetijde, dosering van water en voeding en opbouw van ziektedruk in het systeem in de tijd. Octobre 2013 Freesia stakeholders met to discuss the explicit societal and political pressure to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. It was decided to start a series of on-farm tests to find a cultivation system in which reuse of drainage water would become possible. The choice of the best substrate material was a focus of the research. Wageningen UR Greenhouse horticulture was asked to follow the the experiments and advice on the process. At Penning Freesia two 6-week experiments were organised growing Freesia bulbs in plastic crates. The results showed the highest fresh weight yields for a mix coir pith/coarse peat and peat moss. Sand, clay pellets and perlite produced less. Growers choose to develop the sand system as the material is cheaper / more durable and organic substrates require more labour to clean the corms at harvest. The advice at this moment is to reconsider the choice for sand and to include in the research some items which proved important in prior research for other crops on sand such as: influence of season, supply of water and nutrients and development of in-system disease pressure over time.
Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
'Alleen duurzame substraten en mengsels hebben de toekomst' (interview met Chris Blok, André van der Wurff en Tycho Vermeulen)
Velden, P. van; Blok, C. ; Wurff, A.W.G. van der; Vermeulen, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)2. - p. 27 - 27.
glastuinbouw - potplanten - kweekmedia - substraten - alternatieve methoden - duurzaamheid (sustainability) - kwaliteitsnormen - projecten - greenhouse horticulture - pot plants - culture media - substrates - alternative methods - sustainability - quality standards - projects
In 2020 zullen er vermoedelijk andere substraten en mengsels in de pot zitten dan tot nu toe het geval is. Consumenten en telers stellen andere eisen en toeleveranciers van substraat willen innoveren. Dit jaar gaan verschillende partijen werken aan een visie op substraten. Dat is een gecompliceerd project, want er is bijna geen grondstof in de tuinbouw waaraan zoveel schakels in de keten eisen stellen.
Teelt op water van bladgewassen 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2013
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 146
teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - zaailingen - cultuurmethoden - microdochium panattonianum - gewasbescherming - waterkwaliteit - emissie - bemesting - kweekmedia - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - seedlings - cultural methods - plant protection - water quality - emission - fertilizer application - culture media
Vanaf 2007 doet Proeftuin Zwaagdijk in diverse gewassen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve teeltsystemen. Het programma ‘Teelt de grond uit’ loopt door tot eind 2013 en richt zich op de openteeltsectoren vollegrondsgroente, bloembollen, boomkwekerij, fruit en zomerbloemen en daarnaast ook op bloemisterij onder glas. De nadruk ligt daarbij op de teelten op uitspoelingsgevoelige zandgronden waar de emissieproblematiek het grootst is. Het vanuit de rijksoverheid geformuleerde doel van dit project is de ontwikkeling van rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. De basis van de proeven wordt gevormd door het drijvende teeltsysteem. Het belangrijkse onderwerp van onderzoek in 2013 was de schimmelziekte Microdochium panattonianum in sla. Daarnaast is er onderzoek uitgevoerd op het gebied van de bemesting, de teelt van ter plekke gezaaide gewassen en opkweekmedia.
Teelt de grond uit (workshop)
Slootweg, Casper - \ 2013
crop management - cultural methods - substrates - emission reduction - culture media - trials - lilies - ornamental crops
Weerbaar substraat: praktijkproeven : ontwikkeling toets methodiek en eerste toetsing op gewasschade van tien concepten bij tomaat, komkommer en gerbera
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Slooten, M.A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Ludeking, D.J.W. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1285) - 96
cultuur zonder grond - cultuurmethoden - gewasbescherming - gewasproductie - ziektepreventie - kweekmedia - kasgewassen - tests - soilless culture - cultural methods - plant protection - crop production - disease prevention - culture media - greenhouse crops - tests
De sector is op zoek naar nieuwe gewas bescherming zoals “weerbaar telen”. Hierbij wordt gestuurd op een ziekte- en plaag onderdrukking via het substraat en op een sterke- en productie verhogende plant. Er werden een tiental concepten onderzocht op fytotoxicit eit. De keuze van de concepten werd gebaseerd op beschikbaarheid van bouwstenen, gebruik in de praktijk, het aanschake len van meerdere mechanismen en experimentele meerwaarde. Het aanschakelen van meerdere mechanismen is belangrijk omdat dit de kans op weerbaarheid verhoogt tegen diverse ziekten en plagen. Ook werden meetmethoden verder uitgewerkt om weerbaarheid van substraat en plant in de praktijk te kunnen meten.
Teelt de grond uit en substraat
Reuler, Henk van - \ 2013
woody plants - cultural methods - cropping systems - substrates - culture media - container grown plants - pot plants - ducts
Bio-middelen voor plantversterking
Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Helm, F.P.M. van der; Eveleens, B.A. ; Slooten, M.A. van; Streminska, M.A. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
kasgewassen - kweekmedia - substraten - plantenontwikkeling - biologische technieken - groeimedia - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - meting - landbouwkundig onderzoek - greenhouse crops - culture media - substrates - plant development - biological techniques - growing media - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - measurement - agricultural research
Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de doelstellingen, proeven en voorlopige resultaten bij komkommer, tomaat en gerbera.
Weerbaar substraat: matrix en experimenten
Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Postma, J. ; Wubben, J.P. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
substraten - kweekmedia - komkommers - tomaten - gerbera - proeven - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - methodologie - substrates - culture media - cucumbers - tomatoes - gerbera - trials - plant diseases - plant pests - plant protection - methodology
Informatieposter over weerbaar substraat, het doel is om gereedschap te maken dat plant- en substraatweerbaarheid kan meten en het maken van weerbare substraten met een een sterke plant.
tapsgewijs ontwerpen : nieuwe methodiek voor het ontwerpen van teeltsystemen met de Chrysantenteelt als voorbeeld
Jansen, M. ; Vermeulen, T. ; Blok, C. ; Khodabaks, M.R. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 16
chrysanthemum - teeltsystemen - innovaties - energiebesparing - emissiereductie - optimalisatie - methodologie - substraten - kweekmedia - alternatieve methoden - cropping systems - innovations - energy saving - emission reduction - optimization - methodology - substrates - culture media - alternative methods
Het ontwerpen van een geheel nieuw teeltsysteem is complex. Het samenspel tussen levende organismen, techniek, voedingssturing en plantgezondheid maakt de ontwikkeling lastig. Toch zijn er voldoende redenen om nieuwe teeltsystemen te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn energiegebruik en de noodzaak om te komen tot een nagenoeg emissieloze tuinbouw in 2027. Deze laatste vergt alternatieven voor de huidige grondgebonden teeltwijze. Naast de ‘bovengrondse’ eisen voor het teeltsysteem zijn hier vooral de ‘ondergrondse’ voorwaarden cruciaal in het ontwerpproces. De geschiedenis leert dat juist hier veel fouten gemaakt worden. Het valt ook niet mee om een verregaand gemechaniseerde en kostenefficiënte teelt zoals de chrysantenteelt over te zetten op een nieuw teeltsysteem. Al sinds de jaren ‘70 zijn er onderzoeken gedaan om te komen tot een nieuw systeem. Hier en daar zijn kleine successen gehaald maar tot een doorbraak is het nog niet gekomen. Het ontwerpproces moest daarom onder de loep.
Teelt de grond uit bloembollen : rapportage onderzoek substraatbedden PPO Lisse 2011
Vreeburg, P.J.M. ; Kok, B.J. ; Kool, S.A.M. de - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 44
bloembollen - teeltsystemen - substraten - goten - kweekmedia - hyacinthus - lelies - vergelijkend onderzoek - proeven op proefstations - economische analyse - ornamental bulbs - cropping systems - substrates - ducts - culture media - lilies - comparative research - station tests - economic analysis
De ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem biedt mogelijk een oplossing voor de bloembollenteelt om te kunnen voldoen aan de steeds strengere norm en ten aanzien van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Naast het terugdringen van emissie naar grond- en oppervlaktewater zal het nieuwe teeltsysteem ook moeten leiden tot voordelen voor de telers, zoals een betere productkwaliteit, voorkoming van grondgebonden ziektes en plagen, een grotere arbeidsefficiëntie en nieuwe marktkansen. Uitgangspunt is dat een nieuw teeltsysteem economisch rendabel moet zijn. Dit rapport geeft de opzet en resultaten weer van het onderzoek naar substraatbedden en –goten. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 1. Hoe is de opbrengst en kwaliteit van hyacint en lelie geteeld in substraatbedden en -goten in vergelijking met teelt in de vollegrond (gangbare praktijksituatie). 2. Welk substraat is het meest geschikt voor de teelt van hyacint en lelie in substraatbedden 3. Wat is de minimaal benodigde teeltlaag dikte.
Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii - Fase A
Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1259) - 26
potplanten - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricomycotina - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - water - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - pot plants - substrates - culture media - plant pathogenic fungi - disease prevention - industrial hygiene - propagation materials - agricultural research
Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii. Ook andere soorten uit het genus worden waargenomen gedurende de teelt. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii behoort tot de familie Agaricaceae. Tot deze grote familie behoren ook de bekende champignon ( Agaricus bisporus ) en inktzwammen ( Coprinus soorten ). In dit onderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd op praktijkbedrijven waarbij de schimmel Leucocoprinus birnbaumii in drainwater, in grondresten bij de oppotmachine en in jong plantmateriaal werd aangetoond. In de literatuur zijn er aanknopingspunten gevonden voor het ontwikkelen van niet-chemische beheersstrategiën van de schimmel. Bijvoorbeeld sturing met CO2 om de groei en de vorming van primordia van paddenstoelen te remmen. Ook kunnen isolaten van biologische bestrijders uit de praktijk en isolaten uit de champignonteelt van Trichoderma soorten worden getest op hun onderdrukkend effect tegen L. birnbaumii. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van bacteriële antagonisten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.