Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 2569

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering
  Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)164. - ISSN 1572-7610 - p. 34 - 36.
  circular agriculture - biodiversity - biodiversity assessment - dairy farming
  Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een centrale rol speelt in het Deltaplan biodiversiteitsherstel. De biodiversiteitsmonitor maakt de prestaties van boeren voor biodiversiteit inzichtelijk aan de hand van zeven kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De indicatoren sturen integraal naar biodiversiteitsverbetering en kunnen mogelijk gebruikt worden om boeren te belonen voor hun prestaties. Maar bij welke waarden van de KPI’s is sprake van herstel van biodiversiteit? En bij welke waarden kunnen we spreken over een ecologisch optimum? Het Wereld Natuurfonds en Rabobank vroegen Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk Instituut om drempel- en streefwaarden te bepalen voor de KPI’s.
  Data from: Weekly defoliation controls but does not kill broad-leaved dock (Rumex obtusifolius L.)
  Evert, Frits van; Cockburn, M. ; Beniers, Annelies ; Latsch, R. - \ 2019
  Wageningen University & Research
  grassland - weed control - broad-leaved dock - organic agriculture - dairy farming - robotic weeding - weed robot
  Data from three experiments in which the leaves of the grassland weed Rumex obtusifolius L. (broad-leaved dock) were repeatedly removed, and in which regrowth was monitored.
  Dossier Beweiding
  Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2018
  Wageningen : Groen Kennisnet
  dairy farming - pastures - grassland management - grazing - grazing systems - cattle housing - feeds - circular agriculture
  Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.
  Photosynthesis : Online introductory course
  Vreugdenhil, D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
  The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
  Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
  Vellinga, T. ; Eekeren, N. van - \ 2017
  V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  landgebruik - bodemkwaliteit - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - graslanden - wisselbouw - grasklaver - land use - soil quality - greenhouse gases - emission - dairy farming - grasslands - ley farming - grass-clover swards
  In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk
  Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot: Leverbotbestrijding risico’s & kansen
  Verkaik, J.C. ; Neijenhuis, F. ; Verwer, Cynthia - \ 2017
  Ekoland 37 (2017). - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten
  Slakken in de zomer wegfrezen uit de greppels minimaliseert de kans op leverbot. In combinatie met opstallen voor opname van besmetting kan zomerfrezen leverbot zelfs voorkomen. De kans op leverbot neemt eveneens aanzienlijk af door runderen evasief te weiden. Botten vangen (en doden) door het vee te behandelen, kan dankzij beide maatregelen achterwege blijven. De afhankelijkheid van middelen neemt af. Zeer gewenst nu resistentie alsmaar toeneemt en geregistreerde middelen voor lacterend en droogstaand vee ontbreken.
  Agri-environmental policies and Dutch dairy farmers' responses
  Samson, Gerlinda Sabrina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): J.H.H. Wesseler, co-promotor(en): C. Gardebroek; R.A. Jongeneel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436755 - 177
  dairy farming - agricultural economics - cap - agricultural policy - farm income - economic behaviour - melkveehouderij - agrarische economie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - economisch gedrag

  This thesis focuses on analysing the Dutch dairy farmer behaviour in a changing political environment. The general objective of this research is to analyse the responses of Dutch dairy farmers in the situation of a changing agricultural and environmental policy context (i.e. changes in the subsidy payment system, milk quota abolishment and the reformed Dutch manure policy), thereby taking into account economic as well as non-economic factors. In order to study the research questions, yearly data (from the period 2001 to 2012) on various economic and non-economic variables were gathered.

  The analysis methods used are (the evaluation of) an economic simulation experiment, literature study and econometrics. Generally it is found that active Dutch dairy farmers, which are expected to continue farming in the future, followed an expansion strategy. Although the dairy farmers were facing different agricultural policy regulations, their farmer behaviour was almost consistent over the years.

  Onderzoek naar leverbot deel 1: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofacturen leverbotbestrijding
  Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan ; Neijenhuis, Francesca - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)6. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten - ziektebestrijding - liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - disease control
  risico’s & kansen Een in Nederland afgekeurde lever met vergrote galgangen met aanwijzingen voor ontsteking. Leverbotbestrijding Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren risico’s & kansen
  Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?
  Neijenhuis, Francesca ; Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1029) - 65
  leverbot - fascioliasis - melkvee - melkveehouderij - parasitosen - infectieziekten - dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - liver flukes - fascioliasis - dairy cattle - dairy farming - parasitoses - infectious diseases - animal production - animal welfare - animal health - organic farming
  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het leverbotinstrument en een drietal preventieve maatregelen die zijn uitgeprobeerd.
  Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd
  Boer, H.C. de; Eekeren, N. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1025) - 36
  trifolium repens - opbrengsten - reductie - voedingsstoffen - melkveehouderij - trifolium repens - yields - reduction - nutrients - dairy farming
  Onderzoek naar oorzaken en oplossingen van grasklaverdaling in de landbouw.
  Sustaining dairy
  Villarreal Herrera, Georgina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): J.S.C. Wiskerke, co-promotor(en): J.W. van der Schans. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431545 - 331
  dairy farming - dairy farms - agricultural society - economic sectors - agricultural sector - sustainable agriculture - sustainability - netherlands - great britain - western europe - europe - melkveehouderij - melkveebedrijven - agrarische samenleving - economische sectoren - landbouwsector - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - nederland - groot-brittannië - west-europa - europa

  Dairy in Europe has undergone many changes in the last few years—the abolition of milk production quotas being a fundamental one. This study explores these changes in relation to the sustained social and environmental viability of the sector and how dairy processors' sustainability programs are a part of that.

  Regime change as outlined in transition theory enhanced through a sociological approach on actors informed this research. More specifically, the notion of obligatory passage points was used to explore the mechanisms through which dominant actors make certain actions mandatory and reify their status as indispensable. The thesis consists of three case studies: the dairy sectors in the Netherlands, Ireland and the United Kingdom. The cases trace the evolution of all sectors since the post-war era, outlining the dominant logic that has guided its development. The sustainability programs of three dairy processors—located in each of the case countries—are also part of the analysis. Data was collected through document analysis and semi-structured interviews.

  The analysis shows that the post-war logic based on the increase of scale and intensification of dairying has continued to shape the development of the sector through today. While the visible impacts of intensive dairy have led to adaptations to the dominant rules and practices, these changes have not been fundamental in nature. The analysis of dairy processors and their sustainability programs revealed that these programs can be an additional tool for compliance to legal standards and the alleviation of pressing societal concerns. However, processors address social and environmentally relevant dairy-related challenges when an effective link to profit can be established. These programs have been unable to ensure that the dairy sector operates within established environmental limits and societal expectations, while providing a stable livelihood for farmers.

  This research contributes to the understanding of sustainability (agri-food) transitions by identifying the mechanisms through which the regime adapts to the shifting environment and dominant actors strive for their own continuity. It also adds to the debate about the role that incumbent actors can have in sustainability transitions—their involvement is important but they are unable to guide such processes. This study advances the empirical ground in sustainability transition studies by focusing on systems in which change is less likely to be technologically driven and where social change plays a larger role. Finally, this thesis connects past development, current challenges, and present engagement in a discussion about the future development of the dairy sector; this adds to the further conceptualization of the complexity and co-evolutionary nature of sustainability transitions.

  The utility of sensor technology to support reproductive management on dairy farms
  Rutten, C.J. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): H. Hogeveen; M. Nielen, co-promotor(en): W. Steeneveld. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431934 - 232
  dairy cattle - dairy farms - sensors - reproduction - reproductive behaviour - animal health - calving - activity - management - dairy farming - technology - agricultural economics - melkvee - melkveebedrijven - sensors - voortplanting - voortplantingsgedrag - diergezondheid - kalven - activiteit - bedrijfsvoering - melkveehouderij - technologie - agrarische economie

  Since the 1980s, efforts have been made to develop sensors that measure a parameter from an individual cow. The development started with individual cow recognition and was followed by sensors that measure the electrical conductivity of milk and pedometers that measure activity. Some sensors like activity meters, electrical conductivity, weight floors and somatic cell count sensors are commercially available. Adoption has in general been low and mainly driven by the AMS, with a clear exception for estrus detection. In practice, the economic benefits of using sensor systems has not been proven. So, to make sensors live up to their full potential there is a need for research to shift from technical development towards practical applications and integration with operational farm management. Estrus detection sensors can have a good detection performance and are currently applied by farmers in practice, therefore this thesis focusses on sensors that support reproductive management. The main objective of this thesis is to study the utility of sensor technology to support reproductive management on dairy farms. This main objective was split in five sub objectives that each study a part of the main objective and were discussed in the separate chapters of this thesis.

  We demonstrated that utility of sensors for reproductive management can be found in economic benefits (estrus and calving detection), reduction of labor (calving and estrus detection) and more detailed management information (prognosis of insemination success). So, automated estrus detection aids reproductive management.

  From this thesis the following conclusions can be drawn:

  The developed theoretical framework describes four levels of sensor development, which should all be included in proper development of sensor systems. The literature review showed that no studies developed sensor systems with regard to management and decision support.

  It was possible to improve the prediction of the start of calving compared to a model that only uses the expected calving date. However, predicting the start of calving within an hour was not possible with a high sensitivity and specificity.

  There was financial merit in the use of calving detection, because the sensor system enables more timely intervention by the farmer. The uncertainty about the positive effects was large, which caused a wide range in the simulated financial benefits.

  Investment in a sensor for estrus detection was on average profitable with a return on investment of 11%. Profitability was influenced most by the heuristic culling rules and the expected increase of the estrus detection rate between detection by visual observation and the sensor.

  Routinely collected farm data can be used to estimate a prognosis on insemination success and be used to determine whether an individual cow has a higher or lower than average likelihood of insemination success. Integration of this prognostic model with an estrus detection sensor has potential.

  Currently farmers only adopt sensors for estrus detection or because they were standard with an AMS. A reason for this is that sensor systems do not produce clear information for farmers. Sensor technology should be focused on management support of applications. Labor benefits of sensors are important for adoption of sensors by farmers, farmers value flexibility, increased family time and less physical workload as benefits. However, economic evaluations of technical solutions are unable to quantify these benefits. Sensor research should consider the preference of farmers regarding labor. For the appraisal of sensor technology new methods to value labor benefits of sensor are needed. Furthermore, in sensor development societal acceptance should be an important consideration. Animal rights activists may frame the use of sensors as a form of industrialized farming. Only using technical arguments and considerations to explain the benefits of sensors will hamper the societal acceptance of modern dairy farming. Application of sensors on dairy farms should be communicated smartly to society in terms that relate the values of citizens.

  Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij : minder koeien om binnen milieugrenzen te komen
  Wit, Jan de; Veluw, Kees van - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 26
  melkveehouderij - milieueffect - agrarische bedrijfsvoering - melkveestapel - duurzame veehouderij - melkproductie - emissiereductie - biologische landbouw - dairy farming - environmental impact - farm management - dairy herds - sustainable animal husbandry - milk production - emission reduction - organic farming
  De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten. Rekening houdend met redelijke efficiëntieverbeteringen wordt ingeschat dat de Nederlandse melkveestapel van 1,6 miljoen melkkoeien in 2015 terug zal moeten gaan naar ongeveer 1,4 miljoen (vanwege de ammoniak-doelstelling voor 2030). Vanwege klimaat-doelstellingen zou de melkveestapel verder terug moeten (naar ongeveer 1,1 miljoen) maar de onzekerheden, over zowel de verwachte emissie per kg melk als de doelstelling, zijn te groot om hierover stellige uitspraken te doen. Met het dalend aantal dieren zullen de externe maatschappelijke kosten dalen, met circa €300-800 miljoen per jaar. Tegelijkertijd zal het een forse verlaging geven van de Netto Toegevoegde Waarde (jaarlijkse beloning voor arbeid en kapitaal), en daarmee de inkomens op de melkveebedrijven en zuivelverwerking, van €250 miljoen. Naar grove schatting kan de reductie van het aantal dieren middels opkoop tot 2030 jaarlijks maximaal €65 miljoen kosten. Aantrekkelijker lijkt het, indien mogelijk, om een harde sanering te voorkomen en tegelijkertijd het produceren binnen strenge milieugrenzen (via het verkleinen van de veestapel of anderszins) te waarderen door: Het stimuleren van brede duurzame zuivel-concepten, zoals biologische zuivel. Het stimuleren en faciliteren van alternatieve inkomstenbronnen (verbrede landbouw). Directe ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren, gefinancierd. Door bijvoorbeeld een CO2-equivalenten-belasting op (rund-)vlees en melk (waardoor tegelijkertijd het gebruik/consumptie wordt verminderd) en/of via het toestaan van ‘offsets’ in de agrarische sector bij verwerving van broeikasgasemissie-rechten binnen het ETS.
  Zoeken naar betekenis in twee waarheden : samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd
  Gils, S.H. van - \ 2017
  Ekoland (2017)4. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  bodembeheer - bodemkwaliteit - voedselkwaliteit - voeding en gezondheid - voedselproductie - biologische landbouw - melkveehouderij - bemesting - soil management - soil quality - food quality - nutrition and health - food production - organic farming - dairy farming - fertilizer application
  In de landbouw bestaan er twee waarheden: die van de wetenschap en die van de praktijk. Tijdens het symposium Sustainable soil management & healthy food bleken die twee waarheden vooralsnog onverenigbaar. “Niet om te beledigen, maar de praktijk loopt toch een beetje voor op de wetenschap”, vindt melkveehouder Kees van Gaalen.
  De PerceelVerdeler: optimaal verdelen van de beschikbare mest op het melkveebedrijf
  Oenema, Jouke ; Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen 78) - 25
  melkvee - melkveehouderij - rundveemest - kunstmeststoffen - ruimtelijke verdeling - dairy cattle - dairy farming - cattle manure - fertilizers - spatial distribution
  Het verlagen van de TAN-excretie als maatregel om de ammoniakemissie op het melkveebedrijf te verminderen : methodiek voor het vaststellen van de TAN-excretie: module ‘Bedrijfsspecifieke Emissie Ammoniak’ (BEA) van de Kringloopwijzer
  Šebek, L. ; Migchels, G. ; Dijk, C. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1020) - 33
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - emissiereductie - rundveevoeding - rundveemest - agrarische bedrijfsvoering - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - emission reduction - cattle feeding - cattle manure - farm management
  Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
  Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
  melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
  Milk progesterone measures to improve genomic selection for fertility in dairy cows
  Tenghe, Amabel Manyu Mefru - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): R.F. Veerkamp; B. Berglund, co-promotor(en): D. J. de Koning; A.C. Bouwman. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431330 - 179
  dairy cows - fertility - progesterone - milk - genomics - genetic improvement - heritability - genetic parameters - dairy performance - reproductive traits - animal genetics - animal breeding - dairy farming - melkkoeien - vruchtbaarheid - progesteron - melk - genomica - genetische verbetering - heritability - genetische parameters - melkresultaten - voortplantingskenmerken - diergenetica - dierveredeling - melkveehouderij

  Improved reproductive performance has a substantial benefit for the overall profitability of dairy cattle farming by decreasing insemination and veterinary treatment costs, shortening calving intervals, and lowering the rate of involuntary culling. Unfortunately, the low heritability of classical fertility traits derived from calving and insemination data makes genetic improvement by traditional animal breeding slow. Therefore, there is an interest in finding novel measures of fertility that have a higher heritability or using genomic information to aid genetic selection for fertility. The overall objective of this thesis was to explore the use of milk progesterone (P4) records and genomic information to improve selection for fertility in dairy cows. In a first step, the use of in-line milk progesterone records to define endocrine fertility traits was investigated, and genetic parameters estimated. Several defined endocrine fertility traits were heritable, and showed a reasonable repeatability. Also, the genetic correlation of milk production traits with endocrine fertility traits were considerably lower than the correlations of milk production with classical fertility traits. In the next step 17 quantitative trait loci (QTL) associated with endocrine fertility traits, were identified on Bos taurus autosomes (BTA) 2, 3, 8, 12, 15, 17, 23, and 25 in a genome-wide association study with single nucleotide polymorphisms. Further, fine-mapping of target regions on BTA 2 and 3, identified several associated variants and potential candidate genes underlying endocrine fertility traits. Subsequently, the optimal use of endocrine fertility traits in genomic evaluations was investigated; using empirical and theoretical predictions for single-trait models, I showed that endocrine fertility traits have more predictive ability than classical fertility traits. The accuracy of genomic prediction was also substantially improved when endocrine and classical fertility traits were combined in multi-trait genomic prediction. Finally, using deterministic predictions, the potential accuracy of multi-trait genomic selection when combining a cow training population measured for the endocrine trait commencement of luteal activity (C-LA), with a training population of bulls with daughter observations for a classical fertility trait was investigated. Results showed that for prediction of fertility, there is no benefit of investing in a cow training population when the breeding goal is based on classical fertility traits. However, when considering a more biological breeding goal for fertility like C-LA, accuracy is substantially improved when endocrine traits are available from a limited number of farms.

  Background analysis for a Temporary Measure (State aid) aimed at restructuring the Dutch Dairy Sector
  Jongeneel, Roel ; Silvis, Huib ; Daatselaar, Co ; Everdingen, Walter van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Economic Research memorandum 2017-054) - 20
  dairy farming - agricultural sector - milk - markets - crises - agricultural crises - netherlands - melkveehouderij - landbouwsector - melk - markten - crises - landbouwcrises - nederland
  The EU dairy sector is facing a crisis, which also affects Dutch dairy farmers. Low milk prices have negatively affected dairy farm profitability. At the same time, the structural adjustment in the Dutch dairy sector has slowed down: the reduction in the rate of farm exits was below normal levels and in contrast with the pattern observed in several other EU Member States. Now the Dutch government would like to consider a temporary support programme aimed at restructuring the dairy sector. The Ministry of Economic Affairs has requested Wageningen Economic Research to provide a background analysis with respect to such a temporary measure. This analysis is requested because the proposed measure would imply state aid to the Dutch dairy sector, which is only allowable in case a number of criteria are satisfied. This research should provide insight into this matter.
  Dairy matters: Inspiring stories on dairy development in Kenya : Eighteen case studies from SNV's Kenya Market-led Dairy Programme
  Rademaker, Ida ; Lee, J. van der - \ 2017
  SNV/Wageningen University & Research - ISBN 9789087403164 - 160
  dairy farming - dairy industry - dairy cooperatives - small farms - stakeholders - case studies - kenya - melkveehouderij - zuivelindustrie - zuivelcoöperaties - kleine landbouwbedrijven - stakeholders - gevalsanalyse - kenya
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.