Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Shark protection plan for the Dutch Caibbean EEZ
  Beek, I.J.M. van; Debrot, A.O. ; Walker, P.A. ; Kingma, I. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C209/13) - 104
  haaien - dierenbescherming - telemetrie - mariene ecologie - caribisch gebied - sharks - animal protection - telemetry - marine ecology - caribbean
  Shark populations have steeply declined worldwide due to unsustainable overexploitation and in this the Caribbean region is no exception. Since the 1990s many initiatives have been developed to protect the most threatened species. Sharks play an important ecological role in tropical marine ecosystems and represent an important economic potential in the context of ecotourism. As the Netherlands has traditionally shown strong international leadership and commitment in biodiversity protection, a key ambition of the new Dutch Caribbean Nature Policy Plan 2013-2017, developed jointly with the Dutch Caribbean islands, is the effective implementation of shark protection.
  Vanuit kennis ethische afwegingen leren maken. Cursus dierenwelzijn voor mbo-studenten en vrijwilligers Dierenbescherming
  Ruis, M.A.W. - \ 2012
  Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 (2012). - p. 34 - 35.
  dierenwelzijn - agrarisch onderwijs - scholingscursussen - middelbaar beroepsonderwijs - dierenbescherming - animal welfare - agricultural education - training courses - intermediate vocational training - animal protection
  De groeiende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn maakt het steeds belangrijker om hier in het groene onderwijs aandacht aan te besteden. Hoewel dierenwelzijn vaak wordt genoemd in mbo-kwalificatiedossiers, is meestal onduidelijk hoe het moet worden behandeld in de lessen en wat de criteria voor goed dierenwelzijn inhouden. Het hangt daardoor vaak van de individuele docent af of en hoe het onderwerp dierenwelzijn wordt aangeboden. Scholen hebben daarom behoefte aan een cursus Dierenwelzijn voor het mbo. Tegelijkertijd is de Dierenbescherming zich de laatste jaren steeds meer aan het richten op professionalisering en diplomering van haar (vrijwillige) medewerkers, ook op het gebied van dierenwelzijn.
  Samen in het zadel : welzijnsmonitor paard
  Visser, E.K. - \ 2011
  Paard en welzijn 2011 (2011)juli. - p. 1 - 1.
  dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - paardenstallen - diergezondheid - dierenbescherming - richtlijnen (directives) - diervoeding - huisvesting, dieren - diergedrag - animal welfare - horses - horse breeding - stables - animal health - animal protection - directives - animal nutrition - animal housing - animal behaviour
  De Welzijnsmonitor Paard kijkt allereerst naar de gezondheid en het gedrag van het paard en neemt daarin allerlei omgevingsfactoren mee zoals huisvesting, stalklimaat, voeding, hygiëne en andere aspecten in de bedrijfsvoering. Hoe staat het nu met de Welzijnsmonitor Paard?
  Haan- of eikwestie?
  Jochemsen, H. ; Leenstra, F.R. ; Woelders, H. - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 114 - 125.
  dierenwelzijn - dierenbescherming - ethiek - kuikens - hanen - pluimvee - dierethiek - dierlijke productie - hennen - animal welfare - animal protection - ethics - chicks - cocks - poultry - animal ethics - animal production - hens
  Het systematisch en massaal doden van pas uitgekomen mannelijke kuikens, hoe ethisch is dat? En zijn er geen alternatieven? Deze twee vragen staan in deze bijdrage centraal. Op basis van de dierethische waarden ‘intrinsieke waarde van het dier’, dierenwelzijn en vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen, wordt geconcludeerd dat de gangbare praktijk ethisch zeer problematisch is, ook al worden de gedode haantjes in Nederland voor diervoeder gebruikt. Deze praktijk is vergeleken met seksen en selecteren van het 18-dagen oude embryo. Het verschil wordt ethisch niet groot geacht. Deze praktijk is gevolg van een eenzijdig op doelmatigheid gerichte ontwikkeling waarvoor de overheid en de samenleving als geheel medeverantwoordelijkheid voor dragen. Een echte oplossing vereist een systeemomslag of ten minste de ontwikkeling van geheel nieuwe technieken die het massale doden van eendagshaantjes of bebroede eieren vermijden
  Cursus Dierenwelzijn MBO en Dierenbescherming
  Ruis, M.A.W. - \ 2010
  dierenwelzijn - scholingscursussen - middelbaar beroepsonderwijs - dierenbescherming - animal welfare - training courses - intermediate vocational training - animal protection
  Dit project heeft tot doel het groene MBO (niveau 2 en 3) en de (vrijwillige) medewerkers van de Dierenbescherming beter te scholen op het terrein van dierenwelzijn.
  Van aardig idee tot successvolle marktintroductie : dier & welzijn
  Oosterkamp, E.B. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 9.
  dierenwelzijn - vleeswaren - certificering - marketing - dierenbescherming - animal welfare - meat products - certification - marketing - animal protection
  De vele inspanningen voor het verbeteren van het dierenwelzijn ten spijt, de meeste consumenten raken moeilijk overtuigd en weigeren extra te betalen voor de welzijnsinvesteringen. Welzijn verkopen is niet eenvoudig. Sinds kort heeft de veehouderij een nieuwe troef: de sterren van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Dat kenmerk wordt wél opgemerkt door de consument.
  Instructies bij het Bijenhotel
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2010
  PPO AGV
  bijenhouderij - bijenhuizen - apidae - honingbijen - dierenbescherming - biodiversiteit - habitats - beekeeping - bee houses - apidae - honey bees - animal protection - biodiversity - habitats
  Een bijenhotel (een houtblok met een tiental gaatjes van verschillende diameter) is een simpele maatregel om sommige soorten bijen te helpen. In de gaatjes in dit houtblok maken zij hun nestje en kunnen zo voor nakomelingen zorgen. Doel vanhet bijenhotel is een bijdrage te leveren aan het behoud en bescherming van de bijen. Tegelijk worden de bijenhotels gebruikt voor monitoring van de biodiversiteit in uw streek.
  Gedrag van schieraal rond het krooshek voor gemaal IJmuiden. DIDSON metingen.
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Tribuhl, S.V. ; Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C049/10) - 34
  waterbeheer - vismigratie - dierenbescherming - beschadigingen - diergedrag - palingen - european eels - pompstations - monitoring - noord-holland - water management - fish migration - animal protection - injuries - animal behaviour - eels - european eels - pumping stations - monitoring - noord-holland
  In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door meerdere onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar de passeerbaarheid van het gemaal in het Noordzeekanaal bij IJmuiden en vermindering van visschade door aangepaste gemaalregimes. In deze rapportage wordt het gedrag van schieraal bij het krooshek voor het gemaal gepresenteerd, wat gemeten is met behulp van de akoestische camera DIDSON. DIDSON staat voor 'Dual frequency IDentification SONar' en is een hoge resolutie sonar die akoestiek (geluid) gebruikt om akoestische beelden te maken met veel meer detail dan de conventionele sonars.
  Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk
  Waller, B. ; Heijden, P.G.M. van der - \ 2009
  Aquacultuur 24 (2009)1. - ISSN 1382-2764 - p. 32 - 33.
  aquacultuur - dierhouderij - dierenwelzijn - viskwekerijen - visserij - visteelt - zalm - dierenbescherming - aquaculture - animal husbandry - animal welfare - fish farms - fisheries - fish culture - salmon - animal protection
  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de Britse Dierenbescherming voor landbouwhuisdieren vorm te geven
  Castratie : via verdoofd naar volledig stoppen
  Backus, G.B.C. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - berengeur - detectie - onderzoekers - particuliere sector - dierenwelzijn - dierenbescherming - pig farming - pigs - piglets - castration - boar taint - detection - research workers - private sector - animal welfare - animal protection
  In november 2007 ondertekenden CBL, COV, LTO en NVV de Verklaring van Noordwijk: uiterlijk 2015 stopt Nederland met het castreren van biggen. Het ministerie van LNV en de Dierenbescherming ondersteunen deze ambitie. Nu hebben we nog ongeveer vijf jaar te gaan tot dat moment. In een Europese samenwerking werkt Wageningen UR onder leiding van Gé Backus samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen aan het terugdringen van berengeur
  Hoge score voor welzijn en praktisch haalbaar
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. ; Ursinus, W.W. ; Scheepers, F. ; Dixhoorn, I.D.E. van; Cornelissen, J.M.R. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 8 - 9.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - milieubeheer - diergezondheid - dierenwelzijn - economie van de veehouderij - wensen - burgers - dierenbescherming - dairy farming - dairy farms - dairy cows - environmental management - animal health - animal welfare - livestock economics - desires - citizens - animal protection
  De ontwerpen van Kracht van Koeien en het Cowel model laten zien dat dierenwelzijn op melkveebedrijven veel beter kan en ook hoe dat gerealiseerd kan worden in de praktijk. En dat dat niet tegenstrijdig hoeft te zijn met de economie van de veehouder, het milieu en de wensen van de burger
  Dierenwelzijn: er verandert nu echt iets
  Greef, K.H. de - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  dierhouderij - supermarkten - winkels - dierlijke productie - vleesproductie - dierenwelzijn - ethiek - dierenbescherming - animal husbandry - supermarkets - shops - animal production - meat production - animal welfare - ethics - animal protection
  Dierenwelzijn was een publiek probleem. Maar tijden veranderen en dierenwelzijn wordt nu ook een marktissue. De samenwerking tussen partijen loont en dierenwelzijn verwerft toch ook via de markt zijn plek
  The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised
  Dekker, A. ; Goris, N. ; Jamal, S.M. ; Li, Y. - \ 2008
  mond- en klauwzeer - vorming van antilichamen - antistoftesten - vaccinatie - standaardisering - dierenbescherming - foot and mouth disease - antibody formation - antibody testing - vaccination - standardization - animal protection
  Poster on the research project with the title 'The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised'
  Stilte rond Ecologische Hoofdstructuur is slechts schijn van bescherming van planten en dieren naar dienst aan mens en maatschappij
  Smits, M.J.W. ; Gaaff, A. - \ 2007
  Spil 235-236 (2007)2. - ISSN 0165-6252 - p. 15 - 20.
  natuurbescherming - beschermingsgebieden - bedreigde soorten - doelstellingenmanagement - motivatie - managementbenaderingen - vegetatiebeheer - communicatie - informatiebehoeften - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - dierenbescherming - nature conservation - conservation areas - endangered species - management by objectives - motivation - management philosophies - vegetation management - communication - information needs - ecological network - agri-environment schemes - animal protection
  Het huidige kabinet wil socialer en groener zijn dan het vorige. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het centrale begrip in het Nederlandse natuurbeleid, wordt in de hoofdtekst van het Coalitieakkoord echter niet een keer genoemd. In de financiële bijlagen komt de EHS alleen voor in combinatie met plattelandsbeleid. Vindt men de EHS niet belangrijk? Of staat deze als een huis, en hoeft er dus geen woord meer aan vuil gemaakt te worden? Men is het er over eens dat de EHS er moet komen, maar achter de schermen staat de invulling ervan wel ter discussie. Zie de budgetten, die keer op keer worden bijgesteld. Zie de wijze van uitvoering: minder aankoop van gronden door de staat en meer particulier initiatief. De in dit artikel verdedigde stelling is dat er een verschuiving plaatsvindt van een EHS met als belangrijkste doel bescherming van planten en dieren naar een EHS in dienst van mens en maatschappij. De auteurs stellen niet dat deze verschuiving per se verkeerd hoeft te zijn, en evenmin dat deze in 2007 is begonnen. Ze vinden echter wel dat verandering van motieven voor beleid helder moet worden gecommuniceerd, en niet mag plaatsvinden zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Vooral omdat zo’n wijziging consequenties heeft voor de wijze waarop het beleid dient te worden beoordeeld
  Konijnenhouders nemen het voortouw : zelf opgestelde welzijnseisen van kracht
  Hulst, M. van der - \ 2006
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2 (2006)5. - ISSN 1871-0875 - p. 2 - 3.
  konijnen - huisvesting, dieren - konijnenhokken - dierenwelzijn - richtlijnen (directives) - regelingen - belangengroepen - dierenbescherming - Nederland - rabbits - animal housing - rabbit housing - animal welfare - directives - regulations - interest groups - animal protection - Netherlands
  Konijnenhouders nemen het heft in eigen hand. Samen met de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) heeft de Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders (NOK) een welzijnsverordening opgesteld die binnen een maand van kracht gaat
  Als de krulstaart eraan kan blijven, met dierenwelzijn
  Greef, K.H. de - \ 2006
  V-focus 2006 (2006)3. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
  dierenwelzijn - varkenshouderij - varkensstallen - dierhouderij - dierenbescherming - animal welfare - pig farming - pig housing - animal husbandry - animal protection
  Discussies over dierenwelzijn worden rijkelijk gevoed vanuit emoties en veronderstellingen. Met het project 'Varkens in ComfortClass' willen LTO, de Dierenbescherming en de Animal Sciences Group (ASG) van ageningen UR de discussie 'opschonen' en zien welke argumenten er werkelijk toe doen, gezien vanuit het varken. Met als doel dieren een goed leven te geven, in een gezonde economische setting
  Draft: hamster protection plan 2005-2010 : version 4 October 2005
  Haye, M.J.J. la; Jansman, H.A.H. - \ 2005
  Ede : Ministerie LNV, Directie Kennis (Report DK 039) - 33
  hamsters - cricetinae - bedreigde soorten - natuurbescherming - limburg - herintroductie van soorten - dierenbescherming - hamsters - cricetinae - endangered species - nature conservation - limburg - reintroduction of species - animal protection
  This Protection Plan comprises a series of measures designed to ensure that the species is able to reproduce and sustain itself in a growing number of locations. The Plan is the result of cooperation between several organisations and government agencies. Together with these partners, the Province will ensure that the Plan is carried out in the coming years.
  Welzijnsmonitoring van twee groepshuisvestingssystemen voor witvleeskalveren met behulp van de TGI-200
  Bokkers, E.A.M. - \ 2005
  wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067549745 - 13
  vleeskalveren - huisvesting van kalveren - groepsgrootte - dierenwelzijn - meting - monitoring - behoeftenbepaling - groepshuisvesting - dierenbescherming - veal calves - calf housing - group size - animal welfare - measurement - monitoring - needs assessment - group housing - animal protection
  Populatiebeheer van verwilderde kippen : onderzoek naar effectieve en diervriendelijke methoden om vrije kippenpopulaties te beheren
  Willard, C. ; Koene, P. - \ 2004
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 203) - ISBN 9789067548199 - 48
  kippen - stedelijke bevolking - industrieterreinen - openbare parken - diergedrag - wildbeheer - populatiegroei - vangen van dieren - dierenwelzijn - dierenbescherming - fowls - urban population - industrial sites - public parks - animal behaviour - wildlife management - population growth - capture of animals - animal welfare - animal protection
  Stadskippen of kippen die verwilderen in de omgeving van mensen kunnen een probleem vormen. Zo bezorgde een populatie verwilderde kippen in de omgeving van het Amsterdamse Amstelpark zoveel overlast dat de gemeente besloot dieren weg te vangen. Een groep verontruste burgers richtte daarop de Werkgroep Park en Fauna op om zich te verzetten tegen deze, in hun ogen weinig duurzame manier van beheer. Immers, de populatie zou zeker weer toenemen. De werkgroep vroeg de Wetenschapswinkel meer duurzame en diervriendelijke beheersmethoden aan te reiken. De onderzoekers doen literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de kip in de westerse samenleving en naar de leefwijze van wilde kippen. Aan de hand van twee voorbeelden (het Amstelpark en het industrieterrein van Alkmaar) schetsen zij vervolgens een aantal beheers-technieken. Zij onderscheiden in hun rapport de volgende mogelijkheden om overlast tegen te gaan: (i) het voorkómen van vrijlopende populaties (tegengaan dat mensen kippen vrijlaten door bijvoorbeeld voorlichting of verbodsbepalingen); (ii) het belemmeren van de voortplanting door eimanipulatie (bijvoorbeeld het schudden of lekprikken van eieren zodat deze niet meer uitkomen). Wel moet daarbij nestmogelijkheid wordt aangeboden om controle en manipulatie mogelijk te maken; (iii) slechts in noodgevallen gebruik maken van 'curatieve' maatregelen, zoals wegvangen van kippen en het tegengaan van het voederen van kippen op ongewenste plekken door de bevolking.Wet- en regelgeving bieden nauwelijks aanknopingspunten om het probleem met wilde kippenpopulaties op te lossen. Wel kunnen gemeentes die dit probleem serieus willen aanpakken, onderzoeken welke van de genoemde maatregelen voor de eigen gemeente het beste zijn en vervolgens een beheersplan opstellen, voorzien van budget
  Beter dierenwelzijn belangrijk onderdeel in de omschakeling van bulk naar kwaliteit
  Berg, B. van den - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 8.
  varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - dierenbescherming - pig farming - pigs - animal welfare - research - agricultural research - animal protection
  In de 60-er en 70-er jaren is de varkenshouderij geontensiveerd. Daarbij heeft men zich niet of onvoldoende gerealiseerd wat dit voor het welzijn van de betrokken dieren betekent
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.