Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oude koeienrassen op de reservebank
  Vries, F. de; Hiemstra, S.J. ; Sulkers, H. - \ 2012
  Veehouder en Dierenarts 26 (2012)1. - ISSN 1381-8007 - p. 44 - 47.
  melkveerassen - zwartbont - rundveerassen - zeldzame rassen - dierveredeling - functionele biodiversiteit - friese roodbonte - genetische bronnen van diersoorten - dairy breeds - holstein-friesian - cattle breeds - rare breeds - animal breeding - functional biodiversity - dutch red pied friesian - animal genetic resources
  Lang niet iedereen is overtuigd van de hedendaagse melktypische Holstein-Friesian-koe. Volgens sommige veehouders moeten oude rassen in ere worden hersteld.
  Eureca onderzoek naar consument
  Hoving, A.H. ; Haas, Y. de; Groot, L. de - \ 2011
  De Blaarkopper 2011 (2011)1. - p. 23 - 23.
  groninger blaarkop - melkveerassen - conservering - maatschappelijk draagvlak - vragenlijsten - inheems vee - groningen white headed - dairy breeds - conservation - public support - questionnaires - native livestock
  In het kader van het vervolg van het Eurecaproject werd door CGN/WUR een onderzoek gedaan naar 'Wat is een lokaal runderras de burger waard?'. In dit artikel staat het verslag.
  Welk type koe voor welk bedrijf?
  Haas, Yvette de - \ 2010
  organic farming - dairy farming - milk production - dairy farms - dairy breeds - cattle breeds
  Brown Swiss en niks anders
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveehouderij - biologische landbouw - melkkoeien - diergezondheid - amerikaanse brown swiss - melkveerassen - dairy farming - organic farming - dairy cows - animal health - american brown swiss - dairy breeds
  André Mulder is ervan overtuigd dat hij weinig problemen heeft met de diergezondheid op zijn bedrijf door het ras melkkoeien: Brown Swiss.
  De Jersey veestapel van Erik Ormel
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveebedrijven - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - jersey - melkveerassen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farms - dairy farming - biodynamic farming - jersey - dairy breeds - farm management
  Opvallend aan de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf van Erik Ormel is de Jersey veestapel.
  Gezonde klauw door sterk ras, goede voeding en droge omgeving
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - voetziekten - voersamenstelling - biologische landbouw - melkveebedrijven - melkveerassen - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - foot diseases - feed formulation - organic farming - dairy farms - dairy breeds
  Huib Bor wil eigenlijk geen antibiotica of andere reguliere diergeneesmiddelen meer gebruiken. Wanneer je als boer een dierenarts of medewerker van gezondheidsdienst of voorlichting vraagt hoe je klauwproblemen als een stinkpoot of mortellaro kunt voorkomen, adviseren ze in bijna alle gevallen voetbaden met formaline en kopersulfaat. Huib wil geen formaline gebruiken, omdat hij dat een gevaarlijke stof vindt. Wat kwam voor voetenbaden in de plaats?
  Bio-melkveefokkerij op gang
  Nauta, W.J. - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)1. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkveerassen - veredelen - dierveredeling - ki stieren - organic farming - dairy farming - dairy breeds - breeding - animal breeding - ai bulls
  Al vele jaren wordt er gepraat over de ontwikkeling van een biologische melkveefokkerij. De meningen zijn vaak verdeeld. Een tiental biologische melkveehouders van de netwerkgroep Duurzame Fokkerij vindt dat de discussies niet llanger de drempel mogen zijn voor acties. Deels fokken zij met eigen stieren op het bedrijf en daarnaast willen ze een biologische fokkerij-KI opzetten.
  Duurzame veestapel presteert goed [extra bijlage : Lagekosten- High-techbedrijf]
  Ouweltjes, W. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
  melkveehouderij - montbeliard - melkveerassen - duurzaamheid (sustainability) - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - montbeliard - dairy breeds - sustainability - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - farm management
  Een terugblik op de ervaringen van het Lagekostenbedrijf met de Montbéliarde en de Holstein-koeien wat betreft productie, vruchtbaarheidskenmerken, gezondheid en conditiescore
  Ras van biokoe : biologische melkveehouder zoekt bij bedrijf passend ras
  Smolders, E.A.A. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)20. - ISSN 0168-7565 - p. 83 - 83.
  melkveehouderij - melkkoeien - biologische landbouw - melkveerassen - zwartbont - jersey - belgisch witblauw - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - organic farming - dairy breeds - holstein-friesian - jersey - belgian blue - farm management
  Uit de rasgegevens van de veestapels van 93 biologische bedrijven is nagegaan welke melkveerassen in de periode 1984-2003 in de biologische melkveehouderij werden toegepast.
  Lagekostenbedrijf gaat met Montbeliarde-koeien de tweede fase in
  Bosch, H.K.J. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkveestapel - verbetering van de veestapel - melkveerassen - efficiëntie - kosten - melkproductie - prestatieniveau - proefbedrijven - investeringsbeslissingen - dairy farming - farm management - dairy herds - herd improvement - dairy breeds - efficiency - costs - milk production - performance - pilot farms - investment decisions
  Onlangs zijn op het lagekostenbedrijf 35 Montbeliarde-koeien uit Frankrijk aangekomen. De koeien van dit ras bevolken de komende jaren voor de helft het lagekostenbedrijf. De andere helft zal bestaan uit zwartbonte Holstein Frisian-koeien. Het bedrijfgaat hiermee na vijf jaar de tweede fase in. Roel Withaar, de bedrijfsleider, heeft er alle vertrouwen in.
  Roodbont heeft toekomst; invloed van milieubeleid en technologie op de keuze van het ras.
  Berentsen, P.B.M. - \ 1997
  Veeteelt (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 632 - 634.
  melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - toekomst - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - farm results - profitability - netherlands - future
  Uitgaande van de bedrijfsresultaten van het gemiddelde van de gespecialiseerde melkveebedrijven op de zandgrond van de LEI-steekproef van 1992-'93 zijn de resultaten voor het roodbont- en voor het zwartbontveebedrijf voor het jaar 2005 voorspeld
  Vleesrasembryos transplanteren in zwartbonte melkkoeien
  Hanekamp, W. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 117) - 20
  vleesveerassen - vleesvee - melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - beef breeds - beef cattle - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - embryo transfer - ova transfer - pregnancy
  Uit een economische berekening blijkt dat zelfs bij een optimistische benadering de maximale aankoopprijs van een vleesrasembryo beneden de kostprijs ligt. Het blijft daarom aantrekkelijk om het ondereind van de melkveestapel te insemineren met een opweinig geboortemoeilijkheden gebaseerde vleesrasstier.
  Gekombineerde selektie op melk en vlees bij MRIJ levert geld op.
  Oldenbroek, J.K. ; Bekman, H. ; Koorn, D. ; Werf, J.H.J. van der; Veldhuizen, A. van - \ 1990
  Veeteelt 7 (1990). - ISSN 0168-7565 - p. 300 - 302.
  melkveerassen - eierproductie - genetische variatie - genetica - heritability - vleesproductie - melkproductie - nederland - selectie - dairy breeds - egg production - genetic variation - genetics - meat production - milk production - netherlands - selection
  Aan de hand van de meest recente resultaten van een dubbeldoelproef wordt ingegaan op drie vragen : kan een melkvaars tegelijkertijd melk en vlees produceren; kan een stier, die dochters voortbrengt met een hoge melkproduktie, stierkalveren voortbrengen die gunstige eigenschappen hebben voor de kalfs- en stierevleesproduktie; wat levert een gecombineerde selectie op melk en vlees in een fokprogramma op?
  Behavioural observations on a group of cows using a dual computer - controlled concentrates dispenser
  Metz - Stefanowska, J. ; Spahr, S.L. - \ 1989
  Wageningen : IMAG (Research report / Institute of Agricultural Engineering 89-1) - 23
  diergedrag - computers - melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - gegevensverwerking - microcomputers - minicomputers - psychologie - voerautomaten - machines - animal behaviour - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - data processing - psychology - self feeders
  Zwartbontfokkerij in biotechnologisch tijdperk op kruispunt van wegen.
  Brascamp, E.W. - \ 1989
  Veeteelt 6 (1989). - ISSN 0168-7565 - p. 550 - 552.
  dierveredeling - melkveerassen - genetische modificatie - recombinant dna - animal breeding - dairy breeds - genetic engineering
  De invloed van de Holsteins tijdens de laatste decennia is weergegeven. Daarnaast is ingegaan op de veranderingen als gevolg van superheffing en biotechnologische ontwikkelingen. Om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen van embryotransplantatie en klonen is een verregaande bundeling van activiteiten nodig
  De ontwikkeling van een alternatieve eigenprestatietoets voor zwartbonte proefstieren = The development of an alternative performance test for Black and White AI-bulls
  Ham, C.W.A.M. van der; Laurijsen, H.A.J. ; Oldenbroek, J.K. - \ 1987
  Zeist : IVO (I.V.O.-rapport B-309) - 37
  stieren (bulls) - melkveerassen - mannelijke dieren - selectie - bulls - dairy breeds - male animals - selection
  Mogelijkheden voor selektie op kalfsvlees- en stierevleesproduktie-eigenschappen bij zwartbont melkvee = Possibilities to select on veal and beef production in black and white dairy cattle
  Napel, J. ten; Dijkstra, J. ; Laurijsen, H.A.J. - \ 1987
  Zeist : IVO (I.V.O.-rapport B-303) - 63
  melkveerassen - vleesproductie - selectie - dairy breeds - meat production - selection
  In de periode 1980 tot '86 werd er een nakomelingenonderzoek uitgevoerd van 38 zwartbonte proefstieren die de eigenprestatietoets hadden ondergaan. De nakomelingen werden gemest als vleeskalf of als vleesstier. Het doel van de proef was de genetische relatie te onderzoeken tussen de eigenprestatie van jonge proefstieren onder opfokomstandigheden en de prestaties van de nakomelingen onder mesterijomstandigheden. Daarbij lag in deze proef de nadruk op de genetische verbanden met slachtkwaliteit. Vanwege de beperkte technische en financiele mogelijkheden werd gebruik gemaakt van stieren met een extreem hoge of lage bevleesdheid, waarbij het verband via een regressieberekening werd bepaald. Er zijn in totaal gegevens van 532 vleeskalveren en 621 vleesstieren gebruikt
  Mogelijkheden voor selectie op kalfsvleesproductie-eigenschappen bij zwartbonte runderen : de Terwispelproef = Possibilities to select on veal production in black and white dairy cattle
  Oldenbroek, J.K. ; Laurijsen, H.A.J. ; Meijering, A. - \ 1986
  Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" B-275) - 58
  melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - vleesproductie - selectie - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - meat production - selection
  In 1983-1984 werd een nakomelingenonderzoek op kalfsvleesproduktie uitgevoerd voor 55 zwartbonte proefstieren. Deze stieren hadden zelf een eigenprestatietoets op groei, voederverbruik en slachtkwaliteit ondergaan. Het aandeel Holstein-Friesian-genen in de proefstieren varieerde van 0 tot 100 procent. Het doel van de proef was: om de relatie te leggen tussen de eigenprestatietoets en het nakomelingenonderzoek in de kalfsvleesproduktie, om genetische kengetallen voor kalfsvleesproduktie-eigenschappen te schatten en om de mogelijkheden voor selectie op kalfsvleesproduktie te bestuderen. In totaal werden er 1060 nakomelingen gemest met 292 nakomelingen van een referentiestier tot een gemiddeld gewicht van 208 kg
  Mogelijkheden voor selectie op kalfsvleesproduktie-eigenschappen bij roodbonte runderen : de dubbelproef = Possibilities to select on veal production in red and white (MRIJ) dairy cattle
  Oldenbroek, J.K. ; Dijkstra, J. ; Korver, S. - \ 1986
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport. Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-279) - 47
  melkveerassen - vleesproductie - selectie - melkvee - dairy breeds - meat production - selection - dairy cattle
  Het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid bij zwart- en roodbont vee.
  Arendonk, J.A.M. van; Broek, J. van den - \ 1986
  Veeteelt 12 (1986). - ISSN 0168-7565 - p. 1099 - 1101.
  kunstmatige inseminatie - uitselecteren - melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - paring - vervanging - artificial insemination - culling - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - farm management - farm planning - mating - replacement
  In dit onderzoek is voor koeien met uiteenlopende leeftijd vastgesteld welke laktatiewaarde minimaal vereist is, zodat insemineren op verschillende momenten na afkalven economisch gezien nog zinvol is
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.