Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra
  Ruijs, M.N.A. - \ 2016
  Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1386) - 36
  glastuinbouw - demonstratiebedrijven, landbouw - zuid-holland - innovaties - bedrijfsvoering - financiële ondersteuning - toegepast onderzoek - greenhouse horticulture - demonstration farms - zuid-holland - innovations - management - financial support - applied research
  Within the project ‘Knowledge and Innovation IDC Westland- Oostland’ Wageningen UR Greenhouse Horticulture examines which alternative earning models are suitable for the Innovation and Demonstration Centre (IDC) in order to be less dependent on government contribution. There are various earning models, additional activities and governance issues identified, which could increase the continuity perspective of IDC. Nevertheless, representatives of the IDC and Greenport Westland-Oostland believe anyhow that public financing is desirable for knowledge exchange and dissemination. The IDCs are recommended to examine the value of the models further for their situation. The extent to which earning models can be successful for IDC may vary depending on design (thematic / sectoral), ranking in core activities and affiliation with the agenda of the private sector.
  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Results of potato late blight demonstrations in Garut and Pangalengan, Indonesia, October 2014-January 2015
  Schepers, H.T.A.M. ; Gunadi, N. ; Putter, H. de; Moekasan, T.K. ; Prabaningrum, L. ; Karjadi, A.K. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT 18) - 19
  vegIMPACT - arable farming - potatoes - solanum tuberosum - blight - phytophthora infestans - demonstration farms - plant protection - indonesia - akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - vuur (plantenziektekundig) - phytophthora infestans - demonstratiebedrijven, landbouw - gewasbescherming - indonesië
  Demo plots with potato varieties Atlantic and Granola were laid out in Garut and Pangalengan from October 2014 to January 2015. The objective of the demo plots described in this report are to investigate the influence of three factors on the efficacy of three factors in late blight control strategies:Test the influence of fungicide product choice on the efficacy of late blight control in the most susceptible variety Atlantic; Test the influence of spray volume on the efficacy to control late blight both in Atlantic and Granola; Test the influence of the adjuvant Agristick at normal and reduced spray volumes both in Atlantic and Granola.
  Results of fertilizer demonstration trials in Pangalengan and Garut, Indonesia, May-August 2014
  Brink, L. van den; Gunadi, N. ; Wustman, R. ; Moekasan, T.K. ; Prabaningrum, L. ; Karjadi, A.K. ; Hengsdijk, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT 16) - 22
  vegIMPACT - fertilizer application - indonesia - demonstration farms - vegetable growing - potatoes - crop yield - bemesting - indonesië - demonstratiebedrijven, landbouw - groenteteelt - aardappelen - gewasopbrengst
  Improved potato production by appliing organic manure to increase the yield on small farms in Indonesia.
  Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra?
  Ruijs, M.N.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1352) - 36
  glastuinbouw - innovaties - kennisoverdracht - technologieoverdracht - tuinbouwbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - buitenland - kennisvalorisatie - onderzoek - greenhouse horticulture - innovations - knowledge transfer - technology transfer - market gardens - demonstration farms - foreign countries - knowledge exploitation - research
  In het kader van het project Kennis en innovatie IDC Westland-Oostland is, door WUR Glastuinbouw en LEI, bij stakeholders binnen de Greenport Westland-Oostland nagegaan of de huidige Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) ook internationale activiteiten van het tuinbouwbedrijfsleven kunnen ondersteunen. Een IDC kan op internationaal terrein een goede functie hebben door zich te richten op het demonstreren van nieuwe technologieën en methoden en het uitwisselen van kennis. Dit kan het beste worden bereikt door in het buitenland dicht bij de klant te zitten om rekening te kunnen houden met de lokale omstandigheden en problemen en vraagstukken (integrale benadering). Aanbevelingen zijn geformuleerd om de kans op succes van een ‘internationale’ IDC te vergroten. Ook zijn aanbevelingen gedaan om de betekenis van de huidige IDC’s (Energie, Water, LED, Smaak, Digitaal telen en Robotica) nog verder te vergroten.
  Late Blight demonstrations December 2013-February 2014
  Schepers, H.T.A.M. ; Gunadi, N. ; Putter, H. de; Wustman, R. ; Moekasan, T.K. ; Laksminiwati, P. ; Karjadi, A.K. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 4) - 16
  solanum tuberosum - aardappelen - solanum lycopersicum - tomaten - plantenziekten - phytophthora infestans - oömycota - gewasbescherming - fungiciden - experimenteel veldonderzoek - demonstratiebedrijven, landbouw - indonesië - solanum tuberosum - potatoes - solanum lycopersicum - tomatoes - plant diseases - phytophthora infestans - oomycota - plant protection - fungicides - field experimentation - demonstration farms - indonesia
  Late blight caused by Phytophthora infestans is one of the most important diseases worldwide. Also in Indonesia control of late blight is very important in potato and tomato, especially in the rainy season. In order to learn more about the important factors that determine late blight control - such as product choice, application frequency, spray volume and use of adjuvants - two demo plots were laid out in the potato growing regions of Garut and Pangalengan. The treatments in the demo-plots consisted of different fungicide application strategies.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
  Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
  westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - westland - zuid-holland - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - interviews - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
  Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Energiebesparende concepten voor de toekomst
  Hemming, S. - \ 2014
  Kas techniek (2014)9. - p. 8 - 9.
  glastuinbouw - energie - energiebesparing - duurzame energie - innovaties - demonstratiebedrijven, landbouw - landbouwkundig onderzoek - kastechniek - greenhouse horticulture - energy - energy saving - sustainable energy - innovations - demonstration farms - agricultural research - greenhouse technology
  In het IDC Energie in Bleiswijk ontwikkelt en test Wageningen UR Glastuinbouw nieuwe energie besparende systemen en concepten. In dit artikel worden alle vernieuwingen op een rij gezet die te boek staan als ‘veelbelovend’ of inmiddels hun weg naar de praktijk hebben gevonden
  IDC’s: vliegwiel voor kennis en techniek (interview met Eric Poot)
  Jagers, F. ; Poot, E.H. - \ 2013
  Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2013 (2013)Oktober. - ISSN 1878-8408 - p. 30 - 33.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - innovaties - demonstratiebedrijven, landbouw - duurzaamheidsindicatoren - kastechniek - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - protected cultivation - innovations - demonstration farms - sustainability indicators - greenhouse technology - knowledge transfer
  Een nieuw fenomeen doet zijn intrede in de glastuinbouw: het Innovatie en Demo Centrum (IDC). Inmiddels zijn er vijf van dergelijke centra operationeel. En er volgen er nog meer. Wat is het doel van deze centra en wat kun je daar als teler halen?
  Ontwerpwedstrijd Energieproducerende Kas: Resultaten 3 demokassen na één jaar
  Zwart, H.F. de - \ 2010
  Kas als Energiebron
  innovaties - energiebalans - energieterugwinning - demonstratiebedrijven, landbouw - glastuinbouw - duurzame energie - kastechniek - wedstrijden - innovations - energy balance - energy recovery - demonstration farms - greenhouse horticulture - sustainable energy - greenhouse technology - competitions
  Samenvatting van de bevindingen in het onderzoek uitgevoerd op het Innovatie en Democentrum Kas als Energiebron.
  Een inspirerende Biologische Velddag : Innovaties in teelttechniek en afzetvormen
  Schlaman, G.L.H. ; Oosterhuis, H.S. - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)9. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 26.
  biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - cultuurmethoden - demonstratiebedrijven, landbouw - publiciteit - akkerbouw - vollegrondsteelt - organic farming - farm management - innovations - cultural methods - demonstration farms - publicity - arable farming - outdoor cropping
  De Biologische Velddag werd dit jaar (2009) voor de vierde keer georganiseerd door Agrifirm, PPO-AGV, en het Centrum Biologische Landbouw. Hoogtepunt was het aanbod van innovatieve teelttechnieken en inspirerende vormen van afzetverbetering. Voorbeelden van teeltautomatisering werden uitgebreid toegelicht en in het veld getoond
  Keiharde conclusies na meedogenloze hagelstenen
  Verstegen, S. ; PPO Fruit, - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)36. - ISSN 0925-9694 - p. 48 - 49.
  demonstratiebedrijven, landbouw - open dagen - hagelschade - spuitapparatuur - meeldauw - gewasbescherming - ultraviolette straling - fruitteelt - demonstration farms - open days - hail damage - spraying equipment - mildews - plant protection - ultraviolet radiation - fruit growing
  Op 13 augustus 2009 werd een open middag gehouden bij PPO Randwijk. Onderwerpen waren nazorg na hagel, spuittechniek en UV-c tegen meeldauw
  Gastronomisch 'wild gedrag' vraagt om actief preventief beleid
  Wijk, K. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)36. - ISSN 0925-9694 - p. 44 - 45.
  beweidingsschade - demonstratiebedrijven, landbouw - vogelafweermiddelen - experimenteel veldonderzoek - groenteteelt - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - browsing damage - demonstration farms - bird repellents - field experimentation - vegetable growing - outdoor cropping - field vegetables
  Wildschade onderzoek door PPO-agv en PPO - Westmaas
  Acutaliteit aan top bij Open dag Fruitkenniscentrum
  Vliegen-Verschure, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)32. - ISSN 0016-2302 - p. 21 - 21.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - rassen (planten) - open dagen - demonstratiebedrijven, landbouw - voorlichting - spuiten - fruit growing - fruit crops - pears - varieties - open days - demonstration farms - extension - spraying
  Op de Open dag Fruitkenniscentrum in Randwijk op 13 augustus 2009 zijn vele actualiteiten uit praktijkonderzoeken en diverse noviteiten te zien. Centraal op deze dag staan : dunning in appel en peer; teelt van Rubens, Wellant en Jumani; de nieuwe perenrassen; beperken van vervolgschade na hagel en nieuwe spuittechnieken
  Aspergetelers hebben hun landelijke dag : bij Proefboerderij Vredepeel
  Stallen, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)36. - ISSN 0925-9694 - p. 47 - 47.
  tuinbouw - groenteteelt - asparagus - stengelgroenten - open dagen - demonstratiebedrijven, landbouw - voorlichting - horticulture - vegetable growing - asparagus - stem vegetables - open days - demonstration farms - extension
  De landelijke aspergedag vindt op 12 september 2008 plaats bij PPO Vredepeel. De nadruk op de aspergedag ligt op onderwerpen die buiten te zien zijn of daar worden gedemonstreerd en wordt georganiseerd door LTO Groeiservice, Aceera , PPO en ZON Fruit & Vegetables
  Bespuiting meer en meer op maat
  Hurkens, Y. ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2008
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 4 (2008)16. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 16.
  akkerbouw - spuiten - opslag (planten) - aardappelen - gewasbescherming - demonstraties (vertoning) - precisielandbouw - demonstratiebedrijven, landbouw - arable farming - spraying - volunteer plants - potatoes - plant protection - demonstrations - precision agriculture - demonstration farms
  Het plantspecifiek bespuiten wordt steeds belangrijker. Op de Aardappeldemodag in Westmaas in augustus 2008, demonsteerde Wageningen UR een prototype met twee spuiten, die opengaat als de camera een plant ziet, en weer uitgaat als er geen plant te zien is
  Praktijkdag suikerbieten, Valthermond 30 oktober 2008
  Jukema, J.N. - \ 2008
  sugarbeet - barley - precision agriculture - cooperation - arable farming - demonstration farms - starch potatoes
  Applied Plant Research PPO agv Lelystad
  Molendijk, Leendert - \ 2007
  arable farming - agricultural research - pilot farms - demonstration farms - applied research
  Nieuwkomers in kasconcepten naar Bleiswijk: Zowakas: Verbeterde versie van energieproducerende kas
  Langen, Ellis ; Bakker, J.C. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)15. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  kassen - technische vooruitgang - landbouwtechniek - innovaties - bouwconstructie - demonstratiebedrijven, landbouw - zonne-energie - energiebehoud - verwarmingssystemen - zonnecollectoren - windenergie - aardgas - energiebronnen - energiebesparing - greenhouses - technical progress - agricultural engineering - innovations - building construction - demonstration farms - solar energy - energy conservation - heating systems - solar collectors - wind power - natural gas - energy sources - energy saving
  De wedstrijd Kas als Energiebron, waarbij met nieuwe kasconcepten geprobeerd wordt de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van aardgas, kent drie winnaars; ZonWaKas, ZoWaKas en ZonWindkas. Onhandig dat die namen zo op elkaar lijken. Des te beter is het dat deze ‘papieren’ ontwerpen zo snel mogelijk een demokas krijgen. Het gebeurt in 2008 bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Alvast een voorproefje van de drie winnende concepten in dit artikel
  De ligboxenstal heeft zijn langste tijd gehad
  Zevenbergen, G.J. ; Dijk, G.J. - \ 2004
  Veehouderij Techniek 2004 (2004)3. - ISSN 1387-3105 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - roostervloeren - stallen - gebruikswaarde - agrarische bedrijfsvoering - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - rundveemest - robots - huisvesting op dik strooisel - innovaties - dairy farming - cow housing - grid floors - stalls - use value - cattle manure - robots - deep litter housing - pilot farms - demonstration farms - farm management - innovations
  De innovatiespecialist van het Praktijkonderzoek Veehouderij laat zich uit over de realistatie van nieuwe ideeën voor de veehouderij, zoals een uitmestrobot, een ronde potstal en een stalen vloerrooster
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.