Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland
  Staps, J.J.M. ; Berg, C. ter; Vilsteren, A. van; Lammerts Van Bueren, E. ; Jetten, T.H. - \ 2015
  [Wageningen] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 58
  akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - flevoland - nederland - veldproeven - poldergronden - bodemdaling - diepploegen - arable farming - soil management - soil fertility - sustainable agriculture - sustainable development - flevoland - netherlands - field tests - polder soils - subsidence - deep ploughing
  Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen.
  Technieken opheffen ploegzool 2008-2009: Gediepploegde grond Flevoland
  Paauw, J.G.M. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 19
  mechanisatie - ploegen - diepploegen - diepe grondbewerking - grondbewerking - cultivateren - grondbewerking gericht op bodemconservering - regen - waterverzadiging - gronddruk - banden - mechanization - ploughs - deep ploughing - deep tillage - tillage - chiselling - conservation tillage - rain - waterlogging - ground pressure - tyres
  In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstandigheden gewerkt (geoogst) worden. Dit komt de structuur van de grond niet ten goede. Deze afnemende structuur wordt zowel in de bouwvoor als in de ondergrond waargenomen. Dit leidt tot plasvorming en lang nat blijven van de grond. Uiteraard pleegt dit een aanslag op het opbrengend vermogen van de grond. De bedrijven die te maken hebben met wateroverlast ervaren dat ook zelf. Hoewel de agrarische sector zich steeds meer zorgen maakt, is er niemand die de ontwikkelingen tegen kan houden
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen
  Visscher, J. ; Dekker, P.H.M. ; Boer, H.C. de; Brommer, E. ; Clevering, O.A. ; Dam, A.M. van; Geel, W.C.A. van; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E. ; Klooster, A. van der; Schooten, H.A. van; Schreuder, R. ; Wolf, P.L. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR 148) - 75
  bodem - kosten-batenanalyse - rotaties - bodemverdichting - waterbeheer - ruilverkaveling - diepploegen - organische stof - bodemstructuur - erosie - bodemkwaliteit - soil - cost benefit analysis - rotations - soil compaction - water management - land consolidation - deep ploughing - organic matter - soil structure - erosion - soil quality
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen. Bij vruchtwisseling is bodemgezondheid een belangrijk aspect. Bodemverdichting kan worden verminderd. Dit vraagt meestal flinke investeringen. Met een goed management en goede voorlichting kan nog veel worden bereikt. Veranderingen in water- en peilbeheer gaan deels vaak ten koste van een optimale landbouwkundige productie. Er kunnen echter ook maatregelen worden toegepast die niet of nauwelijks nadelig zijn vanuit landbouwkundig oogpunt, maar wel gunstig zijn voor natuur en maatschappij
  Breken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder = Breaking up interfering layers in sandy clay soils in the Noordoostpolder
  Rops, A.H.J. ; Schouten, C.A.M. ; Soesbergen, G.A. van - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 172) - 48
  diepploegen - diepe grondbewerking - verbetering - lichte zavel - bodem - technologie - Nederland - noordoostpolder - deep ploughing - deep tillage - improvement - sandy loam soils - soil - technology - Netherlands - noordoostpolder
  Losmaken van storende lagen van zavelgronden in de Noordoostpolder
  Soesbergen, G. van; Alblas, J. ; Rops, A.H.J. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 107 - 110.
  bodemstructuur - bodemdeeltjes - grondanalyse - lichte zavel - diepe grondbewerking - diepploegen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - drainage - noordoostpolder - soil structure - aggregates - soil analysis - sandy loam soils - deep tillage - deep ploughing - yield increases - yield losses - yields - drainage - noordoostpolder
  Het doel van dit onderzoek was om het effect vast te stellen van het losmaken c.q. breken van de storende laag direct onder de bouwvoor, alsmede het tussendraineren op de lucht- en waterhuishouding van de grond en op de groei en produktie van gewassen
  Invloed van het losmaken van een verdichte laag onder de bouwvoor op de structuurontwikkeling, waterhuishouding en beworteling in relatie tot de produktie van landbouwgewassen
  Tramper, M. ; Alblas, J. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 289 - 292.
  akkerbouw - diepploegen - diepe grondbewerking - veldgewassen - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - wortels - bodemstructuur - bodemwater - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - arable farming - deep ploughing - deep tillage - field crops - plant development - plant physiology - roots - soil structure - soil water - yield increases - yield losses - yields
  Diep losmaken van zavelgronden in Zuidwest - Nederland : verslag van de Werkgroep 'Losmaken ondergrond Zuidwesten'
  Alblas, J. ; Vos, E.C. ; Wander, J.G.N. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 89) - 63
  diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - lichte zavel - zuidwest-nederland - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - sandy loam soils - south-west netherlands
  Bodemkundige waarnemingen en de invloed van bodemaspecten op de gewasopbrengsten zijn uitgevoerd bij aardappelen, wintertarwe, zomergerst, suikerbieten en spruitkool
  Het effect van diepe grondbewerking op de bespeelbaarheid van grassportvelden
  Zwiers, J.S. - \ 1987
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 4-87) - 23
  diepploegen - diepe grondbewerking - bespeelbaarheid - grondmechanica - bodemfysica - bodemwater - sportterreinen - deep ploughing - deep tillage - playability - soil mechanics - soil physics - soil water - sports grounds
  Onderzoek naar de bodemkundige waarde van boringen in diepverwerkte veenkoloniale gronden
  Booij, A.H. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA (Interne mededeling / Stichting voor Bodemkartering no. 71) - 55
  diepploegen - diepe grondbewerking - monolietpreparatie - bodemprofielen - slijpplaatje preparatie - Nederland - veenkolonien - deep ploughing - deep tillage - monolith preparation - soil profiles - thin section preparation - Netherlands - veenkolonien
  Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt : inleidingen gehouden tijdens de themadag op 13 december 1984
  Anonymous, - \ 1985
  Lelystad : P.A.G.V. (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 42) - 85
  diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - vollegrondsteelt - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - outdoor cropping
  Bodemkundig onderzoek naar het effect van grondbewerking op een perceel te Wognum
  Kleijer, H. ; Dekker, L.W. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1893) - 15
  diepploegen - diepe grondbewerking - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - kwel - Nederland - noord-holland - deep ploughing - deep tillage - hydraulic conductivity - infiltration - seepage - Netherlands - noord-holland
  Diepe grondbewerkingen en hun effecten
  Huinink, J.T.M. ; Kooistra, M.J. ; Kroon, J.J. - \ 1984
  Goes : Consulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw [etc.] (Actualiteiten / Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland no. 32) - 35
  verandering - zware kleigronden - diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - bodemstructuur - change - clay soils - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - soil structure
  In deze brochure worden behandeld: een beschrijving van bodemtypen en van verdichtingen die kunnen voorkomen; de werktuigen die gebruikt kunnen worden om verdichtingen op te heffen (dit opheffen kan plaatsvinden door losmaken of door mengen van de onder- en bovengrond; belangrijk zijn vooral de werkdiepte en de intensiteit van het mengen); de uitslag van onderzoek dat is verricht naar de effecten van diepe grondbewerkingen (het blijkt, dat losmaken of mengen lang niet altijd gunstig werkt; het kan soms de problemen verergeren); het bewerken van plaatgronden, zoals de werkmethode en de gewenste werkdiepte; de uitslagen van proeven die de laatste jaren zijn aangelegd onder andere op de proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas. (Ook verkrijgbaar door het overschrijven van f 5,- op girorekening 3959908 ten name van Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland, met vermelding van: Actualiteiten 32)
  Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest - Nederland; 1978 - 1982
  Alblas, J. - \ 1984
  Lelystad : P.A.G.V. (Verslagen / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 22) - 27
  diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - lichte zavel - zuidwest-nederland - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - sandy loam soils - south-west netherlands
  Diepe grondbewerking op veengrasland met schalterlaag : verslag van een proefveld te Spannenburg van 1977 t/m 1980 = Deep tillage on peat grassland with laminar flag : report of an experimental field at Spannenburg, 1977-1980
  Luten, W. - \ 1984
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 95) - 38
  hoogveengronden - diepploegen - diepe grondbewerking - graslanden - veengronden - moerasgronden - bog soils - deep ploughing - deep tillage - grasslands - peat soils - swamp soils
  Als gevolg van de relatief droge jaren 1975 en 1976 zijn de gronden met een kleidek op een schalterveen ondergrond sterk gaan scheuren. Dit heeft een dusdanige ongelijke ligging tot gevolg gehad dat de percelen vrijwel onbewerkbaar zijn geworden. Om de percelen weer beschikbaar te maken moest er een grondbewerking worden uitgevoerd. De vraag was in welke mate deze bewerking moest worden uitgevoerd. Om hierop een antwoord te krijgen werd een proefveld aangelegd waarbij er verschillende grondbewerkingen werden vergeleken
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Het effect van diepe profielbewerking bij grasland op lichte zandgrond
  Schothorst, C.J. ; Hettinga, D. - \ 1981
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1304) - 69
  diepploegen - diepe grondbewerking - graslanden - zandgronden - bodemprofielen - deep ploughing - deep tillage - grasslands - sandy soils - soil profiles
  Wateroverlast aan de westzijde van de IJssel na diepploegen
  Beuving, J. - \ 1981
  Wageningen : ICW - 13
  hoge grondwaterspiegels - diepploegen - zware kleigronden - drainage - veluwe - high water tables - deep ploughing - clay soils - drainage - veluwe
  Dit onderzoek beoogt de oorzaak van wateroverlast vast te stellen, ontstaan na mengend diepploegen van een profiel dat bestond uit circa 50 cm zware rivierklei op matig grof rivierzand. Het betreft een perceel van circa 10 ha dat sinds de diepe grondbewerking in gebruik is voor akkerbouw en ligt in het rivierkleigebied ten westen van de IJssel. Door de regelmatige grondbewerking is een homogene bouwvoor ontstaan welke met zware zavel overeenkomt.
  Prestaties van diepploegen bij het opploegen van (af te schuiven) ondergrond : resultaten 1979
  Horst, G.H. - \ 1979
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding No. 1154) - 22
  diepploegen - diepe grondbewerking - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde - deep ploughing - deep tillage - labour - time - work study
  Diepploegen ten behoeve van grondwinning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond (resultaten 1978)
  Sprik, J.B. ; Broekema, B. - \ 1979
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1166) - 22
  zware kleigronden - diepploegen - diepe grondbewerking - spitten - clay soils - deep ploughing - deep tillage - digging
  Het effect van diepe grondbewerking op de wortelontwikkeling van akkerbouwgewassen op klei- en zavelgronden : resultaten van een onderzoek naar het losmaken van de ondergrond van een zavelgrond op de Proefboerderij Westmaas op de bewortelingsdiepte van enkele landbouwgewassen in 1975
  Ovaa, I. ; Soesbergen, G.A. van - \ 1978
  Wageningen : STIBOKA (Tussentijds verslag van het project 092.34. Stichting voor Bodemkartering no. 4) - 26
  akkerbouw - zware kleigronden - diepploegen - diepe grondbewerking - veldgewassen - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - ploegzolen - wortels - zuidhollandse eilanden - arable farming - clay soils - deep ploughing - deep tillage - field crops - plant development - plant physiology - plough pans - roots - zuidhollandse eilanden
  Onderzoek naar de relatie grondbewerking en beworteling: resultaten van het proefbedrijf in de Hoekse Waard
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.