Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energiebesparing door optimaal bandengebruik in de landbouw
  Blok, P.M. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 25
  landbouw - energiebesparing - banden - dieselolie - brandstofverbruik - agriculture - energy saving - tyres - diesel oil - fuel consumption
  Op het openteeltenbedrijf wordt het merendeel van de brandstof (diesel) verbruikt tijdens de teeltwerkzaamheden. Vooral grondbewerking en oogst vormen grote verbruiksposten. In dit rapport is informatie gebundeld over de mogelijkheden om brandstof te besparen door een juist bandengebruik.
  Industrial development : biofuels for transportation
  Bakker, Rob - \ 2009
  rice straw - lignocellulose - transport - diesel oil - biobased economy - biofuels - bioethanol - future
  Modern ras minder vaak spuiten
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Boerderij 93 (2009)28. - ISSN 0006-5617 - p. 56 - 56.
  dieselolie - dieselmotoren - houdbaarheid (kwaliteit) - brandstoftanks - brandstoffen - diesel oil - diesel engines - keeping quality - fuel tanks - fuels
  Moderne diesel is bederfelijker dan gasolie. Vooral de laatste tijd nemen de problemen met slechte brandstof toe, blijkt uit een enquête van Cumela. Veel loonwerkers kampen met bedorven diesel. Verwacht kan worden dat de problemen bij boeren groter zal zijn. De dieselomloopsnelheid op boerenbedrijven is laag. Cijfers over problemen met diesel bij boeren zijn echter niet voorhanden
  Economie van energiegewassen
  Voort, M.P.J. van der - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)21 mei.
  akkerbouw - brandstofgewassen - bio-energie - dieselolie - broeikasgassen - co-vergisting - bioethanol - biobased economy - arable farming - fuel crops - bioenergy - diesel oil - greenhouse gases - co-fermentation - bioethanol - biobased economy
  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief. In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als teeltdoel covergisting, biodiesel en bio-ethanol beoordeeld. Hierbij zijn teelttechnische en milieuaspecten meegenomen. Aanvullend is ook gekeken of, en zo ja, welke akkerbouwreststromen ingezet kunnen worden voor covergisting. Tevens is onderzocht of akkerbouwers zelf in hun eigen brandstof kunnen voorzien door de teelt en verwerking van koolzaad tot koolzaadolie.
  Biodiesel
  Blaauw, R. ; Bos, H.L. - \ 2008
  europa - bio-energie - dieselolie - biobrandstoffen - biobased economy - europe - bioenergy - diesel oil - biofuels - biobased economy
  Biodiesel geniet een groeiende populariteit en is in Europa de belangrijkste biobrandstof van dit moment. Deze info sheet geeft achtergrondinformatie over de productie en het gebruik van biodiesel.
  Winterkoolzaad voor biodiesel
  Conijn, J.G. ; Corré, W.J. - \ 2008
  koolzaad - dieselolie - biobrandstoffen - biobased economy - brandstofgewassen - rape - diesel oil - biofuels - biobased economy - fuel crops
  Deze info sheet bevat de resultaten van een aantal opties om winterkoolzaad te gebruiken voor de productie van biodiesel. Voor de berekeningen is het instrument E-CROP gebruikt, dat door Plant Research International is ontwikkeld voor de beoordeling van gewas-energieketens. De hier gepresenteerde resultaten beperken zich tot de directe energie- en broeikasgasbalans.
  Bio-diesel and sustainability
  Bindraban, Prem - \ 2007
  bioenergy - diesel oil - sustainability - brazil - biodiversity - biobased economy
  Opties voor duurzame energieproductie in de biologische landbouw = Production of renewable energy in organic farming
  Dooren, H.J.C. van; Voort, M.P.J. van der; Timmermans, B.G.H. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 54) - 35
  biologische landbouw - brandstofgewassen - brandhout - fermentatie - energie - duurzaamheid (sustainability) - ethanolproductie - dieselolie - gasproductie - biologische productie - teelt - sierteelt - glastuinbouw - biobased economy - organic farming - fuel crops - fuelwood - fermentation - energy - sustainability - ethanol production - diesel oil - gas production - biological production - cultivation - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - biobased economy
  This report provides an overview of possibilities and bottlenecks of renewable energy production in organic farming. Focus is on anaerobic digestion, production of biodiesel and bio-ethanol from agricultural crops and the production of heat from wood burning.
  Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel
  Janssens, B. ; Prins, H. ; Smit, A.B. ; Annevelink, E. ; Meeusen-van Onna, M.J.G. - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052429892 - 77
  agrarische economie - koolzaad - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - biomassa - plantaardige oliën - milieu - dieselolie - innovaties - europese unie - nederland - biobased economy - biobrandstoffen - brandstofgewassen - agricultural economics - rape - agricultural policy - cap - biomass - plant oils - environment - diesel oil - innovations - european union - netherlands - biobased economy - biofuels - fuel crops
  This report provides an insight into the conditions under which the Dutch agricultural industry will cultivate oilseed rape for biodiesel. The Dutch agricultural entrepreneur occupies a central role in this. The possibilities relating to the cultivation of oilseed rape are assessed from the perspective of the Dutch farmer, within the framework of the EU directive regarding the substitution of 2% of transport fuels with bio transport fuels in the Netherlands. Along with bio-ethanol, biodiesel is an important bio transport fuel. One of the raw materials used in the production of biodiesel is (cultivated) oilseed rape.
  Conventional bio-transportation fuels : an update
  Uil, H. den; Bakker, R.R.C. ; Deurwaarder, E.P. ; Elbersen, H.W. ; Weismann, M. - \ 2003
  Utrecht : Novem (Report / Netherlands Agency for Energy and Environment 2GAVE-03.10) - 49
  brandstoffen - biologische productie - transport - ethanol - dieselolie - milieueffect - fuels - biological production - transport - ethanol - diesel oil - environmental impact
  Up to now renewable energy sources are primarily used in the Netherlands for electricity production. At the end of the past decade the GAVE programme started to facilitate the introduction of gaseous and liquid fuels in the post-Kyoto period (after 2010), with the potential to realize more than 80% CO2 reduction as compared to its fossil alternative. In the first phase of the GAVE programme a large number of options for the production of climate neutral gaseous and liquid fuels were evaluated in a comprehensive study by ADL (Arthur D. Little International, Inc.). During the GAVE/ADL study, the conventional bio-transportation fuels (bio-ethanol from sugars and starch and bio-diesel from vegetable oils) were not included in the detailed analyses given their prospects for reduction of greenhouse gas emissions (less than 50% CO2 reduction) and/ or because of their costs of reduction of greenhouse gas emissions as compared to improved options (e.g. cellulosic based ethanol vs. sugar-based ethanol). The objective of this study is to update the knowledge on the conventional bio-transportation fuels. The data on costs and environmental performance of conventional bio-transportation fuels in recent studies are analysed and compared with the GAVE/ADL study. Developments with respect to feedstock and conversion processes are described and reviewed. Current commercial activities in different countries are summarised. Finally, the prospects for reduction of greenhouse gas emissions in the Netherlands by conventional bio-transportation fuels are determined and socio-economic issues relevant for these fuels are described.
  Specifiek brandstofverbruik en vermogensbehoefte van trekkers = Specific fuel consumption and required power of tractors
  Straelen, B.C.P.M. van; Maeyer, E.E.A. de - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 97-10) - ISBN 9789054061588 - 33
  trucks - trekkers - transportvoertuigen - kracht - trekkrachtefficiëncy - prestatieniveau - motoren - technologie - brandstoffen - vloeistoffen (liquids) - mineraaloliën - verbrandingsmotoren - dieselmotoren - aardolie - dieselolie - stookoliën - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - trucks - tractors - transporters - power - tractive efficiency - performance - engines - technology - fuels - liquids - mineral oils - internal combustion engines - diesel engines - petroleum - diesel oil - fuel oils - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.