Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Liberalisering verwerking categorie 1- en categorie 2-slachtbijproducten : een marktanalyse
  Oosterkamp, E.B. ; Hoste, R. ; Aramyan, L.H. - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Markt & ketens )
  afvalverwerking - dierlijk afval - kadaverafval - slachthuisafval - markten - aanbod - vraag - bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - dierlijk vet - vleesbeendermeel - waste treatment - animal wastes - carcass waste - slaughterhouse waste - markets - supply - demand - bioenergy - biofuels - biobased economy - animal fat - meat and bone meal
  Aanleiding voor dit onderzoek vormen de beleidsbeslissingen om het destructiebestel te herzien, zoals ze in de memorie van toelichting bij de Wet Dieren verwoord worden uitgelegd. Hier staat dat alleen het op-halen en verwerken van kadavers gereguleerd zal blijven1 en de destructiemarkt voor ander categorie 1- en categorie 2-materiaal zal worden geliberaliseerd. De onderzoeksvragen zijn: 1. Hoeveel nieuwe verwerkers van categorie 1- en categorie 2-slachtbijproducten zullen toetreden? 2. Hoeveel materiaal zullen ze verwerken? Waar betrekken zij hun materiaal vandaan en tegen welke prijzen? De markt van dierlijke vetten en melen is klein maar ondoorzichtig. Opbrengstprijzen van verwerkte cat. 1- en cat. 2-slachtbijproducten zijn niet algemeen bekend, omdat ze onderling worden overeengekomen. Dat geldt ook voor niet-gereguleerde tarieven voor verwerking. De benadering in deze rapportage is daardoor meer kwalitatief gebleven en er zijn geen rentabiliteitsberekeningen uitgevoerd.
  Effect van bijproducten op de slacht- en vleeskwaliteit van vleesvarkens = Effect of food waste products on slaughter and meat quality of growing finishing pigs
  Krimpen, M.M. van; Rommers, J.M. ; Binnendijk, G.P. ; Gerrish, P.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 31
  karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - varkens - slachtdieren - dierlijk vet - bijproducten - brijvoedering - droogvoer - varkensvoeding - carcass quality - meat quality - pigs - meat animals - animal fat - byproducts - wet feeding - dry feeds - pig feeding
  Uit literatuuronderzoek en uit deze praktijkmonitoring blijkt dat het verstrekken van gangbare bijproducten de slacht-, vlees- en vetkwaliteit niet negatief beïnvloeden. De vleeskwaliteit van de varkens die brijvoer kregen is in veel opzichten juist beter dan die van de varkens die droogvoer kregen. Zeer opvallend is het lager dripverlies (1,1 %) en een tendens tot een lager kookverlies (0,6%) bij de brijvoergroep, mogelijk als gevolg van de hogere zoutgehalten in het brijvoer
  Resultaten onderzoek organochloorbestrijdingsmiddelen, chloorbifenylen en zware metalen in organen en vetten : jaaroverzicht 1997 (Nationaal plan hormonen en overige stoffen en concept nationaal plan pluimvee)
  Roos, A.H. ; Kamp, H.J. van der; Oostrom, J.J. van - \ 1998
  Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 98.009) - 9
  dierlijk vet - gechloreerde koolwaterstofpesticiden - zware metalen - polychloorbifenylen - pesticidenresiduen - animal fat - organochlorine pesticides - heavy metals - polychlorinated biphenyls - pesticide residues
  Chemisch onderzoek van broodsmeersels
  Kamp, H.J. van der - \ 1995
  Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 95.31) - 7
  margarine - dierlijk vet - plantaardige vetten - chemische samenstelling - spijsvetten - margarine - animal fat - plant fats - chemical composition - edible fats - food
  Inventarisatie van het chloorbifenylgehalte in paardevet
  Roos, A.H. ; Rhijn, J.A. van; Mazijk, R.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Huf, F.A. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.35) - 12
  paardenvlees - polychloorbifenylen - chromatografie - dierlijk vet - horse meat - polychlorinated biphenyls - chromatography - animal fat
  In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek naar chloorbifenylen in paardevet gerapporteerd en getoetst aan het normvoorstel voor vlees(waren).
  Onderzoek naar organochloor- en organofosforverbindingen in dierlijke vetten, levers en eieren : jaaroverzicht 1988
  Roos, A.H. ; Mazijk, R.J. van; Rhijn, J.A. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.13) - 11
  dierlijk vet - eieren - lever - organische chloorverbindingen - organo-fosforverbindingen - besmetting - animal fat - eggs - liver - organochlorine compounds - organophosphorus compounds - contamination
  Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar organochloorverbindingen in rundvetten (n=44), varkensvetten (n=48), kalfsvetten (n=46) , schapevetten (n=24), pluimveevetten (n=48), eieren (n=48) en heeleipoeders (n=12) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen in varkenslevers (n=24) verkregen in het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1988. In de bijlagen B - D worden de frequentieverdeling, de mediaan (50% waarde) en het maximum gemeten gehalte gegeven. Overschrijdingen van het maximum toelaatbaar gehalte (Bestrijdingsmiddelenwet) cq . de aktiegrens (helft maximum toelaatbaar gehalte) werden niet gemeten. De besmetting met organochloorverbindingen is laag en ligt beneden de bepalingsgrens welke varieert van 0,01- 0,10 mg/kg op vetbasis afhankelijk van de te meten verbindingen. Organofosforverbindingen werden in levers, zijnde het indicatororgaan voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees, niet aangetoond.
  Onderzoek naar organochloor- en organofosforverbindingen in dierlijke vetten, levers en eieren : jaaroverzicht 1987
  Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Mazijk, R.J. ; Rhijn, J.A. van - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.17) - 5
  dierlijk vet - eieren - lever - vleeswaren - organische chloorverbindingen - organo-fosforverbindingen - besmetting - animal fat - eggs - liver - meat products - organochlorine compounds - organophosphorus compounds - contamination
  Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar organochloorverbindingen in rundvetten (n=47), varkensvetten (n=48), kalfsvetten (n=48), schapevetten (n=24) , pluimveevetten (n=48), eieren (n=48) en heeleipoeders (n=10) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen in runderlevers (n=24) en varkenslevers (n=24) verkregen in het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1987. In de bijlagen B - D worden de frequentieverdeling, de mediaan (50% waarde) en het maximum gemeten gehalte gegeven. Overschrijdingen van het maximum toelaatbaar gehalte (Bestrijdingsmiddelenwet) werden gemeten voor lindaan in een varkensvet en kalfsvet. De overschrijding van het maximum toelaatbare gehalte voor lindaan bij het varkensvet was het gevolg van onvoldoende afscherming tussen hokken bij toepassing van het middel op biggen, resulterend in een besmetting van het slachtvee. De oorzaak van de besmetting bij het kalf kon niet achterhaald worden. De voorgestelde tolerantie voor 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 153) en 2, 3,4-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 138) werd overschreden in een kalfsvet. De herkomst van het vet bleek niet terug te traceren, onderzoek naar de oorzaak was dus niet mogelijk. De besmetting met organochloorverbindingen is in het algemeen laag en ligt beneden de bepalingsgrens welke varieert van 0,01-0, 10 mg/kg op vetbasis afhankelijk van de te meten verbindingen. De hogere frequentie van het voorkomen van HCB in pluimveevet en eieren is waarschijnlijk het gevolg van de toepassing van met HCB besmet strooisel in de pluimveehokken. Organofosforverbindingen werden in levers, zijnde het indicatororgaan voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees, niet aangetoond.
  De bepaling van androstenon in varkensvet in het kader van de controle op berevlees : overzicht van de Nederlandse bevindingen in de periode januari t/m oktober 1988 en de herkeuringsproblematiek van Duitse monsters
  Haasnoot, W. ; Schilt, R. ; Bennekom, E.O. ; Huf, F.A. ; Weseman, J.M. ; Hooijerink, H. ; Korbee, H.J. ; Hamers, A. ; Steenbergen, M.J. van; Traag, W.A. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.67) - 31
  varkensvlees - beren (varkens) - dierlijk vet - androstenon - steroïdhormonen - voedselanalyse - immunochemie - pigmeat - boars - animal fat - androstenone - steroid hormones - food analysis - immunochemistry
  In Duitsland wordt geïmporteerd varkensvlees, dat van zeugen en borgen afkomstig moet zijn, onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van berevlees, dat in sommige gevallen tot beregeur aanleiding geeft. Bij de sinds 1987 uitgevoerde steekproeven wordt het gehalte aan androstenon, een voornamelijk bij (niet gecastreerde) mannelijke dieren (beren) geproduceerd steroidhormoon, in vet gemeten. Indien dit gehalte hoger is dan 0.3 Mg/g acht men bewezen dat het bemonsterde dier inderdaad een beer was, terwijl bij vrouwelijke (zeugen) en bij gecastreerde mannelijke dieren (borgen) waarden lager dan 0.1 Mg/g worden gemeten. Inventariserend onderzoek binnen het RIKILT heeft uitgewezen dat de in Duitsland gehanteerde beslisgrens ook voor Nederlandse mestvarkens toepasbaar is. De in Duitsland toegepaste methode is een immunochemische methode; enigszins vergelijkbaar met de tot voor kort in Nederland uitgevoerde radioimmunochemische DES bepaling (RIA-DES). Als screeningsmethode is deze techniek geschikt voor een snelle analyse van een groot monsteraanbod, maar de specificiteit is afhankelijk van het gebruikte antiserum en de monstervoorbewerking, zodat de mogelijkheid bestaat dat andere in het vet aanwezige verbindingen het resultaat van de meting kunnen beïnvloeden. Bij de tot nu toe in Duitsland door Prof. Claus, Universiteit Hohenheim, Stuttgart, verrichte metingen zijn hiervoor echter nooit aanwijzingen gevonden. De door het RIKILT ontwikkelde methode berust op gaschromatografiemassaspectrometrie (GCMS), waardoor de specificiteit veel hoger is en deze methode als bevestigingsmethode kan worden toegepast. Uit onderzoek van wederzijds ter beschikking gestelde monsters varkensspek en het onderzoek van een serie monsters in het kader van een ringonderzoek, bleek dat de resultaten, het herkennen van beren, bij beide methoden overeenkwamen. De gemeten androstenongehalten verschillen daarbij wel in absolute zin. In tegenstelling tot bovengenoemde monsters bleken bij herkeuring door het RIKILT van in Duitsland "positief" bevonden monsters, deze monsters, ook na herhaald onderzoek, geen androstenon te bevatten. Helaas werden bij de monstername in Duitsland geen verzegelde en goed gedocumenteerde contra-monsters genomen.
  Onderzoek naar organochloor- en organofosforverbindingen in dierlijke vetten, levers en eieren : jaaroverzicht 1986
  Roos, A.H. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.20) - 5
  dierlijk vet - eieren - lever - organische chloorverbindingen - organo-fosforverbindingen - besmetting - animal fat - eggs - liver - organochlorine compounds - organophosphorus compounds - contamination
  Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar organochloorverbindingen in rundvetten (n=48), varkensvetten (n=46), kalfsvetten (n=47), schapevetten (n=25), pluimveevetten (n=48) en eieren (n=48) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen in runderlevers (n=24), varkenslevers (n=24), pluimveelevers (n=12) en eieren (n=8) verkregen in het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1986. In de bijlagen B - D worden de frequentieverdeling, de mediaan (50% waarde) en het maximum gemeten gehalte gegeven. Overschrijding van een maximum toelaatbaar gehalte:(Bestrijdingsmiddelenwet) werd alleen gemeten voor lindaan in een kalfsvet. De overschrijding van het maximum toelaatbare gehalte voor lindaan en de incidenteel gemeten verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk het gevolg van illegale toepassing van lindaan op dieren. De in het monitoringprogramma gehanteerde aktiegrens (helft maximum toelaatbare gehalte) werd overschreden voor 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 153) in een schapevet voor 2,3,4-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 138) in een kalfsvet en voor hexachloorbenzeen in twee pluimveevetten. De besmetting met organochloorverbindingen is in het algemeen laag en ligt beneden de bepalingsgrens welke varieert van 0,01-0,10 mg/kg op vetbasis afhankelijk van de te meten verbindingen. De DDT besmetting in de varkensvetten, pluimveevetten en eieren is ten opzichte van de voorgaande verslagperiode afgenomen (Tuinstra). Organofosforverbindingen werden in levers, zijnde het indicatororgaan voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees niet aangetoond. Ook in eieren werden geen organofosforverbindingen aangetoond.
  Het gehalte aan chloorbifenylen in rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren in 1985
  Roos, A.H. ; Mazijk, R.J. van; Quirijns, J. ; Dijk, A.G. van; Pauw, C.G. van der; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.59) - 6
  polychloorbifenylen - dierlijk vet - eieren - eierproducten - polychlorinated biphenyls - animal fat - eggs - egg products
  Doel is een overzicht te geven van de besmetting van rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met chloorbifenylen in 1985.
  Het gehalte aan organochloorverbindingen in rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren en het gehalte aan organofosforverbindingen in runderlever en varkenslever in 1985
  Roos, A.H. ; Munsteren, A.J. van; Quirijns, J. ; Dijk, A.G. van; Pauw, C.G. van der; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.22) - 5
  organische chloorverbindingen - organo-fosforverbindingen - dierlijk vet - eieren - lever - besmetting - organochlorine compounds - organophosphorus compounds - animal fat - eggs - liver - contamination
  Doel is het geven van een overzicht van de besmetting van rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met organochloorverbindingen en van de besmetting van runderlever en varkenslever met organofosforverbindingen in 1985.
  Het gehalte aan organochloorverbindingen in rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren en het gehalte aan organofosforverbindingen in runderlever en varkenslever in 1984
  Roos, A.H. ; Munsteren, A.J. van; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.44) - 4
  organische chloorverbindingen - organo-fosforverbindingen - dierlijk vet - eieren - lever - besmetting - organochlorine compounds - organophosphorus compounds - animal fat - eggs - liver - contamination
  Doel is een overzicht te geven van de besmetting van rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met organochloorverbindingen en van de besmetting van runderlever en varkenslever met organofosforverbindingen in 1984.
  Het gehalte aan organochloorverbindingen in rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren in 1983
  Roos, A.H. ; Munsteren, A.J. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.50) - 3
  organische chloorverbindingen - dierlijk vet - eieren - organochlorine compounds - animal fat - eggs
  Doel is een overzicht te geven van de besmetting van rundvet, varkensvet, kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met organochloorverbindingen in 1983.
  Determination of some individual chlorobiphenyls in eel-fat with capillary gaschromatography: collaborative study
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Roos, A.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.77) - 8
  polychloorbifenylen - palingen - dierlijk vet - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - polychlorinated biphenyls - eels - animal fat - gas chromatography - quality controls
  A method for the determination of six individual chlorobiphenyls in eel-fat, based on saponification of the sample and determination with capillary gas chromatography, was studied collaboratively. Eleven laboratories submitted analytical results in duplo of six individual chlorbiphenyls on two samples naturally contaminated eel-fat. The reproducibility coefficient of variation is about 14% at the 1 mg/kg level per chlorobiphenyl compound and about 23% at the 0.1 mg/kg level. For each compound the mean recovery is about 90% with a standard deviation varying from 7 to 9%.
  Oriënterend microscopisch onderzoek naar de bezoedeling van vetkanen
  Pricken, L. ; Jong, W. de; Muuse, B.G. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.46) - 11
  dierlijk vet - feces - besmetting - animal fat - faeces - contamination
  Onderzocht werden 35 monsters kanenmeel van diverse fabrikaten en herkomst.
  Samenvatting resultaten van het onderzoek van diverse producten en op de aanwezigheid van perchloorethyleen verricht gedurende de maanden maart en april
  Keukens, H.J. ; Driessen, J.J.M. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.34) - 6
  tetrachloorethyleen - besmetting - dierlijk vet - vleesbeendermeel - tetrachloroethylene - contamination - animal fat - meat and bone meal
  Voor Nederlandse destructievetten en diermelen blijkt het gehalte aan perchloorethyleen de tolerantie zelden te overschrijden. Importproducten, vooral destructievetten, blijken daarentegen meestal hoeveelheden perchloorethyleen te bevatten die de tolerantie ver te boven gaan. In dierlijke vetten wordt een geringe hoeveelheid perchloorethyleen aangetroffen.
  Jaaroverzicht 1980 van het margarine/halvarine onderzoek
  Frijns, L.M.H. ; Muuse, B.G. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.42)
  margarine - vetarme smeersels - plantaardige oliën - plantaardige vetten - dierlijk vet - dierlijke oliën - vochtgehalte - vetgehalte - vitaminen - kwaliteitsnormen - erucazuur - margarine - low fat spreads - plant oils - plant fats - animal fat - animal oils - moisture content - fat content - vitamins - quality standards - erucic acid
  Een overzicht wordt gegeven van de gevonden gehaltes aan: vocht, vet, vitamine A, docoseenzuur, de verhouding van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en het nettogewicht, ingedeeld per fabriek.
  Rundvet in varkensvet
  Kamp, H.J. van der; Muuse, B.G. - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.26) - 4
  reuzel - varkensvet - dierlijk vet - vetzuren - monsters - voedselanalyse - voedselsamenstelling - lard - pig fat - animal fat - fatty acids - samples - food analysis - food composition
  Van 46 monsters werd van elk afzonderlijk een vetzuursamenstelling bepaald. De resultaten werden vergeleken met de gemiddelde vetzuursamenstellingen van reuzel en rundvet zoals deze vroeger bepaald zijn op het R.Z.S. te Leiden. Uit de resultaten bleek niet dat er rundvet in deze monsters aanwezig was.
  Bepaling van de zuiverheid van rundvet en varkensvet van Nederlandse vetsmelterijen
  Coors, R.G. ; Muuse, B.G. - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.50) - 2
  varkensvet - dierlijk vet - vetzuren - standaardisering - analytische methoden - voedselanalyse - pig fat - animal fat - fatty acids - standardization - analytical methods - food analysis
  Doel van dit onderzoek was: Bepaling van de zuiverheid van varkensvet en/of rundvet, afkomstig van de verschillende Nederlandse vetsmelterijen, via bepaling van de vetzuursamenstelling. Van een reeks monsters werd de vetzuursamenstelling bepaald. De resultaten werden per fabriek gemiddeld en vergeleken met eerdere resultaten van het RZS.
  Vetzuursamenstelling van rundvet
  Wolters, Th.C. ; Muuse, B.G. - \ 1980
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.68) - 6
  vetzuren - dierlijk vet - vetproducten - vetgehalte - fatty acids - animal fat - fat products - fat content
  Doel van dit onderzoek was: Bepaling van verhoudingsgetallen voor rundvet middels de vetzuursamenstelling. Van drie Nederlandse rundvetsmelterijen werden monsters van rundvet bestemd voor export onderzocht op vetzuursamenstelling. Uit de gevonden vetzuurgehalten werden een aantal verhoudingsgetallen berekend. De gevonden verhoudingsgetallen zijn duidelijk anders dan voor varkensvet.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.