Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==deregulation
Check title to add to marked list
Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
Dirkx, G.H.P. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 189 - 193.
Rijkslandschapsbeleid, - landscape management - government policy - deregulation - regional policy - physical planning - provinces - national landscapes - landschapsbeheer - overheidsbeleid - deregulering - regionaal beleid - ruimtelijke ordening - provincies - nationale landschappen
Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid.
Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het
beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is gezien de wijze waarop het was ingevuld, ook niet zo verwonderlijk.
Tijd voor een nieuwe aanpak?
Institutions and Bank Performance; A Stochastic Frontier Analysis
Lensink, B.W. ; Meesters, A. - \ 2014
Oxford Bulletin of Economics and Statistics 76 (2014)1. - ISSN 0305-9049 - p. 67 - 92.
spanish savings banks - financial institutions - economic-development - efficiency - growth - deregulation - law - intermediation - heterogeneity - endowments
This article investigates the impact of institutions on bank efficiency and technology, using a stochastic frontier analysis of a data set of 7,959 banks across 136 countries over 10 years. The results confirm the importance of well-developed institutions for the efficient operation of commercial banks. Furthermore, the insights reveal the impact of institutional reforms in improving bank efficiency. The results are robust to adjustments in country-specific effects, achieved by including country dummies, as well as across different risk profiles. Moreover, they provide empirical evidence in support of the public view of the banking sector.
Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
Het Waterschap 9 (2013). - ISSN 1380-4251 - p. 29 - 29.
rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards
De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
Grain market liberalization and deregulation in China : the mediating role of markets for farm households in Jiangxi Province
Chen, L. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Jack Peerlings; Nico Heerink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045915 - 173
landbouwbeleid - marketing - graan - markten - marketingkanalen - landbouwhuishoudens - boerengezinnen - deregulering - china - prijzen - prijsvorming - modellen - liberalisatie - agricultural policy - marketing - deregulation - grain - markets - marketing channels - agricultural households - farm families - prices - price formation - models - china - liberalization
Van regels naar ondernemersverantwoordelijkheid : belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren
Geers, F.A.M. ; Schreuder, R. ; Munneke, F.J. ; Paassen, R.A.F. van; Meulen, H.A.B. van der; Kranendonk, R.P. - \ 2005
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 718) - 48
overheidsbeleid - regelingen - deregulering - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nederland - government policy - regulations - deregulation - farm management - entrepreneurship - netherlands
Dit rapport over belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren is gebaseerd op een onderzoek bij ongeveer 850 ondernemers. Uit het rapport van blijkt dat deze ondernemers nog veel knelpunten ervaren in de vorm van belemmerende regelgeving. Die variëren van algemene klachten over de veelheid aan regels tot specifieke onderdelen van de mestregels, regels voor gewasbescherming, arbo-wetgeving en bestemmingsplannen. Het onderzoek vormt in die zin een bevestiging van signalen die ik ook langs andere weg ontvang. De waarde van het rapport zit vooral in het feit dat belemmeringen en aanbevelingen in de breedte in kaart zijn gebracht.
Bewegingsruimte voor ondernemers: tien belemmeringen in wet- en regelgeving voor de veehouderij.
Hartog, L.A. den; Backus, G.B.C. ; Enting, I. ; Hermans, T. ; Vries, C. de - \ 2004
[S.l.] : Wageningen UR - 32
veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - regelingen - deregulering - wetgeving - nederland - livestock farming - farm management - regulations - deregulation - legislation - netherlands
The Voluntary Approach to Environmental Policy
Mol, A.P.J. ; Lauber, V. ; Liefferink, J.D. - \ 2000
Oxford : Oxford University Press - ISBN 9780199241163 - 279
milieubeleid - deregulering - politiek - energie - efficiëntie - industrie - afval - etiketteren - biologische voedingsmiddelen - europa - environmental policy - deregulation - politics - energy - efficiency - industry - wastes - labelling - organic foods - europe
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.