Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. ; Lemmers, M.E.C. ; Verbeek, M. ; Meekes, E.T. - \ 2016
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23
  dahlia - plantenvirussen - aardappelspindelknolviroïde - detectie - extractie - experimenteel veldonderzoek - methodologie - diagnostische technieken - nederland - dahlia - plant viruses - potato spindle tuber viroid - detection - extraction - field experimentation - methodology - diagnostic techniques - netherlands
  Hygiëneprotocol PSTVd Dahlia
  PPO BBF Bloembollen, - \ 2014
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 2
  sierteelt - bolletjes en knolletjes als plantgoed - dahlia - quarantaine organismen - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - ornamental horticulture - sets - dahlia - quarantine organisms - potato spindle tuber viroid - viroids - plant protection - industrial hygiene
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Voor aanvang van het teeltseizoen 2014 is een hygiëneprotocol gemaakt op basis van bestaande kennis over dit viriode en de teelt van Dahlia om de kans op verspreiding van dit viroide te minimaliseren. Het hygiëneprotocol is via de KAVB verspreidt onder de Dahliatelers.
  Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd
  Leeuwen, P.J. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, bomen & fruit - 10
  dahlia - bolletjes en knolletjes als plantgoed - quarantaine organismen - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - protocollen - gewasbescherming - dahlia - sets - quarantine organisms - potato spindle tuber viroid - viroids - industrial hygiene - disease prevention - protocols - plant protection
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Op verzoek van de sector is een hygiëneprotocol opgesteld om verspreiding van een besmetting met PSTVd in de teelt en vermeerdering van Dahlia te minimaliseren. Het protocol is gebaseerd op bestaande kennis over het viroïde en over de teelt van Dahlia. Voor aanvang van teeltseizoen 2014 is het hygiëneprotocol door de KAVB naar alle Dahliatelers is verzonden.
  PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) in Dahlia : deskstudie
  Leeuwen, P.J. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, bomen & fruit - 17
  sierteelt - dahlia - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - verspreiding - plantenvermeerdering - preventie - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - dahlia - potato spindle tuber viroid - viroids - dispersal - propagation - prevention - industrial hygiene - plant protection - agricultural research
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Deze deskstudie is een eerste aanzet om aan te geven wat bekend is over dit viroïde, de waardplantenreeks, schade en symptomen, de wijze van verspreiding en variaties in PSTVd. Daarnaast is gekeken hoe met deze kennis een eerste aanzet is te geven over hoe met Dahlia moet worden omgegaan om verspreiding van dit viroïde in Dahlia te voorkomen. Verspreiding in andere gewassen vindt vooral plaats via vegetatieve vermeerdering en overdracht van sap. Dit lijkt ook voor Dahlia van belang. Bij andere gewassen zoals aardappel en/of tomaat is ook verspreiding via stuifmeel, zaad en luizen, soms onder specifieke omstandigheden, waargenomen. Deze aspecten lijken in eerste instantie voor Dahlia minder van belang.
  Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in de bodem : Inundatie
  Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2013
  Lisse : PPO sector Bloembollen, Bomen en Fruit - 29
  meloidogyne hapla - inundatie - gewasbescherming - effecten - bloembollen - gladiolus - dahlia - temperatuur - plagenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - meloidogyne hapla - flooding - plant protection - effects - ornamental bulbs - gladiolus - dahlia - temperature - pest control - agricultural research
  Het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) vormt een toenemend probleem in dahlia. Gladiool en dahlia zijn goede waardplanten voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi). Dit is een quarantaine aaltje en wanneer dit in uitgangsmateriaal wordt aangetroffen, gelden er wettelijke maatregelen van de NVWA. Dit leidt tot voornamelijk economische schade voor de teler. Tot nu toe vallen de problemen met M. chitwoodi in gladiool en dahlia mee, maar omdat de NVWA heeft besloten tot strengere inspectie, is de verwachting dat er in de toekomst meer problemen mee zullen zijn.
  Oorzaak Erwiniaproblemen dahlia vooral Dickeya dianthicola
  Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. ; Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)246. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  dahlia - knollen - plantenziekten - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - dahlia - tubers - plant diseases - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - disease prevention - agricultural research
  Dahlia kan, net als een aantal andere bol- en knolgewassen, worden aangetast door Erwinia. Bacterieverwelkingsziekte in dahlia wordt veroorzaakt door Erwinia chrysanthemi, een bacterie die tegenwoordig Dickeya heet. PPO Bloembollen onderzocht welke problemen Dickeya veroorzaakt bij dahlia en wat er bekend is over de besmetting door deze bacterieverwelkingsziekte in dit gewas.
  Deltaplan Erwinia : informatie uit enquete onder hyacintentelers
  Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  gewasbescherming - erwinia - infectie - bloembollen - hyacinten - dahlia - zantedeschia - plant protection - erwinia - infection - ornamental bulbs - hyacinths - dahlia - zantedeschia
  Diverse bacterieziekten in hyacint, dahlia en Zantedeschia kunnen voor veel uitval zorgen. Niet altijd is goed na te gaan waar de oorzaak van deze aantasting ligt. Onderhyacintentelers is een enquête gehouden. In dit artikel komen daarvan de belangrijkste resultaten aan de orde.
  Erwiniaproblemen bolgewassen : op zoek naar de herkomst van besmetting
  Doorn, J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Leeuwen, P.J. van; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - gewasbescherming - erwinia - besmetting - dahlia - bacteriën - ornamental bulbs - plant protection - erwinia - contamination - dahlia - bacteria
  Diverse bacteriën zorgen voor soms ernstige schade in hyacint, dahlia en Zantedeschia. PPO voert nader onderzoek uit naar aard en wezen van deze bacteriën. Zo is gekeken naar de relatie tussen gezonde partijen voor en na verwerking en het effect van besmetting in dahlia en Zantedeschia.
  Alternaria bladvlekkenziekte in bolgewassen
  Vink, P. - \ 2010
  PPO Bloembollen en Bomen - 13
  bladvlekkenziekte - alternaria - vuur (plantenziektekundig) - schimmelziekten - tulipa - tulpen - dahlia - lilium - lelies - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - teelt - gewasbescherming - nederland - leaf spotting - alternaria - blight - fungal diseases - tulipa - tulips - dahlia - lilium - lilies - diagnostic techniques - agricultural research - cultivation - plant protection - netherlands
  Bij de teelt van tulp, Dahlia en lelie komen de laatste jaren steeds vaker (in seizoen 2008 zelfs frequent) problemen voor van een plotseling optredende bladvlekkenziekte die er anders uitziet dan het bekende “vuur” veroorzaakt door de schimmel Botryis. Tot nu toe zijn daarbij steeds een keur aan gewasbeschermingsmiddelen ingezet om de aantasting te stoppen zonder dat bekend was tegen welk pathogeen de bestrijding gericht moest zijn. Vanuit bolgewassen met afwijkende bladvlekken zijn daarom bij Diagnostiekservice van PPO regelmatig isolaties gemaakt uit tulp, Dahlia en lelie waarbij regelmatig de schimmel Alternaia werd gevonden. Na determinatie bleek het steeds om de schimmel Alternaria alternata te gaan die ook bij het gewas Zantedeschia kan zorgen voor een bladvlekkenziekte te velde. Toch is vanuit praktijkervaring en onderzoek niet bekend of de schimmel Alternaia ook werkelijk primair in staat is om blad van tulp, Dahlia en lelie aan te tasten. Daarom is in het kader van het Voortgezet Diagnostisch Onderzoek geprobeerd om middels infectieproeven aan te tonen of de schimmel Alternaria alternaa ook werkelijk pathogeen is voor tulp, Dahlia en lelie en in staat is om bladvlekken in deze gewassen te veroorzaken.
  Deltaplan Erwinia: eerste jaar onderzoek
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2010
  bloembollen - dickeya chrysanthemi - dahlia - zantedeschia - ziektebestrijding - ornamental bulbs - dickeya chrysanthemi - dahlia - zantedeschia - disease control
  Poster met onderzoeksinformatie over hoe Erwinia-problemen in de bloembollen te voorkomen, te beheersen of te bestrijden.
  Praktische toets voor ploffers in dahlia werkt onvoldoende
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)181. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  bloembollen - dahlia - dickeya chrysanthemi - testen - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkers - stekken - bacteriën - ornamental bulbs - dahlia - dickeya chrysanthemi - testing - plant pathogenic bacteria - plant pathogens - cuttings - bacteria
  Tijdens de stekproductie van dahlia kunnen knollen uitvallen door 'ploffers', het natrot wegvallen van knollen. De veroorzaker van deze ziekte is de bacterie Erwinia chrysanthemi. Een praktische toets kort na het rooien is wenselijk om vast te stellen of een partij gezond is of niet. De door PPO Bloembollen voorgestelde toets blijkt onvoldoende betrouwbaar te werken
  Protocollering van toetsen op Erwinia
  Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Doorn, J. van - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
  erwinia - dickeya chrysanthemi - elisa - polymerase-kettingreactie - diagnostische technieken - hyacinthus - dahlia - zantedeschia - iris (spermatophyta) - muscari - bloembollen - erwinia - dickeya chrysanthemi - elisa - polymerase chain reaction - diagnostic techniques - hyacinthus - dahlia - zantedeschia - iris (spermatophyta) - muscari - ornamental bulbs
  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen middelen om deze zachtrotbacteriën te bestrijden. Preventie via toetsing van vooral uitgangsmateriaal is een van de mogelijkheden om infectie met Erwinia vroegtijdig vast te stellen en verdere verspreiding in de keten te beperken. Daarom is de vraag vanuit de praktijk (telers, handelshuizen) naar toetsing van vooral hyacintenbollen op aanwezigheid van een infectie van Erwinia groot. Dickeya-soorten, voorheen Erwinia chrysanthemi (Ech), de veroorzaker van agressief snot geven op dit moment de grootste problemen voor de hyacintenteelt.
  Ontwikkelen van een praktische toets op Erwinia bij Dahlia (ploffers)
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
  dahlia - plantmateriaal - dickeya chrysanthemi - plantenziektebestrijding - weefselkweek - bloembollen - dahlia - planting stock - dickeya chrysanthemi - plant disease control - tissue culture - ornamental bulbs
  Erwinia chrysanthemi veroorzaakt ploffers (natrot wegvallen van knollen) tijdens de stekproductie. Daardoor komt de stekproductie in gevaar en blijft er een besmetting aanwezig in het stekmateriaal. Problemen zijn te voorkomen door uit te gaan van ziektevrij uitgangsmateriaal via weefselkweek. Probleem daarbij is dat het sortiment Dahlia heel erg groot is en het erg kostbaar is om zeer veel partijen aan te houden in weefselkweek. Daarnaast is niet duidelijk hoeveel jaren een partij uit weefselkweek vandaan gezond blijft. Daardoor ontstond de vraag of er een praktische toets mogelijk zou zijn om aan een partij knollen vast te stellen of ze besmet zijn, en zo ja met welk percentage. Vanwege het feit dat de bacterie goed groeit onder warme en vochtige omstandigheden is een toets ontworpen om de knollen na het rooien warm en vochtig weg te zetten en na twee tot vier weken te beoordelen op rot. Deze toets is door telers zelf, dus goedkoop, uit te voeren. De toets zou kort na het rooien kunnen worden uitgevoerd zodat bij een negatieve uitslag de teler nog tijd heeft om aanpassing in de planning uit te voeren. Gedurende twee jaren zijn knollen van verschillende cultivars vrij kort na het rooien (eind november/begin december) warm en vochtig weggezet om de eventueel aanwezige bacterie goed te laten groeien. Er is daarbij een aantal varianten onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de toets geen goede voorspelling geeft over het besmet zijn van een partij en het percentage besmetting. Door Dahliaknollen kort na het rooien warm (25 °C) en vochtig weg te zetten gedurende twee weken werden wel rotte knollen zichtbaar maar de relatie tussen dat percentage rotte knollen en het percentage ploffers tijdens de opleg was niet duidelijk. Meestal leverde de opleg een hoger percentage ploffers op dan de toets maar soms liet de toets een hoger percentage rot zien. Bovendien werden soms knollen tijdens de toets rot door een andere bacterie dan E. chrysanthemi en ontstond er geen rot tijdens de opleg. Zelfs indicatief lijkt deze toets niet bruikbaar omdat in een geval in de toets een hoog percentage rot werd aangetroffen terwijl er tijdens de opleg betrouwbaar veel minder knollen ziek bleken te zijn.
  Erwinia: rot voor de bollenteler
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 200 - 204.
  bloembollen - sierplanten - dickeya chrysanthemi bv. chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - plantenziekteverwekkende bacteriën - gewasbescherming - hyacinthus - muscari - dahlia - iris - ketenmanagement - ornamental bulbs - ornamental plants - dickeya chrysanthemi bv. chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - plant pathogenic bacteria - plant protection - hyacinthus - muscari - dahlia - iris - supply chain management
  De afgelopen acht jaar ondervonden bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, dahlia en iris in toenemende mate problemen met zachtrot : agressief snot zoals de gedupeerde telers deze bacterieziekte noemden. Agressief rot heeft geleid tot grote teeltkundige problemen en economische schade. De bacterieaantasting wordt veroorzaakt door Erwinia chrysanthemi, Erwinia carotovora subspecies carotovora, de veroorzaker van het zogenaamde "oude witsnot" tast ook bolgewassen aan, maar geeft meestal veel minder problemen. Vanaf 2004 tot eind 2007 is onderzoek aan Erwinia verricht binnen het PT-project 'Beheersing van Erwinia in bloembollen', besmettingsroutes, invloed van gewasrotatie en de productieketen op incidentie, overleving en beheersing van met name Erwinia chrysanthemi
  Voorbehandeling van biologische zomerbloemen : praktijkproeven met diverse biologische middelen
  Helm, F.P.M. van der; Slootweg, G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 631) - 38
  biologische landbouw - bloemen - houdbaarheid (kwaliteit) - vaasleven - bacteriën - voorbehandeling - helianthus - hypericum - dahlia - aster - veronica - snijbloemen - zomerbloemen - organic farming - flowers - keeping quality - vase life - bacteria - pretreatment - helianthus - hypericum - dahlia - aster - veronica - cut flowers - summer flowers
  In dit project zijn een aantal biologische alternatieven gescreend voor de behandeling van bacteriegroei en verlenging van de houdbaarheid van zomerbloemen. Alternatieven zijn in drie proeven met verschillende zomerbloemen in verschillende fasen van de afzetketen getest. De werking is beoordeeld door meting van bacteriegroei in het water en bepaling van het vaasleven
  Erwinia in Dahlia (praktische ploffertoets) en Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Doorn, J. van; Trompert, J.P.T. ; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. - \ 2009
  dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - cultuurmethoden - ziektebestrijding - dahlia - zantedeschia - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - cultural methods - disease control - dahlia - zantedeschia - varieties - varietal susceptibility - agricultural research
  Powerpoint presentatie over een nieuw Erwiniaproject (in 2008 gestart), waarbij overkoepelend over gewassen en in samenwerking met de aardappelsector wordt gewerkt aan oplossing voor het Erwiniaprobleem. Binnen dit project is ook aandacht voor Dahlia en Zantedeschia
  Ontwikkeling van toetsen op Erwinia
  Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Doorn, J. van - \ 2009
  bloembollen - bollen - plantenziekten - pectobacterium carotovorum - dickeya chrysanthemi - testen - landbouwkundig onderzoek - hyacinthus - muscari - iris - dahlia - zantedeschia - ornamental bulbs - bulbs - plant diseases - pectobacterium carotovorum - dickeya chrysanthemi - testing - agricultural research - hyacinthus - muscari - iris - dahlia - zantedeschia
  Powerpoint presentatie over agressief rot en witsnot dat een groot probleem is in o.a. hyacint, Muscari, iris, Dahlia en Zantedeschia. Om in partijen bollen op Erwinia te testen zijn laboratoriumtoetsen (ELISA, PCR) nodig. Om op het bedrijf zelf partijen te beoordelen wordt gewerkt aan zg. stresstoetsen om eventuele Erwinia snel zichtbaar te maken
  Deltaplan Erwinia: bollen en aardappelen werken samen aan oplossingen
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2009
  plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia - bestrijdingsmethoden - dahlia - aardappelen - solanum tuberosum - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - plant diseases - plant pathogenic bacteria - erwinia - control methods - dahlia - potatoes - solanum tuberosum - agricultural research - ornamental bulbs
  Powerpointpresentatie over de economische schade, veroorzaakt door Erwinia terug te dringen, door een gezamenlijke aanpak van aardappel & en bloembollensector
  Beheersing van Erwinia in bolgewassen : agressief snot en witsnot in hyacint, Zantedeschia, Dahlia en andere bloembolgewassen
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 99
  dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - hyacinthus orientalis - muscari - dahlia - iris (spermatophyta) - amaryllis - plantenziekten - gewasbescherming - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - hyacinthus orientalis - muscari - dahlia - iris (spermatophyta) - amaryllis - plant diseases - plant protection - ornamental bulbs - agricultural research
  De afgelopen acht jaar is in toenemende mate bacterierot (zachtrot, agressief rot) opgetreden in bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, Dahlia en iris. Ook in Freesia en Amaryllis zijn problemen; vooral de pootaardappelsector heeft grote schade door met name Erwinia chrysanthemi (agressief snot). Erwinia chrysanthemi is taxonomisch heringedeeld en vormt nu de groep Dickeya; het oude witsnot (Erwinia carotovora subspecies carotovora heet nu Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum.
  Teelt bijzondere bolgewassen
  Leeuwen, P.J. van; Vlaming, E.A.C. ; Trompert, J.P.T. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330610) - 263
  bloembollen - teelt - plantenziekten - gewasbescherming - anemone - allium - crocus - dahlia - chionodoxa - scilla - eucomis - iris (spermatophyta) - ornithogalum - triteleia - zantedeschia - ornamental bulbs - cultivation - plant diseases - plant protection - anemone - allium - crocus - dahlia - chionodoxa - scilla - eucomis - iris (spermatophyta) - ornithogalum - triteleia - zantedeschia
  Verslag van onderzoek naar diverse aspecten van teelt van bijzondere bolgewassen in de periode 1998-2005. Met name aspecten van plantenziektebestrijding werden onderzocht bij Allium, Anemone, Crocus, Dahlia, Chionodoxa, Puschkinia, Scilla, Eucomis, Iris, Ornithogalum, Triteleia en Zantedeschia.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.