Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kennisagenda voor de mosselcultuur
  Smaal, A.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/15) - 21
  mosselteelt - kennisoverdracht - kennismanagement - schaal- en schelpdierenteelt - deskundigen - werkgroepen - mussel culture - knowledge transfer - knowledge management - shellfish culture - experts - working groups
  De PO Mosselcultuur heeft een werkgroep ingesteld met als opdracht praktijkgerichte kennisvragen te identificeren en na te gaan hoe de benodigde deskundigheid kan worden gewaarborgd. Van de bevindingen van de werkgroep wordt in dit rapport verslag gedaan.
  Omslag van denken in tech-niveaus naar denken in structurele veranderingen : Wageningse tuinbouwkennis wereldwijd zeer gewild
  Kierkels, T. ; Elings, A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)3. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - kunststoftunnels - wereld - consultancy - deskundigen - modellen - gewasproductie - teeltsystemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - plastic tunnels - world - consultancy - experts - models - crop production - cropping systems
  Overal ter wereld groeit de behoefte aan bedekte teelt. De productie moet omhoog en het gebruik van inputs omlaag, bijvoorbeeld die van water. Experts van Wageningen UR Glastuinbouw adviseren over de hele wereld de opkomende kastuinbouwsector, vaak in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Anne Elings: “We denken niet meer in tech-niveaus, maar in mogelijke structurele veranderingen.”
  Worden er nog landschapsecologen opgeleid ln Nederland en Vlaanderen?
  Jongman, R.H.G. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)2. - ISSN 0169-6300 - p. 102 - 102.
  landschapsecologie - deskundigen - beroepsopleiding - hoger onderwijs - landscape ecology - experts - vocational training - higher education
  De nestor van de Nederlandse landscapsecologie, Ies Zonneveld, wordt in december 90. Ondertussen gaan zijn leerlingen met pensioen. Aan de universiteiten (Groningen, Leiden, Amsterdam) verdwijnen opleidingen. De vraag is of er nog vernieuwing kan zijn. Waar zijn de landschapsecologen van straks. Waar hun opleiding. Een inventarisatie van de huidige leerplekken voor landschapsonderzoek.
  Visie Internationale Agrologistiek : inventarisatie naoogst verliezen en verbeterde voedselzekerheid in opkomende landen en de mogelijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven
  Scheer, F.P. ; Gogh, J.B. van; Ravensbergen, P. ; Burgh, M. van der; Waarts, Y.R. ; Rutten, M.M. ; Aramyan, L.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1430) - ISBN 9789461736994 - 84
  logistiek - ketenmanagement - agro-industriële sector - gegevens verzamelen - deskundigen - reductie - voedselopslagverliezen - overgangseconomieën - logistics - supply chain management - agroindustrial sector - data collection - experts - reduction - food storage losses - transition economies
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Effective stakeholder involvement in agri-food governance and policy development
  Wentholt, M.T.A. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Lynn Frewer, co-promotor(en): Arnout Fischer; G. Rowe. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731234 - 196
  beleid inzake voedsel - landbouwbeleid - voedsel - governance - beleid - risico - stakeholders - deskundigen - landbouw - delphimethode - food policy - agricultural policy - food - governance - policy - risk - stakeholders - experts - agriculture - delphi method
  The aim of this thesis is to develop insight into optimal expert involvement practice within the agri-food governance and policy making domain. Following a systematic review of the published literature, it was determined that Delphi methodology appeared to be appropriate to elicit expert opinion and gather evidence in the complex policy domain associated with risk, food and agriculture. To this end, three Delphi studies in agri-food policy development were conducted.
  The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
  Mogendorff, K.G. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
  communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
  This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
  Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze, versie 2014
  Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 5) - 48
  intensieve veehouderij - mestbeleid - ammoniakemissie - bemesting - stikstof - fosfaten - milieubeleid - deskundigen - waterkwaliteit - luchtkwaliteit - intensive livestock farming - manure policy - ammonia emission - fertilizer application - nitrogen - phosphates - environmental policy - experts - water quality - air quality
  De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is in het najaar van 2003 ingesteld op verzoek van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (het huidige ministerie van Economische Zaken; EZ). De taak van de CDM is om het ministerie van EZ te adviseren over de wetenschappelijke onderbouwing en werking van de Meststoffenwet. De CDM hangt als onafhankelijke wetenschappelijke Commissie onder de unit WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR. De CDM adviseert het ministerie van EZ over het mest- en ammoniakbeleid in het algemeen en specifiek over gewenste aanpassingen van aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits in de Meststoffenwet. In dit document wordt uitgelegd wat de CDM is, welke taken zij verricht en welke procedures daarbij worden gehanteerd. Tevens geeft dit document een overzicht van de adviezen en rapporten die het CDM in de periode 2005 tot 2014 heeft opgeleverd
  Expert knowledge in geostatistical inference and prediction
  Truong, N.P. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Gerard Heuvelink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570283 - 156
  geostatistiek - biometrie - ruimtelijke statistiek - statistische inferentie - voorspelling - bayesiaanse theorie - deskundigen - kriging - geostatistics - biometry - spatial statistics - statistical inference - prediction - bayesian theory - experts - kriging

  Geostatistics provides an efficient tool for mapping environmental variables from observations and layers of explanatory variables. The number and configuration of the observations importantly determine the accuracy of geostatistical inference and prediction. Data collection is costly, and coarse sampling may lead to large uncertainties in interpolated maps. In such case, additional information may be gathered from experts who are knowledgeable about the spatial variability of environmental variables. Statistical expert elicitation has gradually become a mature research field and has proved to be able to extract from experts reliable information to form a sound scientific database. In this thesis, expert knowledge has been elicited and incorporated in geostatistical models for inference and prediction. Various extensions to the expert elicitation literature were required to make it suitable for elicitation of spatial data. The use of expert knowledge in geostatistical research is promising, yet challenging.

  Nederlandse aquacultuursector gaat internationaal samenwerken
  Rothuis, A.J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)1. - ISSN 1382-2764 - p. 22 - 23.
  aquacultuur - marktinformatie - marketing - deskundigen - associaties - clubs - aquaculture - market intelligence - marketing - experts - associations - clubs
  In tal van agrarische sectoren, denk aan de tuinbouw en melkveehouderij, werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen al samen om de internationale markt te bedienen. Tot voor kort was dat niet het geval in de aquacultuur. Maar daar gaat verandering in komen. Op 19 december 2013 hebben een aantal bedrijven en IMARES/Wageningen UR besloten om een nieuwe vereniging op te richten genaamd "Dutch Aquaculture Experts".
  Ernest Oberholtzer : het belang van rollen en ambiguïteit voor het landschap (Forumbijdrage)
  Assche, K.A.M. van - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)2. - ISSN 0169-6300 - p. 69 - 74.
  natuurbescherming - deskundigen - veldwerk - biografieën - vs - nature conservation - experts - field work - biographies - usa
  De Amerikaanse natuurbeschermer Ernest Oberholtzer (1884-1977) is ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Hij werkte in een omgeving die vijandig stond ten opzichte van de natuurbescherming, maar wist door zijn verhalen, netwerken en optreden toch invloed uit te oefenen. Zijn leven en werk zijn ook voor ons in Nederland nog steeds, en misschien wel steeds meer, een studie waard.
  ‘Meneer groot wild’ neemt afscheid : Groot Bruinderink vraagt zich af hoeveel ruimte we groot wild willen en kunnen geven (interview met Geert Groot Bruinderink)
  Scharroo, J. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2013
  Bionieuws 2013 (2013)19. - ISSN 0924-7734 - p. 2 - 2.
  wildbeheer - dierecologie - fauna - diergedrag - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - deskundigen - wildlife management - animal ecology - fauna - animal behaviour - nature conservation policy - public support - experts
  Groot wild groeit uit de toegewezen gebieden, maar draagvlak voor verbindingszones ontbreekt. Wildecoloog Geert Groot Bruinderink: ‘maar we moeten er wel iets mee"
  Expertpanel: het nieuwe motto is diversiteit (expertpanellid Fons van Kuik)
  Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2013
  Boomzorg 2013 (2013). - p. 30 - 31.
  boomteelt - houtachtige planten - straatbomen - rassen (planten) - soortendiversiteit - openbare ruimte - beplanten - groenbeheer - opinies - deskundigen - arboriculture - woody plants - street trees - varieties - species diversity - public space - planting - management of urban green areas - opinions - experts
  Met ingang van deze uitgave van het vakblad Boomzorg starten we met de Bomenmonitor. Een initiatief om de belangrijkste vragen, problemen en ziekten rondom bomen in kaart te brengen. Zo’n monitor is natuurlijk niet compleet zonder een aftrap door een aantal bomengoeroes. En wat blijkt: de oplossing van een groot aantal problemen is eigenlijk peanuts: We moeten streven naar meer diversiteit bij de aanplant van bomen in de openbare ruimte.
  Het Expertise Centrum Kosten-Baten in het Deltaprogramma
  Reinhard, A.J. ; Wooning, A. ; Uytewaal, E. ; Schasfoort, F. - \ 2013
  Water Governance 3 (2013)4. - ISSN 2211-0224 - p. 10 - 14.
  hoogwaterbeheersing - kosten-batenanalyse - deskundigen - governance - flood control - cost benefit analysis - experts - governance
  Expertise Centrum Kosten-Baten (ECK-B) waarborgt de transparantie, uniformiteit en consistentie van kostengetallen door toepassing van vaste rekenregels, gestandaardiseerde eenheidsprijzen en een basiskostenbestand die in alle deelprogramma’s worden toegepast. Het stelt zelf kostenschattingen op en toetst schattingen die door derden zijn aangeleverd. In 2013 is ECK uitgebreid met een team baten; ECK-B ondersteunt de uitvoering van kosten-batenafwegingen van strategieën. De kenmerken van het Deltaprogramma, zoals de lange termijn horizon van de besluiten, hun onderlinge samenhang en de onzekerheid rondom effecten, maken een kosten-batenafweging extra uitdagend.
  The views of experts and the public regarding societal preferences for innovation in nanotechnology
  Gupta, N. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Lynn Frewer, co-promotor(en): Arnout Fischer; Frans Kampers. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737625 - 175
  nanotechnologie - aanvaardbaarheid - innovatie adoptie - innovaties - deskundigen - consumenten - attitudes - opinies - voedselproductie - consumentengedrag - voedselacceptatie - nanotechnology - acceptability - innovation adoption - innovations - experts - consumers - attitudes - opinions - food production - consumer behaviour - food acceptability
  Nanotechnology represents an emerging technology with varied application areas. It has been identified as the next scientific breakthrough with potential for positive impacts for society. The development and application of emerging technologies has been shown to be contingent upon societal responses to those technologies and their applications. Socio-psychological factors will potentially influence societal responses to nanotechnology, and play an important role in its development and commercialisation. The views of both experts and the general public regarding societal preferences for innovations in nanotechnology will be important in identifying which applications will be commercialised. If expert views regarding the determinants of societal acceptability do not align with those held by the general public, applications that consumers will reject may be introduced early in the commercialisation trajectory and focus public opinion on the negative aspects of nanotechnology. Conversely, applications which are acceptable to consumers may never be commercialised if experts perceive that consumers are likely to reject them. This thesis identifies and describes factors influencing societal response to nanotechnology by incorporating views from experts and the general public. Three research approaches were utilised. The first focussed on reviewing previous scientific research into the socio-psychological factors that influence public acceptance of new technologies. The second focussed on identifying and quantifying expert views on the factors that will influence societal acceptance or rejection of nanotechnology. The third tested whether the different factors do, in fact, drive public opinion.
  Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT)
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
  onkruidbestrijding - bestrating - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - samenwerking - deskundigen - waterbeheer - weed control - pavements - sustainability - urban areas - cooperation - experts - water management
  Informatie over het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT), dat in het najaar van 2010 van start is gegaan. Dit netwerk valt onder verantwoordelijkheid van het CROW. Het netwerk bestaat uit deskundigen en stakeholders op het gebied van duurzaam terreinbeheer.
  MASPNOSE, Preparatory Action on Maritime Spatial PLaning in the North Sea, Inventory and analysis of monitoring and evaluation tools
  Vos, B.I. de; Duijn, A.P. van; Stuiver, M. ; Goldsborough, D.G. ; Pastoors, M.A. ; Bolman, B.C. ; Hommes, S. ; Maes, F. ; Sorensen, T. ; Stelzenmüller, V. ; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2012
  Wageningen : MASPNOSE - 30
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ecosystemen - mariene gebieden - monitoring - evaluatie - governance - deskundigen - besluitvorming - noordzee - physical planning - land use - ecosystems - marine areas - monitoring - evaluation - governance - experts - decision making - north sea
  This document deals with monitoring and evaluation aspects in Maritime Spatial Planning (MSP) processes. Effective monitoring and evaluation is widely recognised as a fundamental component of maritime spatial management and needs to concentrate on the most important issues potentially affecting a maritime area. For measuring performance of an implemented plan it is important to set clear objectives. Progress and outcomes are then measured through the process of evaluation and monitoring against those objectives.
  Deelproject 1: Nader identificeren van indicatoren, databronnen en problemen en mogelijkheden van integratie in ERDSS Technisch rapport
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C124/10) - 39
  voedselveiligheid - zalm - risicoschatting - risicovermindering - risicofactoren - deskundigen - beleidsondersteuning - food safety - salmon - risk assessment - risk reduction - risk factors - experts - policy support
  In het beleidsondersteunend project BO “Emerging Risk in de Nederlandes Voedselketen”is een prototype voor een systeem ontwikkeld voor het vroegtijdig identificeren van voedselveiligheidsrisico’s (Emerging Risk Detection Support System (ERDSS)). Dit systeem is ontwikkeld voor de zalmproductieketen en combineert expertkennis en informatie uit openbare databronnen om voedselveiligheidsrisico’s te identificeren.
  Monitoring technische systemen in semi-gesloten kassen
  Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. ; Campen, J.B. ; Janssen, H.J.J. ; Kempkes, F.L.K. ; Raaphorst, M.G.M. ; Sapounas, A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1008) - 111
  monitoring - teeltsystemen - kassen - deskundigen - milieumonitoring - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - monitoring - cropping systems - greenhouses - experts - environmental monitoring - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses
  Dit is het eindrapport van het project “Monitoring van teeltomstandigheden bij verschillende technische systemen in semi-gesloten kassen”, dat van 01-01-2008 tot 31-12-2009 is uitgevoerd op negen bedrijven in de praktijk. Dit monitoringproject maakt onderdeel uit van een serie projecten binnen het "Versnellingsprogramma implementatie semigesloten kas”, dat zich binnen het Programma Kas als Energiebron richt op het wegnemen van obstakels die een snelle acceptatie van het “Nieuwe Telen” in geconditioneerde kassen tegenwerken. Het monitoringproject is opgezet om inzicht te verkrijgen in de beslissingen die de betrokken tuinders nemen en de problemen die zij tegenkomen bij het besturen van het klimaat in hun geconditioneerde kas. Na een evaluatie halverwege de looptijd is het project uitgebreid met het instrumenteren van een extra biologisch teeltbedrijf en met het – waar mogelijk – inventariseren van de energiestromen op een beperkt aantal van de geconditioneerde bedrijven.
  Diepgang
  Brussaard, L. - \ 2010
  Nederlandse Bodemkundige Vereniging
  bodem - deskundigen - bodemecologie - soil - experts - soil ecology
  Hoe staan de ecologie en de bodemkunde in het maatschappelijk debat? Drie voorbeelden, alle in een landschappelijke context, leveren een verhelderend beeld op. Het eerste voorbeeld betreft het beheer van natuurterreinen. Daarvoor zijn natuurdoeltypen vastgesteld. Dat is vooral gedaan, hoegenaamd zonder inbreng van overheid of burgerij, door plantenecologen en grote grazer-ecologen. De ecologie van insecten, kleine zoogdieren, en wat niet al, zelfs die van vogels, speelde (en speelt nog altijd) nauwelijks een rol van betekenis. Dat zich onder bodemorganismen ook, net als bij planten en grote grazers, ecosystem engineers bevinden, zoals regenwormen, is nog altijd geen gemeengoed. De bodem werd/wordt vooral gezien als standplaatsfactor, statischer kan het haast niet. Binnen de wetenschap is het de uitdaging om interdisciplinair te werken, daar worden de grootste doorbraken bereikt. Daarvoor moet je disciplinair wel goed zijn, anders ben je geen partner. In het maatschappelijk debat is de uitdaging voor de wetenschap om transdisciplinair te werken, dat wil zeggen samen met overheid, burgerij en bedrijfsleven. Ook daarvoor moet je disciplinair goed zijn, anders heb je geen partnership.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.