Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==discussion
Check title to add to marked list
Stelling : "we moeten ons meer richten op houtproductie hier in Nederland om de bossen elders op de wereld te beschermen"
Prins, Herbert - \ 2016
forest administration - woody plants - logging - timber production - biodiversity - natural value - netherlands - international cooperation - discussion
Natuur en Beleid Betwist : een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in Nederland
Aarts, N. ; Ruyssenaars, B. ; Steuten, C.D.M. - \ 2015
Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR working paper 9) - ISBN 9789490186173 - 42
natuurbeleid - natuur - discussie - onderzoek - sociale netwerken - openbare mening - zuidelijk flevoland - zeeuws-vlaanderen - nature conservation policy - nature - discussion - research - social networks - public opinion
Het Nederlandse natuurbeleid is voortdurend onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie; vóór het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan in 1990 en ook daarna. Tot op de dag van vandaag worden pogingen tot implementatie van natuurbeleid telkens weer heftig bediscussieerd. Weinig is bekend over de aard en het verloop van de huidige discussies over natuur en natuurbeleid. Om die reden hebben wij onderzoek gedaan naar online discussies over de implementatie van natuurbeleid in Nederland in drie gebieden: de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en de Hedwigepolder.
Onderscheid in Vers : uitwerking discussie telers en groentespeciaalzaken n.a.v. het project PPP Paprika : een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde
Splinter, Gerben - \ 2014
fruit vegetables - growers - retail marketing - shops - cooperation - supply chain management - discussion - consumer information - quality - values
The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
Mogendorff, K.G. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
Hulp en handel: het duurzame biomassa debat 10 feb 2014 (in het panel o.a. Wolter Elbersen)
Polak, C. ; Elbersen, H.W. - \ 2014
Rode Hoed
duurzaamheid (sustainability) - biomassa - bio-energie - discussie - ontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking - opinies - agro-industriële ketens - internationale handel - biobased economy - sustainability - biomass - bioenergy - discussion - development aid - development cooperation - opinions - agro-industrial chains - international trade
Onder leiding van Clairy Polak ging een panel van ondernemers, financiers, politici en NGO's op maandag 10 februari in de Rode Hoed in debat over duurzame biomassa. Met onder anderen: Eric van den Heuvel (Argos), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib) en René Leegte (VVD-Kamerlid). Ondernemen in duurzame biomassa: is dit handel of hulp? Of - mits duurzaam uitgevoerd - allebei? Maar wat is duurzaam en wat is daarvoor nodig? Wat hebben we op dit gebied geleerd? En wat zijn de vooruitblikken voor de toekomst? De nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 'Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen'- is hierbij het uitgangspunt. In het panel: Harold Martina (GMSP/Colombia/trapisches), René van Venendaal (BTG), Eric van den Heuvel (Argos), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks-Kamerlid), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib), Danielle van Nie (Natuur en Milieu), René Leegte (VVD-Kamerlid), Dorette Corbey (Commissie Corbey), nn Consultancy) en Wolter Elbersen (WUR). De Nederlandse programma's voor duurzame biomassa In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben 40 projecten binnen de Nederlandse programma's voor duurzame biomassa volop ervaring opgedaan met de verduurzaming van de biomassaketen voor energie. Nu bijna alle projecten zijn afgerond, is het tijd om de ervaringen en lessen te delen. Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.s.m. de Rode Hoed
Fostering argumentation-based computer-supported collaborative learning in higher education
Noroozi, O. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Harm Biemans. - [S.l. : s.n. - ISBN 9789461734013 - 282
computerondersteund onderwijs - hoger onderwijs - wetenschappelijke samenwerking - discussie - leren - onderwijsmethoden - studenten - groepen - computer assisted instruction - higher education - scientific cooperation - discussion - learning - teaching methods - students - groups - cum laude
cum laude graduation (with distinction). In collaborative settings, students of all ages need to learn to clearly explain their informed opinions and give reasons for the way in which they carry out tasks and solve problems. Engaging students in collaborative discussion and argumentation is an educational approach for preparing them to manage today’s complex issues and actively participate in knowledge societies. Despite the fact that argumentation is shaped in social conversation and also in learners’ online exchanges in daily life, learners in academic settings need to be taught to reason and argue in a way that is beneficial for knowledge sharing, domain-specific learning, and knowledge construction. Online support systems for collaboration or Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) environments in which learners argue in teams have been found to support the sharing, constructing, and representing of arguments with the aim of learning. This type of learning arrangement is called Argumentation-Based Computer-Supported Collaborative Learning (ABCSCL) and it is seen as a promising environment in which to facilitate collaborative argumentation and learning.
Doing things with varkens and words : discursieve technieken in de strijd om transitie van de grootschalige veehouderij
Duineveld, M. - \ 2012
Wageningen : WUR (Zo doen wij dat hier! 2) - 64
intensieve dierhouderij - communicatie - communicatievaardigheden - discussie - dierenwelzijn - intensive husbandry - communication - communication skills - discussion - animal welfare
Dit deel 2 richt zich op de woordenstrijd tussen de voor- en tegenstanders van industrialisatie in de dierhouderij. De uitgave maakt inzichtelijk hoe macht en machtsrelaties zich manifesteren in het gesproken en geschreven woord. Het beschrijft diverse machtsmechanismen en -technieken met voorbeelden, zoals imagostrijd, het scheppen van onduidelijkheid in verantwoordelijkheden en het diskwalificeren en marginaliseren van de tegenstander. De onderzoekers laten zien dat in een woordentwist vaak geen sprake is van werkelijk reageren op elkaars argumenten.
Concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen (1)
Cornelissen, B. ; Visser, A. - \ 2011
Bijenhouden 5 (2011)2. - ISSN 1877-9786 - p. 16 - 17.
wilde bijenvolken - honingbijen - concurrentie tussen dieren - voedselopname - discussie - landschap - gedrag - wild honey bee colonies - honey bees - animal competition - food intake - discussion - landscape - behaviour
Eerste deel van een reeks over de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. In 2010 was er veel te doen over concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. Erik van der Spek (2010) stelde dat het plaatsen van grote aantallen bijenkasten een bedreiging vormt voor de wilde bijen in natuurgebieden. Niet vee later schreef Arie Koster (2010) hij op de Elspeter heide rond bijenvolken net zoveel heidezijdebijen waarnam als op andere delen van de heide. Een dergelijke discussie is zeker niet nieuw. In 1998 schreef Koster er al over in bijenteelt en in 1998 verscheen er een rapport over dit onderwerp met aanbevelingen vooer aantallen bijenvolken in natuurgebieden (Smeekens e.a., 1998). Sindsdien is echter nog veel meer onderzoek gedaan. Tijd voor een update
Dierenwelzijn: Een markt te winnen? : discussieer mee over de toekomst van de biologische veehouderij
Bracke, Marc - \ 2011
organic farming - animal welfare - future - discussion - poultry - dairy cattle - pigs - goats - sheep - animal production
Biologisch is goed voor dierenwelzijn, maar er zit ook een prijskaartje aan. Daardoor is er ruimte voor een tussensegment, dat nu volop in ontwikkeling is. Hoe kan de biologische veehouderij zich blijvend onderscheiden op dierenwelzijn?
Konijnen op Koers. Beslisdocument
Cornelissen, J.M.R. ; Rommers, J.M. ; Bremmer, B. ; Spoelstra, S.F. - \ 2010
Lelystad : Wageningen Livestock Research
konijnen - dierhouderij - publiek - opinies - dierenwelzijn - discussie - innovaties - sociale aanpassing - dierlijke productie - huisvesting, dieren - Nederland - rabbits - animal husbandry - audiences - opinions - animal welfare - discussion - innovations - social adjustment - animal production - animal housing - Netherlands
Nader inzetten op systeeminnovatie van de konijnenhouderij lijkt op basis van de uitgevoerde analyses zinvol. Voorgesteld wordt om de productie en vermarkting beter af te stemmen op ideeën vanuit de samenleving op het gebied van dierenwelzijn. Dit kan bewerkstelligd worden door een combinatie van twee sporen. Ten eerste: ontwerp van alternatieven voor kooihuisvesting, waarbij potentiële knelpunten (genetische opmaak van het dier, arbeidsomstandigheden, gebruik diergeneesmiddelen en milieu) integraal worden meegenomen (‘topdown’). Ten tweede: ‘empowerment’ en leren van geschikte initiatieven in de sector. Hierbij is de vorming van nieuwe, herkenbare en renderende ketens een randvoorwaarde. Een aspect dat hier los van staat, maar zeker aandacht vraagt, is het vermarkten van konijnenmest
Biomassa, Hot issue : slimme keuzes in moeilijke tijden
Hamm, P. ; Sanders, J.P.M. ; Maat, J. ; Woldberg, M. - \ 2008
Sittard : EnergieTransitie, Platform Groene Grondstoffen - 86
energiebronnen - biomassa - biomassa productie - milieubescherming - verontreiniging - landgebruik - belangengroepen - discussie - biobased economy - voedsel versus brandstof - duurzaamheid (sustainability) - energy sources - biomass - biomass production - environmental protection - pollution - land use - interest groups - discussion - food vs fuel - sustainability
Het gebruik van groene grondstoffen voor energie en materialen is het afgelopen jaar in diskrediet geraakt. Het gebruik van bioenergie wordt herhaaldelijk verantwoordelijk gehouden voor de recente voedselcrisis en voor de kap van regenwoud, en er worden vraagtekens gezet bij de klimaatvoordelen. Naar aanleiding van deze discussie hebben de gezamenlijke Platforms in de EnergieTransitie hun positie ten opzichte van biomassa opnieuw overwogen. De Platforms komen tot de volgende conclusie: bij intelligent gebruik en met inachtneming van gestelde voorwaarden kan op verantwoorde wijze een groot potentieel aan biomassa worden ontwikkeld.
Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.
Keulartz, F.W.J. ; Oever, L. v.d.; Vriend, H. - \ 2007
Bilthoven : Cogem (COGEM signalering CGM/071004-01) - 53
bio-ethiek - ethiek - sociale waarden - genetische modificatie - biotechnologie - overheidsbeleid - beleid - nederland - discussie - bioethics - ethics - social values - genetic engineering - biotechnology - government policy - policy - netherlands - discussion
In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden ervan te verhelderen. In het maatschappeljik debat rond genetische modificatie blijken steeds weer dezelfde onderwerpen of kernthema's op te duiken. Kernthema's zoals veiligheid, gezondheid en welzijn, natuur, sociale verhoudingen, keuzevrijheid, en duurzaamheid. De in het debat gehanteerde argumenten kunnen daarnaast in drie verschillende clusters ingedeeld worden. De indeling is globaal gebaseerd op het idee van samenhangende wereldperspectieven: de subjectieve wereld van persoonlijke ervaringen en belevingen, de sociale wereld van bindende normen en wederzijdse gedragsverwachtingen en de objectieve wereld van de stand der zaken. De kernthemas's en clusters bieden een handvat om elementen die een rol spelen in het debat overzichtelijk te maken en hun achtergronden te verhelderen. Een derde geboden handvat is het perspectief van de grondhoudingen van mensen waarin hun argumenten wortelen. Er wordt daarnaast ingegaan op de verschillende argumentatiestrategieen die worden gehanteerd. Met deze signalering hoopt de COGEM bij te dragen aan een beter begrip van wat er op de achtergrond speelt in een maatschappelijke discussie over genetische modificatie zodat een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten wordt gekregen.
Verslag van de dialogen over duurzame landbouw in 2006
Brasser, E.A. ; Kerkhof, M.F. ; Groot, A.M.E. ; Bos-Gorter, L. ; Borgstein, M.H. ; Leneman, H. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 66) - 130
landbouw - duurzaamheid (sustainability) - nederland - discussiegroepen - akkerbouw - tuinbouw - veehouderij - duurzame landbouw - discussie - agriculture - sustainability - netherlands - discussion groups - arable farming - horticulture - livestock farming - sustainable agriculture - discussion
In opdracht van de WOT Natuur & Milieu zijn in 2006 in totaal zeven dialogen georganiseerd door LEI, WING (Wageningen UR) en het Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam. Dialogen zijn gehouden in zes sectoren: de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij, de glastuinbouw, de akkerbouw en de opengrondsteelten. Daarnaast is een afsluitende, zevende, dialoog georganiseerd over thema’s gebaseerd op de uitkomsten van de voorafgaande zes sectordialogen. Dit werkdocument bevat het basismateriaal uit de dialogen
Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : ambities en aanbevelingen vanuit de sector
Borgstein, M.H. ; Leneman, H. ; Bos-Gorter, L. ; Brasser, E.A. ; Groot, A.M.E. ; Kerkhof, M. van de - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 44) - 70
landbouwontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - participatief management - monitoring - nederland - duurzame landbouw - discussie - agricultural development - sustainability - participative management - netherlands - sustainable agriculture - discussion
Als onderdeel van de monitoring van de ontwikkeling naar een meer duurzame landbouw, zijn in 2006 zeven dialogen gehouden. Deelnemers aan deze dialogen zijn op zoek gegaan naar de ambities voor een duurzame landbouw. Het maatschappelijk draagvlak bleek een vaak genoemde ambitie, net zoals het beperken van de belasting voor het milieu. Ook ambities over continuïteit, innovatie en kwaliteit van het landschap zijn naar voren gekomen. De deelnemers hebben voor de verschillende ambities aangegeven in hoeverre deze al zijn gerealiseerd. Men blijkt het minst tevreden te zijn over de profitkant. De planet-kant scoort beter en de vorderingen op het gebied van people-ambities zijn met een voldoende tot goed beoordeeld. De dialogen hebben een aantal aanbevelingen opgeleverd om de ambities te realiseren. Het onderwijs zou een rol kunnen vervullen in innovatie en het verbeteren van het imago van de landbouwsector. Het Ministerie van LNV zou ondernemerschap en werkgeverschap moeten stimuleren en zorgen voor bedrijfseconomisch gunstige randvoorwaarden. De landbouwsector zelf moet samenwerking opzoeken en de productieprocessen waar mogelijk aanpassen aan de duurzaamheidprincipes. Trefwoorden: ambities, dialogen, duurzame landbouw, participatieve monitoring, people, planet, profit
Arsenic analysis in produced formation water (PFW) from Chinguetti FPSO in Mauritania
Korytar, P. ; Galiën, W. van der - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C058/06) - 5
arsenicum - testen - formatie - water - bemonsteren - observatie - discussie - arsenic - testing - formation - sampling - observation - discussion
Woodside Mauritania has commissioned IMARES to organize testing of produced formation water (PFW) from Chinguetti FPSO in Mauritania for arsenic (As (III) and As (V)). This report provides the results of the testing, observations made during the sampling and discussion of the results.
Deze kant op, nieuwe dialogen tussen Schildpad en Haas
Roncken, P.A. - \ 2006
In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, M.N.C., During, R., van der Jagt, P.D., Wageningen : WUR - ISBN 9032703501 - p. 209 - 215.
regionale planning - discussie - regional planning - discussion
Een bijdrage van landschapsarchitect Paul Roncken; in de vorm van een dialoog tussen Schildpad en Haas. De inhoud betreft een gewenste ontwikkeling in het denken over de inrichting van Nederland
Gewijzigd plan F-project werkplan voor jaar 4 en 5
Quirijns, F.J. ; Keeken, O.A. van; Densen, W.L.T. van; Pastoors, M.A. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C066/05) - 25
visbestand - onderzoeksprojecten - proefprojecten - discussie - beleidsstukken - fishery resources - research projects - pilot projects - discussion - policy papers
Oorspronkelijk zou het F-project lopen van 1 maart 2002 tot en met 1 maart 2006. Aangezien de budgetten na driekwart van het project nog niet tot 75% waren uitgeput, is in overweging genomen om het project met een jaar te verlengen, binnen het gestelde budget. Dit document is gebruikt als discussiestuk bij het besluiten tot het wel of niet verlengen van het project met een extra jaar. Tevens dient het stuk als werkplan voor het 4e en 5e jaar van het F-project.
Dialoog uit verlangen : de werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties
Elings, C.F. - \ 2004
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 202) - ISBN 9067548146 - 74
dorpen - plattelandsgemeenschappen - gemeenschapsontwikkeling - maatschappelijke betrokkenheid - belangengroepen - plaatselijk bestuur - communicatie - nederland - discussie - gelderland - villages - rural communities - community development - community involvement - interest groups - local government - communication - netherlands - discussion
'Twee jaar na Wijffels' : verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003
Anonymous, - \ 2003
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & Kansen 18) - 8 p.
melkveehouderij - melkveebedrijven - verandering - overgangslandbouw - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - zuivelindustrie - overheidsbeleid - duurzame landbouw - maatschappelijk verantwoord ondernemen - discussie - dairy farming - dairy farms - change - transitional farming - farm management - entrepreneurship - dairy industry - government policy - sustainable agriculture - corporate social responsibility - discussion
‘Aan de slag met transitie melkveehouderij’ was een discussiedag voor alle partijen uit de melkveehouderijketen. Koeien & Kansen organiseerde deze dag samen met vertegenwoordigers van LNV, LTO, NZO en DLO op 17 juni 2003 in Driebergen. Hoofddoel van de dag was concrete bouwstenen aan te dragen voor (onderzoeks)projecten gericht op het versterken van een duurzame melkveehouderij in Nederland. Daartoe discussieerden ca. 100 vertegenwoordigers uit diverse schakels van de zuivelketen over de toekomst van de sector. Er werd gezocht naar een gedeelde visie op de overgang (transitie) naar een duurzame melkveehouderijketen
Zal en mag de landbouw uit Nederland verdwijnen?: forum
Vereijken, P.H. - \ 2003
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)4. - ISSN 0169-6300 - p. 206 - 214.
landbouw - plattelandsontwikkeling - landbouwsector - toekomst - discussie - agriculture - agricultural sector - rural development - future - discussion
De landbouw zal verdwijnen door een versnelde overgang naar een niet-agrarische plattelandseconomie. Zowel aangedreven door binnenlandse concurrentie om arbeid en grond, als ook versneld door toenemende agrarische concurrentie vanuit het buitenland. De overheid dient een sturende rol te gaan vervullen. Aldus de stellingname vanuit PRI (Wageningen UR)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.