Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing luchtvochtigheid in Freesia en Anjer : Praktijkproeven en deskstudie naar energiebesparing door “Het Nieuwe Telen” binnen het project “Uitbreiding Parapluplan toevoeren buitenlucht”
  Helm, F.P.M. van der; Weel, P.A. van; Kromwijk, J.A.M. ; Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Pronk, H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1289) - 96
  kassen - teeltsystemen - energiebesparing - temperatuur - vochtigheid - klimaatregeling - freesia - dianthus - isolatie (insulation) - landbouwkundig onderzoek - greenhouses - cropping systems - energy saving - temperature - humidity - air conditioning - freesia - dianthus - insulation - agricultural research
  Het onderzoek in dit rapport maakt onderdeel uit van het programma Kas als Energiebron. Binnen dit programma valt dit onderzoek onder het transitie pad teeltstrategieën. Doel van dit programma is dat bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen profiteren van nieuwe inzichten en zo zonder hoge investeringen kunnen besparen op het energieverbruik. Specifieke gewassen kennen ook specifieke knelpunten. In de relatief koude teelten Freesia en Anjer loopt, door de lage teelttemperatuur, de luchtvochtigheid al snel op, wat een knelpunt vormt voor de toepassing van maatregelen uit Het Nieuwe telen. Er kan energie bespaard worden door de kas beter te isoleren en de luchtramen meer gesloten te houden, maar dan moet er een oplossing gevonden worden voor de oplopende luchtvochtigheid. De potentiele energiebesparing door betere isolatie en vochtbeheersing bij Freesia werd geschat op 7 m3 /m2/jaar (50%, excl. stomen en belichting) op het totaal bedrijfsverbruik, maar dit is afhankelijk van de effecten op het gewas. Dit project moest meer duidelijkheid geven over de kwantitatieve effecten van actieve ontvochtiging en het afdekken van de bodem op de gewasgroei van Freesia, het beperken van de verdamping en de thermische isolatie.
  Groeibevordering van anjer door fungiciden: Inventarisatie in de literatuur en de praktijk
  Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR Glastuinbouw ) - 20
  dianthus - anjers - groeistimulatoren - fungiciden - gewasbescherming - literatuuroverzichten - dianthus - carnations - growth stimulators - fungicides - plant protection - literature reviews
  Biologische bestrijding van spint en trips in anjer : selectieproef met 6 soorten roofmijten
  Scholte-Wassink, G.M. ; Berg, D. van den - \ 2005
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Business Unit Glastuinbouw - 27
  dianthus - frankliniella occidentalis - tetranychus cinnabarinus - plantenplagen - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - thrips - glastuinbouw - dianthus - frankliniella occidentalis - tetranychus cinnabarinus - plant pests - plant protection - natural enemies - thrips - greenhouse horticulture
  In de anjerteelt zijn de anjerspintmijt (Tetranychus cinnabarinus) en de californische trips (Frankliniella occi-dentalis) de twee belangrijkste plagen. Vanwege de gewasopbouw van anjer en de levenswijze van spint en trips zijn deze plagen met een bespuiting moeilijk te bestrijden. De ervaring tot nu toe is dat natuurlijke vijanden onvoldoende effect hebben op de bestrijding van spint en trips. In een kasproef zijn 6 roofmijten ingezet voor de bestrijding van spint en trips. Het ging hier om de soorten: Euseius ovalis, Typhlodromips swirskii, Amblyseius andersoni, Amblyseius cucumeris, Ty-plodromalus limonicus en Phytoseiulus persimilis. De 7de soort, Amblyseius barkei, werd halverwege de proef ingezet. Bij het onderzoek werd gekeken naar welke roofmijten zich in het gewas konden vestigen zonder dat de plaag aanwezig was. Zo’n roofmijt zou lang een hongerperiode kunnen overbruggen of hij weet gebruik te maken van plantafscheidingen of nectar van de plant. Na 3 weken werden er bij tellingen in het gewas nau-welijks roofmijten teruggevonden. Bij deze proefopzet werd niet aangetoond dat één van de getoetste roofmijten in staat is geweest zich zonder prooi in het gewas te vestigen.
  Bladpuntjes bij anjer : een proef met luchtvochtigheid, belichting, kalium, calcium en magnesium
  Kreij, C. de; Esmeijer, M.H. ; Mourik, N.M. van; Broek, G.J. van den - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Rapport / PPO 41604811) - 36
  dianthus - anjers - snijbloemen - bladeren - bruinkleuring - nederland - dianthus - carnations - cut flowers - leaves - browning - netherlands
  Fotoperiodische belichting bij anjers ; literatuurstudie
  Blacquiere, T. ; Nijssen, H.M.C. - \ 1999
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 217) - 39
  dianthus - fotoperiode - belichting - licht - groei - dianthus - photoperiod - illumination - light - growth
  Mogelijkheden van arbeidsbesparing bij anjers : arbeidsbesparing door 'mechanisatie'
  Hendrix, A.T.M. ; Nienhuis, J. - \ 1999
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk 171) - 14
  dianthus - anjers - snijbloemen - arbeid (werk) - efficiëntie - mechanisatie - nederland - glastuinbouw - dianthus - carnations - cut flowers - labour - efficiency - mechanization - netherlands - greenhouse horticulture
  Uit deze bureaustudie, opgesteld op verzoek van de Landelijke Anjercommissie van LTOgroeiservice, blijkt dat het automatiseren van het opbossen met behulp van een bosautomaat slechts een kleine arbeidsbesparing kan opleveren. Dit komt omdat bij anjers, in tegenstelling tot bij rozen, geen aparte lengtesortering plaats vindt. Met een bosautomaat kan een arbeidsbesparing van ongeveer f 0.25 per m2 worden behaald. Het opbossen van anjers met een bosautomaat biedt de mogelijkheid alle bloemen met een meer dan gemiddelde steellengte uit te sorteren en als een aparte lengteklasse aan te bieden. Langere bloemen leveren gemiddeld een iets hogere prijs op dan bloemen in een lagere lengteklasse. Met een bosautomaat zou ongeveer 25% van de stelen in een hogere lengteklasse kunnen worden aangevoerd. Dit levert een gemiddelde meeropbrengst van ongeveer f 1.40 per m2 op. Door een opbosautomaat te gebruiken kan een beter resultaat van f 1.65 per m2 (door arbeidsbesparing en lengtesortering) worden behaald. Dit is voor een bedrijf van 10.000 m2 te weinig om de extra jaarkosten van een opbosautomaat te kunnen compenseren. Bij het centraal sorteren van anjer kunnen extra voorzieningen worden getroffen. Hierdoor is bij centrale verwerking een iets grotere arbeidsbesparing te behalen. Bij de dan te behalen arbeidsbesparing moet per opbosautomaat de productie van ongeveer 5 ha worden verwerkt om rendabel te kunnen zijn. Om de productie van 5 ha te verwerken dient de machine in topperioden wekelijks ongeveer 80 draaiuren te maken. Dat is alleen met een meerploegendienst te realiseren. Dit betekent extra arbeidskosten vanwege overuren en werken in de weekeinden. De extra arbeidskosten die hier een gevolg van zijn maakt centrale verwerking niet aantrekkelijk voor de deelnemers. Goede perspectieven biedt het automatisch instoppen van de zijscheuten met een inblaasautomaat. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan wijzen uit dat de machine de scheuten voor meer dan 90% goed tussen het gaas "stopt". Dit levert een zodanige arbeidsbesparing op dat de jaarkosten van de machine ruimschoots gecompenseerd worden. Hulpmiddelen die de arbeidspiek rond het opruimen kunnen verkleinen, zijn er niet. Deze zullen ook niet snel ontwikkeld worden omdat de markt voor dergelijke apparatuur te klein is. Enige winst is te behalen door de planten met een heggenschaar door midden te knippen, waardoor de stengels gemakkelijker verwijderd kunnen worden. Ook het eerder weghalen van het extra gaas levert een kleine verlaging van de arbeidspiek op.
  Ontwikkeling en toetsing van gesloten bedrijfssystemen voor anjer
  Nijssen, H. ; Tas, J. ; Schoen, M. - \ 1996
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 48) - 41
  hydrocultuur - nederland - sierplanten - dianthus - hydroponics - netherlands - ornamental plants - dianthus
  Eenvoudige toets voor fysiobepaling fusarium in anjer
  Krijger, M.C. ; Dreven, F. van; Baayen, R.P. - \ 1996
  Vakblad voor de Bloemisterij 51 (1996)32. - ISSN 0042-2223 - p. 29 - 29.
  snijbloemen - plantenziekteverwekkende schimmels - dianthus - cut flowers - plant pathogenic fungi - dianthus
  A comparative analysis of the influence of light on growth of young tomato and carnation plants.
  Bruggink, G.T. - \ 1992
  Scientia Horticulturae 51 (1992). - ISSN 0304-4238 - p. 71 - 81.
  kunstlicht - snijbloemen - groei - licht - verlichting - solanum lycopersicum - fotoperiode - fotoperiodiciteit - zaailingen - schaduw - tomaten - dianthus - glastuinbouw - artificial light - cut flowers - growth - light - lighting - solanum lycopersicum - photoperiod - photoperiodism - seedlings - shade - tomatoes - dianthus - greenhouse horticulture
  Gebruikswaardeonderzoek anjer : voorjaarsplanting 1989 - 1990
  Nijssen, H.M.C. - \ 1991
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 106) - 43
  dianthus - sierplanten - economische impact - rassen (planten) - gebruikswaarde - cultivars - rassen (taxonomisch) - nederland - dianthus - ornamental plants - economic impact - varieties - use value - cultivars - races - netherlands
  Gebruikswaardeonderzoek standaardanjer in de praktijk 1989 - 1990
  Nijssen, H.M.C. - \ 1991
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 104) - 20
  cultivars - snijbloemen - economische impact - economie - nederland - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - dianthus - cultivars - cut flowers - economic impact - economics - netherlands - races - varieties - use value - dianthus
  Effect van zuurstofbeschikbaarheid in het wortelmilieu op trosanjer 'Adelfie'
  Baas, R. ; Weel, P. van; Straver, N. - \ 1991
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij no. 109) - 17
  snijbloemen - laboratoriummethoden - zuurstof - onderzoek - bodem - dianthus - cut flowers - laboratory methods - oxygen - research - soil - dianthus
  Gebruikswaarde - onderzoek anjer in de praktijk, 1987-1989
  Nijssen, H. - \ 1990
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 90) - 21
  cultivars - snijbloemen - economische impact - economie - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - dianthus - kwaliteit - cultivars - cut flowers - economic impact - economics - races - varieties - use value - dianthus - quality
  Voedingsoplossingen voor bloementeelten in steenwol in het Westland en de Kring : anjer, gerbera, roos
  Sonneveld, C. ; Voogt, W. - \ 1989
  Naaldwijk etc. : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas [etc.] (Voedingsoplossingen glastuinbouw no. 4) - 25
  snijbloemen - vloeibare kunstmeststoffen - steenwol - dianthus - gerbera - rosa - cut flowers - liquid fertilizers - rockwool - dianthus - gerbera - rosa
  Gebruikswaardeonderzoek anjer, meiplanting
  Nijssen, H.M.C. ; Hoogeveen, M.G. - \ 1989
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 85) - 17
  dianthus - sierplanten - economische impact - rassen (planten) - gebruikswaarde - cultivars - rassen (taxonomisch) - nederland - dianthus - ornamental plants - economic impact - varieties - use value - cultivars - races - netherlands
  Gebruikswaardeonderzoek anjer - harttakteelt 1988 - 1989
  Nijssen, H.M.C. ; Hoogeveen, M.C. - \ 1989
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 77) - 20
  cultivars - snijbloemen - economische impact - economie - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - dianthus - cultivars - cut flowers - economic impact - economics - races - varieties - use value - dianthus
  Gebruikswaardeonderzoek anjer 1986-1987
  Os-de Jong, T. van; Gelder, A. de; Hoogeveen, M. - \ 1988
  Aalsmeer : PBN (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland nr. 51) - 18
  cultivars - nederland - sierplanten - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - dianthus - cultivars - netherlands - ornamental plants - races - varieties - dianthus
  Watergeefstrategie rondom de periode van de eerste snee bij anjers op steenwol
  Uitermark, K. ; Graaf, M. de; Braamhorst, P. - \ 1988
  Aalsmeer : P.B.N. (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland nr. 49) - 24
  nederland - sierplanten - steenwol - dianthus - netherlands - ornamental plants - rockwool - dianthus
  Anjerstek : invloed van uiterlijke en meetbare eigenschappen van anjerstek op de uniformiteit van de eerste snee
  Hermes, Y. - \ 1988
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij no. 71) - 23
  stekken - sierplanten - plantenvermeerdering - dianthus - cuttings - ornamental plants - propagation - dianthus
  Gebruikswaardeonderzoek anjer, overige typen : maart 1987 - mei 1988
  Os - de Jong, T. van - \ 1988
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 64) - 7
  cultivars - snijbloemen - economische impact - economie - sierplanten - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - dianthus - cultivars - cut flowers - economic impact - economics - ornamental plants - races - varieties - use value - dianthus
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.