Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 152

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal
  Ysebaert, Tom ; Wijsman, Jeroen - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C033/17) - 23
  recreatie - watervogels - dijken - eenden - verstoring - natura 2000 - rijwielpaden - oosterschelde - recreation - waterfowl - dykes - ducks - disturbance - natura 2000 - cycleways - eastern scheldt
  Het buitendijkse dijktracé langsheen de Sint Pieterspolder en Nieuw Olzendepolder heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor een aantal soorten steltlopers en eendachtigen. Met name Scholekster, Wulp, Tureluur, en in mindere mate Steenloper gebruiken de buitendijkse zijde van de zeedijk langs de Nieuw Olzendepolder en de St. Pieterspolder als hoogwatervluchtplaats. Ook Rotganzen en eenden als Wilde Eend, Pijlstaart en Smient gebruiken de dijk als hoogwatervluchtplaats. De grootste aantallen komen voor in de doortrekperiodes en de winter. In de periode april tot en met augustus zijn de aantallen in het gebied laag. De schelpen- en puinstrandjes langs het dijktracé vormen een potentieel geschikt habitat voor kustbroedvogels als de Bontbekplevier. Buitendijks recreëren langs dit dijktracé leidt tot verstoring van de vogels die hier tijdens hoog water verblijven (overtijen). Dit is duidelijk vastgesteld tijdens de veldbezoeken. Het zondermeer jaarrond openstellen van dit dijktracé voor fietsers is daarom niet aan te bevelen. Wel is een ruimtelijke en temporele zonering mogelijk, welke kan leiden tot een optimalere benutting van dit dijktracé, met versterking van de natuurwaarde en de recreatie. Dit houdt in dat bepaalde trajecten volledig ontoegankelijk worden gemaakt (voor alle vormen van recreatie), en bepaalde trajecten alleen toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers gedurende de zomerperiode.
  Meer biodiversiteit met brede groene dijken? : een verkenning van de vegetatie op de Waddenzeedijken
  Loon-Steensma, Jantsje M. van; Huiskes, Rik - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2802) - 129
  dijken - breedte - vegetatie - biodiversiteit - nederlandse waddeneilanden - nederland - duitsland - denemarken - dykes - width - vegetation - biodiversity - dutch wadden islands - netherlands - germany - denmark
  In dit rapport worden de vegetaties op het buitentalud van de brede groene Waddenzeedijken in Duitsland en Denemarken vergeleken met de vegetaties op het buitentalud van de gangbare Waddenzeedijken in Nederland, met als doel om inzicht te krijgen in de mogelijke meerwaarde van het Brede Groene Dijk-concept voor biodiversiteit, en voor vegetatie in het bijzonder.
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2015 : locaties: Zeelandbrug en Lokkersnol
  Tangelder, Martijn ; Heuvel-Greve, Martine van den; Kluijver, Maria de - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C098/16) - 86
  oeverbescherming van rivieren - dijken - steenwerk - aquatische ecosystemen - zware metalen - waterorganismen - oosterschelde - westerschelde - nederland - riverbank protection - dykes - stonework - aquatic ecosystems - heavy metals - aquatic organisms - eastern scheldt - western scheldt - netherlands
  Rijkswaterstaat heeft aan Wageningen Marine Research opdracht gegeven om in 2015 de T6-monitoring uit te voeren voor Cluster 1 locaties Zuidhoek-De Val (“Zeelandbrug”) en Cauwersinlaag (“Lokkersnol”) in de Oosterschelde. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters. Voor locatie Lokkersnol is de monitoring alleen op levensgemeenschappen van zachte substraten gericht. De monitoring is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Zeeschelp en TNO.
  Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
  Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen UR Alterra - 42
  graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - afsluitdijk - netherlands
  In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
  Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma
  Franken, Ron ; Meulen, Suzanne van der; Kwakernaak, C. ; Bos, Maaike ; Lenselink, Gerda ; Hartgers, E.M. - \ 2016
  Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 22 (2016)3. - ISSN 1873-5436 - p. 12 - 14.
  waterbeheer - hoogwaterbeheersing - veiligheid - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - dijken - regionale planning - natuurbeheer - water management - flood control - safety - biodiversity - ecosystem services - dykes - regional planning - nature management
  Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkprojecten: de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt.
  Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk
  Blokland, J. ; Ziegler, P. ; Aben, R. ; Vries, R. de; Broekhuizen, R.E. van; Agricola, H. ; Kuiper, E. - \ 2016
  In: De adaptieve dijk; strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar BNA Onderzoek Amsterdam - p. 32 - 41.
  dijken - veiligheid - hoogwaterbeheersing - waterbouwkunde - innovaties - ruimtelijke ordening - gebiedsontwikkeling - dykes - safety - flood control - hydraulic engineering - innovations - physical planning - area development
  Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch kunstwerk ook een democratisch kunstwerk dat past bij 21ste eeuw? Hoe transformeren we de verkrampte en functioneel eenzijdige dijk in een adaptieve en veelzijdige dijk?
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing
  Wymenga, E. ; Latour, J. ; Beemster, N. ; Bos, D. ; Bosma, N. ; Haverkamp, J. ; Hendriks, R.F.A. ; Roerink, G.J. ; Kasper, G.J. ; Roelsma, J. ; Scholten, S. ; Wiersma, P. ; Zee, E. van der - \ 2016
  Altenburg & Wymenga (A&W-rapport 2123) - 137
  muizen - woelmuizen - plagen - schadelijke dieren - schade - graslanden - knaagdierenbestrijding - dijken - waterschappen - mice - voles - pests - noxious animals - damage - grasslands - rodent control - dykes - polder boards
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang bleek pas in het najaar en de winter van 2014-2015 en was zonder precedent. Ook uit andere provincies kwamen dergelijke meldingen. De economische schade werd door LTO Noord berekend op 73 miljoen euro (de Boer 2015). Uit een schouw van Wetterskip Fryslân bleek dat ook veel waterkeringen te maken hadden met muizenschade. Daarnaast was het waterschap beducht op een mogelijk verhoogde uitspoeling van meststoffen vanuit polders naar het oppervlaktewater. Bovengenoemde zaken waren aanleiding voor verschillende organisaties om in samenwerking met LTO Noord en het Actiecomité een onderzoek te starten naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. Ook de STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer – richtte haar vizier op de muizenplaag, om uit te zoeken in hoeverre de recente muizenplaag voor waterschappen relevant was. De overkoepelende doelstelling van beide onderzoeken was om kennis en bouwstenen te leveren voor een strategie om in de toekomst muizenplagen vroegtijdig te signaleren en de schade te beheersen.
  Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enforcements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands
  Penning, W.E. ; Steetzel, H.J. ; Santen, R. van; Fiselier, J. ; Lange, H.J. de; Vuik, V. ; Ouwerkerk, S. ; Thiel de Vries, J.S.M. van - \ 2015
  In: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress. - 2015 : - 4
  nature development - flood control - dykes - riparian vegetation - coasts - hydrodynamics - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - dijken - oevervegetatie - kusten - hydrodynamica
  Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used
  as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely
  replace an existing dike system. In order to test the applicability of this concept a 500 m long pilot section of a sandy
  foreshore was constructed along an already existing dike in the large shallow lake Markermeer, the Netherlands. The
  pilot was equipped with permanent monitoring equipment for hydrodynamics and meteorological conditions and monthly
  surveys of the morphology of the pilot section. These measurements will be carried out for the coming four years. This
  paper presents the first results after the construction and the first winter season with the pilot in place.
  Plantenziektekunde anders
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)5. - ISSN 0166-6495 - p. 145 - 146.
  gewasbescherming - plantenziektebestrijding - kassen - kasproeven - landbouwkundig onderzoek - dijken - wortels - klimaatverandering - abiotische beschadigingen - solanum dulcamara - maïs - capsicum - slakkenbestrijding - plant protection - plant disease control - greenhouses - greenhouse experiments - agricultural research - dykes - roots - climatic change - abiotic injuries - solanum dulcamara - maize - capsicum - mollusc control
  Onlangs is bij de Radboud Universiteit Nijmegen een nieuw kassencomplex met faciliteiten in gebruik genomen. Er worden voedselkeuzeproeven gedaan met slakken, rupsen en coloradokevers, er wordt gewerkt aan planten die tolerant zijn tegen abiotische stress, zoals hitte, droogte en overstroming, er worden invasieve plantensoorten bestudeerd, zoals de waterhyacint, en er blijkt al een halve eeuw een grote genenbank van nachtschade-soorten (Solanaceae) te zijn. Genoeg interessants om eens een kijkje te gaan nemen bij de informatiedag. Bezoekers werden niet teleurgesteld. Maar het woord ‘plantenziektekunde’ is niet gevallen.
  Investigation of Desso GrassMaster® as application in hydraulic engineering
  Steeg, P. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Roex, E. ; Mommer, L. - \ 2015
  Deltares - 42
  Grass dike - Dessa GrassMaster - grass reinforcement - dykes - grasses - cladding - hydraulic engineering - reinforcement - revetments - flood control - sports grounds - dijken - grassen - bekleding, bouw - waterbouwkunde - versterking - steunmuren - hoogwaterbeheersing - sportterreinen
  Dessa GrassMaster® is a reinforced grass system which is applied successfully on sports fields and enables to use a sports field more intensively than a normal grass field. In this report the possibility of an application of Dessa GrassMaster®in hydraulic conditions, with a focus on grass dikes, is discussed.
  A description of several aspects of grass dikes is given as well as other known reinforcement grass systems. A comparison between grass on sports fields and grass of grass dikes is made. Based on state-of-the art literature, requirements for Dessa GrassMaster® as a revetment under hydraulic loading are provided. Potential applications are identified and knowledge gaps are given. From the point of view of hydraulic engineering and based on theoretical and existing
  knowledge, it is concluded that Dessa GrassMaster® may potentially be used as a dike revetment but more insight in the strength of this system is required/before it will be applied as a revetment. It is currently not clear what effect Dessa-Grasslvlaster'" will have on root volume and distribution in dike grasslands and how this influences overall strength of the grass cover. The strength of Dessa GrassMaster®can be determined by performing physical hydraulic experiments.
  Several knowledge gaps concerning ecological, toxicological and environmental issues have been identified that may hamper the implementation of Dessa Grasslvlaster". It is recommended to perform tests to quantify these potential impacts on the environment in order to find solutions to mitigate potential negative effects. This will lead to increased societal acceptability of application of the product on dikes. For comprehensive conclusions, langerterm full-scale tests (2-4 years) are recommended.
  Bloemrijke sterke dijken
  Paulissen, M.P.C.P. ; Meurs, G. van - \ 2015
  Amersfoort : Stowa
  grasbekleding - vegetatie - erosiebestendigheid - ecologie - dijken - sterkte - soortenrijkdom - biodiversiteit - natuurwaarden - recreatie - beleving
  Een sterke, erosiebestendige grasbekleding heeft geen grote open plekken en heeft een zode met een hoge worteldichtheid in de toplaag, tot minstens 20 cm diepte. De vraag is hoe dit kan worden bereikt. Lokale standplaatsfactoren zijn daarbij van belang en maatwerk in aanleg en beheer is dan ook nodig.

  In algemene zin kan worden gesteld dat goed en zorgvuldig beheer (hooi- dan wel weidebeheer) noodzakelijk is om te komen tot een gesloten en goed doorwortelde graszode. Het bodemtype is daarbij van secundair belang; het mag wat zandiger zijn dan voorheen vereist is. Moet een beheerder streven naar maximale soortenrijkdom? Niet zonder meer. In de praktijk is gebleken dat langjarig hooibeheer op termijn kan leiden tot een te open grasbekleding waarvan de erosiebestendigheid vermindert. Proefondervindelijk is echter vastgesteld dat een dergelijke zode dan nog steeds heel sterk kan zijn. Door periodiek licht te bemesten kan in dergelijke dijkgraslanden een balans worden gevonden tussen het behoud van sterkte en het behoud van een soortenrijke vegetatie. Frequente monitoring van hoe de grasbekleding zich ontwikkelt, is cruciaal om tijdig bij te kunnen sturen.

  Een beheerder kan het beste streven naar weinig open plekken en naar een hoge worteldichtheid. Het daarbij behorende beheer zal vrijwel altijd ook een relatief bloemrijke vegetatie met zich meebrengen. Een dergelijke vegetatie is niet alleen sterk maar heeft ook hoge natuur- en belevingswaarden.

  Een interessant perspectief van bloemrijke dijken is dat ze op grond van de wetenschappelijke theorie mogelijk veerkrachtiger zijn dan soortenarme dijkgraslanden. Dit kan van meerwaarde zijn in een klimaat met toenemende weersextremen. Ook zou het kunnen dat soortenrijke dijkgraslanden sneller hun maximale sterkte bereiken na inzaai dan soortenarme. Praktijkonderzoek, bijvoorbeeld op pilotlocaties, moet uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Ook andere gesignaleerde kennisleemten kunnen via praktijkonderzoek worden gevuld.
  Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde
  Tangelder, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES (samenvatting) C120/15 samenvatting) - 3
  monitoring - hoogwaterbeheersing - dijken - oevers - homarus gammarus - populatiedichtheid - oosterschelde - populatie-ecologie - monitoring - flood control - dykes - shores - homarus gammarus - population density - eastern scheldt - population ecology
  Om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven waarborgen versterkt Rijkswaterstaat de vooroevers van de dijken door vooroever bestortingen uit te voeren met staalslakken, breuksteen en zeegrind. De bestortingen hebben gevolgen voor het plaatselijke bodemleven. In de lopende monitoring wordt onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van bestorten van vooroevers op hard en zacht substraat gemeenschappen. Echter, effecten op mobiele organismen zoals kreeften zijn onbekend. Rijkswaterstaat heeft IMARES gevraagd om een onderzoek uit te voeren waarmee meer inzicht verkregen kan worden in kreeft aantallen, schaallengte en verhouding tussen vangst en discard, op zowel verdedigde vooroevers (oevers met bestorting) en niet verstoorde vooroevers (oevers waar niet recentelijk een bestorting is uitgevoerd).
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014
  Tangelder, M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Kluijver, M. de; Glorius, S.T. ; Jansen, H.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C102/15) - 141
  oeverbescherming van rivieren - dijken - steenwerk - staal - aquatische ecosystemen - biota - metalen - ecotoxicologie - oosterschelde - westerschelde - nederland - riverbank protection - dykes - stonework - steel - aquatic ecosystems - biota - metals - ecotoxicology - eastern scheldt - western scheldt - netherlands
  Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bestorten voor het plaatselijke onderwaterleven inzichtelijk te maken wordt monitoring uitgevoerd door IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar hard substraat soorten (planten en dieren gevestigd op de harde oever), zacht substraat soorten (dieren die in het sediment op de vooroever leven) en mogelijke uitloging van zware metalen vanuit de vooroeverbestorting naar planten en dieren
  Greening flood protection in the Netherlands : a knowledge arrangement approach
  Janssen, S.K.H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Jan van Tatenhove, co-promotor(en): H.S. Otter. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573345 - 200
  hoogwaterbeheersing - dijken - natuurtechniek - zandsuppletie - innovaties - governance - zuid-holland - afsluitdijk - ijsselmeer - nederland - flood control - dykes - ecological engineering - sand suppletion - innovations - governance - zuid-holland - afsluitdijk - lake ijssel - netherlands
  Vergroening van kustverdediging (VGK) is een nieuwe trend in waterveiligheidsbeleid. In plaats van harde constructies voor de bescherming tegen overstromingen, worden zachte en meer natuurvriendelijke oplossingen ontwikkeld om golven te dempen, erosie tegen te gaan en sedimentatie processen te ondersteunen. Toch is het realiseren van vergroening in nationale en internationale waterveiligheidsprojecten allesbehalve vanzelfsprekend. Kennis is een essentieel onderdeel van VGK besluitvorming, maar daar is tot nu toe weinig aandacht aan besteed. Het doel van deze studie is daarom zowel het vergroten van inzicht in kennis in VGK besluitvorming als het verbeteren van kennis om VGK in waterveiligheidsprojecten mogelijk te maken. Aan de hand van bestaande projecten is deze studie beschreven. Zijnde zandmotor, Afsluitdijk en Markermeerdijken.
  Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots Waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma
  Meulen, S. van der; Kwakernaak, C. ; Bos, M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2653) - 20
  ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - regionale planning - dijken - groningen - eems-dollard - ecosystem services - flood control - regional planning - dykes - groningen - eems-dollard
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of en hoe die meerwaarde een rol speelt in de praktijk van het keuzeproces. Voor de pilot in het Rivierengebied is gekozen voor nadere uitwerking van ecosysteemdiensten en natuurwaarden bij enkele alternatieven voor een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik – Heesselt. Voor het Waddengebied zijn verschillende invullingen van een innovatief dijkconcept voor het dijktracé tussen de Eemshaven en Delfzijl nader uitgewerkt op hun perspectieven voor ecosysteemdiensten en versterking van de biodiversiteit. De werkzaamheden zijn in nauwe afstemming met betrokkenen in de beide gebiedsprocessen uitgevoerd.
  Een dubbele dijk met driedubbele doelen
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Officer, I. ; Buurman, M. - \ 2015
  H2O online (2015)18 juni. - 7
  dijken - veiligheid - natuurwaarde - biodiversiteit - meervoudig landgebruik - innovaties - groningen - dykes - safety - natural value - biodiversity - multiple land use - innovations - groningen
  De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de natuur in het Eems-estuarium kwaliteitsverbetering dringend gewenst. Dit was aanleiding voor de provincie Groningen om te onderzoeken of een innovatieve, multifunctionele dubbele dijk haalbaar is. Daarmee kunnen drie doelen worden bereikt: meer veiligheid, nieuwe economische dragers en meer biodiversiteit.
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Hoek, D.J. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Jansen, H.M. ; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Schasfoort, F. ; Meulen, S. van der; Kessel, T. van; Ek, R. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport/Deltares-rapport 2635/1209046.000.BGS.0009)
  dijken - natuurwaarde - veiligheid - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - meervoudig landgebruik - innovaties - ecosysteemdiensten - groningen - dykes - natural value - safety - biodiversity - feasibility studies - multiple land use - innovations - ecosystem services - groningen
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project richt zich op het waarderen van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de voorgestelde een ‘natuurinclusieve’ dijk en de meerwaarde hiervan in termen van biodiversiteit.
  Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde
  Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/15) - 32
  mossels - grind - zeeland - oosterschelde - oevers - oeverbescherming van rivieren - dijken - mussels - gravel - zeeland - eastern scheldt - shores - riverbank protection - dykes
  In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de mosselen en daarmee kan leiden tot groeivertraging. De verzamelde gegevens zijn daarom gebruikt om te onderzoeken of er groeivertraging is opgetreden bij de mosselen in de mandjes zijn uitgezet op 5 locaties (2 locaties bij Zierikzee, 2 bij Burghsluis en 1 als referentie bij Neeltje Jans), tijdens het storten van zeegrind in het kader van de werkzaamheden aan de vooroever bij Zierikzee en Burghsluis.
  Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde
  Tangelder, M. ; Goudswaard, P.C. ; Es, Y. van - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C039/15) - 32
  oeverbescherming van rivieren - zware metalen - dijken - milieueffect - rivierkreeft - ecotoxicologie - aquatische ecologie - oosterschelde - riverbank protection - heavy metals - dykes - environmental impact - crayfish - ecotoxicology - aquatic ecology - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraat op bodemfauna, maar niet naar het mogelijke effect op kreeften.
  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
  Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
  wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - wetlands - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
  Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.