Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 178

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Conventie : nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en vooruitblik
  Sanders, M.E. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2696) - 71
  habitatrichtlijn - richtlijnen (directives) - vogelrichtlijn - vogels - natuurbescherming - natuurbeleid - habitats directive - directives - birds directive - birds - nature conservation - nature conservation policy
  Dit rapport beschrijft het nut en de noodzaak van derogatierapportages en evalueert proces, inhoud en techniek van de recentste rapportages. Ook bevat het een technische en inhoudelijke handleiding voor het invullen en indienen van de rapportages en geeft het een blik vooruit naar de verwachte consequenties van de nieuwe wetgeving voor de derogatierapportages
  Ems-Dollard primary production research: Full data report
  Brinkman, A.G. ; Riegman, R. ; Jacobs, P. ; Kuhn, S. ; Meijboom, A. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C160/14) - 297
  kaderrichtlijn water - richtlijnen (directives) - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - directives - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems - eems-dollard
  The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
  Meststofgebruiksruimte in relatie tot opbrengstniveaus, mestsoort en rijenbemesting : Verkenning van equivalente maatregelen met het WOG 2.0 rekenmodel
  Schröder, J.J. ; Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 638) - 44
  akkerbouw - bemesting - rijenbemesting - opbrengst - dierlijke meststoffen - richtlijnen (directives) - stikstofverliezen - milieueffect - arable farming - fertilizer application - band placement - outturn - animal manures - directives - nitrogen losses - environmental impact
  De verliezen van stikstof (N) naar grond- en oppervlaktewater worden, onder meer, bepaald door de mate waarin de aanvoer van N naar een akker hoger is dan de afvoer van N vanaf die akker. Het verschil tussen die twee hangt af van de hoeveelheid door het gewas onttrokken nutriënten, de hoeveelheid en aard van de gebruikte meststoffen, het tijdstip en de wijze van toediening van meststoffen, het betreffende gewas en de oogstwijze, het bouwplan en de lokale bodem-, weer- en beheeromstandigheden. Om verliezen een bepaald niveau niet te laten overstijgen, zijn gebruiksnormen voor N en fosfaat (P) ingesteld. Die gebruiksnormen zijn in een aantal gevallen lager dan het landbouwkundige advies. Het stelsel van gebruiksnormen gaat uit van min of meer gemiddelde omstandigheden qua bouwplan, wijze van bemesting en opbrengst, en beoogt op een relatief grote ruimtelijke schaal (sector, regio) aan doelen voor N-uitspoeling en P-evenwicht te voldoen. Gebruiksnormen zijn daarom landbouwkundig onnodig streng op het ene bedrijf en milieukundig onvoldoende stringent op het andere bedrijf. In het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt aan telers de mogelijkheid gegeven zogenaamde equivalente maatregelen te formuleren en te nemen. Dat zijn maatregelen die het mogelijk maken om af te wijken van de generieke gebruiksnormen maar milieukundig een even goed resultaat opleveren. Dit biedt de mogelijkheid om telers te belonen als zij effectieve alternatieve maatregelen nemen.
  Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : Design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards
  Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van; Reijs, J.W. ; Boumans, L.J.M. ; Aarts, H.F.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de; Schroder, J.J. ; Velthof, G.L. ; Zwart, M.H. - \ 2014
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 68717002/2007) - 53
  veehouderij - veehouderijbedrijven - monitoring - netwerken - dierlijke meststoffen - nitraten - grondwaterkwaliteit - bemesting - gewasopbrengst - richtlijnen (directives) - eu regelingen - livestock farming - livestock enterprises - monitoring - networks - animal manures - nitrates - groundwater quality - fertilizer application - crop yield - directives - eu regulations
  Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich hebben aangemeld voor derogatie. Het legt de gevolgen vast voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit. In dit rapport is de opzet van het monitoringnetwerk beschreven, evenals de wijze waarop vanaf 2008 over de resultaten zal worden gerapporteerd. Het rapport geeft onder andere aan wanneer welke cijfers beschikbaar zijn, en welke rekenmethoden gebruikt zullen worden om onder andere de bemesting en gewasopbrengst te berekenen.
  HAIR2014 software manual
  Kruijne, R. ; Vlaming, J. ; Deneer, J.W. ; Nousianen, R. ; Räsänen, K. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2544) - 65
  computer software - pesticiden - risico - richtlijnen (directives) - handboeken - europa - computer software - pesticides - risk - directives - handbooks - europe
  Van internationaal naar provinciaal natuurbeleid : de doorwerking van internationale afspraken over behoud en herstel biodiversiteit naar de provincies
  Schmidt, A.M. ; Knegt, B. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2566) - 25
  biodiversiteit - richtlijnen (directives) - eu regelingen - overeenkomsten - indicatoren - natuurbeleid - provincies - natuurbescherming - noord-holland - biodiversity - directives - eu regulations - agreements - indicators - nature conservation policy - provinces - nature conservation - noord-holland
  Dit rapport is in opdracht van de provincie Noord-Holland opgesteld. Het gaat in op de betekenis en het belang van biodiversiteit. Het gaat in op wat er op internationall niveau is afgesproken over het behoud en herstel van biodiversiteit, dit in het kader van wetten en verdragen. Vervolgens wordt ingegaan op hoe deze afspraken vertaald zijn in nationaal beleid en uiteindelijk doorwerken op provinciaal niveau. Het heeft als doel de provincie Noord Holland handvatten te bieden voor het formuleren van provinciale beleidsdoelen en indicatoren voor de evaluatie van desbetreffende doelen.
  Lange diertransporten: extra eisen fitheid onnodig
  Ouweltjes, W. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  veevervoer - lichamelijke fitheid - geschiktheid - richtlijnen (directives) - landbouwbeleid - transport of animals - physical fitness - eligibility - directives - agricultural policy
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar specifieke problemen bij het bepalen van de geschiktheid van dieren voor lange transporten. Ook is gekeken of er voor deze transporten hogere eisen gesteld moeten worden aan de fitheid van de dieren.
  Rapport voedselveiligheid streekproducten
  Asselt, E.D. van; Spiegel, M. van der - \ 2013
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 30
  voedselveiligheid - streekgebonden producten - voedselhygiëne - voedselketens - richtlijnen (directives) - vleeshygiëne - food safety - regional specialty products - food hygiene - food chains - directives - meat hygiene
  In dit project is een Hygiënecode voor Streekproducten ontwikkeld die specifiek is voor de betreffende producent en gebaseerd is op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen, en de vleesketen.
  RED versus REDD: Biofuel Policy versus Forest Conservation
  Dixon, P. ; Meijl, H. van; Rimmer, M. ; Shutes, L.J. ; Tabeau, A.A. - \ 2013
  Brussel : CEPS (Factor markets working papers / Centre for European Policy Studies (CEPS) no. 41) - ISBN 9789461383082 - 22
  biobrandstoffen - bosbescherming - europese unie - richtlijnen (directives) - beleid - agrarische economie - biobased economy - biofuels - protection of forests - european union - directives - policy - agricultural economics - biobased economy
  This paper assesses the complex interplay between global Renewable Energy Directives (RED) and the United Nations programme to Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD). The interaction of the two policies is examined using a scenario approach with a recursive-dynamic global Computable General Equilibrium model. The consequences of a global biofuel directive on worldwide land use, agricultural production, international trade flows, food prices and food security out to 2030 are evaluated with and without a strict global REDD policy.
  Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs : lespakket Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB)
  PRI, ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2012
  Wageningen UR
  onkruidbestrijding - bestrating - richtlijnen (directives) - certificering - herbiciden - registratie - agrarisch praktijkonderwijs - kennisoverdracht - duurzaamheid (sustainability) - weed control - pavements - directives - certification - herbicides - registration - on-farm training - knowledge transfer - sustainability
  Lespakket over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Op de cd staan lesmodules over duurzaam onkruidbeheer, het registeren van middelgebruik, certificering onkruidbeheer en onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen. Het lespakket is samengesteld door Plant Research International (PRI), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), beiden onderdeel van Wageningen UR en de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-raad.
  Risico op nitraatuitspoeling bij scheuren van grasland in het voorjaar
  Velthof, G.L. ; Hummelink, E.W.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2292) - 34
  graslandbeheer - zandgronden - graslanden - nitraatuitspoeling - uitspoelen - stikstof - lente - richtlijnen (directives) - grassland management - sandy soils - grasslands - nitrate leaching - leaching - nitrogen - spring - directives
  In het kader van de Nitraatrichtlijn is met de Europese Commissie afgesproken dat grasland op zandgrond alleen in het voorjaar mag worden gescheurd (tot 31 mei). Voor de melkveehouders zou verruiming van deze periode tot 1 juli beter passen in hun bedrijfsvoering en het mogelijk maken om nog één of twee grassneden te oogsten. Er zijn in 2010 en 2011 veldproeven op zandgrond uitgevoerd met als doel het bepalen van het effect van tijdstip van scheuren van grasland in het voorjaar op de hoeveelheid minerale stikstof in het najaar. De hoeveelheid minerale stikstof in het najaar is een indicator voor nitraatuitspoeling. De vier proeven lieten zien dat het scheuren van grasland op verschillende tijdstippen in het voorjaar (tot 1 juli) gemiddeld niet leidde tot meer minerale stikstof in de bodem in het najaar. Het scheuren van grasland in het voorjaar leidde in deze proeven dus niet tot een verhoging van het risico op nitraatuitspoeling
  Differentiatie stikstofbemestingsadviezen. Verkenning bij het gewas consumptieaardappel.
  Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Berge, H.F.M. ten - \ 2012
  Lelystad : PPO-WUR - 26
  bemesting - stikstof - richtlijnen (directives) - consumptieaardappelen - aardappelen - akkerbouw - mestgiften - fertilizer application - nitrogen - directives - table potatoes - potatoes - arable farming - dressings
  In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies op basis van opbrengstniveau en N-leverend vermogen van de bodem bij het gewas maïs. In 2011 is gekeken naar de mogelijkheden bij het gewas consumptieaardappel. Dit rapport doet hiervan verslag van de analyse bij consumptieaardappelen. In de studie is gebruik gemaakt van een dataset van 32 N-trappenproeven met consumptieaardappelen die in het verleden zijn uitgevoerd. Het betrof 18 en 14 proeven op respectievelijk zand- en lössgrond.
  Buurttuin! leren van de Jardins Partagés in Frankrijk
  Visschedijk, P.A.M. ; Philippa, M. ; Jonkhof, J.F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032703936 - 79
  openbaar groen - stadsomgeving - woonwijken - bewonersparticipatie - ontwerp - groene daken - welzijn - groenbeheer - richtlijnen (directives) - public green areas - urban environment - residential areas - community participation - design - green roofs - well-being - management of urban green areas - directives
  Buurtuinen, zijn er in Nederland nog nauwelijks. De publicatie laat zien wat is een buurttuin is en hoe maak je zo'n tuin in de praktijk maakt.
  Determination of Good Environmental Status: Implementation of the Marine Strategy Framework Directive for the Dutch part of the North Sea: Background document 2 (of 3)
  Prins, T.C. ; Slijkerman, D.M.E. ; Schipper, C.A. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C113/11) - 58
  aquatische ecosystemen - kwaliteitsnormen - richtlijnen (directives) - noordzee - aquatic ecosystems - quality standards - directives - north sea
  This report presents the characteristics of good environmental status (GES) for each descriptor, as required bij article 9 of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD)
  Initial Assessment: Implementation of the Marine Strategy Framework Directive for the Dutch part of the North Sea: Background document 1 (of 3)
  Prins, T.C. ; Slijkerman, D.M.E. ; Mesel, I.G. de; Schipper, R. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2011
  Den Helder : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/11) - 155
  aquatische ecosystemen - kwaliteitsnormen - richtlijnen (directives) - noordzee - aquatic ecosystems - quality standards - directives - north sea
  This report describes the environmental conditions in the Dutch part of the North Sea, the current human activities and the associated predominant pressures on the ecosystem. It also describes the present environmental status in terms to eleven qualitative descriptors for good environmental status
  Transportwagens voor rundvee moeten hoger : dier & welzijn
  Lambooij, E. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  dierenwelzijn - rundveehouderij - veevervoer - transportmiddelen voor vee - eu regelingen - normen - richtlijnen (directives) - transport - animal welfare - cattle husbandry - transport of animals - livestock transporters - eu regulations - standards - directives - transport
  Vanaf 1 juni 2011 moeten runderen in een transportwagen minimaal 25 cm ruimte boven de schoft hebben. Onderzoek van Wageningen Livestock Research wees uit dat de tot dan toe gehanteerde 10 cm onvoldoende is. Inmiddels heeft de Europese autoriteit EFSA de Nederlandse bevindingen overgenomen in haar beleidsvoorstellen.
  Konijnen knagen graag op stro en geperst hout : dier & welzijn
  Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
  konijnen - konijnenhokken - dierenwelzijn - richtlijnen (directives) - regelingen - vertier - diergedrag - Nederland - rabbits - rabbit housing - animal welfare - directives - regulations - entertainment - animal behaviour - Netherlands
  De welzijnsverordening voor konijnen van het Productschap Pluimvee en Eieren (2006) stelt dat commercieel gehouden konijnen de beschikking moeten hebben over hokverrijkingsmateriaal. Dat is nodig om aan de knaagbehoefte te voldoen. In opdracht van het PPE en Ministerie van EL&I hebben Jorine Rommers en Ingrid de Jong van de Wageningen UR Livestock Research onderzocht welk verrijkingsmateriaal voldoet aan die knaagbehoefte. Zij concluderen dat stro en geperst hout een goede hokverrijking zijn voor het commercieel gehouden konijn.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2009 in het derogatiemeetnet
  Zwart, M.H. ; Daatselaar, C.H.G. ; Boumans, L.J.M. ; Doornewaard, G.J. - \ 2011
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 680717022/2011) - 93 p.
  veehouderij - graslandbeheer - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - mestbeleid - waterkwaliteit - richtlijnen (directives) - eu regelingen - monitoring - livestock farming - grassland management - fertilizer application - farm management - animal manures - manure policy - water quality - directives - eu regulations - monitoring
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk in 2009 en de waterkwaliteit in 2009 en 2010 op graslandbedrijven in Nederland, die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in de EU-Nitraatrichtlijn is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2009 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2008, het derde jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast. De waterkwaliteit gemeten in 2010 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2009.
  Samen in het zadel : welzijnsmonitor paard
  Visser, E.K. - \ 2011
  Paard en welzijn 2011 (2011)juli. - p. 1 - 1.
  dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - paardenstallen - diergezondheid - dierenbescherming - richtlijnen (directives) - diervoeding - huisvesting, dieren - diergedrag - animal welfare - horses - horse breeding - stables - animal health - animal protection - directives - animal nutrition - animal housing - animal behaviour
  De Welzijnsmonitor Paard kijkt allereerst naar de gezondheid en het gedrag van het paard en neemt daarin allerlei omgevingsfactoren mee zoals huisvesting, stalklimaat, voeding, hygiëne en andere aspecten in de bedrijfsvoering. Hoe staat het nu met de Welzijnsmonitor Paard?
  Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming
  Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Rovers, J.A.J.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T. ; Heijne, B. ; Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 244) - 66
  gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - milieueffect - waterkwaliteit - geïntegreerde plagenbestrijding - richtlijnen (guidelines) - richtlijnen (directives) - nederland - plant protection - chemical control - pesticides - environmental impact - water quality - integrated pest management - guidelines - directives - netherlands
  In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie). Tevens is het effect op andere milieucompartimenten onderzocht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.