Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 891

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
  Bloem, Jaap ; Koopmans, Chris ; Schils, René - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2843) - 53
  dierlijke meststoffen - bodemkwaliteit - akkerbouw - zeeland - nederland - animal manures - soil quality - arable farming - zeeland - netherlands
  Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.
  Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS
  Rietra, R.P.J.J. ; Oenema, O. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2837) - 27
  dierlijke meststoffen - stikstof - fosfor - nabij infrarood spectroscopie - referentienormen - analyse - betrouwbaarheid - analytische methoden - animal manures - nitrogen - phosphorus - near infrared spectroscopy - reference standards - analysis - reliability - analytical methods
  Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2801) - 39
  dierlijke meststoffen - mestverwerking - mestoverschotten - gelderland - pluimveemest - varkensmest - capaciteit - animal manures - manure treatment - manure surpluses - gelderland - poultry manure - pig manure - capacity
  Verkenning regionale kringlopen : sluiten van nutriëntenkringloop op het niveau van Noordwest-Europa
  Leenstra, Ferry ; Vellinga, Theun - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 987) - 34
  voer - voedingsstoffen - dierlijke producten - kringlopen - dierhouderij - dierlijke meststoffen - noord-brabant - noordwest-europa - feeds - nutrients - animal products - cycling - animal husbandry - animal manures - noord-brabant - northwestern europe
  Rekenregels voor de enterische methaan-emissie op het melkveebedrijf en reductie van de methaan-emissie via mesthandling, het handelings-perspectief van het voerspoor inzichtelijk maken met de Kringloopwijzer
  S̆ebek, L.B. ; Mosquera, J. ; Bannink, A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 976) - 65
  methaan - emissie - dierlijke meststoffen - emissiereductie - melkveehouderij - methane - emission - animal manures - emission reduction - dairy farming
  Mestgassen uit melkveemest : jaarrond metingen van H2S-concentraties
  Timmerman, M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1002) - 26
  dierlijke meststoffen - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - animal manures - greenhouse gases - emission - dairy farming
  Effectbeoordeling van het voorstel voor een nieuwe Europese Meststoffenverordening : analyse van de aanvoer van zware metalen de landbouwbodem en gevolgen voor vrije verhandeling van nationale meststoffen
  Römkens, Paul ; Rietra, René ; Ehlert, Philip - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2766) - 99
  kunstmeststoffen - wetgeving - dierlijke meststoffen - zware metalen - effecten - milieuwetgeving - europa - fertilizers - legislation - animal manures - heavy metals - effects - environmental legislation - europe
  De Europese Commissie (COM) heeft een nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd om de overgang naar een circulaire economie in Europa te stimuleren. Oogmerk is om een stimulans en een versterking te geven aan het mondiale concurrentievermogen en duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Het pakket stelt maatregelen voor die uitgewerkt zijn in een actieplan. Deze maatregelen sturen aan op een overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Tot uitvoering van het pakket heeft COM maatregelen aangewezen. Een van de maatregelen is een herziening van de Europese meststoffenverordening (CEP, 2016) om de erkenning van organische meststoffen en op afval gebaseerde meststoffen in een geharmoniseerde markt te vergemakkelijken Deze studie onderzoekt de effecten van dit voorstel en richt zich daarbij vooral op mogelijke consequenties van de door CEP 2016 voorgestelde criteria voor meststoffen, waaronder organische en anorganische reststoffen op de gewaskwaliteit en op de belasting van de bodem met contaminanten waaronder Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Kwik (Hg), Nikkel (Ni), Lood (Pb), en Arseen (As) en micronutriënten Koper (Cu) en Zink (Zn). Daarnaast wordt via een generieke analyse in kaart gebracht of huidige nationale meststoffen kunnen voldoen aan de door de nieuwe Europese meststoffenverordening voorgestelde eisen voor waardegevende bestanddelen en contaminanten. Tevens is onderzocht of mest en producten van mestverwerking kunnen ressorteren onder de voorgestelde CEPbepalingen (2016). Ten slotte is onderzocht of de huidige afval- en reststromen die als co-vergistingsmateriaal toegelaten zijn, aangemerkt kunnen worden als bioafval conform Richtlijn 2008/98/EG.
  Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers?
  Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, Hetty ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 49 (2016)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  mestverwerking - mestoverschotten - dierlijke meststoffen - lozing - waterverontreiniging - pathogenen - manure treatment - manure surpluses - animal manures - disposal - water pollution - pathogens
  Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Die vraag wordt belangrijker nu een deel van de mestoverschotten verwerkt moet worden, waarmee en mesttransport en mestverwerkingsactiviteiten toenemen. Wageningen UR en het RIVM deden een verkennend onderzoek.
  Handboek melkveehouderij
  Remmelink, G.J. ; Dooren, Henk Jan van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ouweltjes, Wijbrand ; Wemmenhove, Harm - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 32)
  melkveehouderij - graslanden - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - dairy farming - grasslands - grassland management - farm management - animal manures
  Onafhankelijke bemonstering vaste mest : globale indicatie van de kosten en administratieve lasten
  Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-050) - ISBN 9789462578494 - 35
  dierlijke meststoffen - rundvee - varkens - bemonsteren - kosten - methodologie - animal manures - cattle - pigs - sampling - costs - methodology
  Bij invoering van de nieuwe systematiek van onafhankelijke bemonstering van de dikke fractie van rundvee- en varkensdrijfmest nemen de kosten voor de sector naar schatting toe met circa 2 mln. euro per jaar. Daarbij is aangenomen dat ondernemers kiezen voor de goedkoopste methode op basis van de gegeven inschatting van de kosten van de verschillende opties voor bemonstering en de logistieke situatie en aantallen transporten van dikke fractie van 2015. In dat geval zullen de ondernemers kiezen voor een variant waarin zo veel mogelijk met geautomatiseerde vrachtbemonstering wordt gewerkt, in combinatie met ‘handmatige bemonstering per partij vlak voor afvoer.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
  Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations - manures - water quality - farms
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA)
  Vonk, J. ; Bannink, A. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Kolk, J.W.H. van der; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 53) - 164
  air pollutants, greenhouse gases, livestock, crops, animal housing, manure storage, manure application, inorganic fertilizer, enteric fermentation, manure management, agricultural soils, liming, NIR, CRF, IIR, NFR - landbouw - gewassen - landbouwgronden - vee - huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - rundveemest - mestverwerking - begrazing - broeikasgassen - luchtverontreinigende stoffen - emissie - ammoniakemissie - kooldioxide - methaan - anorganische meststoffen - fermentatie - bekalking - nederland - compost - rioolslib - teelt - oogstresten - rijp worden - agriculture - crops - agricultural soils - livestock - animal housing - animal manures - cattle manure - manure treatment - grazing - greenhouse gases - air pollutants - emission - ammonia emission - carbon dioxide - methane - inorganic fertilizers - fermentation - liming - netherlands - composts - sewage sludge - cultivation - crop residues - ripening
  The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure storage, manure application and grazing are assessed using a Total Ammoniacal Nitrogen (TAN) flow model. Furthermore, emissions from application of inorganic N-fertilizer, compost and sewage sludge, cultivation of organic soils, crop residues, and ripening of crops are calculated. NEMA is also used to estimate emissions of methane (CH4) from enteric fermentation and manure management, particulate matter (PM) from manure management and agricultural soils, and carbon dioxide
  (CO2) from liming. Emissions are calculated in accordance with international guidance criteria and reported in an annual Informative Inventory Report (IIR; for air pollutants) and National Inventory Report (NIR; for greenhouse gases). This methodology report describes the outline and backgrounds of the emission
  calculations with NEMA
  Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet
  Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-024) - 15
  dierlijke meststoffen - mestverwerking - kosten - nitraten - mestbeleid - nederland - animal manures - manure treatment - costs - nitrates - manure policy - netherlands
  De Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO Nederland hebben LEI Wageningen UR gevraagd om de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op de kosten van mestafzet en de benodigde mestverwerkingscapaciteit in beeld te brengen. Inzichten zijn verkregen via berekeningen met het LEI-mestmodel MAMBO, gebaseerd op het aantal bedrijven en dieren van het jaar 2013 en het mestbeleid van 2015. Gegeven de gehanteerde uitgangspunten, zoals voldoende beschikbaarheid van mestverwerkingscapaciteit, tonen de resultaten aan dat bij het wegvallen van de derogatie de totale mestafzetkosten voor de rundveehouderijsector met circa 116 mln. euro toenemen en die voor de varkenshouderij met 3 mln. euro afnemen. Voor de rundveehouderij komen daar circa 30 mln. euro aan kosten van extra stikstofkunstmest en 9 mln. euro aan kosten voor extra fosfaatkunstmest bij. In de akkerbouw nemen de kunstmestkosten met 3 mln. euro af. De benodigde mestverwerkingscapaciteit zal bij het wegvallen van de derogatie met ruim 75% moeten toenemen tot circa 41 mln. kg fosfaat. Omdat de benodigde mestverwerkingscapaciteit op het moment van het eventueel verlies van derogatie mogelijk niet beschikbaar is, is ook nagegaan wat het effect van het wegvallen van derogatie op het extra mestaanbod op de mestmarkt is als deze wordt gecompenseerd door een vermindering van het aantal graasdieren. Op basis van de dieraantallen van 2013 is dan een reductie van 20% van het aantal graasdieren nodig.
  Manure: a valuable resource! : Introduction and scope of manure management
  Vellinga, Th.V. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research
  animal manures - manure policy - manure treatment - livestock farming - natural resources - climatic change - food security - farm management - dierlijke meststoffen - mestbeleid - mestverwerking - veehouderij - natuurlijke hulpbronnen - klimaatverandering - voedselzekerheid - agrarische bedrijfsvoering
  Recording of a webinar on Integrated Manure Management conducted on February 3, 2016 and organized by the Livestock and Manure Management project lead by Wageningen UR Livestock Research and Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations: http://www.manurekiosk.org/ Key speakers:• Opening address: outlining the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) and framing the Livestock and Manure Management Component by Mrs Helena MOLIN VALDÉS, Head of the CCAC Secretariat at the UN Environment Programme in Paris. • Setting the scope: Introduction to Integrated Manure Management and how this is an important element to feed the world. What are the principles that make it work? by Theun VELLINGA, Senior Researcher Livestock Systems and Climate Change at Wageningen UR (University & Research centre) Livestock Research in the Netherlands; and leader of the Livestock and Manure Management project. • How to get to practice change? by Eric KEMP-BENEDICT, Director of the Asian Centre of the Stockholm Environment Institute (SEI) in Bangkok; and partner in the Livestock and Manure Management project.
  Maatregelen ter vermindering van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij: indicatieve beoordelingen van vloer- en keldermaatregelen
  Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 915) - 31
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - vloeren - kelders - dierlijke meststoffen - verontreiniging - huisvesting van rundvee - landbouwbedrijfsgebouwen - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - floors - cellars - animal manures - pollution - cattle housing - farm buildings
  Ammonia emission reducing housing systems are listed in the ‘Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)’. Beside these list of around 30 housing systems a divers pallet of additional technical options to further reduce ammonia emission from housing is available. To allocate limited resources for research the ministry of economic affair asked for an assessment and selection of these available additional housing measures. As recommendation for further development toward implementation in practice the following measures are prioritized: • Adjusted slatted floor and the effectiveness on the long term of valves preventing air exchange between pits and rest of the housing. • Optimized scraper and the effect on scraping frequency and the use of other materials • Use of water for dilution and cleaning of the floor.
  Purifying manure effluents with duckweed
  Timmerman, M. ; Hoving, I.E. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 942) - 27
  animal manures - effluents - lemna - aquatic weeds - feeds - nutrients - ingredients - animal feeding - animal nutrition - waste water - biogas - biomass production - cultivation - biobased economy - dierlijke meststoffen - afvoerwater - lemna - schadelijke waterplanten - voer - voedingsstoffen - ingrediënten - diervoedering - diervoeding - afvalwater - biogas - biomassa productie - teelt - biobased economy
  The objective of this study was to perform a short literature survey to provide information about purifying manure effluents with duckweed with regard to varieties, cultivation, harvesting methods, utilization and valorisation of duckweed. The results of the study show that duckweed can be used to recuperate nutrients from manure effluents and that the concerning duckweed can be utilized as a source of feed, energy and ingredients
  Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie
  Schroder, J.J. ; Šebek, L.B. ; Reijs, J.W. ; Oenema, J. ; Goselink, R.M.A. ; Conijn, J.G. ; Boer, J. - \ 2016
  Wageningen UR (PRI-rapport 640) - 103
  dierhouderij - duurzame veehouderij - melkproducerende dieren - melkveehouderij - landbouw - mestbeleid - modules - berekening - dierlijke meststoffen - excretie - emissiereductie - nutriëntengebruiksefficiëntie - kringlopen - animal husbandry - sustainable animal husbandry - milk yielding animals - dairy farming - agriculture - manure policy - modules - calculation - animal manures - excretion - emission reduction - nutrient use efficiency - cycling
  Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name stikstof (N) en fosfor (P), en van de omvang en aard van verliezen aan N, P en koolstof (C). Die schatters kunnen gebruikt worden voor het benoemen van verbeterpunten binnen het bedrijf en als verantwoording naar overheden en verwerkers. Voor de overheid biedt de KringloopWijzer mogelijkheden om generieke wetgeving te vervangen door maatwerk. Voor de verwerkende industrie is het bovendien mogelijk om het streven naar duurzaamheid meetbaar te maken ten behoeve van consumenten. De hier beschreven rapportversie bevat een aantal verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de versie uit 2014. Ze heeft bovendien niet langer betrekking op alleen melkvee en ruwvoergewassen, maar is ook geschikt voor bedrijven met een neventak akkerbouw en/of een neventak hokdieren. De rekenregels zijn waar mogelijk voorzien van onderbouwende referenties. Aan een verdere toetsing van deze rekenregels wordt nog voortdurend onderzoek verricht.
  Advies 'Mestverwerkingspercentages 2017'
  Oenema, O. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 76) - 68
  dierlijke meststoffen - mestverwerking - mest - fosfaten - mestbeleid - milieubeleid - animal manures - manure treatment - manures - phosphates - manure policy - environmental policy
  On 1 January a system of compulsory manure treatment was introduced in the Netherlands. All livestock farmerswith a manure surplus (expressed in kg phosphate) are required to have part of this manure surplus treated. Eachyear the State Secretary for Economic Affairs determines the official manure treatment percentages per region inconsultation with the agricultural organisations. These percentages are based on the results of an analysis by theScientific Committee on the Nutrient Management Policy (CDM), which is carried out in accordance with a protocolagreed with the ministry. This report presents the results of the analysis of the calculated manure treatmentpercentages per region for 2017, under different assumptions. These percentages are based on an empiricalanalysis of the manure production per region in 2015 and an analysis of the maximum permitted manure allocation(in kg phosphate) and expected actual manure input per region in 2017. The analyses take account of the effects ofredistribution of manure between farms within and between regions, and of exemptions from the compulsorymanure treatment regulation. The total amount of manure to be treated in 2017 is 45±5 kg phosphate. The manuretreatment percentages in the ‘baseline’ variant are 10% for the region ‘Other’ (minimum manure treatmentpercentage), 55% for the region ‘East’, 60% the region ‘South’, and 45% for the whole of the Netherlands. Changesin the assumptions about manure production and the manure input ratio (the ratio of actual manure input, in kgphosphate, to the average total permitted phosphate input) have a large effect on the manure treatmentpercentages for region East (34–75%), region South (39–82%) and for the Netherlands as a whole (30–60%).Implementation of the Responsible Growth of Dairy Farming Act (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) incombination with the Order in Council on ‘land-based growth of dairy farming’ leads to figure for the total amount ofdairy farm manure (in kg phosphate) to be treated of 3.7 million kg phosphate
  Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer
  Aarts, H.F.M. ; Sebek, L.B. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (PRI-rapport 636) - 17
  melkproductie - melkveehouderij - mestbeleid - modellen - berekening - dierlijke meststoffen - rundveemest - excretie - stikstof - fosfaat - ammoniakemissie - rundveevoeding - voederconversievermogen - milk production - dairy farming - manure policy - models - calculation - animal manures - cattle manure - excretion - nitrogen - phosphate - ammonia emission - cattle feeding - feed conversion efficiency
  Het rekenmodel KringloopWijzer brengt op jaarbasis de waarden van een aantal kengetallen van het melkveebedrijf in beeld. Aan de veestapel gerelateerde kengetallen zijn 1) de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) ‘onder de staart’, 2) de hoeveelheden N en P2O5 als voer geconsumeerd, 3) de efficiëntie waarmee de in het voer aanwezige N en P2O5 wordt omgezet in melk en groei en 4) de emissie van ammoniak (NH3) uit mest. De waarden van deze kengetallen kunnen vergeleken worden met referentie- en forfaitaire waarden. Referentiewaarden zijn waarden die door bedrijven gerealiseerd worden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren wat betreft grondsoort en intensiteit (melkproductie per hectare). De veehouder weet daardoor hoe hij scoort in vergelijking met collega’s. Deze notitie gaat enkel in op de forfaitaire waarden voor de eerder genoemde kengetallen.
  Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2013 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas,methaan en fijn stof met het model NEMA
  Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 46) - 160
  luchtverontreiniging - ammoniakemissie - methaanproductie - dierlijke meststoffen - stikstof - intensieve veehouderij - fijn stof - begrazing - air pollution - ammonia emission - methane production - animal manures - nitrogen - intensive livestock farming - particulate matter - grazing
  Landbouwkundige activiteiten zijn een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NO), lachgas (N2O), methaan
  (CH4) en fijn stof (PM10 en PM2,5) in Nederland. De emissies voor de periode 1990-2013 zijn berekend met het National Emission
  Model for Agriculture (NEMA) met toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten rond emissiefactoren voor ammoniak uit
  stallen en op basis van de nieuwe 2006 IPCC Guidelines. De rekenmethodiek gaat bij de berekening van de ammoniakemissie
  uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en
  overige bronnen bedroeg in 2013 120 miljoen kg NH3, 1,5 miljoen kg minder dan in 2012, voornamelijk door meer emissiearme
  huisvesting bij varkens en pluimvee. De N2O-emissie bedroeg zowel in 2012 als in 2013 ruim 19 miljoen kg. De NO-emissie
  nam licht toe van 16,7 naar 16,9 miljoen kg. De methaanemissie nam toe van 487 tot 499 miljoen kg. De emissie van fijn stof
  nam licht toe van 6,4 miljoen kg PM10 in 2012 tot 6,5 miljoen kg in 2013 door een toename van het aantal leghennen. De
  emissie van PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest
  met bijna 70% gedaald, vooral door een lagere stikstof-uitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoedieningstechnieken.
  Lachgas en stikstofoxiden daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder scherp (ca. 40%) vanwege hogere
  emissies door het ondergronds aanwenden van mest (N2O) en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naar vaste
  mest bij pluimvee (N2O en NO). Tussen 1990 en 2013 daalde de emissie van methaan met 17%, wat vrijwel geheel verklaard
  kan worden door een afname in de dieraantallen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.