Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 108

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==daucus carota
  Check title to add to marked list
  Tagetes, ook rendabel voor de akkerbouw!
  Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. - \ 2015
  groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - lelies - planten met knollen - penen - daucus carota - besmetters - veldgewassen - green manures - host plants - plant protection - cultural control - tagetes - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - potatoes - lilies - tuberous species - carrots - daucus carota - contaminants - field crops
  De teelt van Tagetes heeft de besmetting met wortellesieaaltjes zeer sterk verlaagd. Na de teelt in 2006 tot minder dan 20 aaltjes/100 ml grond en na de tweede teelt in 2009 naar een nog lager niveau (<2 wortellesieaaltjes/ 100 ml grond). Ondanks de teelt van gewassen die dit aaltje sterk kunnen vermeerderen (goede waardgewassen) als aardappel en lelie en na 2009 van aardappel en peen blijft de besmetting zeer laag. Deze resultaten bevestigen het duur-effect van Tagetes dat in eerder onderzoek is waargenomen.
  Middelen tegen cavity spot en zwarte vlekken : veld- en bewaaronderzoek van 2013 tot voorjaar 2014
  Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 29
  proeven op proefstations - groenteteelt - penen - daucus carota - veldproeven - gewasbescherming - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - houdbaarheid (kwaliteit) - station tests - vegetable growing - carrots - daucus carota - field tests - plant protection - soil fungi - plant pathogenic fungi - fungicides - keeping quality
  De invloed van de ingezette experimentele middelen op het optreden van cavity spot en zwarte vlekken. Cavity spot werd in de proef op Vredepeel alleen betrouwbaar teruggedrongen door de eenmalige inzet van experimenteel middel 1. In de proef in de omgeving van Reusel was er geen effect te constateren van de eenmalige toepassing van experimenteel middel 1. Dit komt overeen met de resultaten van de proef in 2012, waarin een eenmalige toepassing van middel 1 niet en een tweemalige toepassing wel tot een betrouwbare verlaging leidde. De proef te Reusel gaf wel effecten te zien van enkele objecten waarin experimenteel middel 2 of middel 4 tijdens het groeiseizoen waren toegepast, op het optreden van zwarte vlekken na de bewaring. Deze middelen gaven een verlaging te zien van de zwarte vlekkenindex of het zwarte vlekken percentage. Niet alle objecten met deze middelen gaven een betrouwbare verlaging te zien, wellicht als gevolg van het feit dat de verschillen op de grens van betrouwbaarheid lagen. Daarom zijn de effecten van middel 2 en 4 op het terugdringen van de zwarte vlekken te beschouwen als goede aanwijzingen. De belangrijkste veroorzaker van de zwarte vlekken was Mycocentrospora acerina.
  Onkruiddruk blijft hoog bij niet-kerende grondbewerking
  Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)50. - ISSN 0006-5617 - p. 47 - 47.
  groenteteelt - koolsoorten - penen - daucus carota - cultuurmethoden zonder grondbewerking - gewasbescherming - onkruidbestrijding - teeltsystemen - opbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - structuur - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - vegetable growing - cabbages - carrots - daucus carota - no-tillage - plant protection - weed control - cropping systems - outturn - keeping quality - structure - soil structure - tilth
  Hardere grond maar meer wortels bij proef niet-kerende grondbewerking PPO Lelystad. PPO-onderzoeker Derk van Balen licht e.e.a. toe.
  Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031
  Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Hanse, B. ; Hendrickx, W. ; Venhuizen, A. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 529) - 46
  bodemweerbaarheid - plantenziekten - bodemschimmels - thanatephorus cucumeris - nuttige organismen - lysobacter - reststromen - digestaat - beta vulgaris - suikerbieten - solanum tuberosum - aardappelen - daucus carota - penen - keukenkruiden - nederland - veldproeven - akkerbouw - soil suppressiveness - plant diseases - soil fungi - thanatephorus cucumeris - beneficial organisms - lysobacter - residual streams - digestate - beta vulgaris - sugarbeet - solanum tuberosum - potatoes - daucus carota - carrots - culinary herbs - netherlands - field tests - arable farming
  Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve reststoffen te identificeren en te zoeken naar een voor de praktijk toepasbare methode om ziektewering in de bodem te verhogen.
  Cavity spot in peen en de mogelijkheden van beheersing : voorstel voor onderzoek naar perspectiefvolle toepassingen
  Lamers, J.G. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 27
  cavity spot - afwijkingen, planten - penen - wortelgewassen als groente - daucus carota - plantenziektebestrijding - literatuuroverzichten - cavity spot - plant disorders - carrots - root vegetables - daucus carota - plant disease control - literature reviews
  Cavity spot is een groot probleem in de teelt van peen in het algemeen en de industrieteelten in het bijzonder. De aantasting veroorzaakt onacceptabel kwaliteitsverlies doordat donkere plekken op de peen ontstaan die na schrappen of schillen zelfs nog duidelijker naar voren komen. Aantastingpercentages tot 60 % komen voor, terwijl maximaal 5 % is toegestaan. Bij waspeen is het probleem zo groot dat teeltgebieden worden verlaten (NOP). De transportkosten kunnen door de grotere afstanden hoog oplopen om de peen naar de fabriek te vervoeren. In de praktijk zijn er geen mogelijkheden om cavity spot te bestrijden. Wel kan het optreden van cavity spot vermeden worden door - niet te telen op percelen waar eerder cavity spot is opgetreden en - niet te telen op percelen waar wateroverlast (structuur, drainage) kan optreden, - te kiezen voor kortere peenteelten zoals de teelt van Parijse wortelen, - door regelmatig penen op te rooien kan de besmetting gemonitord worden zodat de oogst kan plaats vinden voordat de aantasting te hoog wordt - zo mogelijk de teelt van minder vatbare rassen, die evenwel minder gewilt zijn. Vanwege het ontbreken van afdoende bestrijdingsmogelijkheden is de literatuur onderzocht op nieuwe mogelijkheden.
  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2008 t/m 2010
  Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Berg, W. van den - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 28
  daucus carota - penen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - cultuurmethoden - risicofactoren - oogstfactoren - correlatieanalyse - daucus carota - carrots - plant diseases - plant pathogenic fungi - cultural methods - risk factors - yield factors - correlation analysis
  Zwarte vlekken in peen kan bij zowel gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken (BioKennis bericht, 2007). Een complex van omstandigheden waaronder de aanwezigheid van diverse schimmels in de grond, de groeiomstandigheden van het gewas, de oogstomstandigheden en de bewaarcondities spelen bij het optreden een rol. Een inventarisatie van allerlei omstandigheden in 2001- 2003 leverde indicaties op dat slechte oogstomstandigheden de grootste risicofactor vormen. Onderzoek met een extreem zware kunstmatig aangebrachte ziektedruk liet ook zien dat afhankelijk van de schimmel een wondhelingsperiode van één week enig positief effect had (Wander, Meier, Booij & Velema, 2006). Bij de huidige praktijk waarbij grote hoeveelheden kisten bij één bewaarregime worden bewaard is het differentiëren van bewaarregimes niet mogelijk. Tot op heden zijn er dus nog geen praktisch uitvoerbare maatregelen die een duidelijk effect op zwarte vlekken hebben. In opdracht van het Productschap Tuinbouw is een correlatie analyse uitgevoerd om na te gaan of er een verband is tussen teeltfactoren en het al dan niet voorkomen van zwarte vlekken in de jaren 2008 t/m 2010 in de praktijk.
  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2008 en 2009
  Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Berg, W. van den - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 27
  daucus carota - penen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - bodemeigenschappen - nederland - daucus carota - carrots - plant diseases - plant pathogenic fungi - soil properties - netherlands
  Zwarte vlekken in peen kan bij zowel gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken (BioKennis bericht, 2007). Een complex van omstandigheden waaronder de aanwezigheid van diverse schimmels in de grond, de groeiomstandigheden van het gewas, de oogstomstandigheden en de bewaarcondities spelen bij het optreden een rol. Een inventarisatie van allerlei omstandigheden in 2001- 2003 leverde indicaties op dat slechte oogstomstandigheden de grootste risicofactor vormen
  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2008
  Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt, J. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 28
  groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - bewaarziekten - chemische bestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - vegetable growing - field crops - daucus carota - plant protection - fungal diseases - storage disorders - chemical control - keeping quality
  De gegevens van het teeltjaar 2008 zijn in opdracht van het Productschap Tuinbouw geanalyseerd. Agrifirm heeft een lijst van teeltgegevens van peen partijen van hun klanten verzameld en bij het uitschuren de peen beoordeeld op ziekte. PPO-AGV heeft de schimmels gedetermineerd en een analyse van de teeltgegevens uitgevoerd.
  Alternaria dauci in peen, projectjaar 2000
  Plentinger, M.C. ; Wanten, P.J. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenten - 59
  groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - chemische bestrijding - fungiciden - alternaria - proeven op proefstations - vegetable growing - field crops - daucus carota - plant protection - fungal diseases - chemical control - fungicides - alternaria - station tests
  In het jaar 2001 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin fungiciden werden beproefd tegen Alternaria dauci in peen. De proefvelden werden op het PPO-AGV in Lelystad en in Meterik aangelegd. Het doel van het project was na te gaan of fungiciden die toegelaten zijn in andere gewassen of nog niet in Nederland zijn toegelaten, werkzaam zijn tegen Alternaria dauci in peen. Gewascontrole vond plaats door planten te beoordelen op een bladaantasting door Alternaria dauci. De aantasting werd regelmatig beoordeeld aan de hand van een ziekte-index. In dit tweede proefjaar werd gekeken naar de effectiviteit van de middelen op Alternaria en werden geen opbrengstgegevens verzameld.
  Oriënterend onderzoek naar het effect van biofumigatie met Terraprotect op optreden van zwarte vlekkenziekte in praktijkpercelen
  Schepers, H.T.A.M. ; Meier, R. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 15
  daucus carota - penen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - biofumigatie - daucus carota - carrots - plant pathogenic fungi - plant disease control - biofumigation
  Zwarte vlekken op peen leidt tot een ernstige vermindering en soms afkeuring van de peen. De veroorzakende schimmels bevinden zich in de grond en kunnen zich vestigen in de opperhuid van de peen. Bij de oogst liften de schimmels mee de bewaring in, met de aanhangende grond. Tijdens de bewaring worden na verloop van tijd de zwarte vlekken op de peen gevormd. In dit onderzoek is bekeken of toepassing van biofumigatie (het in de grond werken van gewassen of gewasresten waarbij gasvormige stoffen ontstaan die een dodende werking hebben op bodemziekten en -plagen) een oplossing kan zijn voor dit probleem.
  Stability of the Bet v 1 cross-reactive allergens Api g 1 and Dau c 1 : a biophysical approach
  Bollen, M.A. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Tiny van Boekel; Huub Savelkoul; Harry Wichers, co-promotor(en): Hans Helsper. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853763 - 160
  allergenen - voedselallergieën - kruisreactie - betula - daucus carota - penen - selderij - apium graveolens - hooikoorts - allergens - food allergies - cross reaction - betula - daucus carota - carrots - celery - apium graveolens - pollen allergy
  The allergen Bet v 1 is known as the primary sensitizer for birch pollen-related food allergy and is responsible for IgE cross-reactivity to pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins from, in particular, fruits from the Rosaceae and vegetables from the Apiaceae families. The allergenic potential of PR-10 proteins is mainly characterized for specific recombinantly produced isoforms, which are used for research and diagnostic purposes. However, in natural food sources these allergens are often present as isoform mixtures. The first aim of this research was to purify and characterize PR-10 allergens as natural isoform mixtures to determine whether differences could be observed between natural and recombinant allergens and between plant families. The second aim was to find a relationship between the physico-chemical stability of PR-10 proteins and structural characteristics to explain differences in IgE binding potential and cross-reactivity. The PR-10 allergens Bet v 1 from birch, Api g 1 from celery, and Dau c 1 from carrot were purified under mild conditions following a standardized protocol. Different allergen isoforms were determined and circular dichorism (CD) analyses of the allergen mixtures showed a similar secondary structure composition as observed for other PR-10 proteins. The allergen mixtures and recombinant allergens were characterized by stability studies to pH, temperature and denaturant where CD was used to detect structural changes. Minor differences were observed in stability between natural isoform mixtures and between the recombinant isoforms, although recombinant Dau c 1 was likely destabilized by its attached His-tag. A general trend was observed for allergen stability, structural differences and their relationship to the IgE binding capacity in aqueous solutions. The allergenic potential decreases in the following order: Bet v 1, the primary allergen of birch pollen-related allergies, Mal d 1, Api g 1 and Dau c 1, in accordance with their amino acid sequence identity. Bet v 1 cross-reactive IgE antibodies preferably bind to the charged and polar residues of Mal d 1 for which the positive charge can be increased by the physiological pH of fruit. Api g 1 appears to be more stable than Dau c 1 as the result of a tighter hydrophobic packing. However, the thermodynamic stability of Api g 1 is similar to that of Bet v 1, but the higher proportion of hydrophobic residues and the reduced proportion of charged residues are responsible for the lower IgE binding capacity. Furthermore, the IgE binding capacity is not severely affected, as long as the protein is able to refold. The implications of these findings are discussed in the context of the development of allergic symptoms upon exposure to these PR-10 proteins.

  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2007
  Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 21
  daucus carota - penen - plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora - plantenziektebestrijding - fungiciden - daucus carota - carrots - plant pathogenic fungi - phytophthora - plant disease control - fungicides
  Zwarte vlekken in peen kan zowel bij gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken. In opdracht van het Productschap Tuinbouw is een analyse uitgevoerd op de teelt- en ziekte gegevens van peen, die in het jaar 2007 op praktijkschaal zijn geteeld. Agrifirm heeft een lijst van teeltgegevens van peenpartijen van hun klanten verzameld en bij het uitschuren de peen beoordeeld op ziekte. PPO-AGV heeft de analyse uitgevoerd en de rapportage verzorgd.
  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken peen : analyse praktijkmonsters 2006
  Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessuit Akkerbouw, Groen ruimte en Vollegondsgroenten - 20
  daucus carota - penen - plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora - plantenziektebestrijding - fungiciden - daucus carota - carrots - plant pathogenic fungi - phytophthora - plant disease control - fungicides
  Zwarte vlekken in peen kan zowel bij gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken. In opdracht van het Productschap Tuinbouw is een analyse uitgevoerd op de teelt- en ziekte gegevens van peen, die in het jaar 2006 op praktijkschaal zijn geteeld. Agrifirm heeft een lijst van teeltgegevens van peenpartijen van hun klanten verzameld en bij het uitschuren de peen beoordeeld op ziekte. PPO-AGV heeft de analyse uitgevoerd en de rapportage verzorgd.
  Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Granulaat toediening, volvelds bespuiting en zaadcoating tegen de maden van de wortelvlieg Psila rosae in waspeen 2007
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO AGV )
  daucus carota - groenteteelt - psila rosae - chemische bestrijding - gewasbescherming - zaadbehandeling - insecticiden - daucus carota - vegetable growing - psila rosae - chemical control - plant protection - seed treatment - insecticides
  De made van de wortelvlieg Psila rosae is de meest schadelijke plaag voor de teelt van peen in Nederland. Vraatgangen in de peen veroorzaakt door de made van de wortelvlieg leiden tot hogere kosten voor de teler en kunnen zelfs uiteindelijk tot afkeuring van het te verkopen product leiden. Voor de teelt van fijnere peen zoals waspeen en Parijse wortelen werd een bodembehandeling met granulaat voor het zaaien tegen de maden uitgevoerd.
  Cadmium en zink in de bodem en landbouwgewassen in de Kempen 2006; vervolgonderzoek voor de gewassen schorseneer, waspeen en prei
  Rietra, R.P.J.J. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1422) - 39
  bodemverontreiniging - zink - cadmium - voedselgewassen - groenten - scorzonera hispanica - daucus carota - allium porrum - nederland - kempen - noord-brabant - soil pollution - zinc - cadmium - food crops - vegetables - scorzonera hispanica - daucus carota - allium porrum - netherlands - kempen - noord-brabant
  In opdracht van Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen is een vervolgonderzoek gedaan naar de relatie tussen cadmium en zink in de bodem en in gewassen
  Effect of fungicides on diseases in carrot
  Meier, R. ; Bakker, P.W.V. ; Esselink, L.J. - \ 2006
  Lelystad : Applied Plant Research, AGV Research Unit (PPO 550184) - 9
  groenteteelt - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - chemische bestrijding - vegetable growing - plant protection - fungal diseases - chemical control
  Effecten van fungiciden op ziekten in peen
  Meier, R. ; Bakker, P.W.V. ; Esselink, L.J. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO nr. 550184) - 9 p.
  groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - schimmelziekten - gewasbescherming - fungiciden - bewaarziekten - vegetable growing - field crops - fungal diseases - plant protection - fungicides - storage disorders
  Ecologie en beheersing van zwarte vlekkenziekte in peen : resultaten onderzoek 2005/2006
  Wanders, J. ; Meier, R. ; Booij, C.J.H. ; Velema, E. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Rapport PPO 500086)
  groenteteelt - veldgewassen - wortelgewassen als groente - daucus carota - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zuurgraad - bewaarziekten - detectie - vegetable growing - field crops - root vegetables - daucus carota - plant protection - plant pathogenic fungi - rhizoctonia - acidity - storage disorders - detection
  Bij Parijse peen en waspeen treden er al voor de oogst vaak verschijnselen op waarbij donkere vlekken ontstaan. De partij peen kan hierdoor onverkoopbaar worden. In dit project is getracht om de oorzaak te vinden. De aangeleverde penen bleken aangetast te zijn door Rhizoctonia solani. Er werd geen relatie met de aanwezigheid van nematoden vastgesteld. Wel leek er een relatie met de pH te zijn.
  Effect of seed maturity on sensitiviy of seed towards physical sanitation treatments
  Groot, S.P.C. ; Birnbaum, Y.E. ; Rop, N. ; Jalink, H. ; Forsberg, G. ; Kromphardt, C. ; Werner, S. ; Koch, E. - \ 2006
  Seed Science and Technology 34 (2006)2. - ISSN 0251-0952 - p. 403 - 413.
  zaadproductie - plantenziekten - brassica oleracea - daucus carota - heetwaterbehandeling - rijpheid - seed production - plant diseases - brassica oleracea - daucus carota - hot water treatment - maturity - chlorophyll fluorescence - brassica-oleracea - borne pathogens - aerated steam - humid air - hot - longevity
  Physical sanitation methods are used by the seed industry to prevent transmission of seed-borne diseases, but sensitivity varies between seed lots. The effect of seed maturity on the sensitivity to hot water, aerated steam and electron treatments was studied. Two Brassica oleracea L. and two Daucus carota L. seed lots from commercial production were selected for containing relatively large amounts of less mature seeds. Each seed lot was sorted into three maturity fractions based on the levels of chlorophyll fluorescence of individual seeds. Less mature B. oleracea and D. carota seeds were more susceptible to hot water treatments and less mature B. oleracea seeds to the aerated steam treatment. Seed maturity did not influence the sensitivity to the applied electron seed treatments. Seed lots were not selected for infections with seed-borne pathogens, however the less mature seeds were observed to be more frequently infected. It would be advisable to harvest seeds as mature as possible and to remove less mature seeds during seed processing. Sorting seeds by their level of chlorophyll fluorescence provides a useful method of sorting B. oleracea and D. carota seed lots. This would result in more efficient physical sanitation of seed lots
  Bestrijding van Sclerotinia in stamslaboon en waspeen : proefjaar 2004
  Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 11
  akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - peulvruchten (groente) - daucus carota - penen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - sclerotinia - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fungiciden - antagonisten - beslissingsondersteunende systemen - arable farming - vegetable growing - field crops - vegetable legumes - daucus carota - carrots - plant protection - plant pathogenic fungi - sclerotinia - cultural control - fungicides - antagonists - decision support systems
  Sclerotinia aantasting (rattenkeutelziekte) in stamslabonen en wortelen neemt de laatste jaren steeds meer toe, ondanks het gebruik van Ronilan. Het doel van dit project is het optimaliseren van de bestrijding (timing, spuittechniek) van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen door het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem. Daarnaast wordt gezocht naar fungiciden en eventueel beschikbare antagonisten met werking tegen Sclerotinia.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.